Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ILJAŠ, Domen, ŠPELIČ, Miran. O vere ius summum, summa malitia : poskus žanrske opredelitve in namembnosti Hieronimove Ep. 1. Clotho. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 3, št. 1, str. 101-121. ISSN 2670-6210. https://revije.ff.uni-lj.si/clotho/article/view/10173, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.4312/clotho.3.1.101-121. [COBISS.SI-ID 76997123], [SNIP, Scopus]
2. BOGATAJ, Jan Dominik, ŠPELIČ, Miran. Krščanska in judovska skupnost v Ogleju skozi dela Fortunacijana in Kromacija = Christian and Jewish communities of Aquileia through the works of Fortunatian and Chromace. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 2, str. 141-165. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/02/BogatajSpelic.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/75/02/Bogataj. [COBISS.SI-ID 44112131], [SNIP, Scopus do 29. 12. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50]
projekt: P6-0262 Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti; financer: ARRS

1.03 Drugi znanstveni članki

3. ŠPELIČ, Miran. Jerome and Victorinus : a complex relationship between the compatriots = Hieronim in Viktorin : zapleten odnos med rojakoma. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 2, str. 293-298. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/02/Spelic.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2021/02/Spelic. [COBISS.SI-ID 86607875], [SNIP, WoS, Scopus]

1.04 Strokovni članek

4. ŠPELIČ, Miran. Telo - ječa?. Božje okolje. 2019, leto 44, št. 2, str. 10-11, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 8108634]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

5. ŠPELIČ, Miran. Corpus Christi and caro Christi : Bonaventure's understanding of the Eucharist in the Breviloquium. V: BOBOVNIK, Nena (ur.), BOGATAJ, Jan Dominik (ur.), ŠPELIČ, Miran (ur.). Ut bon(aventurian)i fiamus : studies in St. Bonaventure on the occasion of the 800th anniversary of his birth. 1st ed. Ljubljana: Založba Univerze; Roma: Quarachi, 2022. Str. 124-132. Znanstvena knjižnica, 82. ISBN 978-961-7128-74-1. [COBISS.SI-ID 119988739]
projekt: P6-0262 Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga; financer: ARRS

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. ŠPELIČ, Miran. Dal genoma allo pneumatoma : L'impatto delle scoperte moderne sul pensiero teologico = Od genoma do pnevmatoma : vpliv sodobnih odkritij na teološko razmišljanje. V: BOGATAJ, Jan Dominik (ur.). Serata romana di teologia slovena : 50 anni dal conferimento del titolo di “Pontificio” al Collegio sloveno a Roma, 30 anni della Conferenza episcopale slovena : [atti dei riassunti delle conferenze (9. giugno 2023)] = Rimski večer slovenske teologije : 50 let podelitve naslova “papeški” Slovenskemu zavodu v Rimu, 30 let Slovenske škofovske konference (SŠK) : [zbornik s povzetki predavanj (9. junij 2023)]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. Str. 32-33. ISBN 978-961-7167-12-2. [COBISS.SI-ID 158105347]
7. BOGATAJ, Jan Dominik, ŠPELIČ, Miran. Krščanska in judovska skupnost v Ogleju skozi dela Fortunacijana in Kromacija = Christian and Jewish communities of Aquileia through the works of Fortunatian and Chromace. V: SKRALOVNIK, Samo (ur.), BEDRAČ, Marjetka (ur.). Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga : Mednarodni znanstveni simpozij : 20.-21. april 2021, spletni dogodek : zbornik povzetkov = Jewish-christian sources and dimensions of dialogue : International Scientific Symposium : 20th-21st April 2021, online event : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 28-29. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Zbornik%20povzetkov_20210410_A5_v1(1).pdf. [COBISS.SI-ID 62998531]
8. ŠPELIČ, Miran. Corpus Christi and caro Christi in Bonaventure's understanding of Eucharist = Corpus Christi in caro Christi v Bonaventurovem razumevanju evharistije. V: BOBOVNIK, Nena (ur.), BOGATAJ, Jan Dominik (ur.), ŠPELIČ, Miran (ur.). Ut bon(aventurian)i fiamus : International Conference on the 800th anniversary of the birth of St. Bonaventure = Mednarodna znanstvena konferenca ob 800-letnici rojstva sv. Bonaventura : Ljubljana, 30. 9.-1. 10. 2021 : [zbornik s povzetki]. Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2021. Str. 57-58. [COBISS.SI-ID 80186371]
9. ŠPELIČ, Miran. Victorinus noster: Jerome of Stridon and Victorinus of Poetovio - compatriots. V: BOGATAJ, Jan Dominik (ur.), MOVRIN, David (ur.), ŠPELIČ, Miran (ur.). Hieronymus noster : povzetki = abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 78. ISBN 978-961-6844-78-9. [COBISS.SI-ID 8216922]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

