Robert Petkovšek (*1965)

Po končanem dodiplomskem študiju na Univerzi v Ljubljani (teologija, grščina s književnostjo, sociologija kulture in filozofija) podiplomski študij filozofije na Katoliškem inštitutu v Parizu, kjer je magistriral na temo »L’itinéraire de la liberté dans la pensée de Plotin« (G. Madec), doktoriral na temo »Le statut existential du platonisme« (J. Greisch) in diplomiral iz biblične hebrejšine. Zaposlen je kot profesor za filozofijo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Bil je prodekan za študijske zadeve (2006-2010), predstojnik katedre za filozofijo (2013-2016; ponovno 2021-), predstojnik Inštituta za filozofijo in družbeno etiko (2005-2009) in predstojnik Inštituta za bioetiko (2017-2021). Od leta 2009 je urednik znanstvene publikacije Bogoslovni vestnik in od leta 2015 vodja raziskovalnega programa Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje, ki se je leta 2022 preimenoval v Religija, etika, edukacija in izzivi sodobne družbe. V letih 2008-2015 je vodil Katoliški inštitut, v letih 2016-2020 pa je bil dekan Teološke fakultete. Leta 2022 je bil izvoljen za vizitatorja Misijonske družbe lazaristov.

Področja poučevanja

Logika in kritika s filozofijo jezika; zgodovina filozofije; sodobna filozofija; etika; filozofija religije; religijska epistemologija; religijsko razodetje; vera in razum; uvod v metodologijo znanstvenega dela.  - - - Spletne učilnice.

Raziskovalna področja

Krščanska filozofija, religijska epistemologija, filozofija religije, platonizem, eksistencializem, hermenevtika krščanstva, filozofija kulture.

Član

Gostovanja

Monografije 

 1. Le statut existential du platonisme: Platon dans l'analytique existentiale de Heidegger (Bern: Peter Lang, 2004), XIV + 714 str.
 2. Heidegger-Index (19191927) (Ljubljana: Teološka fakulteta, 1998), 248 str.
 3. Filozofsko-antropološki pogledi na človeka (Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016), 350 str.
 4. Bog in človek med seboj (Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016), 259 str.
 5. Truth and Compassion: Lessons from the past and premonitions of the future, Robert Petkovšek in Bojan Žalec., ur. (Dunaj, Zürich: Lit, 2017), 186 str.
 6. Sacrifice: From origins of culture to contemporary life challenges, Robert Petkovšek in Bojan Žalec, ur. (Dunaj, Zürich: Lit, 2018), 307 str.
 7. Religion as a Factor of Intercultural Dialogue, Robert Petkovšek in Bojan Žalec, ur. (Dunaj, Zürich: Lit, 2019), 209 str.
 8. Ethical Implications of One God: The Significance of Monotheism. Robert Petkovšek in Bojan Žalec, ur. (Dunaj, Zürich: Lit, 2020), 199 str.
 9. Transhumanism as a challenge for ethics and religion. Robert Petkovšek in Bojan Žalec, ur. (Dunaj, Zürich: Lit, 2021), 232 str.
 10. Ethics of Resilience: Vulnerability and Survival in Times of Pandemics and Global Uncertainty. Robert Petkovšek in Bojan Žalec, ur. (Dunaj, Zürich: Lit, 2022), 256 str.


 

