Tanja Repič Slavič (*1979)

Leta 2019 pridobila naziv redne profesorice pri Katedri za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije na Teološki fakulteti (2006 naziv asistentka; 2009 docentka; 2014 izredna profesorica)

Od leta 2018 do 2021 je vodila in aktivno sodelovala na ARRS projektu Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija.

Od leta 2013  je koordinator/skrbnik programa izpopolnjevanja Zakonska in družinska terapija.

Od 2010 ima s strani Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije pridobljeni nazivi terapevt, učitelj in supervizor.

Aktivno sodelovanje na domačih in tujih konferencah, simpozijih in kongresih s prispevki s področja relacijske družinske terapije.

Opravila desetmesečno stažiranje s supervizijo na Frančiškanskem družinskem inštitutu.

Od 2010 do 2018 bila vodja stažistov na Frančiškanskem družinskem inštitutu.

Izobrazba

Dodiplomska
2004 Diploma: univ. dipl. Socialni pedagog, UL, PeF.

Podiplomska
Doktorat: Univerza v Ljubljani (Teološka fakulteta), Ljubljana,     Slovenija, (zakonska in   družinska terapija), 2008 “Spolna zloraba in proces relacijske družinske terapije”, mentor: prof. dr.  Christian Gostečnik.

Delovne izkušnje

2003 (sept.) – 2005 (avg.): dodatna strokovna pomoč za otroke s posebnimi potrebami, Osnovna šola Hinka Smrekarja, Ljubljana – Šiška.

2005 (sept.) -          : Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (visokošolski sodelavec,      visokošolski učitelj).

Visokošolski strokovni program Teologija

2005 - 2010  Družinska psihologija (delno izvajanje predmeta).
2005 - 2010  Razne oblike zasvojenosti (delno izvajanje predmeta).
2005 - 2011  Svetovanje pri pastoralnem delu (delno izvajanje predmeta).

Enoviti magistrski študijski program Teologija

2005 - 2010    Uvod v psihologijo in sociologijo religije (delno izvajanje predmeta).

Dvostopenjski študijski program Zakonske in družinske študije

2009 -  2018  Psihični in sociološki razvoj partnerstva in družine (delno izvajanje predmeta).
2009 -  2015  Družina v sodobni družbi in specifični problem v njej (delno izvajanje predmeta).
2009 -  2018  Temeljni pojmi zakonske in družinske terapije (delno izvajanje predmeta).
2009  - 2013  Svetovanje, vzgoja in izobraževanje za zakonsko in družinsko življenje (delno izvajanje predmeta).
2010 -             Duševne težave, motnje in bolezni posameznika ter družine (delno izvajanje predmeta).
2012 – 2018   Družinski in zakonski sistem (delno izvajanje predmeta).
2015 –            Specifični problem v družini (izvajanje predmeta).

Program izpopolnjevanja iz Zakonske in družinske terapije

2012 – 2017 Zakonska dinamika in terapija I (delno izvajanje predmeta).
2012 – 2017 Zakonska dinamika in terapija II  (delno izvajanje predmeta).
2012 -  2018 Teorija navezanosti in relacijska zakonska terapija  (delno izvajanje predmeta).
2012 – 2018 Relacijska zakonska in skupinska terapija  (delno izvajanje predmeta).
2016 –           Zakonska psihopatologija (delno izvajanje predmeta).
2017 -            Relacijska družinska terapija (klinične vaje) II (delno izvajanje predmeta).
2017 -            Relacijska zakonska terapija (klinične vaje) II (delno izvajanje predmeta).
2017 –           Terapevtska obravnava spolnih zlorab (izvajanje predmeta).

Doktorski študijski program teologija

2015 -            Relacijski zakonski koncepti, teorije in modeli (delno izvajanje predmeta).
2022 -            Raziskovanje nasilja v družini (delno izvajanje predmeta).

Raziskovalna področja

 • Spolna in fizična zloraba.
 • Razne oblike zasvojenosti.
 • Partnerski odnosi.
 • Družina.
 • Psihopatologija.
 • Religioznost človeka v povezavi z relacijsko družinsko terapijo.
 • Ločitev.
 • Spremembe v relacijski družinski terapiji.
 • Proces relacijske družinske terapije.

Članstva in gostovanja

 • Strokovni svet Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenija (2012– 2018).
 • Častno razsodišče Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (2007 – 2012).
 • Ekspertna skupina za reševanje spolnih zlorab v Cerkvi (2009 – 2013).
 • Od 2007 članica Združenja zakonskih in družinski terapevtov Slovenije.
 • V študijskem letu 2016/17 je aktivno gostovala na Universitas Studiorum Catholica Croatica Zagrebia / Hrvatsko katoliško sveučilište Zagreb, Oddelek za psihologijo, izvedba in koordinacija predmeta »Obiteljska terapija« na dodiplomskem univerzitetnem programu Psihologija.

Monografije 

Repič, Tanja. 2008 (ponatis 2015). Nemi kriki spolne zlorabe in novo upanje. Celje: Celjska Mohorjeva družba.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SIMONIČ, Barbara, POLJAK LUKEK, Saša, VALENTA, Tanja, JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara, RIJAVEC BARTHA, Nataša, REPIČ SLAVIČ, Tanja, GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, ŠEREMET, Ana, PATE, Tanja. The role of emotion dysregulation in problematic alcohol use and coping with problems. European journal of mental health. 2024, vol. 19, str. 1-15, ilustr. ISSN 1788-7119. https://semmelweis.hu/ejmh/2024/04/30/the-role-of-emotion-dysregulation-in-problematic-alcohol-use/, DOI: 10.5708/EJMH.19.2024.0018. [COBISS.SI-ID 194578179], [SNIP, WoS]
2. SIMONIČ, Barbara, CVETEK, Robert, GOSTEČNIK, Christian, JEREBIC, Drago, POLJAK LUKEK, Saša, REPIČ SLAVIČ, Tanja, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, CVETEK, Mateja. The relationship of emotional competence with strategies of coping and individual problems and strengths in the process of coping with divorce = Povezanost čustvene kompetentnosti s straregijami spoprijemanja ter posameznikovimi problemi in močmi v procesu soočanja z ločitvijo. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 15, št. 3/4, str. 59-77, ilustr. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 98641155], [SNIP]
projekt: J5-6825 Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija; financer: ARRS
3. REPIČ SLAVIČ, Tanja. When the family becomes the most dangerous place : relations, roles and dynamics within incestuous families. The person and the challenges. 2020, vol. 10, no. 1, str. 177-191. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3616, DOI: 10.15633/pch.3616. [COBISS.SI-ID 25628675], [WoS]
projekt: J5-9349 Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija; financer: ARRS
4. SIMONIČ, Barbara, GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, VALENTA, Tanja. Vulnerability in facing the Covid-19 pandemic in the light of relational trauma. The person and the challenges. 2020, vol. 10, no. 2, str. 5-25. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3747, DOI: 10.15633/pch.3747. [COBISS.SI-ID 38876419], [WoS]
projekt: J5-9349 Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija; financer: ARRS
5. VALENTA, Tanja, GOSTEČNIK, Christian, PATE, Tanja, REPIČ SLAVIČ, Tanja. Violence regulation and dysregulation system. Family forum. 2019, t. 9, str. 15-31. ISSN 2391-9388. https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/issue/view/103. [COBISS.SI-ID 8332634]
6. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Adult sexual dynamics in persons with the history of sexual abuse. Family forum. 2019, t. 9, str. 53-70. ISSN 2391-9388. https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/issue/view/103. [COBISS.SI-ID 8332890]
7. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, PATE, Tanja, CVETEK, Robert. Repetition compulsion revisited in relational family therapy : the discovery of old in order to develop something new. Journal of religion and health. [Online ed.]. 2019, vol. 58, issue 2, str. 612-627. ISSN 1573-6571. DOI: 10.1007/s10943-018-0613-3. [COBISS.SI-ID 7850842], [JCR, SNIP, WoS do 28. 8. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25, Scopus do 24. 8. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25]
8. GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, SIMONIČ, Barbara, VALENTA, Tanja, REPIČ SLAVIČ, Tanja. The impact of early aggression on late development. The person and the challenges. 2019, vol. 9, no. 2, str. 169-192. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3457/3361, DOI: 10.15633/pch.3457. [COBISS.SI-ID 8284506], [WoS do 7. 11. 2023: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.29]
projekt: J5-9349 Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija; financer: ARRS

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

9. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Zasvojenosti v odraslosti v povezavi z zlorabami v otroštvu. V: MALAČIČ, Janez (ur.), OSREDKAR, Mari Jože (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Demografske in družinske analize = Demographic and Family Analyzes : Informacijska družba - IS 2022 = Information Society - IS 2022 : zbornik 25. mednarodne multikonference = proceedings of the 25th International Multiconference : zvezek F = volume F : 12. oktober 2022, 12 October 2022, Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2022. Str. 43-46. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-245-7. ISSN 2630-371X. https://is.ijs.si/wp-content/uploads/2022/is2022zborniki/IS2022_Volume-F.pdf. [COBISS.SI-ID 130033411]
projekt: J5-2570 Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija; financer: ARRS

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

10. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Ženske in zasvojenost z alkoholom. V: SIMONIČ, Barbara (ur.). Dinamika alkoholizma in zasvojenosti ter družinsko življenje: teorija, raziskovanje in dobre prakse = Dynamic of alcoholism/addiction and family life: theory, research, and good practice : mednarodna konferenca = international conference : zbornik povzetkov = book of abstracts : Ljubljana, 12. 5. 2023. Elektronska izd. (PDF). Ljubljana: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2023. Str. 6. http://www.teof.uni-lj.si. [COBISS.SI-ID 152057347]
11. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Addiction to smartphones and modern ways of meeting partners. V: TOPLAK, Jurij (ur.), et al. The 10th Annual Conference of Europe’s Sciences and Arts Leaders and Scholars, Alma Mater Europaea Annual Conference : It's about people 2022: embracing digital transformation for a sustainable and ethical future : book of abstracts : Maribor, 11-18 March 2022. 2nd revised ed. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2022. Str. 134. ISBN 978-961-6966-97-9. http://press.almamater.si/index.php/amp. [COBISS.SI-ID 113073923]
12. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Relationship addiction and the trauma of sexual abuse. V: EFTA 2022 : 11th Conference of the European family therapy association : systemic resonances and interferences : 07-10 September, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: European Family Therapy Association. https://www.conftool.com/efta2022ljubljana/sessions.php. [COBISS.SI-ID 122360579]
13. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Food addiction and self-harm as anaesthesia for sexual abuse survivors. V: PAČIĆ-TURK, Ljiljana (ur.), ŽUTIĆ, Maja (ur.). Coping with crisis : pathways towards resilience : book of abstracts. Zagreb: Department of Psychology Catholic University of Croatia: = Odjel za psihologiju Hrvatsko katoličko sveučilište, 2021. Str. 49. ISBN 978-953-8014-62-8. https://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2021/12/knjiga-sazetaka-2021-hks-psihologija.pdf. [COBISS.SI-ID 90078723]
projekt: J5-2570 Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija; financer: ARRS
14. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Spletni grooming kot oblika zasvojenosti in kako pomagati žrtvam kot terapevt. V: STVARNIK, Alja (ur.), et al. XII. kongres Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo : Doživljanje odnosov v digitalni dobi: osamljenost, zasvojenost, digitalna demenca : spletni dogodek v dveh delih, 25. september in 27. november 2021 : zbornik povzetkov. 1. brezplačna elektronska izd. v PDF formatu. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2021. Str. 16. ISBN 978-961-92819-6-3. https://zdt.si/wp-content/uploads/2021/12/ZBORNIK-XII.-KONGRES-ZDT.SI-2021.pdf. [COBISS.SI-ID 91007491]
projekt: J5-2570 Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija; financer: ARRS
15. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Povezava med izkušnjo spolnega nasilja v otroštvu, samokontrolo, agresivnostjo in nekaterimi posameznikovimi problemi v odraslosti. V: JEREBIC, Sara (ur.). International Conference Understanding Violence : theory, research, professional work and therapeutic practice : Ljubljana, 27. november 2020 [preko spletne plaftorme ZOOM] : book of abstracts = zbornik povzetkov. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 16-17. ISBN 978-961-6844-91-8. http://www.teof.uni-lj.si. [COBISS.SI-ID 47122435]
projekt: J5-9349 Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija; financer: ARRS
16. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Victims of sexual abuse by priests: their perceptions and attitudes towards the "pure" Church = Doživljanja in pogled žrtev spolnih zlorab s strani duhovnikov na "čisto" Cerkev. V: VODIČAR, Janez (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 35-37. [COBISS.SI-ID 8279898]
17. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Violence and relational family therapy. V: PAČIĆ-TURK, Ljiljana (ur.), KNEŽEVIĆ, Martina (ur.). Book of abstracts = Knjiga sažetaka. Zagreb: Department of Psychology Catholic University of Croatia: = Odjel za psihologiju Hrvatsko katoličko sveučilište, 2019. ISBN 978-953-8014-36-9. http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2019/12/hks-knjiga-sazetaka-10122019.pdf. [COBISS.SI-ID 8256602]
18. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Samopoškodovanje kot način regulacije afekta pri spolno zlorabljenih. V: JEREBIC, Sara (ur.). Zbornik povzetkov. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2019. Str. 24. ISBN 978-961-92819-4-9. http://www.zdt.si. [COBISS.SI-ID 8131674]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

19. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Addictive and self-harming behavior as affect regulator after surviving sexual abuse. V: OSEWSKA, Elžbieta (ur.). Cherish family life. Tarnów: Biblos, 2023. Str. 249-267. Family studies, 16. ISBN 978-83-966917-7-4, ISBN 978-83-8354-001-6. [COBISS.SI-ID 188186115]
projekt: J5-2570 Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija; financer: ARIS
20. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Sexual effects of trauma experience on pregnancy and labour. V: GEUENS, Sam (ur.), MIVŠEK, Ana Polona (ur.), GIANOTTEN, Woet L. (ur.). Midwifery and sexuality. Cham: Springer, 2023. Str. 283-293. ISBN 978-3-031-18431-4, ISBN 978-3-031-18432-1. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-18432-1_3. [COBISS.SI-ID 148507139]
21. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Zasvojenost in čustvena regulacija ter zgodnje travmatične izkušnje. V: SIMONIČ, Barbara (ur.), SIMONIČ, Barbara. Vrtiljak praznine : zasvojenost, odnosi in družinska dinamika. V Ljubljani: Teološka fakulteta; Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2023. Str. 67-88. ISBN 978-961-278-659-5. [COBISS.SI-ID 169357571]
projekt: J5-2570 Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija; financer: ARIS
22. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Zasvojenost s pametnimi telefoni in novodobni načini spoznavanja partnerjev. V: KRISTOVIČ, Sebastjan (ur.), PANGRČIČ, Polonca (ur.), KRISTOVIČ, Sebastjan. Holistični pristop na področju vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja : [znanstvena monografija]. 1. izd. Maribor: AMEU- ECM, Alma Mater Press. 2022, str. 155-168. ISBN 978-961-7183-08-5. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/54/59/159-1. [COBISS.SI-ID 140584963]
23. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Odločitev za materinstvo po preživeti spolni zlorabi. V: JEREBIC, Sara (ur.), et al. Nasilje : od razumevanja vzrokov k iskanju rešitev. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. Str. 185-203. ISBN 978-961-278-550-5, ISBN 978-961-6844-95-6, ISBN 978-961-2785-44-4. [COBISS.SI-ID 73434115]
projekt: J5-9349 Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija; financer: ARRS
24. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Doživljanja in pogled žrtev spolnih zlorab s strani duhovnikov na "čisto" Cerkev = Victims of sexual abuse by priests: their perceptions and attitudes towards the "pure" Church. V: VODIČAR, Janez (ur.). V iskanju novega zaupanja v Cerkvi : pastorala in kateheza po razkritju spolnih in drugih zlorab. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 8-26. Znanstvena knjižnica, 74. ISBN 978-961-6844-86-4. [COBISS.SI-ID 34791939]
25. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Facing the consequences of sexual abuse in the daily life of the survivors. V: STALA, Józef (ur.). Families: opportunities and challenges. Kraków: The Pontifical University of John Paul II in Krakow Press, 2019. Str. 195-208. Family studies, 11. ISBN 978-83-7438-833-7. [COBISS.SI-ID 8251226]
26. GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, VALENTA, Tanja, SIMONIČ, Barbara, REPIČ SLAVIČ, Tanja. Cyclic repetition of physical abuse. V: OSEWSKA, Elžbieta (ur.). Strong families - strong societies. Kraków: The Pontifical University of John Paul II, 2019. Str. 123-152. Family studies, 7. ISBN 978-83-7438-762-0. [COBISS.SI-ID 8098394]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

27. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Lidija Božac : Odnos do telesa pri odraslih, zlorabljenih v izvirni družini, ter njegove spremembe v relacijski družinski terapiji ... Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2021, letn. 81, št. 4, str. 1021-1022. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/04/Repic.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 91472899], [SNIP]
28. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Anja Kovačič : Poporodna depresija in relacijska družinska terapija ... Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2021, letn. 81, št. 4, str. 1028-1029. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/04/Repic1.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 91475203], [SNIP]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

29. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Uvodnik. V: JEREBIC, Sara (ur.). International Conference Understanding Violence : theory, research, professional work and therapeutic practice : Ljubljana, 27. november 2020 [preko spletne plaftorme ZOOM] : book of abstracts = zbornik povzetkov. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 4. ISBN 978-961-6844-91-8. http://www.teof.uni-lj.si. [COBISS.SI-ID 47123203]
projekt: J5-9349 Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija; financer: ARRS


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

30. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Terapevtski proces pri osebah zasvojenih z alkoholom in zgodovino spolne zlorabe : predavanje na znanstvenem posvetu Raziskovanje in terapevtska obravnava alkoholizma in odvisnosti, 8. julij 2022 (preko aplikacije Zoom). [COBISS.SI-ID 112626691]
projekt: J5-2570, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija; financer: ARRS
31. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Regulacija afektov z zasvojenostjo kot posledica travmatične preteklosti : predavanje na znanstvenem posvetu Alkoholizem in odvisnost: psihične dinamike, raziskovanje in terapevtska praksa, Teološka fakultete, Univerza v Ljubljani in Frančiškanski družinski inštitut, 9. december 2020. [COBISS.SI-ID 42072323]
projekt: J5-2570 Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija; financer: ARRS
32. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Samopoškodovanje kot način regulacije afekta pri spolno zlorabljenih : predavanje na 10. kongresu zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo z naslovom S psihoterapijo do zdravih odnosov, Ljubljana, 29.-30. mar. 2019. 2019. [COBISS.SI-ID 8114778]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

33. BOŽAC, Lidija. Odnos do telesa pri odraslih, zlorabljenih v izvirni družini, ter njegove spremembe v relacijski družinski terapiji : doktorska disertacija. Ljubljana: [L. Božac], 2021. XVI, 404 str., graf. prikazi, tabele. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 90299651]
34. KOVAČIČ, Anja. Poporodna depresija in relacijska družinska terapija : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Kovačič], 2020. IX f., 236, II str., tabele. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 93108483]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

35. VERHNJAK, Metka. Samopoškodovanje in doživljanje samopodobe pri mladih : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [M. Verhnjak], 2024. V, 130 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 197834243]
36. KNEŽEVIĆ, Zorica. Doživljanje osamljenosti pri osebah z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami v domski oskrbi : magistrsko delo. Ljubljana: [Z. Knežević], 2023. IV, 104, III str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 153433603]
37. KURINČIČ, Katarina. Pomen opravičila in čustvenega doživljanja otrok tretjega in četrtega razreda osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Kurinčič], 2023. VII, 116, X str., ilustr. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 180459011]
38. CARLILE, Loraine. Posilstva na zmenku : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [L. Carlile], 2023. VI, 75, IX str., tabele, graf. prikazi. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 167773955]
39. STANE, Nastja. Razširjenost izkušnje spletnega groominga in povezava s samopodobo mladostnikov : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Stane], 2023. VI, 118 str., ilustr. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 167780099]
40. VIŽINTIN, Luka. Doživljanje in reševanje konfliktnih situacij v partnerskem odnosu pred prihodom in po prihodu otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Vižintin], 2021. VI, 100, III str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 80354051]
41. GRECS, Seta. Doživljanje samorazkrivanja istospolne usmerjenosti oseb, ki so v lezbičnih zvezah : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Grecs], 2021. V, 89, II str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 80406019]
42. REPENŠEK, Mija. Generacija Y in doživljanje partnerskih odnosov v povezavi s tesnobo : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Repenšek], 2021. IX, 110, IX str., tabele. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 86721539]
43. SLAPAR, Klavdija. Izkušnja doživljanja nosečnosti, poroda in babiške obravnave pri ženskah z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Slapar], 2021. V, 107 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 86729731]
44. ANDOLJŠEK, Manca. Pomen doživljanja in izražanja čustev pri prebolevanju raka : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Andoljšek], 2021. VII, 138, II str., tabele. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 86735107]
45. MIJOT, Liza. Povezanost med izkušnjo postaršenja v otroštvu in nagnjenostjo k sozasvojenosti v odraslosti : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Mijot], 2021. VI, 79 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=124694, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 52921603]
46. SALMIČ ZAJEC, Inge. Sedanje življenje spolno zlorabljenih žensk med vojno v Bosni in Hercegovini in njihove strategije preživetja : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Salmič Zajec], 2021. VIII, 97, III str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 74464003]
47. KLUN, Zarja. Kronična vnetna črevesna bolezen v povezavi s telesno samopodobo in perfekcionizmom : magistrsko delo. Ljubljana: [Z. Klun], 2020. VI, 117 str., ilustr. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 19490819]
48. HRIBAR, Anja. Povezanost med izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu in simptomi anksioznosti, depresije in posttravmatske stresne motnje v času COVID-19 : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Hribar], 2020. VI, 119 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=124117, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 45161731]
49. LIKAR, Sandra. Zaupanje, pripadnost, zadovoljstvo in reševanje konfliktov v partnerskem odnosu pri osebah z izkušnjo ločitve staršev v otroštvu : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Likar], 2020. VIII, 167 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=114069, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 8317274]
50. BRUMEC, Ana. Doživljanje bioloških otrok rejnikov v rejniških družinah : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Brumec], 2019. IX, 91, IV str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 8114522]
51. LOKAR, Tina. Travme iz otroštva spolnih prestopnikov : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Lokar], 2019. IV, 91 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 8213594]

Ilustrator

52. GOSTEČNIK, Christian. Nevroznanost in relacijska družinska terapija. Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut: Teološka fakulteta, 2021. 431 str., ilustr. Monografije FDI, 25, Znanstvena knjižnica, 76. ISBN 978-961-6873-61-1, ISBN 978-961-6844-90-1. [COBISS.SI-ID 43844867]

Avtor dodatnega besedila

53. ŽAVBI, Alenka. Nežka Bah in njen Plamen. Ljubljana: M. Jakšič, 2021. 20 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0465-2. [COBISS.SI-ID 57551363]

Recenzent

54. GOSTEČNIK, Christian. Prvih 1000 dni. Ljubljana: Brat Frančišek: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2023. 383 str. Monografije FDI, 26, Znanstvena knjižnica, 84. ISBN 978-961-6873-66-6, ISBN 978-961-7167-07-8. [COBISS.SI-ID 131636739]
55. REPIČ SLAVIČ, Tanja, ŠVAJNCER VREČKO, Zmago (avtor, urednik), SIMONIČ, Barbara, JAKOB ROBAN, Renata, KRIŽNIK, Alenka, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, DEMŠAR PEČAK, Nataša, KOZLOVIČ, Katja, VUKMIR, Andreja, STVARNIK, Alja (urednik). XII. kongres Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo : Doživljanje odnosov v digitalni dobi: osamljenost, zasvojenost, digitalna demenca : spletni dogodek v dveh delih, 25. september in 27. november 2021 : zbornik povzetkov. 1. brezplačna elektronska izd. v PDF formatu. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (24 str.)), ilustr. ISBN 978-961-92819-6-3. https://zdt.si/wp-content/uploads/2021/12/ZBORNIK-XII.-KONGRES-ZDT.SI-2021.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 90329859]
56. GOSTEČNIK, Christian. Nevroznanost in relacijska družinska terapija. Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut: Teološka fakulteta, 2021. 431 str., ilustr. Monografije FDI, 25, Znanstvena knjižnica, 76. ISBN 978-961-6873-61-1, ISBN 978-961-6844-90-1. [COBISS.SI-ID 43844867]
57. GOSTEČNIK, Christian. Obiteljske terapije i klinička praksa. Zagreb: Kršćanska sadašnjost: Hrvatsko katoličko sveučilište, 2021. 410 str. ISBN 978-953-11-1519-3, ISBN 978-953-8014-53-6. [COBISS.SI-ID 89487619]
58. JEREBIC, Sara (urednik, recenzent). XI. kongres zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo : zbornik povzetkov : 6.-7. november 2020, Ljubljana, [preko spletne platforme Zoom] : [soočanje z izgubami in žalovanjem]. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (34 str.)). ISBN 978-961-92819-5-6. https://zdt.si/wp-content/uploads/2020/11/ZBORNIK-2020.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 37524995]
59. GOSTEČNIK, Christian. Najgloblji izzivi ljubezni. Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut, 2020. 406 str. Monografije FDI, 24. ISBN 978-961-6873-58-1. [COBISS.SI-ID 304474368]
60. GOSTEČNIK, Christian. Travma in relacijska družinska terapija. Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut: Teološka fakulteta, 2019. 391 str., ilustr. Monografije FDI, 23, Znanstvena knjižnica, 67. ISBN 978-961-6873-55-0, ISBN 978-961-6844-77-2. [COBISS.SI-ID 301737984]
61. JEREBIC, Sara (urednik, recenzent). Zbornik povzetkov. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2019. ISBN 978-961-92819-4-9. https://zdt.si/wp-content/uploads/2019/05/Zbornik_Zdruzenje-zakonskih-in-druzinskih-terapevtov_2019.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 300196096]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2024

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija (raziskovalni projekt ARRS št. J5-6825)  1. 7. 2014―30. 6. 2017.

Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija (raziskovalni projekt ARRS št. J5-9349) 1. 7. 2018―30. 6. 2021 – vodja projekta.

Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija (J5-2570)  1. 9. 2020―31. 8. 2023.