10. ŠPELIČ, Miran. Pogled prvih kristjanov na poznoantične magične prakse. V: Povzetki referatov : 13. Grošljev simpozij: Zdaj zavezale smo grde jezike: vraževerje in čarovništvo v antiki, od ponedeljka, 6. junija, do srede, 8. junija 2022, Atrij ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana. [Ljubljana: Društvo za antične in humanistične študije Slovenije, 2022]. Str. 3. https://www.dahs.si/wordpress/wp-content/uploads/2022/05/Povzetki-referatov-2022.pdf. [COBISS.SI-ID 132817155]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

11. ŠPELIČ, Miran. Veni foras! : spremna beseda. V: ŠPELIČ, Miran (ur.), HIERONYMUS. Pisma. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2021. Str. 513-539. Zbirka Cerkveni očetje, 21; 22; 23. ISBN 978-961-278-564-2, ISBN 978-961-278-565-9, ISBN 978-961-278-566-6, ISBN 978-961-278-567-3. [COBISS.SI-ID 93179395]
12. ŠPELIČ, Miran. Poezija Zdenke Serajnik kot primer sodobne slovenske religiozne poezije. V: PAVLIČ, Darja (ur.). Slovenska poezija. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. Str. 425-433, ilustr. Obdobja, 40. ISBN 978-961-06-0542-3. ISSN 1408-211X. https://centerslo.si/wp-content/uploads/2021/11/Spelic_Obdobja-40.pdf, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL, DOI: 10.4312/Obdobja.40.425-433. [COBISS.SI-ID 87141891]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

13. ŠPELIČ, Miran. Habent sua fata libelli ---. Tretji dan. 2023, [letn.] 50, [št.] 1, str. 3. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 157787907]
14. BOBOVNIK, Nena, BOGATAJ, Jan Dominik, SHORT, William, ŠPELIČ, Miran. Introduction : Ut bon(aventurian)i fiamus. V: BOBOVNIK, Nena (ur.), BOGATAJ, Jan Dominik (ur.), ŠPELIČ, Miran (ur.). Ut bon(aventurian)i fiamus : studies in St. Bonaventure on the occasion of the 800th anniversary of his birth. 1st ed. Ljubljana: Založba Univerze; Roma: Quarachi, 2022. Str. 6-10. Znanstvena knjižnica, 82. ISBN 978-961-7128-74-1. [COBISS.SI-ID 119993859]
15. BOGATAJ, Jan Dominik, BRATOŽ, Rajko, CEDILNIK, Alenka, MOVRIN, David, ŠPELIČ, Miran, VALENČIČ, Rafko. Uvodnik = Editorial. Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2021, letn. 81, št. 2, str. 265-269. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/02/Uvodnik.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 87177731], [SNIP]
16. BOBOVNIK, Nena, BOGATAJ, Jan Dominik, ŠPELIČ, Miran. Ut boni (sive bonaventuriani) fiamus et salvemur. V: BOBOVNIK, Nena (ur.), BOGATAJ, Jan Dominik (ur.), ŠPELIČ, Miran (ur.). Ut bon(aventurian)i fiamus : International Conference on the 800th anniversary of the birth of St. Bonaventure = Mednarodna znanstvena konferenca ob 800-letnici rojstva sv. Bonaventura : Ljubljana, 30. 9.-1. 10. 2021 : [zbornik s povzetki]. Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2021. Str. 5-7. [COBISS.SI-ID 80178947]
17. BOGATAJ, Jan Dominik, BRATOŽ, Rajko, CEDILNIK, Alenka, MOVRIN, David, ŠPELIČ, Miran, VALENČIČ, Rafko. Hieronymus noster - Slavicus : odmevi Stridončanove dediščinev slovenski in širši slovanski kulturi = Hieronymus noster - Slavicus : echoes of the Stridonian's legacy in the Slovenian and broader Slavic culture. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 1, str. 97-100. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/01/Bogataj.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/75/Bogataj. [COBISS.SI-ID 34690819], [SNIP, Scopus]
18. BOGATAJ, Jan Dominik, ŠPELIČ, Miran. Naš sv. Hieronim, knjižničar božjih navdihov : spremna beseda. V: FRANCISCUS. Gorečnost za Sveto pismo = Scripturae Sacrae affectus : apostolsko pismo : ob 1600-letnici smrti sv. Hieronima. Ljubljana: Družina, 2020. Str. 39-43. Cerkveni dokumenti, 164. ISBN 978-961-04-0775-1. [COBISS.SI-ID 44953859]