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PETKOVŠEK, Robert. Spreobrnjenje želje v luči mimetične teorije = Conversion of desire in the light of mimetic theory. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 3, str. 587-610. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/03/Petkovsek1.pdf, DOI: 10.34291/BV2022/03/Petkovsek. [COBISS.SI-ID 134633731], [SNIP]
financer: ARRS, Raziskovalni programi, P6-0269, SI, Religija, etika, edukacija in izzivi sodobne družbe; ARRS, Raziskovalni projekti, J6-3140, SI, Slovenska intelektualna zgodovina v luči sodobnih teorij religije: od ločitve duhov in kulturnega boja do komunistične revolucije
2. PETKOVŠEK, Robert. "O pravi razdalji" : pogled z vidika mimetične teorije = "On the right distance" : a view from the perspective of mimetic theory. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 2, str. 293-320. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, DOI: 10.34291/BV2020/02/Petkovsek. [COBISS.SI-ID 40832259], [SNIP, WoS do 4. 12. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,00, Scopus do 15. 12. 2022: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5,00]
3. PETKOVŠEK, Robert. Teologija pred izzivi sodobne antropološke krize : preambula apostolske konstitucije Veritatis gaudium = Theology facing the challenges of the modern anthropological crisis : preamble of the apostolic constitution Veritatis gaudium. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 1, str. 17-31. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-79-2019-1, DOI: 10.34291/BV2019/01/Petkovsek. [COBISS.SI-ID 8178778], [SNIP, WoS do 14. 12. 2022: št. citatov (TC): 26, čistih citatov (CI): 25, čistih citatov na avtorja (CIAu): 25,00, Scopus do 24. 12. 2022: št. citatov (TC): 32, čistih citatov (CI): 31, čistih citatov na avtorja (CIAu): 31,00]
4. PETKOVŠEK, Robert. Svoboda med žrtvovanjem in darovanjem. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 33-51. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Petkovsek.pdf, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-6MVNDMOR/81c31605-0bb4-417c-91d7-d5b6395e937e/PDF. [COBISS.SI-ID 7874138], [SNIP, WoS do 6. 12. 2022: št. citatov (TC): 20, čistih citatov (CI): 18, čistih citatov na avtorja (CIAu): 18,00, Scopus do 14. 12. 2022: št. citatov (TC): 23, čistih citatov (CI): 21, čistih citatov na avtorja (CIAu): 21,00]
5. PETKOVŠEK, Robert. Veselje resnice in svetopisemski monoteizem = The joy of truth and biblical monotheism. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 73, št. 1/2, str. 235-258. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/73/Petkovsek.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-EMQ2JNE8. [COBISS.SI-ID 8049242], [SNIP, Scopus]

1.02 Pregledni znanstveni članek

6. PETKOVŠEK, Robert. Eksodus - matrica razodetja = Exodus - the matrix of revelation. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 2, str. 315-352. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/02/Petkovsek.pdf, DOI: 10.34291/BV2022/02/Petkovsek. [COBISS.SI-ID 125464835], [SNIP, WoS, Scopus do 24. 1. 2023: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
7. PETKOVŠEK, Robert. Mir in pravičnost - zaprisežena cilja monoteizma (Jan Assmann). Res novae : revija za celovito znanost. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 5, št. 1, str. 71-94. ISSN 2464-0344. [COBISS.SI-ID 108659203]
8. PETKOVŠEK, Robert. Vloga teološkega študija v Ljubljani pred in po ustanovitvi Univerze v Ljubljani = The role of theological studies in Ljubljana before and after the foundation of the University of Ljubljana. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 2, str. 473-490. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/02/Petkovsek.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WEF5ONTZ, DOI: 10.34291/BV2019/02/Petkovsek. [COBISS.SI-ID 8223066], [SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,00, Scopus do 8. 9. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,00]

1.03 Kratki znanstveni prispevek

9. PETKOVŠEK, Robert. Kaj je etika in zakaj ravnati etično? = What is ethics and why should we act ethically?. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 4, str. 991-998, tabela. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/04/Petkovsek.pdf, DOI: 10.34291/BV2021/04/Petkovsek. [COBISS.SI-ID 91444739], [SNIP, WoS do 15. 12. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00, Scopus do 14. 12. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
financer: ARRS, Programi, P6-0269, SI, Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje

1.04 Strokovni članek

10. PETKOVŠEK, Robert. Stoletnica Teološke fakultete - štiristoletnica teološkega študija. Zvon : kulturno - družbena revija. 2019, letn. 22, št. 6, str. 44-51, ilustr. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 8247130]

1.05 Poljudni članek

11. PETKOVŠEK, Robert. Teologija na Slovenskem : njeno poslanstvo nekoč, danes in jutri. Vincencijeva pot : iz življenja vincencijanske družine. 2020, letn. 14, št. 3, str. 8-11, ilustr. https://issuu.com/domsv.joefcelje/docs/vp3_2020_web. [COBISS.SI-ID 48718083]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

