Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ILJAŠ, Domen, ŠPELIČ, Miran. O vere ius summum, summa malitia : poskus žanrske opredelitve in namembnosti Hieronimove Ep. 1. Clotho. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 3, št. 1, str. 101-121. ISSN 2670-6210. https://revije.ff.uni-lj.si/clotho/article/view/10173, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-FHRYT311, DOI: 10.4312/clotho.3.1.101-121. [COBISS.SI-ID 76997123], [SNIP, Scopus]
2. BOGATAJ, Jan Dominik, ŠPELIČ, Miran. Krščanska in judovska skupnost v Ogleju skozi dela Fortunacijana in Kromacija = Christian and Jewish communities of Aquileia through the works of Fortunatian and Chromace. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 2, str. 141-165. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/02/BogatajSpelic.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-M8OPMOVC, DOI: 10.34291/Edinost/75/02/Bogataj. [COBISS.SI-ID 44112131], [SNIP, Scopus do 29. 12. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50]
financer: ARRS, Programi, P6-0262, SI, Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti

1.03 Drugi znanstveni članki

3. ŠPELIČ, Miran. Jerome and Victorinus : a complex relationship between the compatriots = Hieronim in Viktorin : zapleten odnos med rojakoma. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 2, str. 293-298. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/02/Spelic.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-WRS0RHX5, DOI: 10.34291/BV2021/02/Spelic. [COBISS.SI-ID 86607875], [SNIP, WoS, Scopus]

1.04 Strokovni članek

4. ŠPELIČ, Miran. Telo - ječa?. Božje okolje. 2019, leto 44, št. 2, str. 10-11, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 8108634]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

5. ŠPELIČ, Miran. Corpus Christi and caro Christi : Bonaventure's understanding of the Eucharist in the Breviloquium. V: BOBOVNIK, Nena (ur.), BOGATAJ, Jan Dominik (ur.), ŠPELIČ, Miran (ur.). Ut bon(aventurian)i fiamus : studies in St. Bonaventure on the occasion of the 800th anniversary of his birth. 1st ed. Ljubljana: Založba Univerze; Roma: Quarachi, 2022. Str. 124-132. Znanstvena knjižnica, 82. ISBN 978-961-7128-74-1. [COBISS.SI-ID 119988739]
financer: ARRS, Programi, P6-0262, SI, Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga
6. ŠPELIČ, Miran. Krst - voda, ki te razsvetli, očisti, oživi in te nosi v večnost. V: GREGORČIČ, Simona (ur.). Krst - moč v nemoči : zbornik. Ljubljana: Slovenski katehetski urad, 2019. Str. 7-23. ISBN 978-961-92803-9-3. [COBISS.SI-ID 8070746]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