1.22 Intervju

19. ŠPELIČ, Miran (intervjuvanec). "Če bo mogoče, bi se vpisal v tečaj angelščine" : pogovor z br. Miranom Špeličem o tem, kakšni so angeli in kaj počnejo. Božje okolje. 2020, leto 45, št. 4, str. 6-9, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 26615299]
20. ŠPELIČ, Miran (intervjuvanec). Ko se nam bo sosed želel pridružiti : br. Miran Špelič OFM o sporočilu prvih kristjanov za Cerkev danes. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 14. jun. 2020, letn. 69, št. 24, str. 2, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 19095043]

1.25 Drugi sestavni deli

21. ŠPELIČ, Miran. Exegi monumentum. Zvon : kulturno - družbena revija. 2022, letn. 25, št. 3/4, str. 65, portret. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 112866051]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

22. Teološki vokabular. ŠPELIČ, Miran, KOLAR, Bogdan. Kamnik: Amebis, 2021-. Zbirka Termania. ISSN 2784-529X. https://www.termania.net/slovarji/355/Teoloski_vokabular. [COBISS.SI-ID 65077763]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

23. ŠPELIČ, Miran (intervjuvanec), BOGATAJ, Jan Dominik (intervjuvanec), MARINČIČ, Marko (intervjuvanec). Predstavitev prevoda Tertulijanovih apologetskih, polemičnih in katehetskih spisov. Ljubljana: Slovenska matica; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2023. 1 spletni vir (1 videodatoteka (85 min, 37 sek)), barve, zvok. https://www.youtube.com/watch?v=xhmNgiX6FHY. [COBISS.SI-ID 188555779]
24. KREVS, Nejc (oseba, ki intervjuva), ŠPELIČ, Miran (intervjuvanec), BOBOVNIK, Nena (intervjuvanec), BOGATAJ, Jan Dominik (intervjuvanec). Sv. Bonaventura: mistik, mislec in organizator. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (19 min, 52 sek)). Sedmi dan. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sedmi-dan/174809987. [COBISS.SI-ID 81123331]
25. KRALJ, Robert (oseba, ki intervjuva), BOGATAJ, Jan Dominik (intervjuvanec), ŠPELIČ, Miran (intervjuvanec). Maksim Izpovedovalec : pričevalec krščanskega misterija. Ljubljana: MMC RTV Slovenija, 2019. Ars humana. https://4d.rtvslo.si/arhiv/ars-humana/174609993. [COBISS.SI-ID 589043]

2.28 Znanstvenokritična izdaja vira

26. HIERONYMUS, ŠPELIČ, Miran (urednik, prevajalec). Pisma. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2021. 3 zv. Zbirka Cerkveni očetje, 21; 22; 23. ISBN 978-961-278-564-2, ISBN 978-961-278-565-9, ISBN 978-961-278-566-6, ISBN 978-961-278-567-3. [COBISS.SI-ID 86309123]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

27. ŠPELIČ, Miran, BOGATAJ, Jan Dominik, DOLENC, Bogdan, ŠKODLAR, Borut. Slovensko patristično popoldne 2023 : prispevek v oddaji Obzorja duha, TV SLO 1, 22. 1. 2023. [COBISS.SI-ID 153139203]