12. PETKOVŠEK, Robert. Sjećanje kao obećanje: pod vidom mimetičke teorije i hermeneutike postojanja (egzistencije). V: DŽOLAN, Mijo (ur.), MARAS, Mirjana (ur.). Nepomireno društvo - nepomirena pamćenja : doprinos prevladavanju nepomirenih pamćenja hrvatskog naroda ad intra/ad extra : zbornik radova s Međunarodne znanstvene konferencije, Split, 26-28. svibnja 2016. Zagreb; Sarajevo: Synopsis; Split: Franjevački institut za kulturu mira, 2018. Str. 54-71. ISBN 978-953-6482-26-9, ISBN 978-9958-01-066-8, ISBN 978-953-7968-83-0. [COBISS.SI-ID 8016986]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

13. PETKOVŠEK, Robert. Conversion of mimetic desire = Spreobrnjenje mimetične želje. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 33-34. [COBISS.SI-ID 130093315]
14. PETKOVŠEK, Robert. Exodus - the monotheism of faithfulness and the attitude of hope according to Jan Assmann = Eksodus - monoteizem zvestobe in drža upanja po Janu Assmannu. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 35-36. [COBISS.SI-ID 84723459]
15. PETKOVŠEK, Robert. "On the right distance" : a view from the perspective of mimetic theory = "O pravi razdalji" : pogled z vidika mimetične teorije. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 39-40. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38965251]
16. PETKOVŠEK, Robert. Fraternal humanism - a signpost in the digital age = Bratski humanizem - kažipot v digitalni dobi. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 42-43. [COBISS.SI-ID 8228698]
17. PETKOVŠEK, Robert. Ethical implications of one God according to Jan Assmann = Etične implikacije enega Boga po Janu Assmannu. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2018. Str. 26-27. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Celje%202018.pdf. [COBISS.SI-ID 7986522]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

18. PETKOVŠEK, Robert. Christ - the "right distance" to the human being : Hölderlin in the light of mimetic theory. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethics of resilience : vulnerability and survival in times of pandemics and global uncertainty. Berlin: Lit, cop. 2022. Str. 43-59, 242-243. Theology East - West, vol. 29. ISBN 978-3-643-91211-4, ISBN 978-3-643-96211-9. [COBISS.SI-ID 119942147]
19. PETKOVŠEK, Robert. Ethical implications of monotheism according to Jan Assmann. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethical implications of one God : the significance of monotheism. Wien; Zürich: Lit, cop. 2020. Str. 25-39, 184. Theology East-West, vol. 26. ISBN 978-3-643-91126-1, ISBN 978-3-643-96126-6. [COBISS.SI-ID 21760771]
20. PETKOVŠEK, Robert. Peace and justice : professed aims of monotheism (Jan Assmann). V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion as a factor of intercultural dialogue. Wien; Zürich: Lit, cop. 2019. Str. 23-37. Theology East-West, vol. 22. ISBN 978-3-643-91014-1. [COBISS.SI-ID 8154458]
21. PETKOVŠEK, Robert. Two fundamental forms of freedom : sacrifice and self-giving. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges. Wien; Zürich: Lit, 2018. Str. 29-47. Theology East-West, vol. 21. ISBN 978-3-643-90917-6. [COBISS.SI-ID 7867226]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

22. PETKOVŠEK, Robert. Anthony Ekpunobi : Reflective mimesis and ethics of the cross in the mimetic theory of René Girard: towards an inclusive humanism ... Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2021, letn. 81, št. 4, str. 1023-1025. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/04/Petkovsek2.pdf. [COBISS.SI-ID 91474179], [SNIP]
23. PETKOVŠEK, Robert. Borut Pohar : Dialog med znanostjo in religijo pri Alistru E. McGrathu. Doktorska disertacija. Mentor: Robert Petkovšek. Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2018. 491 + XI str. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 4, str. 1113-1115. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/04/Pohar.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-P3OOYAGI. [COBISS.SI-ID 8042842], [SNIP]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

24. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Resonanca in odtujenost : kriza odnosov v sodobnem svetu = Resonance and alienation : crisis of relationships in the modern world. Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2022, letn. 82, št. 3, str. 519-520. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/03/Petkovsek.pdf. [COBISS.SI-ID 134533635], [SNIP]
25. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethics of resilience : vulnerability and survival in times of pandemics and global uncertainty. Berlin: Lit, cop. 2022. Str. 11-13. Theology East - West, vol. 29. ISBN 978-3-643-91211-4, ISBN 978-3-643-96211-9. [COBISS.SI-ID 119956995]
26. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction = Uvod. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 12-13. [COBISS.SI-ID 130096899]
27. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Upanje in zaupanje v času globalnega obupa in nezaupanja = Hope and trust in times of global despair and mistrust. Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2021, letn. 81, št. 4, str. 781-782. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/04/Uvodnik.pdf. [COBISS.SI-ID 91483395], [SNIP]
financer: ARRS, Programi, P6-0269, SI, Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje
28. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction = Uvod. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 12-13. [COBISS.SI-ID 84694787]
29. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Transhumanism as a challenge for ethics and religion. Wien; Zürich: Lit, cop. 2021. Str. 11-14. Theology East-West, vol. 27. ISBN 978-3-643-91297-8, ISBN 978-3-643-96297-3. [COBISS.SI-ID 75653891]
financer: ARRS, Programi, P2-0269, SI, Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje
30. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Etika rezilentnosti[!] = Ethics of resilience. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 2, str. 251-252. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 46258179], [SNIP]
31. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethical implications of one God : the significance of monotheism. Wien; Zürich: Lit, cop. 2020. Str. 9-10. Theology East-West, vol. 26. ISBN 978-3-643-91126-1, ISBN 978-3-643-96126-6. [COBISS.SI-ID 21782531]
financer: ARRS, Programi, P2-0269, SI, Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje
32. PETKOVŠEK, Robert. Knjigi na pot. V: RIES, Julien. K izvirom verstev. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2020. Str. 5-7. ISBN 978-961-278-506-2. [COBISS.SI-ID 43630851]
33. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion as a factor of intercultural dialogue. Wien; Zürich: Lit, cop. 2019. Str. 9-11. Theology East-West, vol. 22. ISBN 978-3-643-91014-1. [COBISS.SI-ID 8154202]
34. PETKOVŠEK, Robert. Teološka misel na Slovenskem - včeraj, danes, jutri. V: TURNŠEK, Marjan (ur.). Stoletni sadovi : prispevek dogmatične teologije na stoletnem drevesu Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 7-13. Znanstvena knjižnica, 72. ISBN 978-961-6844-81-9. [COBISS.SI-ID 8238170]
35. PETKOVŠEK, Robert. "Duh pa oživlja". V: ŠEGULA, Andrej (ur.), et al. Božje oznanilo sodobnemu človeku : monografija ob osemdesetletnici profesorja Rafka Valenčiča. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2018. Str. 9-11. Znanstvena knjižnica, 59. ISBN 978-961-04-0480-4. [COBISS.SI-ID 7843674]
36. PETKOVŠEK, Robert. Leksikon v filozofiji. V: STRES, Anton. Leksikon filozofije. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018. Str. xvii-xxii. ISBN 978-961-278-405-8. [COBISS.SI-ID 8101978]
37. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction = Uvod. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2018. Str. 10-11. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Celje%202018.pdf. [COBISS.SI-ID 7998042]
38. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges. Wien; Zürich: Lit, 2018. Str. 11-16. Theology East-West, vol. 21. ISBN 978-3-643-90917-6. [COBISS.SI-ID 7866970]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

39. PETKOVŠEK, Robert. Človeka vredni cilji. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. okt. 2021, št. 138, str. 1, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 79550979]
40. PETKOVŠEK, Robert. Tla pod nogami - nebo nad nami. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 21. jun. 2020, letn. 69, št. 25, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 19957763]
41. PETKOVŠEK, Robert. V novo leto s preroško držo. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 6. jan. 2019, letn. 68, št. 1, str. 3, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8057690]
42. PETKOVŠEK, Robert. Evropa - demokracija ali diktatura?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 19. maj 2019, letn. 68, št. 20, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8125018]
43. PETKOVŠEK, Robert. Bratski humanizem - odgovor Cerkve na antropološko krizo. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 13. okt. 2019, letn. 68, št. 41, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8203354]
44. PETKOVŠEK, Robert. Revolucija v rokah romantikov. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 20. maj 2018, letn. 67, št. 21, str. 3, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7870554]
45. PETKOVŠEK, Robert. Čistost evangelija je nesporna : zakaj postati in ostati kristjan?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 26. avg. 2018, letn. 67, št. 35, str. 3, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7949914]

1.22 Intervju

46. PETKOVŠEK, Robert (intervjuvanec). Človek je obsojen na dialog. Kanonist. 15. jun. 2020, fotogr. ISSN 2670-5214. https://www.kanonist.eu/blog/2020/6/14/clovek-je-obsojen-na-dialog. [COBISS.SI-ID 20049667]
47. PETKOVŠEK, Robert (intervjuvanec). Študij teologije in njegova prihodnost : dekan Teološke fakultete Robert Petkovšek o pomenu teološkega študija danes in jutri. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 17. nov. 2019, letn. 68, št. 46, str. 2-3, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8219994]
48. PETKOVŠEK, Robert (intervjuvanec). Tri vprašanja --- Robertu Petkovšku. Novi svet : mesečnik Gibanja fokolarov. dec. 2019, letn. 55, št. 12, str. 20-21, ilustr. ISSN 1408-0257. [COBISS.SI-ID 8247386]
49. PETKOVŠEK, Robert (intervjuvanec). Osamosvojitve Slovenije ne bi bilo brez slovenske univerze. Te pa ne bi bilo brez teološke fakultete. Ognjišče. [Tiskana izd.]. okt. 2019, leto 55, št. 10, str. 8-13, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8194650]
50. PETKOVŠEK, Robert (intervjuvanec). Robert Petkovšek. Ognjišče. [Tiskana izd.]. okt. 2018, letn. 54, št. 10, str. 32-33, portret. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 7971162]

1.25 Drugi sestavni deli

51. PETKOVŠEK, Robert. Tomaž Mavrič znova na čelo lazaristov : na 43. občnem zboru Misijonske družbe je bil slovenski lazarist ponovno izvoljen za generalnega superiorja. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 10. jul. 2022, letn. 71, št. 27, str. 6, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 114638595]
52. PETKOVŠEK, Robert. Vincencijanska karizma. Vincencijeva pot : iz življenja vincencijanske družine. 2022, letn. 16, št. 1, str. 1, ilustr. [COBISS.SI-ID 103788803]
53. PETKOVŠEK, Robert. Raziskovalni program "Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje" (P6-0269) : poročilo o raziskovalnem obdobju 2015–2021. Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2021, letn. 81, št. 4, str. 1013-1020. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/04/Petkovsek1.pdf. [COBISS.SI-ID 91445251], [SNIP]
financer: ARRS, Programi, P6-0269, SI, Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje
54. PETKOVŠEK, Robert. Generirajte zdravo misel. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. avg. 2018, št. 100, str. 7, portret. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 7949402]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

55. VUKOVIČ, Katarina (avtor, oseba, ki intervjuva), MUSTAFIĆ, Nevres (diskutant), PETKOVŠEK, Robert (diskutant), ŽALEC, Bojan (diskutant), FURLAN-ŠTANTE, Nadja (diskutant). Etika enega Boga. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Sveto in svet. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174590831. [COBISS.SI-ID 8067418]
56. LANG, Nataša, LAPUH, Mateja (diskutant), ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka (diskutant), PETKOVŠEK, Robert (diskutant), OŠLAJ, Borut (diskutant). Kdaj življenje ni več vrednota?. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Sledi večnosti. https://ars.rtvslo.si/2019/03/sledi-vecnosti-99/. [COBISS.SI-ID 8104282]
57. VUKOVIČ, Katarina (avtor, oseba, ki intervjuva), JUHANT, Janez (diskutant), KENDA, Boštjan Botas (diskutant), KOSEC, Kaja (diskutant), KOMPAN ERZAR, Katarina (diskutant), PETKOVŠEK, Robert (diskutant). 100 let Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Sveto in svet. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174599735. [COBISS.SI-ID 8085082]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

58. PETKOVŠEK, Robert. Kaj je etika in zakaj ravnati etično? : predavanje na 4. simpoziju etike v intenzivni medicini v organizaciji Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in Slovemskega združenja intenzivne medicine, 12. 5. 2021. [COBISS.SI-ID 62996227]
59. PETKOVŠEK, Robert. Nedotakljivost človekovega življenja : predavanje na Simpoziju o evtanaziji, Ljubljana, 13. mar. 2019. 2019. [COBISS.SI-ID 8087898]

3.25 Druga izvedena dela

60. PETKOVŠEK, Robert (diskutant), ARNEŽ, John George (diskutant), KLUN, Branko (diskutant). Francis S. Collins - Jezik Boga : znanstvenik predstavlja dokaze za verovanje : pogovor o knjigi, Mohorski večer, Celje, 7. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 8230746]
61. PETKOVŠEK, Robert (diskutant), KUHAR, Roman (diskutant), FILIPČIČ, Katja (diskutant), MARŠ, Tomaž (diskutant). 100 let univerze in naprej : kako za novo stoletje integrirati znanje in koncipirati izobraževalni proces za napredek družbe? : okrogla miza na dogodku Vključevanje humanistike je nujno za razumevanje spreminjajoče se evropske družbe in izzivov prihodnost, Ljubljana, 27. sep. 2019. [COBISS.SI-ID 8202074]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

62. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. PETKOVŠEK, Robert (področni urednik 2007-, glavni in odgovorni urednik 2009-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 1920-. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=60, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ZCWKSFUC. [COBISS.SI-ID 8745472]
63. Tretji dan. PETKOVŠEK, Robert (področni urednik 1997-). Ljubljana: Slovenske rimokatoliške škofije, 1984-Ljubljana: Slovenske rimokatoliške škofije, 1984-2009Ljubljana: Društvo SKAM, 2010-2019Ljubljana: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2022-. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 15485184]
64. PETKOVŠEK, Robert (urednik), ŽALEC, Bojan (urednik). Ethics of resilience : vulnerability and survival in times of pandemics and global uncertainty. Berlin: Lit, cop. 2022. 256 str. Theology East - West, vol. 29. ISBN 978-3-643-91211-4, ISBN 978-3-643-96211-9. [COBISS.SI-ID 118762755]
financer: ARRS, Programi, P6-0269, si, Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje
65. PETKOVŠEK, Robert (urednik), ŽALEC, Bojan (urednik). Transhumanism as a challenge for ethics and religion. Wien; Zürich: Lit, cop. 2021. 232 str. Theology East-West, vol. 27. ISBN 978-3-643-91297-8, ISBN 978-3-643-96297-3. [COBISS.SI-ID 75645443]
66. PETKOVŠEK, Robert (urednik), ŽALEC, Bojan (urednik). Ethical implications of one God : the significance of monotheism. Wien; Zürich: Lit, cop. 2020. 199 str. Theology East-West, vol. 26. ISBN 978-3-643-91126-1, ISBN 978-3-643-96126-6. [COBISS.SI-ID 21617411]
67. PETKOVŠEK, Robert (urednik), ŽALEC, Bojan (urednik). Religion as a factor of intercultural dialogue. Wien; Zürich: Lit, cop. 2019. 209 str., ilustr. Theology East-West, vol. 22. ISBN 978-3-643-91014-1. [COBISS.SI-ID 8153690]
68. PETKOVŠEK, Robert (urednik), ŽALEC, Bojan (urednik). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges. Wien; Zürich: Lit, 2018. 307 str., tabele. Theology East-West, vol. 21. ISBN 978-3-643-90917-6. [COBISS.SI-ID 7866714]

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

69. EKPUNOBI, Anthony. Reflective mimesis and ethics of the cross in the mimetic theory of René Girard: towards an inclusive humanism : doctoral dissertation. Ljubljana: [A. Ekpunobi], 2020. IV, 271 str. [COBISS.SI-ID 73695747]
70. POHAR, Borut. Dialog med znanostjo in religijo pri Alistru E. McGrathu : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Pohar], 2018. XI, 491 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101453&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7882330]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