7. ŠPELIČ, Miran. Krščanska dobrodelnost v prvih stoletjih. V: MIKLIČ, Polona (ur.). Občni zbor Škofijske karitas Ljubljana, 17. marec 2018. Ljubljana: Škofijska karitas, 2018. Str. 9-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 7968858]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. ŠPELIČ, Miran. Dal genoma allo pneumatoma : L'impatto delle scoperte moderne sul pensiero teologico = Od genoma do pnevmatoma : vpliv sodobnih odkritij na teološko razmišljanje. V: BOGATAJ, Jan Dominik (ur.). Serata romana di teologia slovena : 50 anni dal conferimento del titolo di “Pontificio” al Collegio sloveno a Roma, 30 anni della Conferenza episcopale slovena : [atti dei riassunti delle conferenze (9. giugno 2023)] = Rimski večer slovenske teologije : 50 let podelitve naslova “papeški” Slovenskemu zavodu v Rimu, 30 let Slovenske škofovske konference (SŠK) : [zbornik s povzetki predavanj (9. junij 2023)]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. Str. 32-33. ISBN 978-961-7167-12-2. [COBISS.SI-ID 158105347]
9. BOGATAJ, Jan Dominik, ŠPELIČ, Miran. Krščanska in judovska skupnost v Ogleju skozi dela Fortunacijana in Kromacija = Christian and Jewish communities of Aquileia through the works of Fortunatian and Chromace. V: SKRALOVNIK, Samo (ur.), BEDRAČ, Marjetka (ur.). Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga : Mednarodni znanstveni simpozij : 20.-21. april 2021, spletni dogodek : zbornik povzetkov = Jewish-christian sources and dimensions of dialogue : International Scientific Symposium : 20th-21st April 2021, online event : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 28-29. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Zbornik%20povzetkov_20210410_A5_v1(1).pdf. [COBISS.SI-ID 62998531]
10. ŠPELIČ, Miran. Corpus Christi and caro Christi in Bonaventure's understanding of Eucharist = Corpus Christi in caro Christi v Bonaventurovem razumevanju evharistije. V: BOBOVNIK, Nena (ur.), BOGATAJ, Jan Dominik (ur.), ŠPELIČ, Miran (ur.). Ut bon(aventurian)i fiamus : International Conference on the 800th anniversary of the birth of St. Bonaventure = Mednarodna znanstvena konferenca ob 800-letnici rojstva sv. Bonaventura : Ljubljana, 30. 9.-1. 10. 2021 : [zbornik s povzetki]. Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2021. Str. 57-58. [COBISS.SI-ID 80186371]
11. ŠPELIČ, Miran. Victorinus noster: Jerome of Stridon and Victorinus of Poetovio - compatriots. V: BOGATAJ, Jan Dominik (ur.), MOVRIN, David (ur.), ŠPELIČ, Miran (ur.). Hieronymus noster : povzetki = abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 78. ISBN 978-961-6844-78-9. [COBISS.SI-ID 8216922]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

12. ŠPELIČ, Miran. Pogled prvih kristjanov na poznoantične magične prakse. V: Povzetki referatov : 13. Grošljev simpozij: Zdaj zavezale smo grde jezike: vraževerje in čarovništvo v antiki, od ponedeljka, 6. junija, do srede, 8. junija 2022, Atrij ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana. [Ljubljana: Društvo za antične in humanistične študije Slovenije, 2022]. Str. 3. https://www.dahs.si/wordpress/wp-content/uploads/2022/05/Povzetki-referatov-2022.pdf. [COBISS.SI-ID 132817155]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

13. ŠPELIČ, Miran. Veni foras! : spremna beseda. V: ŠPELIČ, Miran (ur.), HIERONYMUS. Pisma. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2021. Str. 513-539. Zbirka Cerkveni očetje, 21; 22; 23. ISBN 978-961-278-564-2, ISBN 978-961-278-565-9, ISBN 978-961-278-566-6, ISBN 978-961-278-567-3. [COBISS.SI-ID 93179395]
14. ŠPELIČ, Miran. Poezija Zdenke Serajnik kot primer sodobne slovenske religiozne poezije. V: PAVLIČ, Darja (ur.). Slovenska poezija. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. Str. 425-433, ilustr. Obdobja, 40. ISBN 978-961-06-0542-3. ISSN 1408-211X. https://centerslo.si/wp-content/uploads/2021/11/Spelic_Obdobja-40.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=138008, DOI: 10.4312/Obdobja.40.425-433. [COBISS.SI-ID 87141891]
15. ŠPELIČ, Miran. Je bil Kromacij res nekorekten?. V: CHROMATIUS. Govori ; Razprave o Matejevem evangeliju. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018. Str. 523-534. Zbirka Cerkveni očetje, 18. ISBN 978-961-278-419-5. [COBISS.SI-ID 8085338]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