3.25 Druga izvedena dela

28. BOGATAJ, Jan Dominik (diskutant), JEŠOVNIK, Martina (diskutant), KOCIJANČIČ, Gorazd (diskutant), ŠPELIČ, Miran (diskutant). Okrogla miza z branjem odlomkov Latinski očetje o molitvi : sodelovanje na Slovenskem patrističnem popoldnevu, 12. januar 2023, Teološka fakulteta UL, organizatorja Inštitut za patristične študije Victorinianum (TEOF UL) in slovenska sekcija AIEP/IAPS. [COBISS.SI-ID 142736643]
29. ŠPELIČ, Miran. Pojmovanje telesa v krščanski antiki : splošen pregled : predavanje na Slovenskem patrističnem popoldnevu, 7. januar 2022, Teološka fakulteta, organizatorji slovenska sekcija AIEP/IAPS, Inštitut za patristične študije Victorinianum TEOF UL, KUD Logos, Celjska Mohorjeva družba. [COBISS.SI-ID 97594115]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

30. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. ŠPELIČ, Miran (področni urednik 2009-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 1920-. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=60, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 8745472]
31. Keria : studia Latina et Graeca. ŠPELIČ, Miran (član uredniškega sveta 2008-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo za antične in humanistične študije Slovenije, 1999-Ljubljana: Društvo za antične in humanistične študije Slovenije, 1999-2009Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010-2022Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani, 2022-. ISSN 1580-0261. https://journals.uni-lj.si/keria/, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 99551488]
32. Magnificat. ŠPELIČ, Miran (odgovorni urednik 2013-). Ljubljana: Družina, 2013-. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 268074496]
33. Znanstvena knjižnica. ŠPELIČ, Miran (urednik 2006-). Ljubljana: Družina: ZRC TEOF, [199-]-. ISSN 1580-5239. [COBISS.SI-ID 110685696]
34. BOBOVNIK, Nena (urednik), BOGATAJ, Jan Dominik (urednik), ŠPELIČ, Miran (urednik). Ut bon(aventurian)i fiamus : studies in St. Bonaventure on the occasion of the 800th anniversary of his birth. 1st ed. Ljubljana: Založba Univerze; Roma: Quarachi, 2022. 168 str. Znanstvena knjižnica, 82. ISBN 978-961-7128-74-1. https://ebooks.uni-lj.si/, DOI: 10.34291/9789617128765. [COBISS.SI-ID 117886467]
projekt: P6-0262 Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga; financer: ARRS
35. BOBOVNIK, Nena (urednik), BOGATAJ, Jan Dominik (urednik), ŠPELIČ, Miran (urednik). Ut bon(aventurian)i fiamus : studies in St. Bonaventure on the occasion of the 800th anniversary of his birth. 1. e-izd. Ljubljana: Založba Univerze; Roma: Quarachi, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (170 str.)). Znanstvena knjižnica, 82. ISBN 978-961-7128-76-5. https://ebooks.uni-lj.si/, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/9789617128765. [COBISS.SI-ID 118005251]
36. BOBOVNIK, Nena (urednik), BOGATAJ, Jan Dominik (urednik), ŠPELIČ, Miran (urednik). Ut bon(aventurian)i fiamus : International Conference on the 800th anniversary of the birth of St. Bonaventure = Mednarodna znanstvena konferenca ob 800-letnici rojstva sv. Bonaventura : Ljubljana, 30. 9.-1. 10. 2021 : [zbornik s povzetki]. Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2021. 62 str. [COBISS.SI-ID 80167683]
37. BOGATAJ, Jan Dominik (urednik), MOVRIN, David (urednik), ŠPELIČ, Miran (urednik). Hieronymus noster : povzetki = abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 148 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-78-9. [COBISS.SI-ID 301820416]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

38. CEGLAR, Katja. Primerjava Avguštinovega in Frančiškovega redovnega vodila : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Ceglar], 2023. VII, 57, XIII str. str. [COBISS.SI-ID 176940035]
39. ZORKO, Blaž. Sveta evharistija v delih in življenju svetega Ciprijana : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Zorko], 2023. VI, 58 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 142363139]
40. MEGLEN, Janez. Krščanski elementi v poznoantični utrdbi Korinjski hrib : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Meglen], 2022. IV, 61 str., ilustr.; zvd. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 112505603]
41. SOSIČ, Vid. Vojna v patristični literaturi : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Sosič], 2022. V, 81 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 136701187]
42. POTISEK, Janez. Novi Jeruzalem - upanje, obljuba in podoba : patristična eksegeza Raz 21,9-22,5 : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Potisek], 2019. V, 74 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 8192602]
43. BOGATAJ, Jan Dominik. Transformativna vizija metamorfoze v zgodnjekrščanski literaturi : magistrsko delo. Ljubljana: [J. D. Bogataj], 2019. XI, 196 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 8150362]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