71. PRINČIČ, Jernej. Predsokratski pojem physis v razmerju do hebrejske biblične tradicije : physis in etični red : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Prinčič], 2019. V, 67 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111684. [COBISS.SI-ID 8204634]
72. ŽLENDER, Rok V. Vizija duhovništva pri sv. Vincenciju Pavelskem : magistrsko delo. Ljubljana: [R. V. Žlender], 2019. V, 74 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113207. [COBISS.SI-ID 8248666]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

73. AHMETOVIĆ, Amir. Vprašanje zla po Luigiju Pareysonu : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana: [A. Ahmetović], 2019. III, 32 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111340. [COBISS.SI-ID 8197466]

Avtor dodatnega besedila

74. TURNŠEK, Marjan (urednik). Stoletni sadovi : prispevek dogmatične teologije na stoletnem drevesu Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 476 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 72. ISBN 978-961-6844-81-9. [COBISS.SI-ID 302799872]

Fotograf

75. RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf, urednik), BAVCON, Jože (avtor, fotograf, urednik), BOŽIČ, Janko (avtor, fotograf, urednik). Avtohtone medovite rastline = Autochthonous melliferous plants. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta: = University Botanic Gardens Ljubljana, Department of Biology, Biotechnical Faculty, 2020. 285 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-69-5. [COBISS.SI-ID 40632323]

Recenzent

76. STRAHOVNIK, Vojko. Global ethics : perspectives on global justice. Zürich; Wien: Lit, cop. 2019. 122 str. Philosophy in dialogue, vol. 5. ISBN 978-3-643-91124-7. [COBISS.SI-ID 8153946]
77. KLUN, Branko (urednik), TREBEŽNIK, Luka (urednik, prevajalec). Vračanje religije v postmodernem kontekstu. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 137 str. Znanstvena knjižnica, 68. ISBN 978-961-6844-73-4. [COBISS.SI-ID 299145472]
78. KALAN, Valentin. Hypokrisis : fenomenološka interpretacija Aristotelovih epohalnih del. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 276 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0093-0. [COBISS.SI-ID 295839488]
79. TREBEŽNIK, Luka. Med nihilizmom in mesijanizmom : Derridajeva filozofija religije. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2018. 264 str. Znanstvena knjižnica, 65. ISBN 978-961-6844-67-3. [COBISS.SI-ID 297390080]
80. KLUN, Branko. Metafizika : izbrana poglavja : [univerzitetni učbenik za študente Teološke fakultete Univerze v Ljubljani]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2018. 139 str. Priročniki Teološke fakultete, 26, Priročniki TEOF, 26. ISBN 978-961-6844-68-0. [COBISS.SI-ID 297593600]
81. KOMEL, Dean. Razotkrivenost prebivanja : o razgraničenju hermeneutičke fenomenologije i filozofske antropologije. Zagreb: Lara; V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 286 str. ISBN 978-953-7289-78-2. [COBISS.SI-ID 293677568]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).
Zadnja posodobitev podatkov: 29. 01. 2023

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Raziskovalni programi (ARRS)

 1. Religija, etika, edukacija in izzivi sodobne družbe (P6-0269; 2022-2027; vodja: Robert Petkovšek)

 2. Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije (P6-0269; 2004-2021; vodja: Robert Petkovšek)

 3. Idejni in vrednostni tokovi na slovenskem nekoč in danes (P0-0501-0170; 1999-2003; vodja: Janez Juhant)

Raziskovalni projekti (ARRS)

 1. Slovenska intelektualna zgodovina v luči sodobnih teorij religije: od ločitve duhov in kulturnega boja do komunistične revolucije (J6-3140; 2021-2024; vodja: Bojan Žalec)

 2. Vračanje religioznega v postmoderni misli kot izziv za (J6-7325; 2016-2018; vodja: Branko Klun)

 3. Leksikon krščanske etike (L6-6053; 2004-2007; vodja: Ivan-Janez Štuhec)

 4. Dialog med krščanstvom in islamom v evropski postsekularni družbi (J6-2216-0170; 2009-2012; vodja: Drago-Karl Ocvirk)