Raziskovalni projekti so (so)financirani s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

Članica UL

UL Teološka fakulteta

Šifra

J5-6825

Naziv projekta

Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija

Obdobje

1.7.2014 - 30.6.2017

Letni obseg

1,04 FTE

Vodja

Gostečnik Christian

Veda

Družboslovne vede / Psihologija

Sodelujoče RO

sodelujoče RO

Vsebinski opis projekta

 

Raziskovalni projekt z naslovom Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija se osredotoča na raziskovanje posebnega področja družinskih in zakonskih odnosov, ko se ti znajdejo pred dejstvom, da se par oz. starša razhajata ali sta se že razšla. Ločitev oz. razpad dlje časa trajajoče partnerske zveze se po mnogih študijah uvršča med najbolj stresne in psihično naporne nenormativne življenjske spremembe, saj je skoraj vsaka ločitev, ne glede na okoliščine, težka izkušnja, ki globoko poseže v posameznikova življenja in življenje družine kot sistema, s tem pa tudi v širšo družbo. Ločitev je težka in kompleksna situacija, ki vpliva na funkcionalnost delovanja posameznika in celotnega družinskega sistema, saj ima številne čustvene, socialne in ekonomske posledice za partnerja, otroke in širšo družino, ki se navadno nadaljujejo še dolgo po tem, ko so vsi formalni vidiki ločitve že urejeni.

Glede na statistične podatke je ločitev vse več, kar poleg omenjene težavnosti procesa ločitve še dodatno narekuje potrebo po globljem proučevanju situacije posameznikov, ko se srečajo s to izkušnjo (kot partnerji ali kot otroci ločenih staršev). Številni zapleti izhajajo predvsem iz globljih in nerazrešenih čustvenih stisk, ki se pojavijo ob ločitvi in ostajajo zapisani v izkušnji partnerjev in tudi otrok. Prilagoditev na novo stanje, ki sledi po ločitvi, namreč ne pomeni le preurejanja ekonomsko-materialnega statusa in urejanja novih bivanjskih razmer, pač pa od posameznika zahteva tudi vstop v čustveni proces, v katerem ta izkušnja postane sprejemljiva in čustveno obvladljiva. Pričujoči raziskovalni projekt je zato usmerjen na preučevanje čustvenih vidikov procesa ločitve.

Raziskovalni projekt bo usmerjen v raziskovanje čustvenih okoliščin ob ločitvi, procesu soočanja z njimi, raziskovanju čustvenih potreb posameznikov, analizirane pa bodo tudi povezave z nekaterimi drugimi okoliščinami (odnosi v primarni družini, pretekle travmatične izkušnje, vernost), ki lahko ta proces soočanja spodbujajo ali pa zavirajo. Vsi ti vidiki bodo preučevani z vidika paradigme relacijske družinske terapije, ki se uvršča med sodobne relacijske psihoterapevtske pristope. Model relacijske družinske terapije je usmerjen na predelavo bolečih čustev, ki se kompulzivno ponavljajo v življenju klienta in predstavljajo razdiralna afektivna stanja, ki onemogočajo vzpostavitev zdravih odnosov. Relacijska družinska terapija kot taka omogoči klientom globinsko naslavljanje dinamike vseh bolečih čustvenih stanj, tudi tistih, ki se prebujajo v različnih fazah procesa ločitve. Čustvena dinamika se je v preteklih raziskavah izkazala kot izjemno pomemben dejavnik uspešnosti terapevtske obravnave na širokem področju zaznanih psihičnih težav in pričakujemo lahko, da ima izjemno pomembno vlogo tudi na področju razreševanja zapletov v procesu ločevanja staršev. Procese čustvene dinamike ob ločitvi in v povezavi s procesom relacijske družinske terapije bomo raziskovali znotraj treh medsebojno povezanih vsebinskih sklopov projekta: 1. Značilnosti čustvovanja in čustvenega procesiranja v procesu soočanja z ločitvijo; 2. Raziskovanje relacijskih dejavnikov in preteklih izkušenj v povezavi z uspešnostjo čustvenega soočanja z ločitvijo; 3. Proces relacijske družinske terapije ob ločitvi.

Temeljni namen raziskovalnega projekta je tako preveriti in opredeliti relacijsko družinsko terapijo kot celosten model (psiho)terapevtske obravnave družine v procesu ločevanja staršev.

Sestava projektne skupine

povezava na Sicris

Faze projekta in njihova realizacija

Prvo leto projekta bo namenjeno predvsem pridobivanju dovolj širokih teoretičnih osnov, ki se nanašajo na proces ločitve in soočanja z njo, obenem pa v snovanje empiričnega raziskovanja. Člani raziskovalne skupine bodo glede na porazdeljene naloge in odgovornosti vsak s svojega stališča raziskovali širša teoretična izhodišča, ki se povezujejo s procesom ločitve in soočanjem z njim ter preučevali domače in tuje že obstoječe sorodne raziskave, ki se nanašajo na izbrano tematiko. Pri tem bodo na rednih mesečnih srečanjih svoje ugotovitve in njihovo relevantnost preverjali med seboj, ko bodo predstavljali ostalim članom svoje delo ter dobili njihove odzive. Rezultat tega obdobja bo določitev konkretnejših izhodišč za nadaljnje empirično raziskovanje (priprava merskih instrumentov in postopkov) in tudi že začetek empiričnega raziskovanja (zbiranje podatkov z vprašalniki in izvajanje ter spremljanje terapevtskih procesov). Izsledki teoretičnega študija bodo predstavljeni v obliki preglednih znanstvenih člankov oz. prispevkov na domačih in tujih znanstvenih konferencah (npr. vsakoletni mednarodni kongres Združenja zakonskih in družinskih terapevtov ipd.).
 
V drugem letu projekta bodo člani skupine nadaljevali z raziskovalnih delom, ki se bo osredotočalo predvsem na empirično raziskovanje s kvalitativnimi in kvantitativnimi metodami raziskovanja. Raziskovalci bodo glede na področje oz. naloge, ki so jim bile dodeljene v prvem letu, v prvi polovici leta, po potrebi tudi v drugi polovici leta, s primernimi postopki in merskimi inštrumenti zbirali podatke. V drugi polovici leta bo potekala analiza oz. obdelava podatkov s kvantitativnimi (statistična analiza) in kvalitativnimi raziskovalnimi metodami. Nadaljevala se bodo mesečna srečanja projektne skupine. Delni rezultati bodo predstavljeni v obliki znanstvenih prispevkov na domačih in tujih znanstvenih konferencah.
 
Tretje, zaključno leto projekta bo namenjeno interpretaciji pridobljenih podatkov in oblikovanju skupnih ugotovitev glede na pričakovane cilje projekta. O rezultatih bomo poročali v empiričnih znanstvenih člankih, ki bodo oddani v objavo v domače in tuje priznane indeksirane revije. Raziskovalna skupina bo organizirala znanstveno konferenco, ki se bo nanašala na področje raziskovanja (proces ločitve in soočanje z njo z vidika paradigme relacijske družinske terapije), kjer bodo izsledki raziskovanja predstavljeni širši javnosti, obenem pa bo ob udeležbi drugih raziskovalcev in strokovnjakov mogoča primerjava izsledkov raziskave in drugih aktualnih pogledov. Izdan bo tudi znanstveni zbornik, kjer bodo člani raziskovalne skupine objavili svoje izsledke v obliki samostojnih znanstvenih sestavkov, obenem pa bodo v zborniku tudi sintetizirane vse ugotovitve raziskav omenjenega področja.
 
Začetek projekta je glede na razpisno dokumentacijo načrtovan za 1. julij 2014. Zgoraj  opisane aktivnosti so načrtovane glede na naslednji program dela in mejnike ter načrtovane produkte:
 
Mejnik 1: julij 2014
Pripravljalno srečanje članov raziskovalne skupine. Priprava načrta dela ter razdelitev nalog in odgovornosti. Začetek teoretičnega študija literature in sorodnih raziskav in začetek rednih mesečnih srečanj članov raziskovalne skupine.
 
Mejnik 2: december 2014
Na rednem mesečnem srečanju članov raziskovalne skupine bo v obliki seminarskega srečanja izvedena znanstvena refleksija in predstavitev raziskovalnega študija teoretičnih izhodišč ter narejena sinteza glede na posamezna področja raziskovanja. Pripravljeni bodo teksti v obliki preglednih znanstvenih člankov in načrt predstavitve znanstvenih prispevkov o procesu soočanja z ločitvijo na znanstvenih srečanjih.
 
Mejnik 3: januar 2015 – februar 2015
Zasnova empiričnega raziskovanja (priprava vprašalnikov oz. merskih inštrumentov ter postopkov zbiranja podatkov po metodah kvalitativnega raziskovanja)
 
Mejnik 4: april 2015
Predstavitev teoretičnih izhodišč različnih dimenzij procesa soočanja z ločitvijo na vsakoletnem mednarodnem znanstvenem kongresu Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije.
 
Mejnik 5: marec 2015 – december 2015
Izvajanje empiričnega raziskovanja – zbiranje podatkov; znotraj tega:
Raziskovalno področje 1 - Čustvovanje in čustveno procesiranja v procesu soočanja z ločitvijo:
- distribucija  vprašalnikov s področja čustvenega procesiranja in čustvene regulacije (kvantitativni del raziskave);
- pridobivanje udeležencev in izvajanje poglobljenih intervjujev za pridobivanje podatkov za analizo vsebin s področja čustvenega procesiranja v povezavi z ločitvijo, ki bodo analizirani z metodologijo osnovane teorije (grounded theory) (kvalitativni del raziskave).
Raziskovalno področje 2 - Raziskovanje relacijskih dejavnikov in preteklih izkušenj v povezavi z uspešnostjo čustvenega soočanja z ločitvijo:
- distribucija  vprašalnikov, s katerimi bomo raziskovali relacijske dejavnike in pretekle izkušnje v povezavi z ločitvijo in čustvenim procesiranjem v procesu soočanja z ločitvijo (kvantitativni del raziskave);
- izvajanje in spremljanje terapevtskih procesov terapij s klienti, ki so v procesu ločitve (ali so se ločili) in imajo v svoji zgodovini izkušnjo spolne zlorabe (kvalitativni del raziskave);
- pridobivanje udeležencev in izvajanje poglobljenih intervjujev za pridobivanje podatkov za analizo vsebin s področja duhovnih kompetenc v povezavi z ločitvijo, ki bodo analizirani z metodologijo osnovane teorije (grounded theory) (kvalitativni del raziskave).  
Raziskovalno področje 3 - Proces relacijske družinske terapije ob ločitvi:
- distribucija  vprašalnikov s področja čustvenega procesiranja, čustvenih kompetenc in življenjske funkcionalnosti pred začetkom terapevtske obravnave in po njej (kvantitativni del raziskave). En terapevtski cikel po modelu relacijske družinske terapije traja 3 mesece in vključuje 12 rednih tedenskih enournih srečanj. Skupine za razporočene potekajo dvakrat mesečno v obdobju enega leta in trajajo po 2 uri.
- izvajanje in spremljanje terapevtskih procesov terapij s klienti, ki so v procesu ločitve (ali so se ločili) in pridobivanje podatkov, ki bodo obravnavani s kvalitativno raziskovalno metodo analiza naloge (task analysis) (kvalitativni del raziskave).
(*Opomba: po potrebi bodo tisti deli raziskovalnega procesa, ki so vezani na raziskovanje sprememb v procesu, ki je vezan na daljše časovno obdobje, primerno podaljšani, vendar ne več kot do maja 2016.)
 
Mejnik 6: januar 2016 – marec 2016
Obdelava podatkov s kvantitativnimi (statistična analiza s programom SPSS - Statistical Package for the Social Sciences) in kvalitativnimi raziskovalnimi metodami (osnovana teorija, analiza vsebine, študija primera).
 
Mejnik 7: april 2016
Predstavitev delnih rezultatov raziskav različnih dimenzij procesa soočanja z ločitvijo na vsakoletnem mednarodnem znanstvenem kongresu Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije.
 
Mejnik 8: maj 2016 – oktober 2016
Interpretacija analiziranih podatkov; priprava empiričnih znanstvenih člankov za objavo v domače in tuje znanstvene revije.
 
Mejnik 9:  februar 2017
Organizacija mednarodnega znanstvenega simpozija o procesu ločitve in soočanja z njo z vidika paradigme relacijske družinske terapije, kjer bodo lahko sodelovali tudi drugi domači in tuji avtorji ter člani raziskovalne skupine s predstavitvijo referatov, izhajajočih iz raziskovalnega dela v okviru projekta.
 
Mejnik 10: april 2017 – maj 2017
Izdaja znanstvenega zbornika (knjiga), ki bo sintetiziral rezultate celotnega raziskovalnega dela. Člani raziskovalne skupine bodo v obliki samostojnih znanstvenih sestavkov predstavili ugotovitve, ki se bodo nanašale na njihovo področje raziskovanja v okviru tematike raziskovalnega projekta. Zbornik bo predstavljal pomembno referenčno točko za delo na področju raziskovanja in strokovnega dela s posamezniki in družinami, ki se soočajo s posledicami ločitve. Ob izdaji zbornika bo poskrbljeno tudi za njegovo javno predstavitev na okrogli mizi.
 
Mejnik 11: maj 2017
Priprava zbirnega zaključnega poročila, zaključek projekta.

Bibliografske reference

povezava na Sicris