44. KOMES, Sašo. Svetopisemski elementi v novoodkritem Čelanovem življenjepisu svetega Frančiška Asiškega : diplomsko delo. Ljubljana; Maribor: [S. Komes], 2020. VIII, 36 str., tabele, graf. prikazi. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 25009923]
45. ČERNE, Peter. Eshatološka vprašanja pri Origenu : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana: [P. Černe], 2019. VI, 63 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 8150618]

Prevajalec

46. KRAŠOVEC, Jože (urednik). Sveto pismo. Nova zaveza. Evangeliji : jeruzalemska izdaja. 1. izd. Ljubljana: Slovenska škofovska konferenca: Družina, 2023. 272 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0983-0. [COBISS.SI-ID 144922627]
47. BENEDICTUS. Homilija ob slovesnem začetku petrinske službe. Communio : mednarodna katoliška revija. 2023, letn. 33, [št.] 1, str. 27-32. ISSN 1408-9580. [COBISS.SI-ID 146009603]
48. PASCAL, Blaise. Predgovor razprave o praznini. Tretji dan. 2022, [letn.] 49, [št.] 1, str. 5-9. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 137610755]
49. HIERONYMUS, ŠPELIČ, Miran (urednik, prevajalec). Pisma. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2021. 3 zv. Zbirka Cerkveni očetje, 21; 22; 23. ISBN 978-961-278-564-2, ISBN 978-961-278-565-9, ISBN 978-961-278-566-6, ISBN 978-961-278-567-3. [COBISS.SI-ID 86309123]
50. FRANCISCUS. Gorečnost za Sveto pismo = Scripturae Sacrae affectus : apostolsko pismo : ob 1600-letnici smrti sv. Hieronima. Ljubljana: Družina, 2020. 48 str., ilustr. Cerkveni dokumenti, 164. ISBN 978-961-04-0775-1. [COBISS.SI-ID 38328579]
51. FRANCISCUS, POGAČNIK, Marjan (urednik). Frančišek blagoslovil mesto in svet v viharju : "Gospod, ne pusti nas na milost in nemilost viharju," je molil papež ... Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 5. apr. 2020, letn. 69, št. 14, str. 16-17, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8360794]
52. LAVRIH, Peter (urednik). Po Jezusovih stopinjah : pesmi za oblikovanje bogoslužja na romanju : frančiškanska romanja v Sveto deželo. 3. ponatis 3. dopolnjene izd. Ljubljana: Brat Frančišek, 2019. 96 str. ISBN 978-961-6873-04-8. [COBISS.SI-ID 302842880]
53. ŠKOFLJANEC, Jože (avtor razstave). V zavetju sv. Lenarta : pet in pol stoletij novomeških frančiškanov : stalna razstava, Frančiškanski samostan Novo mesto. [COBISS.SI-ID 2140277]

Avtor dodatnega besedila

54. ARKO, Andraž. Pr(a)va božična zgodba : kot sta jo zapisala evangelista Matej in Luka. Brezovica pri Ljubljani: Zavod Iskreni, 2023. 152 str. ISBN 978-961-95992-7-3. [COBISS.SI-ID 173506819]
55. MIHELIČ, Stanka. Glas molitve. Darilna izd. Kot pri Ribnici: samozal., 2022. 213 str., ilustr. ISBN 978-961-95249-1-6. [COBISS.SI-ID 92624131]
56. HIERONYMUS, ŠPELIČ, Miran (urednik, prevajalec). Pisma. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2021. 3 zv. Zbirka Cerkveni očetje, 21; 22; 23. ISBN 978-961-278-564-2, ISBN 978-961-278-565-9, ISBN 978-961-278-566-6, ISBN 978-961-278-567-3. [COBISS.SI-ID 86309123]
57. AELREDUS RIEVALLENSIS. Duhovno prijateljstvo. Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2019. 1 CD (379 min), stereo. [COBISS.SI-ID 2048488789]
58. MILLONIG, Peter (avtor, fotograf). Zasidran v veri : kako je mogoče s pomočjo duhovne proze najti Boga. Koper: Ognjišče, 2018-<2021>. Zv. <1-2>, ilustr. ISBN 978-961-263-232-8, ISBN 978-961-263-273-1. [COBISS.SI-ID 296526592]

