Sebastijan Valentan (*1983)

Dr. Sebastijan Valentan je doktor kanonskopravnih znanosti, sodnik pri Metropolitanskem cerkvenem sodišču v Mariboru in sodelavec Inštituta za kanonskopravne vede pri Katedri za cerkveno pravo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. V letih 2020-2022 je bil član in tajnik Ekspertne skupine za zaščito mladoletnih in ranljivih odraslih pri Slovenski škofovski konferenci. Opravlja službo odvetnika in zastopnika v cerkvenih kazenskih postopkih. Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije ga je za mandatno obdobje do 31. 12. 2022 imenovalo za strokovnjaka Republike Slovenije v delovni Skupini odprte metode koordinacije za večjezičnost in prevajanje (OMC) pri Evropski komisiji.

V prvem sklicu Sveta Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (2018-2019) je bil njegov član.

Leta 2016 je v Rimu z odliko opravil izobraževanje iz področja prenovljenega matrimonialnega kanonskega prava in sodne prakse, za kar je prejel diplomo papeškega sodišča Rimske rote. Od leta 2014 do 2020 je bil štipendist in gojenec Päpstliche Institut S. Maria dell’Anima v Rimu.

Teologijo in filozofijo je študiral na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani – enota Maribor, kjer je pridobil naziv univerzitetni diplomirani teolog. V duhovnika je bil posvečen leta 2010.

Na Fakulteti za kanonsko pravo Papeške univerze Santa Croce v Rimu, kjer je magistriral (2017), je leta 2020 doktoriral s področja državnega religijskega prava in mednarodnega prava človekovih pravic z disertacijo: »La fede e diritti dei fedeli ai mezzi di comunicazione sociale in Slovenia – la legislazione e le sfide« (»Vera in pravice vernikov v sredstvih družbenega obveščanja v Sloveniji – zakonodaja in izzivi«). Mentor njegovega doktorskega dela je bil prof. ddr. Stefan Mückl.

Pri svojem znanstvenoraziskovalnem delu se posveča preučevanju pravnih odnosov med državo in Cerkvijo ter drugimi verskimi skupnostmi, varstva človekovih pravic in znotraj njih še posebej verske svobode ter kanonskega prava.

Njegovi znanstveni in strokovni članki so objavljeni v več jezikih v domačih in tujih pravnih in teoloških revijah. Prevedel je več knjig, redno pa prevaja mednarodne pravne dokumente. S svojimi prispevki gostuje na tematskih srečanjih, konferencah in simpozijih, tako doma kot v tujini. Večkrat je bil reden govornik na Vseslovenskem srečanju Slovencev iz zamejstva in sveta v Državnem zboru Republike Slovenije. Kot gostujoči asistent (visiting assistant) na Stalnem predstavništvu Svetega sedeža pri Uradu Združenih narodov in ostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi in kot član delegacije tega predstavništva je med drugim sodeloval na zasedanjih, delovnih skupinah in neformalnih srečanjih Urada visokega komisarja ZN za človekove pravice in Ekonomsko-socialnega sveta ZN (Ekonomska komisija za Evropo), kar predstavlja obogatitev njegovega akademskega udejstvovanja.

Področja poučevanja

  • Pravna ureditev Cerkve
  • Religije in pravo
  • Pravne osnove krščanskega zakona
  • Cerkvena sodna praksa

Raziskovalna področja

Pravna razmerja med državo in Cerkvijo ter drugimi verskimi skupnostmi, verska svoboda, državno religijsko pravo, matrimonialno pravo, cerkvena sodna praksa, medijsko pravo.

Članstva in gostovanja

Canon Law Society of Great Britain and Ireland, Canadian Canon Law Society in Hrvatsko kanonističko društvo (v njem je tudi član Odbora za mednarodno sodelovanje). 

Član uredniškega odbora znanstvene revije Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. 

Ni obvestil.