Nataša Rijavec Klobučar (*1977)

Doc. dr. Nataša Rijavec Klobučar je specialistka zakonske in družinske terapije (Teološka fakulteta, 2004), doktorica znanosti (Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Filozofska fakulteta, 2010) in andragoginja (Filozofska fakulteta, 2001) z 19-letnimi izkušnjami na področju dela z ljudmi (psihoterapija, svetovanja, izobraževanja). 

Področja poučevanja

Program Zakonski in družinski študiji in program Izpopolnjevanja za zakonsko in družinsko terapijo, izvajalka predmetov Supervizija dela z zakonci in družinami, Terapevtsko delo z različnimi oblikami družine in skupnega sobivanja. 

Raziskovalna področja

Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija (2014-2017), Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija (2018-2021).

Članstva in gostovanja

Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije. 

Monografije

  1. Živeti in ljubiti po ločitvi. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018. RIJAVEC KLOBUČAR Nataša (urednik).
  2. The role of spirituality in transition to parenthood: qualitative research using transformative learning theory. Journal of religion and health,  [Online ed.] August 2016, vol. 55, issue 4, str. 1345-1358.
  3. Transition to parenthood and susceptibility to divorce: qualitative research of divorced young parents in Slovenia. The person and the challenges. 2016, vol. 6, no. 1, str. 157-177.
  4. Risk factors for divorce in Slovenia: a qualitative study of divorced persons' experience. Journal of family studies. 2018, vol. 24, no. 3, str. 291-306. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, SIMONIČ, Barbara.
  5. Attachment perspective on marital dissolution and relational family therapy. Journal of divorce & remarriage. 2017, vol. 58, no. 3, str. 161-174. SIMONIČ, Barbara, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša.
  6. Causes of divorce from the perspective of females in Slovenia. Journal of divorce & remarriage. 2017, vol. 58, issue 4, str. 263-275. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, SIMONIČ, Barbara.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Parental addiction, conflicts and marital disruption : perception of adult children of divorced parents. Family forum. 2021, vol. 11, str. 253-266. ISSN 2084-1698. https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/article/view/4513/4039, DOI: 10.25167/FF/4513. [COBISS.SI-ID 97313027]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
2. SIMONIČ, Barbara, CVETEK, Robert, GOSTEČNIK, Christian, JEREBIC, Drago, POLJAK LUKEK, Saša, REPIČ SLAVIČ, Tanja, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, CVETEK, Mateja. The relationship of emotional competence with strategies of coping and individual problems and strengths in the process of coping with divorce = Povezanost čustvene kompetentnosti s straregijami spoprijemanja ter posameznikovimi problemi in močmi v procesu soočanja z ločitvijo. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 15, št. 3/4, str. 59-77, ilustr. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 98641155]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-6825, SI, Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija
3. SIMONIČ, Barbara, CVETEK, Mateja, CVETEK, Robert, GOSTEČNIK, Christian, JEREBIC, Drago, POLJAK LUKEK, Saša, REPIČ SLAVIČ, Tanja, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Čustvena avtonomija in spoprijemanje s stresom v povezavi z religioznim soočanjem ob ločitvi. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 219-235, ilustr. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Simonic2.pdf, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-6MVNDMOR/81c31605-0bb4-417c-91d7-d5b6395e937e/PDF. [COBISS.SI-ID 7877978], [SNIP]
4. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, SIMONIČ, Barbara. Risk factors for divorce in Slovenia : a qualitative study of divorced persons' experience. Journal of family studies. 2018, vol. 24, no. 3, str. 291-306, tabela. ISSN 1839-3543. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13229400.2016.1176592, DOI: 10.1080/13229400.2016.1176592. [COBISS.SI-ID 7272794], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]

1.02 Pregledni znanstveni članek

5. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Šolsko svetovalno delo pri pomoči otroku po razpadu družine. Educa : strokovna revija za področje varstva, vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok in otrok na razredni stopnji osnovne šole. avg./sep. 2018, letn. 27, [št.] 3/4, str. 42-45. ISSN 0353-9369. [COBISS.SI-ID 8003162]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

6. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, SIMONIČ, Janez. Otroci in zasvojenost v družini. V: PETROVIĆ, Jagoda (ur.), JOVANIĆ, Goran (ur.). Poremećaji u ponašanju djece i mladih : zbornik radova = behavioral disorders of children and youth. Banja Luka: Centar modernih znanja; Beograd: Resursni centar za specijalnu edukaciju, 2022. Str. 694-705, tabela. Društvene devijacije. ISBN 978-99976-934-8-8. ISSN 2566-3224. DOI: 10.7251/ZCMZ0122694R. [COBISS.SI-ID 121711363]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Psychotherapeutic work with spouses with alcoholism experience. V: TOPLAK, Jurij (ur.), et al. The 10th Annual Conference of Europe’s Sciences and Arts Leaders and Scholars, Alma Mater Europaea Annual Conference : It's about people 2022: embracing digital transformation for a sustainable and ethical future : book of abstracts : Maribor, 11-18 March 2022. 2nd revised ed. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2022. Str. 126. ISBN 978-961-6966-97-9. http://press.almamater.si/index.php/amp. [COBISS.SI-ID 113070595]
8. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, SIMONIČ, Barbara. Strategies of coping with stress and substance abuse. V: Knjiga sažetaka = Book of abstracts. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2021. Str. 212-213. ISBN 978-86-6065-677-5. http://stup.ff.uns.ac.rs/STuP2021.pdf. [COBISS.SI-ID 85809155]
9. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Alkoholizem kot način povezovanja v družini. V: STVARNIK, Alja (ur.), et al. XII. kongres Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo : Doživljanje odnosov v digitalni dobi: osamljenost, zasvojenost, digitalna demenca : spletni dogodek v dveh delih, 25. september in 27. november 2021 : zbornik povzetkov. 1. brezplačna elektronska izd. v PDF formatu. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2021. Str. 18. ISBN 978-961-92819-6-3. https://zdt.si/wp-content/uploads/2021/12/ZBORNIK-XII.-KONGRES-ZDT.SI-2021.pdf. [COBISS.SI-ID 91009283]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
10. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Woman, addiction and violence. V: Dignity and vocation of woman : international scientific conference on the 100th anniversary of John Paul II's birth : 2nd of October 2020, Faculty of Catholic Theology, Vytautas Magnus Univeristy. [Kaunas]: Faculty of Catholic Theology, Vytautas Magnus University. http://teologija.vdu.lt/mokslas/konferencijos/. [COBISS.SI-ID 32086787]
11. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Povezanost nasilja in zasvojenosti v partnerskih odnosih. V: JEREBIC, Sara (ur.). International Conference Understanding Violence : theory, research, professional work and therapeutic practice : Ljubljana, 27. november 2020 [preko spletne plaftorme ZOOM] : book of abstracts = zbornik povzetkov. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 22. ISBN 978-961-6844-91-8. http://www.teof.uni-lj.si. [COBISS.SI-ID 47119107]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
12. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Terapevtsko delo s spolno zlorabljenimi odraslimi. V: JEREBIC, Sara (ur.). Zbornik povzetkov. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2019. Str. 22. ISBN 978-961-92819-4-9. http://www.zdt.si. [COBISS.SI-ID 8131418]
13. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Nasilje v otroštvu in zasvojenost s prepovedanimi drogami. V: JEREBIC, Sara (ur.). Zbornik povzetkov. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2019. Str. 27-28. ISBN 978-961-92819-4-9. http://www.zdt.si. [COBISS.SI-ID 8132186]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

14. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Povezanost nasilja in zasvojenosti v partnerskih odnosih. V: JEREBIC, Sara (ur.), et al. Nasilje : od razumevanja vzrokov k iskanju rešitev. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. Str. 65-82. ISBN 978-961-278-550-5, ISBN 978-961-6844-95-6, ISBN 978-961-2785-44-4. [COBISS.SI-ID 73425667]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
15. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. How society can help children, families and individuals cope with divorce. V: OSEWSKA, Elžbieta (ur.). Focus on family and education. Split: Crkva u svijetu, 2016. Str. 71-80. Biblioteka Crkve u svijetu, Teologija, 51, The series Family studies. ISBN 978-953-256-088-6. [COBISS.SI-ID 8014170]
16. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Izzivi za odrasle po ločitvi in učenju ob tranziciji. V: LIČEN, Nives (ur.), MEZGEC, Maja (ur.). Sodobne paradigme raziskovanja izobraževanja in učenja odraslih : eseji v počastitev jubileja Ane Krajnc. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. Str. 307-319. ISBN 978-961-06-0120-3. [COBISS.SI-ID 8003674]
17. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Čustveni izzivi po ločitvi. V: RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša (ur.), et al. Živeti in ljubiti po ločitvi. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018. Str. 13-30. ISBN 978-961-278-384-6. [COBISS.SI-ID 7859802]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

18. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Uvod. V: RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša (ur.), et al. Živeti in ljubiti po ločitvi. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018. Str. 7-12. ISBN 978-961-278-384-6. [COBISS.SI-ID 7859546]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

19. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Živeti in ljubiti po ločitvi. Zvon : kulturno - družbena revija. 2018, letn. 21, št. 1, str. 69-71. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 7828314]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

20. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Značilnosti družinske dinamike in odnosov v izvornih družinah alkoholikov : predavanje na znanstvenem posvetu Raziskovanje in terapevtska obravnava alkoholizma in odvisnosti, 8. julij 2022 (preko aplikacije Zoom). [COBISS.SI-ID 112622851]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570,, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
21. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, SIMONIČ, Barbara. Strategies of coping with stress and substance abuse : predavanje na konferenci Savremeni trendovi u psihologiji 2021, Filozofski fakultet Novi Sad, 28-30. oktobar 2021. [COBISS.SI-ID 85004803]
22. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Alkoholizem in druge odvisnosti kot način reguliranja čustev partnerskih odnosih : predavanje na znanstvenem posvetu Alkoholizem in odvisnost: psihične dinamike, raziskovanje in terapevtska praksa, Teološka fakultete, Univerza v Ljubljani in Frančiškanski družinski inštitut, 9. december 2020. [COBISS.SI-ID 42070787]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
23. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Iz travme v odvisnost od prepovedanih drog : predavanje na strokovnem srečanju ov Svetovnem dnevu zdravja "Skupaj proti zasvojenosti", Novo mesto, 5. apr. 2019. 2019. [COBISS.SI-ID 8145754]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

24. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša (avtor, avtor dodatnega besedila), CVETEK, Mateja, POLJAK LUKEK, Saša, REPIČ SLAVIČ, Tanja, SIMONIČ, Barbara, GOSTEČNIK, Christian, JEREBIC, Drago, CVETEK, Robert, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša (urednik). Živeti in ljubiti po ločitvi. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018. 196 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-278-384-6. [COBISS.SI-ID 293985792]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

25. LONČARIĆ, Manca. Doživljanje izkušnje ločitve in potravmatska rast : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Lončarić], 2022. VII, 72, XIII str., ilustr. [COBISS.SI-ID 109151491]
26. PAVLIČ, Jure. Proces razkritja homoseksualne identitete staršem v obdobju adolescence : magistrsko delo. Ljubljana: J. Pavlič, 2022. VI, 78, II str., tabeli. [COBISS.SI-ID 109134595]
27. SRDAREV, Maja. Razkritje nenormativne spolne usmerjenosti staršem ter iskanje strokovne pomoči : magistrsko delo. Ljubljana: fM. Srdarev], 2021. VIII, 104, 3 str. [COBISS.SI-ID 80338179]
28. PRAZNIK, Maša. Povezanost pričakovanj o porodu in doživljanja izkušnje poroda : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Praznik], 2020. V, 84 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=119642. [COBISS.SI-ID 31216643]
29. HRŽENJAK, Tjaša. Samopodoba in spoprijemanje s stresom med boksarkami Boks kluba Ring Ptuj : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Hrženjak], 2019. VII, 91 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111580. [COBISS.SI-ID 11003139]
30. MOČNIK, Liza. Kakovost partnerske zveze pri parih z otroki : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Močnik], 2018. VII, 66 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103872&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10849027]
31. PINTER, Klara. Povezava med potrebo po dražljajih, nezvestobo in zadovoljstvom v partnerskem odnosu : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Pinter], 2018. V, 75 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=104380&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10849795]

Recenzent

32. Andragoška spoznanja. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša (recenzent 2013-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 1995-Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1995-1997Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1998-2010Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011-2021Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani, 2022-. ISSN 1318-5160. https://journals.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/index, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-D8TWJWPW. [COBISS.SI-ID 45586176]
33. LIČEN, Nives, ŠINDIĆ, Aleksandra, VOGRINČIČ ČEPIČ, Ana. Družinsko učenje ob tranzicijah. 2. dop. izd. Banja Luka: Centar modernih znanja, 2020. 144 str., ilustr. ISBN 978-99976-761-7-7. [COBISS.SI-ID 128049665]


NERAZPOREJENO

34. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša (intervjuvanec). Počnite stvari, ki vas veselijo! : intervju: koronavirus in dr. Nataša Rijavec Klobučar, psihoterapevtka. Dolenjski list. [Tiskana izd.]. 26. mar. 2020, leto 71, št. 13, str. 29, ilustr. ISSN 0416-2242. [COBISS.SI-ID 15966723]
35. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša (intervjuvanec). Več samostojnosti, kaj pa socialni stiki? : pogled psihoterapevtke. Dolenjski list. [Tiskana izd.]. 15. okt. 2020, leto 71, št. 42, str. 2, ilustr. ISSN 0416-2242. [COBISS.SI-ID 32883715]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).
Zadnja posodobitev podatkov: 29. 01. 2023

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija –J5-6825  1.7.2014 - 30.6.2017

http://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=proces soočanja z ločitvijo