Oseba, ki intervjuva

59. BRATOŽ, Rajko (intervjuvanec), BOGATAJ, Jan Dominik (intervjuvanec). Dediščina antičnega krščanstva : na pogovor o Fortunacijanu in o njegovem delu ter o pomeni antičnega krščanstva nasploh smo povabili največjega slovenskega poznavalca antične zgodovine, akademika dr. Rajka Bratoža, nekdanjega profesorja na Filozofski fakulteti UL, ter urednika slovenske izdaje in avtorja obsežne spremne študije Jana Dominika Bogataja ... Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. avg. 2021, št. 136, str. 10-11, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 73725443]

Recenzent

60. CYRILLUS HIEROSOLYMITANUS, MOVRIN, David (urednik). Krstne in mistagoške kateheze. Ljubljana: KUD Logos, 2023. 396 str., ilustr. Knjižna zbirka KUD Logos, 92. ISBN 978-961-7155-27-3. [COBISS.SI-ID 178236419]
61. TOMAŽIČ, Vida (urednik), VUČEMILO, Marija Petra (urednik). Hvalite Gospodina, zahvaljujte i služite njemu u poniznosti : 150. obljetnica Družbe školskih sestara franjevaka Krista Kralja : zbornik radova Simpozija održanog u Zagrebu 6. rujna 2019. Grottaferrata: Suore Scolastiche Francescane di Cristo Re; Split: Crkva u svijetu, 2021. 437 str., ilustr., note. Biblioteka Zajednička izdanja, 2. ISBN 978-953-49129-7-3. [COBISS.SI-ID 90241027]
62. BOGATAJ, Jan Dominik. Preobraženi : zgodnjekrščanska teologija Kristusovega spremenjenja na gori : [znanstvena monografija]. Ljubljana: KUD Logos: Teološka fakulteta, 2020. 383 str. KUD Logos, 72, Znanstvena knjižnica TEOF, 73. ISBN 978-961-7096-39-2, ISBN 978-961-6844-84-0. [COBISS.SI-ID 304940032]


NERAZPOREJENO

63. MAFFI, Severin, ŠPELIČ, Miran. "Ljubezen ni ljubljena!" : vrtnice za leto 2024. Ljubljana: Salve, 2024. V šoli najsvetejših src, 42. ISBN 978-961-289-217-3. [COBISS.SI-ID 195320067]
64. ŠPELIČ, Miran, RUS, Janez Evangelist, DOLEŽAL-RUS, Vlasta, FABČIČ, Natalija, WOHINZ, Barbara, ČERIN, Aleš, BARTOLJ, Jože, JAKOFČIČ, Darja, PODJAVORŠEK, Janja, MATJAŽ, Maksimilijan, MERC, Marija, MUHOVIČ, Jožef. Križev pot z varuhi spomina. Elektronska izd. Ljubljana: Družina, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), ilustr. ISBN 978-961-04-0710-2. https://www.biblos.si/isbn/9789610407102, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 33253635]
65. ŠPELIČ, Miran (intervjuvanec). Ponižnost ni v skrivanju darov, ampak v zahvaljevanju zanje in uporabi. Med nami : Duh Assisija in Brezmadežna. 2020, letn. 30, [št.] 2, str. 14-18, ilustr. ISSN 1854-7990. [COBISS.SI-ID 91549443]
66. ŠPELIČ, Miran. Saloma - smrtonosna zagledanost vase. Gledališki list SNG. Drama. 2019/2020, letn. 99, št. 1, str. 18-22, ilustr. ISSN 2350-3769. [COBISS.SI-ID 109884163]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).
Zadnja posodobitev podatkov: 20. 05. 2024

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI