Sara Jerebic (*1975)

Sara Jerebic je specialistka zakonske in družinske terapije in doktorica znanosti s področja Zakonske in družinske terapije (izbirno področje Kazensko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.) Dodatna strokovna znanja na področju zakonske in družinske terapije je pridobivala pri mednarodno uveljavljenih predavateljih, raziskovalcih in kliničnih terapevtih:

  • dr. Susan Johnson, Gail Palmer, Leanne Campbell: Emotionally Focused Therapy for Couples iz Canade; 
  • dr. John Gottman &  dr. Julie Schwarz Gottman: Clinical training in Couples, The Gottman Institute iz Seattla; 
  • Lynn Stadler: Gestalt therapy with Children and Adolescent in the Oaklander Model, Violet Solomon Oaklander Fundation iz Santa Barbare;
  • dr. Christine A. Courtois: Treating complex trauma, Courtois & Associates, PC iz Washingtona, DC; 
  • dr. David Grand, dr. Mario Salvador: Brainspotting iz Španije;
  • dr. Monika Baumann, dr. Martha S. Jachobi, Brainspotting iz Avstrije.

Klinično delo s posamezniki, pari, otroki in družinami izvaja na Družinskem inštitutu Bližina, katerega je soustanoviteljica in strokovna direktorica (2006). Z znanstvenimi in strokovnimi prispevki aktivno sodeluje na domačih in tujih mednarodnih kongresih in konferencah (ZDA, Kanada, Italija, Avstrija, Hrvaška, BIH, Poljska).

Opravljene ima strokovne izpite za delavce v državni upravi in pravosodju ter na področja socialnega varstva. Je ustanovna članica in članica izvršnega odbora Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, ki ji je podelilo nazive "Zakonski in družinski terapevt", "Supervizor", "Učitelj". Je supervizorka z licenco na področju socialnega varstva. 

Področja poučevanja

•    Zakonska in družinska diagnostika ter ocena
•    Pomoč zakonu in družini
•    Duševne težave, motnje in bolezni posameznika ter družine
•    Specifični problemi v družini
•    Relacijska družinska terapija I (klinične vaje)
•    Relacijska zakonska terapija I (klinične vaje)
•    Terapevtska obravnava otrok in mladostnikov

Raziskovalna področja

-    Travma in zloraba v otroštvu
-    Partnerski odnosi
-    Zakonska in družinska terapija
-    Zasvojenosti

Članstva in gostovanja

Članica Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije in Socialne zbornice Slovenije, gostujoča na Faculty of Education, Colleage of William and Marry, Virginia, USA.

Monografije 

JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Bližina osrečuje. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba: Družinski inštitut Bližina, 2017. 174 str.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Are childhood sexual abuse and intimate safety in adult intimate relationships correlated?. The person and the challenges. 2019, vol. 9, no. 2, str. 193-206, tabele, graf. prikazi. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3458, DOI: 10.15633/pch.3458. [COBISS.SI-ID 8284250], [WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,50]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
2. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Consequences of childhood sexual abuse for intimate couple relationship according to relational marital therapy. The person and the challenges. 2018, vol. 8, no. 2, str. 133-146. ISSN 2083-8018. [COBISS.SI-ID 8058970], [WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,50]

1.02 Pregledni znanstveni članek

3. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Psychotherapeutic treatment of children and adolescents in creative relational family therapy. Psychotherapy in achieving health and well-being for children and young people. [Spletna izd.]. April 2020, no. 3, str. 5-13. ISSN 2637-2487. https://journal.bhidapa.ba/index.php/bhidapa/article/view/17/16. [COBISS.SI-ID 14748163]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija

1.04 Strokovni članek

4. JEREBIC, Sara. Bolečina kot priložnost za rast. Mohorjev koledar ... 2020, str. 112-114. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 8328282]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

5. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Obremenjujoče izkušnje v otroštvu : primerjalna študija med odraslimi otroci alkoholikov in nealkoholikov = Adverse childhood experiences : a comparison study of adult children of alcoholics and non-adult children of alcoholics. V: MALAČIČ, Janez (ur.), OSREDKAR, Mari Jože (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Demografske in družinske analize = Demographic and Family Analyzes : Informacijska družba - IS 2022 = Information Society - IS 2022 : zbornik 25. mednarodne multikonference = proceedings of the 25th International Multiconference : zvezek F = volume F : 12. oktober 2022, 12 October 2022, Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2022. Str. 23-26, tabela. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-245-7. ISSN 2630-371X. https://is.ijs.si/wp-content/uploads/2022/is2022zborniki/IS2022_Volume-F.pdf. [COBISS.SI-ID 130028291]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
6. BOŠNJAKOVIĆ, Josip, JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Vjerovati u boga čini ljude otpornijim = Believe in god makes people more resilience. V: PEHLIĆ, Izet (ur.), HASANAGIĆ, Anela (ur.). Psihološka i duhovna zaštita i podrška u kriznim situacijama : znanstvena monografija = Psychological and spiritual protection and support in crisis situations : scientific monography. Zenica: Islamski pedagoški fakultet Univerziteta, 2021. Str. 53-79, tabele. ISBN 978-9958-697-64-7. https://www.academia.edu/46811671/PSIHOLO%C5%A0KA_I_DUHOVNA_ZA%C5%A0TITA_I_PODR%C5%A0KA_U_KRIZNIM_SITUACIJAMA_ZNANSTVENA_MONOGRAFIJA_PSYCHOLOGICAL_AND_SPIRITUAL_PROTECTION_AND_SUPPORT_IN_CRISIS_SITUATIONS_SCIENTIFIC_MONOGRAPHY. [COBISS.SI-ID 61635587]
7. JEREBIC, Sara. Spolna zloraba in potravmatska rast = Sexual abuse and post-traumatic growth. V: KRISTOVIČ, Sebastjan (ur.). Zbornik znanstvenih prispevkov = Proceedings Book on Scientific Contributions. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2020. Str. 571-576. ISBN 978-961-6966-55-9. http://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/19/20/85-1. [COBISS.SI-ID 13297923]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
8. JEREBIC, Sara. Dolgoročne posledice spolnega nasilja = Long-term consequences of sexual violence. V: MALAČIČ, Janez (ur.), OGRIN, Tomaž (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Ljudje in okolje : zbornik 22. Mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2019, 7. oktober 2019 : zvezek F = People and Environment : proceedings of the 22nd International Multiconference Information Society - IS 2019, 7 October, 2019, Ljubljana, Slovenia : volume F. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2019. Str. 14-18. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-165-8, ISBN 978-961-264-166-5. ISSN 2630-371X. http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/2019/IS2019_Volume_F%20-%20Ljudje%20in%20okolje.pdf. [COBISS.SI-ID 8319834]
9. JEREBIC, Sara. Razumevanje odraslih partnerskih odnosov v luči spolne zlorabe v otroštvu. V: STRLE, Toma (ur.), MARKIČ, Olga (ur.). Kognitivna znanost : zbornik 21. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2018, 8-12. oktober 2018, Ljubljana, Slovenia : zvezek B = Cognitive science : proceedings of the 21st International Multiconference Information Society - IS 2018, 8-12 October 2018, [Ljubljana, Slovenia] : volume B. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2018. Str. 5-8. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-136-8. ISSN 2630-371X. https://is.ijs.si/archive/proceedings/2018/files/Zbornik%20-%20B.pdf. [COBISS.SI-ID 7981402]
10. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Vloga kateheta v mreži odnosov z veroučenci in njihovimi družinami. V: GREGORČIČ, Simona (ur.). V mreži : družine, odrasli in mladi v današnjem svetu - priložnosti za oznanilo evangelija : zbornik. Ljubljana: SKU - Slovenski katehetski urad, 2018. Str. 77-94. ISBN 978-961-92803-8-6. [COBISS.SI-ID 7839578]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

11. JEREBIC, Sara. Adult daughters of alcohol addicts and their intimate couple relationships. V: TOPLAK, Jurij (ur.), et al. The 10th Annual Conference of Europe’s Sciences and Arts Leaders and Scholars, Alma Mater Europaea Annual Conference : It's about people 2022: embracing digital transformation for a sustainable and ethical future : book of abstracts : Maribor, 11-18 March 2022. 2nd revised ed. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2022. Str. 128. ISBN 978-961-6966-97-9. http://press.almamater.si/index.php/amp. [COBISS.SI-ID 113071619]
12. HAŠAJ, Sara, JEREBIC, Sara. Father infidelity, father-daughter relationship and her adult intimate relationships in relational family therapy. V: EFTA 2022 : 11th Conference of the European family therapy association : systemic resonances and interferences : 07-10 September, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: European Family Therapy Association. https://www.conftool.com/efta2022ljubljana/index.php?page=browseSessions&presentations=show. [COBISS.SI-ID 121666563]
13. JEREBIC, Sara. Processing shame and fear from trauma and alcohol addiction within the family through relational family therapy. V: EFTA 2022 : 11th Conference of the European family therapy association : systemic resonances and interferences : 07-10 September, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: European Family Therapy Association. https://www.conftool.com/efta2022ljubljana/index.php?page=browseSessions&presentations=show. [COBISS.SI-ID 121668355]
14. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Izkušnja odnosa matere v otroštvu pri zdravljenih alkoholikih v skupinski terapiji = Childhood experience of mother-son relationship in recovered alcoholics in group therapy. V: DAJČAR, Monika (ur.), KOVAČ, Nina (ur.). X. mednarodna konferenca Izzivi in težave sodobne družbe : [zbornik] : od 20. 6. do 28. 6. 2022, Rakičan. Rakičan: RIS Dvorec, 2022. Str. 1. ISBN 978-961-7130-07-2. https://www.ris-dr.si/data/attachment/6590318a70806f5b81e1bab1d862f20e621bc1fd/1658078883Zbornik_STROKOVNIH_PRISPEVKOV_Izzivi_in_te_ave_sodobne_dru_be_2022.pdf. [COBISS.SI-ID 132840963]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
15. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Različne oblike zasvojenosti in njihovo razumevanje v relacijski družinski terapiji = Various addictions and their understanding in relational family therapy. V: DAJČAR, Monika (ur.), KOVAČ, Nina (ur.). X. mednarodna konferenca Izzivi in težave sodobne družbe : [zbornik] : od 20. 6. do 28. 6. 2022, Rakičan. Rakičan: RIS Dvorec, 2022. Str. 2-3. ISBN 978-961-7130-07-2. https://www.ris-dr.si/data/attachment/6590318a70806f5b81e1bab1d862f20e621bc1fd/1658078883Zbornik_STROKOVNIH_PRISPEVKOV_Izzivi_in_te_ave_sodobne_dru_be_2022.pdf. [COBISS.SI-ID 132843779]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
16. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Developing resistance in the therapeutic process in a group of recovering alcoholics. V: PAČIĆ-TURK, Ljiljana (ur.), ŽUTIĆ, Maja (ur.). Coping with crisis : pathways towards resilience : book of abstracts. Zagreb: Department of Psychology Catholic University of Croatia: = Odjel za psihologiju Hrvatsko katoličko sveučilište, 2021. Str. 51. ISBN 978-953-8014-62-8. https://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2021/12/knjiga-sazetaka-2021-hks-psihologija.pdf. [COBISS.SI-ID 90079235]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
17. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago, BOŠNJAKOVIĆ, Josip. Experiencing faith in god as a positive way to cope in stressful situations. V: PAČIĆ-TURK, Ljiljana (ur.), ŽUTIĆ, Maja (ur.). Coping with crisis : pathways towards resilience : book of abstracts. Zagreb: Department of Psychology Catholic University of Croatia: = Odjel za psihologiju Hrvatsko katoličko sveučilište, 2021. Str. 58. ISBN 978-953-8014-62-8. https://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2021/12/knjiga-sazetaka-2021-hks-psihologija.pdf. [COBISS.SI-ID 90080003]
18. JEREBIC, Sara. Razumevanje in razreševanje transgeneracijskega prenosa spolne zlorabe. V: JEREBIC, Sara (ur.). International Conference Understanding Violence : theory, research, professional work and therapeutic practice : Ljubljana, 27. november 2020 [preko spletne plaftorme ZOOM] : book of abstracts = zbornik povzetkov. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 29. ISBN 978-961-6844-91-8. http://www.teof.uni-lj.si. [COBISS.SI-ID 47117827]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
19. JEREBIC, Sara. Družinsko okolje kot dejavnik tveganja za spolno zlorabo v otroštvu = Family environment as a risk factor for childhood sexual abuse. V: MERTIK, Matej (ur.). Relevanca znanosti in izobraževanja : zbornik povzetkov = Relevance of science and education : book of abstracts. 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre = 8th Scientific Conference with International Participation All About People: Relevance of science and education, Maribor, 13. - 14. 3. 2020. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2020. Str. 284. ISBN 978-961-6966-59-7. http://press.almamater.si/index.php/amp. [COBISS.SI-ID 17506051]
20. PATE, Tanja, JEREBIC, Sara. Čustvena nestabilnost in agresivnost pri ženskah z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu. V: JEREBIC, Sara (ur.). XI. kongres zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo : zbornik povzetkov : 6.-7. november 2020, Ljubljana, [preko spletne platforme Zoom] : [soočanje z izgubami in žalovanjem]. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2020. Str. 9-10. ISBN 978-961-92819-5-6. https://zdt.si/wp-content/uploads/2020/11/ZBORNIK-2020.pdf. [COBISS.SI-ID 38982147]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
21. JEREBIC, Sara. Spolna zloraba in potravmatska rast = Sexual abuse and post-traumatic growth. V: ANGLEITNER SAGADIN, Tanja (ur.). 7. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: prihodnost zdaj!, Maribor, 15.-16. 3. 2019 = 7th Scientific Conference with International Participaton All About People: Future Fit! : zbornik povzetkov = book of abstracts. 1. izd. Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, Alma Mater Press, 2019. Str. 253. ISBN 978-961-6966-45-0. http://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/11/13/67-1. [COBISS.SI-ID 8139354]
22. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Therapeutic treatment of trauma in children in foster care. V: PAČIĆ-TURK, Ljiljana (ur.), KNEŽEVIĆ, Martina (ur.). Book of abstracts = Knjiga sažetaka. Zagreb: Department of Psychology Catholic University of Croatia: = Odjel za psihologiju Hrvatsko katoličko sveučilište, 2019. ISBN 978-953-8014-36-9. http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2019/12/hks-knjiga-sazetaka-10122019.pdf. [COBISS.SI-ID 8254298]
23. JEREBIC, Sara. Transforming the legacy of child sexual abuse in relational couple therapy with the power of brainspotting. V: PAČIĆ-TURK, Ljiljana (ur.), KNEŽEVIĆ, Martina (ur.). Book of abstracts = Knjiga sažetaka. Zagreb: Department of Psychology Catholic University of Croatia: = Odjel za psihologiju Hrvatsko katoličko sveučilište, 2019. ISBN 978-953-8014-36-9. http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2019/12/hks-knjiga-sazetaka-10122019.pdf. [COBISS.SI-ID 8254042]
24. JEREBIC, Sara. Transgeneracijski prenos nasilja in relacijska družinska terapija. V: JEREBIC, Sara (ur.). Zbornik povzetkov. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2019. Str. 9. ISBN 978-961-92819-4-9. http://www.zdt.si. [COBISS.SI-ID 8131162]
25. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Psychotherapeutic treatment of children and adolescents in creative relational family therapy. V: KOCIJAN HERCIGONJA, Dubravka (ur.). Mjesto psihoterapije u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata : knjiga sažetaka. Sarajevo: Bosansko-hercegovačka integrativna dječja i adolescentna psihoterapijska asocijacija BHIDAPA; Zagreb: Institut za psihoterapiju i savjetovanje djece, mladeži i obitelji INSTITUT D. O. M., 2018. Str. 37, 37. ISBN 978-9926-8300-0-7. [COBISS.SI-ID 8029786]
26. JEREBIC, Sara. Travma spolne zlorabe v otroštvu - spolnost v odraslem partnerskem odnosu : delavnica in predstavitev raziskave. V: Mnogoteri obrazi travme in vzpostavljanja ravnovesja. [Maribor]: Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, 2018. Str. [10]. http://www.skzp.si/wp-content/uploads/2018/05/Program-sre%C4%8Danja.pdf. [COBISS.SI-ID 7916378]
27. JEREBIC, Sara. Travma spolne zlorabe v otroštvu in intimna varnost v odraslem partnerskem odnosu. V: JEREBIC, Sara (ur.). Zbornik povzetkov in člankov. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2018. Str. 9. ISBN 978-961-92819-3-2. https://zdt.si/wp-content/uploads/2018/09/Zbornik_Zdruzenje-zakonskih-in-druzinskih-terapevtov_2018-1.pdf. [COBISS.SI-ID 7958618]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

28. JEREBIC, Sara. Sexual abuse as trauma and posttraumatic growth. V: OSEWSKA, Elžbieta (ur.). Strong families - strong societies. Kraków: The Pontifical University of John Paul II, 2019. Str. 193-209. Family studies, 7. ISBN 978-83-7438-762-0. [COBISS.SI-ID 8097882]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

29. JEREBIC, Sara. Uvod. V: JEREBIC, Sara (ur.), et al. Nasilje : od razumevanja vzrokov k iskanju rešitev. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. Str. 7-17. ISBN 978-961-278-550-5, ISBN 978-961-6844-95-6, ISBN 978-961-2785-44-4. [COBISS.SI-ID 73440515]
30. JEREBIC, Sara. Uvodnik. V: JEREBIC, Sara (ur.). XI. kongres zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo : zbornik povzetkov : 6.-7. november 2020, Ljubljana, [preko spletne platforme Zoom] : [soočanje z izgubami in žalovanjem]. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2020. Str. 6. ISBN 978-961-92819-5-6. https://zdt.si/wp-content/uploads/2020/11/ZBORNIK-2020.pdf. [COBISS.SI-ID 38981635]

1.22 Intervju

31. JEREBIC, Sara (intervjuvanec). Ali lahko postaneta starša "dober team" kljub razlikam, ki ju ločujejo?. Bibaleze.si : [majhni koraki v pravo smer]. 2020. ISSN 2350-6008. https://www.bibaleze.si/druzina-in-odnosi/dr-sara-jerebic-kronicno-nesloznost-starsev-bi-lahko-predstavili-kot-razpoko-v-jedrskem-reaktorju.html. [COBISS.SI-ID 34227459]
32. JEREBIC, Sara (intervjuvanec). Kriza lahko odnos uniči ali ga utrdi in izboljša. Novi tednik NT&RC. 2020, leto 75, št. 13, str. 29, ilustr. ISSN 0353-734X. [COBISS.SI-ID 8358234]
33. JEREBIC, Sara (intervjuvanec). Razpadejo odnosi, ljudje bankrotirajo, izgubijo službo, a se kljub temu ne ustavijo. Zurnal24.si : časnik, ki se ne pusti kupiti. [Spletna izd.]. 7. 6. 2020. ISSN 1855-0959. https://www.zurnal24.si/zdravje/intima/spolnost-slovencev-skozi-oci-terapevtke-333102. [COBISS.SI-ID 18552067]
34. MILLONIG, Peter (intervjuvanec), JEREBIC, Sara (intervjuvanec), VOLČIČ, Silva (intervjuvanec), VOLČIČ, Nace (intervjuvanec), VINDIŠ, Tadej (intervjuvanec). Nima smisla čakati : poslovnež, terapevtka, misijonarja in glasbenik o tem, kaj jim pomeni misijon. Božje okolje. 2019, leto 44, št. 5, str. 14-17, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 8214106]
35. JEREBIC, Sara (intervjuvanec). "Sramu na področju spolnosti se je treba znebiti". Zurnal24.si : časnik, ki se ne pusti kupiti. [Spletna izd.]. 31. 8. 2019. ISSN 1855-0959. https://www.zurnal24.si/zdravje/intima/spolnost-slovencev-skozi-oci-terapevtke-333102. [COBISS.SI-ID 8183130]
36. JEREBIC, Sara (intervjuvanec). Zaznamovani smo z odnosi v družini. Vzgojiteljica : revija za dobro prakso v vrtcih. nov.-dec. 2018, letn. 20, št. 6, str. 9-12, portret. ISSN 1580-6065. [COBISS.SI-ID 8059994]

1.25 Drugi sestavni deli

37. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Religiozna soodvisnost in duhovna zloraba : kaj je duhovna zloraba in kako jo prepoznati. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 8. jan. 2023, št. 1, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 136351747]
38. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Odločno ali nasilno? : kje je meja med pravo mero odločnosti in kako vemo, da smo že preveč nasilni?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 30. jan. 2022, št. 4, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 95877123]
39. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Kako je mogoča nezvestoba? : to so mogoči vzroki, da eden od zakoncev tudi telesno prevara zakonca. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 10. apr. 2022, št. 14, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 104111363]
40. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Odselil se je. Sedaj bi se vrnil. : naj žena moža, ki se je odselil, sprejme nazaj?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 22. maj 2022, št. 20, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 108749315]
41. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Tašča pomaga - ali se vtika? : s taščo sva se zaradi njenega obnašanja sporekli, situacija je napeta. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 2022, št. 25/26, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 112692995]
42. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Moja mama je zelo negativna : kar je nepomirjeno in nepozravljeno, vedno znova kliče po pomiritvi in odrešitvi. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 7. avg. 2022, št. 31, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 119112451]
43. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Kje nama pa gre dobro? : nasvet ljudske modrosti: ne delaj velikih odločitev, dokler je morje razburkano. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 18. sep. 2022, št. 37, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 122481923]
44. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Kaj je dobro za odnos? : o pomenu ravnanja v korist odnosa. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 27. nov. 2022, št. 47, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 133070083]
45. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Kdaj reči "dovolj je"? : razmislimo o širšem okviru situacije, v kateri ste se znašli. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 17. jan. 2021, št. 3, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 46817795]
46. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. 17. zapoved: Ne kritiziraj! : mož pri sosedih naredi vse, za kar ga prosijo, doma pa ga moramo čakati in priganjati. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 21. feb. 2021, št. 8, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 52561411]
47. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Spletni prevaranti in manipulanti : tudi starejši bodite previdni, s kom si pišete na spletu ali po sms sporočilih. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 28. mar. 2021, št. 13, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 57805827]
48. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Navzven vse lepo, kaj pa navznoter? : kdaj je bolje biti tiho in kdaj je prav, da smo jasni. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 9. maj 2021, št. 19, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 62158851]
49. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Empatično ali osladno? : morda se v zakonskih odnosih daje že preveč poudarka na čustva. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 13. jun. 2021, št. 24, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 66645251]
50. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Logika "drugega SMS-a" : če pošljemo sporočilo s težavo, je dobro, če sporočimo tudi, ko težavo rešimo. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 25. jul. 2021, št. 30, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 71023619]
51. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Zakaj mož pije doma oz. ko je sam? : včasih se človek težko sooči sam s sabo, z občutki zavrženosti in neizpolnjenosti. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 29. avg. 2021, št. 35, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 74499843]
52. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. "Sem mar jaz varuh svojega podjetja?" : ali naj opozorimo na nepravilnosti pri delu sodelavcev ali naj bomo raje tiho?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 3. okt. 2021, št. 40, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 79555075]
53. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Sestra ne želi, da bi mama šla v dom : na spoštljiv in dobronameren način si moramo upati govoriti tudi o težkih temah. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 7. nov. 2021, št. 45, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 83734531]
54. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Težave z obdarovanjem : kaj kupiti za darilo človeku, ki že vse ima, česar še nima, pa si lahko sam kupi?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 13. [i. e. 12.] dec. 2021, št. 50, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 89519875]
55. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Mož se ni postavil zame. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 12. jan. 2020, št. 2, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8276826]
56. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Kako naj se obnašam do svojega očeta?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 16. feb. 2020, št. 7, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8317530]
57. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Ločena dedek in babica. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 22. mar. 2020, št. 12, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8359258]
58. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Zakramentalni del možganov : ali živiva milost zakramenta zakona, če si greva pogosto na živce?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 3. maj 2020, št. 18, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 16185347]
59. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Prepir zaradi dediščine : krčevit boj za gmotne dobrine se začne, če so otroci ostali lačni ljubezni in potrditve. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 7. jun. 2020, št. 23, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 18374659]
60. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Jezik ljubezni mojega sozakonca : kaj storiti, če se zdi, da je začetna ljubezen zbledela?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 19. jul. 2020, št. 29, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 22882819]
61. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Kaj je ljubezen? : vse se vrti okoli ljubezni, redko pa se vprašamo, kaj sploh je ljubezen. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 23. avg. 2020, št. 34, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 25652739]
62. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Vera ne pomeni imunosti na nezvestobo : pari se ne zavedajo, da zavračanje in ignoriranje drugega odpirata vrata nezvestobi. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 27. sep. 2020, št. 39, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 30242819]
63. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Kako se soočate z izgubo? : napravimo prostor za tistega, ki se želi pogovarjati o svoji izgubi. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 1. nov. 2020, št. 44, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 34585347]
64. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Zakaj ne upoštevajo ukrepov? : o tem, kako močna nepomirjena občutja zameglijo naš razum in popačijo našo presojo. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 6. dec. 2020, št. 49, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 40705795]
65. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. "Žena mi teži" : ko žena pritiska na moža in ga poskuša nadzirati, mož začuti utesnjenost, jezo. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. Velika noč 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8118106]
66. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Kdo odloča o denarju v družini? : denar je zelo pogosta tema konfliktov med zakoncema. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 1. dec. 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8233818]
67. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Resno razmišljam o razvezi : ali lahko terapija reši zakonca pred ločitvijo?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 2. jun. 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8136538]
68. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Ali je televizije in mobitela preveč? : kako razločevati, kdaj je zaslon zgolj prijetna sprostitev in kdaj škoduje naši družini. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 10. feb. 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8074330]
69. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Žena nima želje po spolnosti : si ženske na splošno želijo manj spolnosti kot moški?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 14. jul. 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8152410]
70. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Zakonca in post : ko že malenkosti privedejo do konfliktov. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 17. mar. 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8087386]
71. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Ali ima moj mož ADHD? : motnja pozornosti in hiperaktivnosti tudi odrasle ovira pri vsakdanjem življenju. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 18. avg. 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8185178]
72. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Živeti z možem, ki ima motnjo pozornosti : kot bi imela še enega otroka, pravi bralka iz Ruš. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 22. sep. 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8190298]
73. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Posledice travme nerazrešene moči : zakaj nekateri ljudje v določenih okoliščinah reagirajo pretirano obrambno?. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 27. okt. 2019, str. 11, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8215130]
74. JEREBIC, Sara. Skozi oči otroka. V: KOLENKO, Marijana (ur.), LESJAK, Metka (ur.). Radost sobivanja. 1. izd. [Celje]: Osnovna šola Lava, 2018. Str. [30-31]. Rastoča knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 8030554]
75. JEREBIC, Sara. Kreativna družinska terapija. V: JEREBIC, Sara (ur.). Zbornik povzetkov in člankov. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2018. Str. 49. ISBN 978-961-92819-3-2. https://zdt.si/wp-content/uploads/2018/09/Zbornik_Zdruzenje-zakonskih-in-druzinskih-terapevtov_2018-1.pdf. [COBISS.SI-ID 7958874]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

76. ŽELEZNIK, Jolanda (oseba, ki intervjuva), JEREBIC, Sara (intervjuvanec). Covid-19 kot izziv. [San Bruno]: You Tube, 2022. Covid-19 kot izziv. https://www.youtube.com/watch?v=UewkxQLBA5Q. [COBISS.SI-ID 134555907]
77. PUKL, Saša (oseba, ki intervjuva), JEREBIC, Sara (intervjuvanec). Ljubezen in zaljubljenost. Celje: Radio, 2019. Strokovnjak svetuje. https://www.mixcloud.com/RadioCelje/strokovnjak-svetuje-ljubezen-in-zaljubljenost-1512019/. [COBISS.SI-ID 8129370]
78. PUKL, Saša (oseba, ki intervjuva), JEREBIC, Sara (intervjuvanec). Neprostovoljno samski. Celje: Radio, 2019. Strokovnjak svetuje. https://www.mixcloud.com/RadioCelje/strokovnjak-svetuje-neprostovoljno-samski-242019/. [COBISS.SI-ID 8130650]
79. PUKL, Saša (oseba, ki intervjuva), JEREBIC, Sara (intervjuvanec). Otrok in šola. Celje: Radio, 2019. Strokovnjak svetuje. https://www.mixcloud.com/RadioCelje/strokovnjak-svetuje-otrok-in-%C5%A1ola-2212019/. [COBISS.SI-ID 8129626]
80. PUKL, Saša (oseba, ki intervjuva), JEREBIC, Sara (intervjuvanec). Pohvala. Celje: Radio, 2019. Strokovnjak svetuje. https://www.mixcloud.com/RadioCelje/strokovnjak-svetuje-pohvala-1922019/. [COBISS.SI-ID 8129882]
81. PUKL, Saša (oseba, ki intervjuva), JEREBIC, Sara (intervjuvanec). Spolnost v odnosu. Celje: Radio, 2019. Strokovnjak svetuje. https://www.mixcloud.com/RadioCelje/strokovnjak-svetuje-spolnost-v-odnosu-752019/. [COBISS.SI-ID 8170330]
82. PUKL, Saša (oseba, ki intervjuva), JEREBIC, Sara (intervjuvanec). Travme. Celje: Radio, 2019. https://www.mixcloud.com/RadioCelje/strokovnjak-svetuje-travme-2622019/. [COBISS.SI-ID 8130138]
83. PUKL, Saša (oseba, ki intervjuva), JEREBIC, Sara (intervjuvanec). Zaljubljenost. Celje: Radio, 2019. Strokovnjak svetuje. https://www.mixcloud.com/RadioCelje/strokovnjak-svetuje-zaljubljenost-532019/. [COBISS.SI-ID 8130394]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

84. JEREBIC, Sara. Bližanje šolskih počitnic : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 22. maj 2018. [COBISS.SI-ID 7914330]
85. JEREBIC, Sara. Čustva in zdravje pri otrocih : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 2. jan. 2018. [COBISS.SI-ID 7913306]
86. JEREBIC, Sara. Čustvena odtujenost : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 20. nov. 2018. [COBISS.SI-ID 8057178]
87. JEREBIC, Sara. Ljubezen na daljavo : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 8. maj 2018. [COBISS.SI-ID 7913818]
88. JEREBIC, Sara. Najstniki med počitnicami : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 17. jul. 2018. [COBISS.SI-ID 8055642]
89. JEREBIC, Sara. Najstniška čustva : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 12. jun. 2018. [COBISS.SI-ID 7915098]
90. JEREBIC, Sara. Nepopolno starševstvo : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 14. avg. 2018. [COBISS.SI-ID 8055898]
91. JEREBIC, Sara. Otroci in zaljubljenost : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 21. avg. 2018. [COBISS.SI-ID 8056154]
92. JEREBIC, Sara. Partnerska terapija : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 4. sep. 2018. [COBISS.SI-ID 8056666]
93. JEREBIC, Sara. Pohvale : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 3. jul. 2018. [COBISS.SI-ID 7915866]
94. JEREBIC, Sara. Povezanost v odnosu : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 19. jun. 2018. [COBISS.SI-ID 7915354]
95. JEREBIC, Sara. Prihod dojenčka : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 29. maj 2018. [COBISS.SI-ID 7914586]
96. JEREBIC, Sara. Skupina za mamice z dojenčki : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 5. jun. 2018. [COBISS.SI-ID 7914842]
97. JEREBIC, Sara. Spolnost v odnosu : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 15. maj 2018. [COBISS.SI-ID 7914074]
98. JEREBIC, Sara. Stari starši in vnuki : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 26. jun. 2018. [COBISS.SI-ID 7915610]
99. JEREBIC, Sara. Terapevtska pomoč : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 28. avg. 2018. [COBISS.SI-ID 8056410]
100. JEREBIC, Sara. Verska zasvojenost : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 18. dec. 2018. [COBISS.SI-ID 8057434]
101. JEREBIC, Sara. Zakaj so TV, tablica in pametni telefon tako uničevalni za zakon? : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 18. sep. 2018. [COBISS.SI-ID 8056922]
102. JEREBIC, Sara. Zasvojenost s pametnim telefonom : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 10. jul. 2018. [COBISS.SI-ID 8055386]
103. JEREBIC, Sara. Zasvojenost z vero : prispevek v oddaji Strokovnjak svetuje, Radio Celje, 23. jan. 2018. [COBISS.SI-ID 7913562]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

104. JEREBIC, Sara. Therapeutic help children in distress : lecture at Catholic Faculty of Theology in Đakovo, 5. 5. 2022. [COBISS.SI-ID 134517763]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

105. JEREBIC, Sara. Impact of trauma and addiction within the family and recovery in relational family therapy : lecture at conference We cherish family life / Pielęgnujemy życie rodzinne, 21.-22.10.2022, Kraków. [COBISS.SI-ID 127961347]
106. JEREBIC, Sara. Terapevtska pomoč otrokom, ki odraščajo v družini s prisotnim alkoholom : predavanje na znanstvenem posvetu Raziskovanje in terapevtska obravnava alkoholizma in odvisnosti, 8. julij 2022 (preko aplikacije Zoom). [COBISS.SI-ID 112625667]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570,, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
107. JEREBIC, Sara. Justice and mental health system in Slovenia : predavanje na 3th European Conference with international participation EAPAP (European Association of Parental Practitioners), 18. September 2020, Zagreb. [COBISS.SI-ID 29782019]
108. JEREBIC, Sara. Travma v otroštvu in lajšanje bolečine z alkoholom : predavanje na znanstvenem posvetu Alkoholizem in odvisnost: psihične dinamike, raziskovanje in terapevtska praksa, Teološka fakultete, Univerza v Ljubljani in Frančiškanski družinski inštitut, 9. december 2020. [COBISS.SI-ID 42067971]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
109. JEREBIC, Sara. Graceful recovery from traumatic brain injury : predavanje na mednarodni znanstveni konferenci Colloquia Gedanensia 11 - Rola religii w medycynie, Gdańsk, 8. jun. 2019. 2019. [COBISS.SI-ID 8146522]
110. JEREBIC, Sara. Proces razreševanja spolnega nasilja : prispevek na 1. mednarodni strokovni konferenci Promocija psihofizičnega zdravja otrok in mladostnikov, Ljubljana, Zdravniška zbornica Slovenije, 16. maj 2019. [COBISS.SI-ID 8133722]
111. JEREBIC, Sara, MARKOVIĆ, Milena. Dolžnost prijave kaznivih dejanj organom pregona ter pričanje terapevtov na sodišču : predavanje na XI študijskem dnevu Zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, Ljubljana, 13. oktober 2018. [COBISS.SI-ID 7979866]
112. MARKOVIĆ, Milena, JEREBIC, Sara. Kaj prinaša Uredba GDPR (General Data Protection Regulation) : predavanje na XI študijskem dnevu Zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, Ljubljana, 13. oktober 2018. [COBISS.SI-ID 7979610]
113. JEREBIC, Sara. Povezanost travme spolne zlorabe v otroštvu in intimne varnosti v partnerskem odnosu : znanstveni prispevek na 9. kongresu Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, Ljubljana, 14. april 2018. [COBISS.SI-ID 7858522]
114. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. The role of a nurse in identifying and acting in the field of sexual abuse : predavanje na Ogólnopolska konferencja naukowa Pedagogiczna i Pielęgniarska Pasja Hanny Chrzanowskiej, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, 3. 12. 2018. [COBISS.SI-ID 8027226]

3.25 Druga izvedena dela

115. JEREBIC, Sara. Delitev gospodinjskih opravil med starši/otroki in kako motivirati otroka za delo : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 18. 10. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 132937731]
116. JEREBIC, Sara. Dober partnerski odnos kot posledica dobrega odnosa s seboj : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 13. 9. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 132931331]
117. JEREBIC, Sara. Doživljanje in odnosi odraslih, ki so odraščali ob alkoholu : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 8. 3. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 113609987]
118. JEREBIC, Sara. Družinska dinamika po razvezi : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 21. 6. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 113622531]
119. JEREBIC, Sara. Kako (ne)reagirati, ko naredi otrok nekaj narobe? : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 19. 4. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 113612035]
120. JEREBIC, Sara. Kako lahko vzpostavimo kvaliteten pogovor z otrokom : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 22. 11. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 132940291]
121. JEREBIC, Sara. Kako ohraniti miren odziv pri čustvenih reakcijah otrok : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 4. 10. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 132936195]
122. JEREBIC, Sara. Kako ohranjati spoštljiv odnos in komunikacijo po razvezi : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 27. 9. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 132936963]
123. JEREBIC, Sara. Kako se naučiti v življenju postaviti zdravo mejo : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 11. 10. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 132937219]
124. JEREBIC, Sara. Kako starši lahko prepoznajo travmo, ki se je zgodila otroku? : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 29. 3. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 113610755]
125. JEREBIC, Sara. Kako vzgojiti samozavestnega otroka : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 25. 10. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 132938755]
126. JEREBIC, Sara. Obvladovanje stresa : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 31. 5. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 113622019]
127. JEREBIC, Sara. Odkrito in zdravo v spolnosti : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 8. 11. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 132939011]
128. JEREBIC, Sara. Odnosi in rivalstvo med sorojenci : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 15. 3. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 113610243]
129. JEREBIC, Sara. Odnosi na delovnem mestu : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 5. 7. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 114053379]
130. JEREBIC, Sara. Odnosi s starimi starši : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 10. 5. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 113620739]
131. JEREBIC, Sara. Odpuščanje – zakaj je potrebno? : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 28. 6. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 113623299]
132. JEREBIC, Sara. Otroci in zasloni : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 5. 4. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 113611011]
133. JEREBIC, Sara. Pričakovanja ubijajo - kako nahraniti sebe od znotraj? : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 13. 12. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 134546435]
134. JEREBIC, Sara. Razumevanje in obvladovanje tesnobe : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 26. 4. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 113612291]
135. JEREBIC, Sara. Skrb zase – zgled za otroka : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 12. 4. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 113611523]
136. JEREBIC, Sara. Spolnost v partnerskem odnosu : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 22. 2. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 113608451]
137. JEREBIC, Sara. Spoštljiva dvojina - zadovoljujoče partnerstvo : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 29. 11. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 132941315]
138. JEREBIC, Sara. Starševstvo in izgorelost : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 17. 5. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 113621251]
139. JEREBIC, Sara. Stiske kot odraz nezavednega in medgeneracijski prenos travme : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 15. 11. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 132939267]
140. JEREBIC, Sara. Terapevtska igra s peskom : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 22. 11. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 134547715]
141. JEREBIC, Sara. Terapevtska obravnava otrok : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 12. 11. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 134541827]
142. JEREBIC, Sara. Travmatično otroštvo in zaupanje v odraslih odnosih : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 3. 5. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 113620227]
143. JEREBIC, Sara. Vloga očeta, vloga mame v družini : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 20. 9. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 132933123]
144. JEREBIC, Sara. Vpliv stresa na partnerski odnos, kako najti čas za partnerja? : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 6. 12. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 132942339]
145. JEREBIC, Sara. Vzgoja mladostnikov : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 22. 3. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 113610499]
146. JEREBIC, Sara. Zakaj se partner/ka izogiba intimnosti? : predavanje v ciklu predavanj za starše, Ljudska univerza Celje, 1. 3. 2022 (spletno orodje Zoom). [COBISS.SI-ID 113609219]
147. JEREBIC, Sara. Biti (pre)občutljiva oseba - breme ali dar? : predavanja za starše, Ljudska univerza Celje. [COBISS.SI-ID 42517251]
148. JEREBIC, Sara. Kako do radosti v življenju? : predavanja za starše, Ljudska univerza Celje. [COBISS.SI-ID 20327171]
149. JEREBIC, Sara. Kako komunicirati z otroki/najstniki, da se bodo čutili slišane in upoštevane? : predavanja za starše, Ljudska univerza Celje. [COBISS.SI-ID 42518531]
150. JEREBIC, Sara. Kako negovati sebe in svojega notranjega otroka? : predavanja za starše, Ljudska univerza Celje. [COBISS.SI-ID 42521091]
151. JEREBIC, Sara. Kako ohranjati strast in privlačnost v dolgoletnem partnerskem odnosu? : predavanja za starše, Ljudska univerza Celje. [COBISS.SI-ID 38997251]
152. JEREBIC, Sara. Kako okrepiti samozavest in poskrbeti zase v odnosu?. [COBISS.SI-ID 20326403]
153. JEREBIC, Sara. Kako poglobiti partnerski odnos? : predavanja za starše, Ljudska univerza Celje. [COBISS.SI-ID 20329987]
154. JEREBIC, Sara. Kako pokazati partnerju svojo ranljivost na način, da bom razumljen/a? : predavanja za starše, Ljudska univerza Celje. [COBISS.SI-ID 38993923]
155. JEREBIC, Sara. Kako pomagati otroku premostiti stisko, ki smo jo sami doživljali v svojem otroštvu? : predavanja za starše, Ljudska univerza Celje. [COBISS.SI-ID 38992131]
156. JEREBIC, Sara. Kako prepoznati, da ima oseba, s katero smo se povezali, težave pri vzpostavljanju zdravih odnosov? : predavanja za starše, Ljudska univerza Celje. [COBISS.SI-ID 38995203]
157. JEREBIC, Sara. Kako se lahko osebnostno (o)krepimo, da bomo kos sodobnim izzivom? : predavanja za starše, Ljudska univerza Celje. [COBISS.SI-ID 38995971]
158. JEREBIC, Sara. Kako se soočati z občutki strahu in tesnobe? : predavanja za starše, Ljudska univerza Celje. [COBISS.SI-ID 20326147]
159. JEREBIC, Sara. Kako vzpostaviti pristen stik z otrokom? : predavanja za starše, Ljudska univerza Celje. [COBISS.SI-ID 38998275]
160. JEREBIC, Sara. Manipulacija preko otrok pri razvezanih starših : predavanja za starše, Ljudska univerza Celje. [COBISS.SI-ID 20328963]
161. JEREBIC, Sara. Na kakšen način se pogovarjati o težavah v odnosih in spolnosti? : predavanja za starše, Ljudska univerza Celje. [COBISS.SI-ID 20327427]
162. JEREBIC, Sara. Pomen sočutja v odnosih : predavanja za starše, Ljudska univerza Celje. [COBISS.SI-ID 38994435]
163. JEREBIC, Sara, et al. Predlog zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v Hiši za otroke : predstavitev in razprava, Hiša EU, Ljubljana, 15. julij 2020. [COBISS.SI-ID 29111043]
164. JEREBIC, Sara. Se bo otrok ujel z mojim novim partnerjem in izzivi sestavljenih družin : predavanja za starše, Ljudska univerza Celje. [COBISS.SI-ID 38998019]
165. JEREBIC, Sara. Specifika vzgoje fantov/deklet : predavanja za starše, Ljudska univerza Celje. [COBISS.SI-ID 38993155]
166. JEREBIC, Sara. Še vedno sem samski/samska - je to nujno slabo? : predavanja za starše, Ljudska univerza Celje. [COBISS.SI-ID 20329475]
167. JEREBIC, Sara. Visoko konfliktne razveze : predavanja za starše, Ljudska univerza Celje. [COBISS.SI-ID 20328195]
168. JEREBIC, Sara. Vzgoja otrok med ločenimi starši : predavanja za starše, Ljudska univerza Celje. [COBISS.SI-ID 38996739]
169. JEREBIC, Sara. Zakaj privlačimo določene ljudi v partnerskih, poslovnih in prijateljskih odnosih? : predavanja za starše, Ljudska univerza Celje. [COBISS.SI-ID 38994691]
170. BULJAN FLANDER, Gordana, JEREBIC, Sara. Močno konfliktne razveze in manipuliranje z otroki : strokovno izobraževanje, 8. - 9. mar. 2019, Ljubljana, Teološka fakulteta. [COBISS.SI-ID 8138586]
171. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Rad s parom - analiza snimke : predavanje na 6. susretu bračnih i obiteljskih savjetodavaca Republike Hrvatske i Bosne Hercegovine Podrška u očuvanju bračne ljubavi, 8. november 2019, Dom pastoralnih susreta, Domus Laurana, Lovran. [COBISS.SI-ID 8328794]
172. JEREBIC, Sara. Ranljivost in avtentičnost v psihoterapevtskem odnosu z otroki v relacijski družinski terapiji : delavnica na 16. študijskih dnevih SKZP z naslovom Sram, ranljivost in avtentičnost v psihoterapevtskem odnosu, Rogla, 2. jun. 2019. [COBISS.SI-ID 8139866]
173. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Stilovi u bračnim odnosima, koji su se oblikovali tijekom djetinjstva : iskustvene vježbe na 6. susretu bračnih i obiteljskih savjetodavaca Republike Hrvatske i Bosne Hercegovine Podrška u očuvanju bračne ljubavi, 8. november 2019, Dom pastoralnih susreta, Domus Laurana, Lovran. [COBISS.SI-ID 8329050]
174. BULJAN FLANDER, Gordana, ŠKERBEC, Srečko, JEREBIC, Sara. Metode in tehnike forenzičnega razgovora z otrokom, ki je bil žrtev spolne zlorabe : strokovno izobraževanje, 30. nov. - 1. dec. 2018, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 8138842]
175. BULJAN FLANDER, Gordana, ŠKERBEC, Srečko, JEREBIC, Sara. Metode in tehnike forenzičnega razgovora z otrokom, ki je bil žrtev spolne zlorabe : strokovno izobraževanje, 9. - 10. feb. 2018, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 8139098]
176. JEREBIC, Sara. Razvijanje odzivnega in senzibilnega starševstva : izobraževalne in praktične delavnice, Ljudska univerza Celje, maj - jun. 2018. [COBISS.SI-ID 8137818]
177. JEREBIC, Sara. Razvijanje odzivnega in senzibilnega starševstva : izobraževalne in praktične delavnice, Ljudska univerza Celje, sep. - dec. 2018. [COBISS.SI-ID 8138074]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

178. GOSTEČNIK, Christian, SIMONIČ, Barbara, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, JEREBIC, Drago, LIPOVŠEK, Jasna Klara, POLJAK LUKEK, Saša, VALENTA, Tanja, ZLOKOVIĆ, Jasminka, REPIČ SLAVIČ, Tanja, PATE, Tanja, SAJE, Andrej, OSEWSKA, Elžbieta, JEREBIC, Sara (urednik, avtor dodatnega besedila). Nasilje : od razumevanja vzrokov k iskanju rešitev. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. 259 str., ilustr. ISBN 978-961-278-550-5, ISBN 978-961-6844-95-6, ISBN 978-961-2785-44-4. [COBISS.SI-ID 71770115]
179. JEREBIC, Sara (urednik, recenzent). XI. kongres zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo : zbornik povzetkov : 6.-7. november 2020, Ljubljana, [preko spletne platforme Zoom] : [soočanje z izgubami in žalovanjem]. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (34 str.)). ISBN 978-961-92819-5-6. https://zdt.si/wp-content/uploads/2020/11/ZBORNIK-2020.pdf. [COBISS.SI-ID 37524995]
180. JEREBIC, Sara (urednik). International Conference Understanding Violence : theory, research, professional work and therapeutic practice : Ljubljana, 27. november 2020 [preko spletne plaftorme ZOOM] : book of abstracts = zbornik povzetkov. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (29 str.)). ISBN 978-961-6844-91-8. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/zbornik_UVCIP.pdf. [COBISS.SI-ID 44767491]
181. JEREBIC, Sara (urednik, recenzent). Zbornik povzetkov. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2019. ISBN 978-961-92819-4-9. https://zdt.si/wp-content/uploads/2019/05/Zbornik_Zdruzenje-zakonskih-in-druzinskih-terapevtov_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 300196096]
182. JEREBIC, Sara (urednik). Zbornik povzetkov in člankov. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2018. ISBN 978-961-92819-3-2. https://zdt.si/wp-content/uploads/2018/09/Zbornik_Zdruzenje-zakonskih-in-druzinskih-terapevtov_2018-1.pdf. [COBISS.SI-ID 296323072]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

183. KOSTANJŠEK, Urška. Navezanost, problematična raba socialnih omrežij in občutek osamljenosti pri otrocih : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [U. Kostanjšek], 2022. VIII, 89 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 115610883]
184. SMONKAR, Helena. Povezanost nasilja v otroštvu in v partnerskem odnosu pri ženskah : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [H. Smonkar], 2021. VI, 58 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 91903491]
185. DAJČAR, Monika. Zasvojenost z internetom in s spletnimi socialnimi omrežji v povezavi z narcisizmom ter stili navezanosti : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [M. Dajčar], 2021. VII, 110 str., tabele. [COBISS.SI-ID 86001667]

Avtor dodatnega besedila

186. GOSTEČNIK, Christian, SIMONIČ, Barbara, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, JEREBIC, Drago, LIPOVŠEK, Jasna Klara, POLJAK LUKEK, Saša, VALENTA, Tanja, ZLOKOVIĆ, Jasminka, REPIČ SLAVIČ, Tanja, PATE, Tanja, SAJE, Andrej, OSEWSKA, Elžbieta, JEREBIC, Sara (urednik, avtor dodatnega besedila). Nasilje : od razumevanja vzrokov k iskanju rešitev. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. 259 str., ilustr. ISBN 978-961-278-550-5, ISBN 978-961-6844-95-6, ISBN 978-961-2785-44-4. [COBISS.SI-ID 71770115]

Recenzent

187. JEREBIC, Sara (urednik, recenzent). XI. kongres zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo : zbornik povzetkov : 6.-7. november 2020, Ljubljana, [preko spletne platforme Zoom] : [soočanje z izgubami in žalovanjem]. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (34 str.)). ISBN 978-961-92819-5-6. https://zdt.si/wp-content/uploads/2020/11/ZBORNIK-2020.pdf. [COBISS.SI-ID 37524995]
188. JEREBIC, Sara (urednik, recenzent). Zbornik povzetkov. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2019. ISBN 978-961-92819-4-9. https://zdt.si/wp-content/uploads/2019/05/Zbornik_Zdruzenje-zakonskih-in-druzinskih-terapevtov_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 300196096]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).
Zadnja posodobitev podatkov: 29. 01. 2023

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija (2018 - 2021) ARRS