16. ŠPELIČ, Miran. Habent sua fata libelli ---. Tretji dan. 2023, [letn.] 50, [št.] 1, str. 3. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 157787907]
17. BOBOVNIK, Nena, BOGATAJ, Jan Dominik, SHORT, William, ŠPELIČ, Miran. Introduction : Ut bon(aventurian)i fiamus. V: BOBOVNIK, Nena (ur.), BOGATAJ, Jan Dominik (ur.), ŠPELIČ, Miran (ur.). Ut bon(aventurian)i fiamus : studies in St. Bonaventure on the occasion of the 800th anniversary of his birth. 1st ed. Ljubljana: Založba Univerze; Roma: Quarachi, 2022. Str. 6-10. Znanstvena knjižnica, 82. ISBN 978-961-7128-74-1. [COBISS.SI-ID 119993859]
18. BOGATAJ, Jan Dominik, BRATOŽ, Rajko, CEDILNIK, Alenka, MOVRIN, David, ŠPELIČ, Miran, VALENČIČ, Rafko. Uvodnik = Editorial. Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2021, letn. 81, št. 2, str. 265-269. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/02/Uvodnik.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-N60Y0GM2. [COBISS.SI-ID 87177731], [SNIP]
19. BOBOVNIK, Nena, BOGATAJ, Jan Dominik, ŠPELIČ, Miran. Ut boni (sive bonaventuriani) fiamus et salvemur. V: BOBOVNIK, Nena (ur.), BOGATAJ, Jan Dominik (ur.), ŠPELIČ, Miran (ur.). Ut bon(aventurian)i fiamus : International Conference on the 800th anniversary of the birth of St. Bonaventure = Mednarodna znanstvena konferenca ob 800-letnici rojstva sv. Bonaventura : Ljubljana, 30. 9.-1. 10. 2021 : [zbornik s povzetki]. Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2021. Str. 5-7. [COBISS.SI-ID 80178947]
20. BOGATAJ, Jan Dominik, BRATOŽ, Rajko, CEDILNIK, Alenka, MOVRIN, David, ŠPELIČ, Miran, VALENČIČ, Rafko. Hieronymus noster - Slavicus : odmevi Stridončanove dediščinev slovenski in širši slovanski kulturi = Hieronymus noster - Slavicus : echoes of the Stridonian's legacy in the Slovenian and broader Slavic culture. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 1, str. 97-100. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/01/Bogataj.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-8TYGWWI2, DOI: 10.34291/Edinost/75/Bogataj. [COBISS.SI-ID 34690819], [SNIP, Scopus]
21. BOGATAJ, Jan Dominik, ŠPELIČ, Miran. Naš sv. Hieronim, knjižničar božjih navdihov : spremna beseda. V: FRANCISCUS. Gorečnost za Sveto pismo = Scripturae Sacrae affectus : apostolsko pismo : ob 1600-letnici smrti sv. Hieronima. Ljubljana: Družina, 2020. Str. 39-43. Cerkveni dokumenti, 164. ISBN 978-961-04-0775-1. [COBISS.SI-ID 44953859]
22. ŠPELIČ, Miran. Zakaj se Hieronim ni izpovedal?. Tretji dan. 2018, 47, [št.] 9/10, str. 3-4. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 8069722]

1.22 Intervju

23. ŠPELIČ, Miran (intervjuvanec). "Če bo mogoče, bi se vpisal v tečaj angelščine" : pogovor z br. Miranom Špeličem o tem, kakšni so angeli in kaj počnejo. Božje okolje. 2020, leto 45, št. 4, str. 6-9, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 26615299]
24. ŠPELIČ, Miran (intervjuvanec). Ko se nam bo sosed želel pridružiti : br. Miran Špelič OFM o sporočilu prvih kristjanov za Cerkev danes. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 14. jun. 2020, letn. 69, št. 24, str. 2, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 19095043]
25. ŠPELIČ, Miran (intervjuvanec). Rojstvo in rast prve Cerkve : prvi kristjani so živeli iz navdihov Svetega Duha, kot bratje in sestra, pravi Miran Špelič. Božje okolje. 2018, leto 43, št. 2, str. 6-8, portret. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 7856986]

1.25 Drugi sestavni deli

26. ŠPELIČ, Miran. Exegi monumentum. Zvon : kulturno - družbena revija. 2022, letn. 25, št. 3/4, str. 65, portret. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 112866051]
27. ŠPELIČ, Miran. Zgodnjekrščanski simboli. Božje okolje. 2018, leto 43, št. 2, str. 9, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 7857242]
28. ŠPELIČ, Miran. Krščansko veselje ob molitvi. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 3. jun. 2018, letn. 67, št. 23, str. 1, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7881050]
29. ŠPELIČ, Miran. Molitev in pričevanje : praznovanje srebrnega jubileja bogoslužno-molitvene revije Magnificat v New Yorku. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 14. okt. 2018, letn. 67, št. 42, str. 19, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7978330]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

30. Teološki vokabular. ŠPELIČ, Miran, KOLAR, Bogdan. Kamnik: Amebis, 2021-. Zbirka Termania. ISSN 2784-529X. https://www.termania.net/slovarji/355/Teoloski_vokabular. [COBISS.SI-ID 65077763]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

31. KREVS, Nejc (oseba, ki intervjuva), ŠPELIČ, Miran (intervjuvanec), BOBOVNIK, Nena (intervjuvanec), BOGATAJ, Jan Dominik (intervjuvanec). Sv. Bonaventura: mistik, mislec in organizator. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (19 min, 52 sek)). Sedmi dan. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sedmi-dan/174809987. [COBISS.SI-ID 81123331]
32. KRALJ, Robert (oseba, ki intervjuva), BOGATAJ, Jan Dominik (intervjuvanec), ŠPELIČ, Miran (intervjuvanec). Maksim Izpovedovalec : pričevalec krščanskega misterija. Ljubljana: MMC RTV Slovenija, 2019. Ars humana. https://4d.rtvslo.si/arhiv/ars-humana/174609993. [COBISS.SI-ID 589043]

2.28 Znanstvenokritična izdaja vira

33. HIERONYMUS, ŠPELIČ, Miran (urednik, prevajalec). Pisma. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2021. 3 zv. Zbirka Cerkveni očetje, 21; 22; 23. ISBN 978-961-278-564-2, ISBN 978-961-278-565-9, ISBN 978-961-278-566-6, ISBN 978-961-278-567-3. [COBISS.SI-ID 86309123]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

34. ŠPELIČ, Miran. Slovensko patristično popoldne 2023 : prispevek v oddaji Obzorja duha, TV SLO 1, 22. 1. 2023. [COBISS.SI-ID 153139203]

3.25 Druga izvedena dela

35. BOGATAJ, Jan Dominik (diskutant), JEŠOVNIK, Martina (diskutant), KOCIJANČIČ, Gorazd (diskutant), ŠPELIČ, Miran (diskutant). Okrogla miza z branjem odlomkov Latinski očetje o molitvi : sodelovanje na Slovenskem patrističnem popoldnevu, 12. januar 2023, Teološka fakulteta UL, organizatorja Inštitut za patristične študije Victorinianum (TEOF UL) in slovenska sekcija AIEP/IAPS. [COBISS.SI-ID 142736643]
36. ŠPELIČ, Miran. Pojmovanje telesa v krščanski antiki : splošen pregled : predavanje na Slovenskem patrističnem popoldnevu, 7. januar 2022, Teološka fakulteta, organizatorji slovenska sekcija AIEP/IAPS, Inštitut za patristične študije Victorinianum TEOF UL, KUD Logos, Celjska Mohorjeva družba. [COBISS.SI-ID 97594115]
37. ŠPELIČ, Miran. Naše težava in težave prvih kristjanov : predavanje na Postnih večerih župnije Šmarje - Sap, 23. 2. 2018. [COBISS.SI-ID 7849562]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

38. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. ŠPELIČ, Miran (področni urednik 2009-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 1920-. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=60, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ZCWKSFUC, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ZCWKSFUC. [COBISS.SI-ID 8745472]
39. Keria : studia Latina et Graeca. ŠPELIČ, Miran (član uredniškega sveta 2008-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo za antične in humanistične študije Slovenije, 1999-Ljubljana: Društvo za antične in humanistične študije Slovenije, 1999-2009Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010-2022Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani, 2022-. ISSN 1580-0261. https://journals.uni-lj.si/keria/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-IVF5GR1P, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-IVF5GR1P, https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/38738, https://journals.uni-lj.si/keria. [COBISS.SI-ID 99551488]
40. Magnificat. ŠPELIČ, Miran (odgovorni urednik 2013-). Ljubljana: Družina, 2013-. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 268074496]
41. Znanstvena knjižnica. ŠPELIČ, Miran (urednik 2006-). Ljubljana: Družina: ZRC TEOF, [199-]-. ISSN 1580-5239. [COBISS.SI-ID 110685696]
42. BOBOVNIK, Nena (urednik), BOGATAJ, Jan Dominik (urednik), ŠPELIČ, Miran (urednik). Ut bon(aventurian)i fiamus : studies in St. Bonaventure on the occasion of the 800th anniversary of his birth. 1st ed. Ljubljana: Založba Univerze; Roma: Quarachi, 2022. 168 str. Znanstvena knjižnica, 82. ISBN 978-961-7128-74-1. https://ebooks.uni-lj.si/, DOI: 10.34291/9789617128765. [COBISS.SI-ID 117886467]
financer: ARRS, Programi, P6-0262, SI, Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga
43. BOBOVNIK, Nena (urednik), BOGATAJ, Jan Dominik (urednik), ŠPELIČ, Miran (urednik). Ut bon(aventurian)i fiamus : studies in St. Bonaventure on the occasion of the 800th anniversary of his birth. 1. e-izd. Ljubljana: Založba Univerze; Roma: Quarachi, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (170 str.)). Znanstvena knjižnica, 82. ISBN 978-961-7128-76-5. https://ebooks.uni-lj.si/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-2HM9D95I, DOI: 10.34291/9789617128765. [COBISS.SI-ID 118005251]
44. BOBOVNIK, Nena (urednik), BOGATAJ, Jan Dominik (urednik), ŠPELIČ, Miran (urednik). Ut bon(aventurian)i fiamus : International Conference on the 800th anniversary of the birth of St. Bonaventure = Mednarodna znanstvena konferenca ob 800-letnici rojstva sv. Bonaventura : Ljubljana, 30. 9.-1. 10. 2021 : [zbornik s povzetki]. Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2021. 62 str. [COBISS.SI-ID 80167683]
45. BOGATAJ, Jan Dominik (urednik), MOVRIN, David (urednik), ŠPELIČ, Miran (urednik). Hieronymus noster : povzetki = abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 148 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-78-9. [COBISS.SI-ID 301820416]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

46. ZORKO, Blaž. Sveta evharistija v delih in življenju svetega Ciprijana : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Zorko], 2023. VI, 58 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=144361. [COBISS.SI-ID 142363139]
47. MEGLEN, Janez. Krščanski elementi v poznoantični utrdbi Korinjski hrib : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Meglen], 2022. IV, 61 str., ilustr.; zvd. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=136955. [COBISS.SI-ID 112505603]
48. SOSIČ, Vid. Vojna v patristični literaturi : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Sosič], 2022. V, 81 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=143342. [COBISS.SI-ID 136701187]
49. POTISEK, Janez. Novi Jeruzalem - upanje, obljuba in podoba : patristična eksegeza Raz 21,9-22,5 : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Potisek], 2019. V, 74 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110374, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110374. [COBISS.SI-ID 8192602]
50. BOGATAJ, Jan Dominik. Transformativna vizija metamorfoze v zgodnjekrščanski literaturi : magistrsko delo. Ljubljana: [J. D. Bogataj], 2019. XI, 196 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108384, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108384. [COBISS.SI-ID 8150362]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

51. KOMES, Sašo. Svetopisemski elementi v novoodkritem Čelanovem življenjepisu svetega Frančiška Asiškega : diplomsko delo. Ljubljana; Maribor: [S. Komes], 2020. VIII, 36 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=117652, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=117652. [COBISS.SI-ID 25009923]
52. ČERNE, Peter. Eshatološka vprašanja pri Origenu : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana: [P. Černe], 2019. VI, 63 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108385, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108385. [COBISS.SI-ID 8150618]

Prevajalec

53. KRAŠOVEC, Jože (urednik). Sveto pismo. Nova zaveza. Evangeliji : jeruzalemska izdaja. 1. izd. Ljubljana: Slovenska škofovska konferenca: Družina, 2023. 272 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0983-0. [COBISS.SI-ID 144922627]
54. BENEDICTUS. Homilija ob slovesnem začetku petrinske službe. Communio : mednarodna katoliška revija. 2023, letn. 33, [št.] 1, str. 27-32. ISSN 1408-9580. [COBISS.SI-ID 146009603]
55. PASCAL, Blaise. Predgovor razprave o praznini. Tretji dan. 2022, [letn.] 49, [št.] 1, str. 5-9. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 137610755]
56. HIERONYMUS, ŠPELIČ, Miran (urednik, prevajalec). Pisma. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2021. 3 zv. Zbirka Cerkveni očetje, 21; 22; 23. ISBN 978-961-278-564-2, ISBN 978-961-278-565-9, ISBN 978-961-278-566-6, ISBN 978-961-278-567-3. [COBISS.SI-ID 86309123]
57. FRANCISCUS. Gorečnost za Sveto pismo = Scripturae Sacrae affectus : apostolsko pismo : ob 1600-letnici smrti sv. Hieronima. Ljubljana: Družina, 2020. 48 str., ilustr. Cerkveni dokumenti, 164. ISBN 978-961-04-0775-1. [COBISS.SI-ID 38328579]
58. FRANCISCUS, POGAČNIK, Marjan (urednik). Frančišek blagoslovil mesto in svet v viharju : "Gospod, ne pusti nas na milost in nemilost viharju," je molil papež ... Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 5. apr. 2020, letn. 69, št. 14, str. 16-17, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8360794]
59. LAVRIH, Peter (urednik). Po Jezusovih stopinjah : pesmi za oblikovanje bogoslužja na romanju : frančiškanska romanja v Sveto deželo. 3. ponatis 3. dopolnjene izd. Ljubljana: Brat Frančišek, 2019. 96 str. ISBN 978-961-6873-04-8. [COBISS.SI-ID 302842880]
60. ŠKOFLJANEC, Jože (avtor razstave). V zavetju sv. Lenarta : pet in pol stoletij novomeških frančiškanov : stalna razstava, Frančiškanski samostan Novo mesto. [COBISS.SI-ID 2140277]
61. CHROMATIUS. Govori ; Razprave o Matejevem evangeliju. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018. 537 str. Zbirka Cerkveni očetje, 18. ISBN 978-961-278-419-5. [COBISS.SI-ID 298022912]
62. FRANCISCUS. Božič nas kliče k znamenju Deteta : poslanica papeža Frančiška mestu in svetu na božič, 25. decembra. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 67, št. 1, str. 7, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7802970]

Avtor dodatnega besedila

63. ARKO, Andraž. Pr(a)va božična zgodba : kot sta jo zapisala evangelista Matej in Luka. Ljubljana: Zavod Iskreni, 2023. ISBN 978-961-95992-7-3. [COBISS.SI-ID 173506819]
64. MIHELIČ, Stanka. Glas molitve. Darilna izd. Kot pri Ribnici: samozal., 2022. 213 str., ilustr. ISBN 978-961-95249-1-6. [COBISS.SI-ID 92624131]
65. HIERONYMUS, ŠPELIČ, Miran (urednik, prevajalec). Pisma. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2021. 3 zv. Zbirka Cerkveni očetje, 21; 22; 23. ISBN 978-961-278-564-2, ISBN 978-961-278-565-9, ISBN 978-961-278-566-6, ISBN 978-961-278-567-3. [COBISS.SI-ID 86309123]
66. AELREDUS RIEVALLENSIS. Duhovno prijateljstvo. Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2019. 1 CD (379 min), stereo. [COBISS.SI-ID 2048488789]
67. MILLONIG, Peter (avtor, fotograf). Zasidran v veri : kako je mogoče s pomočjo duhovne proze najti Boga. Koper: Ognjišče, 2018-<2021>. Zv. <1-2>, ilustr. ISBN 978-961-263-232-8, ISBN 978-961-263-273-1. [COBISS.SI-ID 296526592]

Oseba, ki intervjuva

68. BRATOŽ, Rajko (intervjuvanec), BOGATAJ, Jan Dominik (intervjuvanec). Dediščina antičnega krščanstva : na pogovor o Fortunacijanu in o njegovem delu ter o pomeni antičnega krščanstva nasploh smo povabili največjega slovenskega poznavalca antične zgodovine, akademika dr. Rajka Bratoža, nekdanjega profesorja na Filozofski fakulteti UL, ter urednika slovenske izdaje in avtorja obsežne spremne študije Jana Dominika Bogataja ... Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. avg. 2021, št. 136, str. 10-11, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 73725443]

Recenzent

69. TOMAŽIČ, Vida (urednik), VUČEMILO, Marija Petra (urednik). Hvalite Gospodina, zahvaljujte i služite njemu u poniznosti : 150. obljetnica Družbe školskih sestara franjevaka Krista Kralja : zbornik radova Simpozija održanog u Zagrebu 6. rujna 2019. Grottaferrata: Suore Scolastiche Francescane di Cristo Re; Split: Crkva u svijetu, 2021. 437 str., ilustr., note. Biblioteka Zajednička izdanja, 2. ISBN 978-953-49129-7-3. [COBISS.SI-ID 90241027]
70. BOGATAJ, Jan Dominik. Preobraženi : zgodnjekrščanska teologija Kristusovega spremenjenja na gori : [znanstvena monografija]. Ljubljana: KUD Logos: Teološka fakulteta, 2020. 383 str. KUD Logos, 72, Znanstvena knjižnica TEOF, 73. ISBN 978-961-7096-39-2, ISBN 978-961-6844-84-0. [COBISS.SI-ID 304940032]


NERAZPOREJENO

71. ŠPELIČ, Miran, RUS, Janez Evangelist, DOLEŽAL-RUS, Vlasta, FABČIČ, Natalija, WOHINZ, Barbara, ČERIN, Aleš, BARTOLJ, Jože, JAKOFČIČ, Darja, PODJAVORŠEK, Janja, MATJAŽ, Maksimilijan, MERC, Marija, MUHOVIČ, Jožef. Križev pot z varuhi spomina. Elektronska izd. Ljubljana: Družina, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), ilustr. ISBN 978-961-04-0710-2. https://www.biblos.si/isbn/9789610407102, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-NU04Q9TD. [COBISS.SI-ID 33253635]
72. ŠPELIČ, Miran (intervjuvanec). Ponižnost ni v skrivanju darov, ampak v zahvaljevanju zanje in uporabi. Med nami : Duh Assisija in Brezmadežna. 2020, letn. 30, [št.] 2, str. 14-18, ilustr. ISSN 1854-7990. [COBISS.SI-ID 91549443]
73. ŠPELIČ, Miran. Saloma - smrtonosna zagledanost vase. Gledališki list SNG. Drama. 2019/2020, letn. 99, št. 1, str. 18-22, ilustr. ISSN 2350-3769. [COBISS.SI-ID 109884163]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).
Zadnja posodobitev podatkov: 04. 12. 2023

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI