Študenti s posebnimi potrebami in posebnim statusom

Način, kako študent pridobi status študenta s posebnimi potrebami ali s posebnim statusom, je določen v Statutu Univerze v Ljubljani (94. člen) in v Pravilniku o študentih s posebnimi potrebami in posebnim statusom na Univerzi v Ljubljani:

94. člen
 
Študent lahko v skladu z zakonom pridobi status študenta s posebnimi potrebami ali status študenta s posebnim statusom. Status pridobi študent s sklepom pristojnega organa članice na podlagi vloge v skladu s pravilnikom univerze, ki ga sprejme senat univerze.
 
Članica s pravili opredeli način opravljanja študijskih obveznosti študentov s statusom iz prejšnjega
odstavka tega člena.

>> Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami in posebnim statusom na Univerzi v Ljubljani


Študent, ki želi pridobiti status študenta s posebnimi potrebami mora:


Teološka fakulteta skladno s pravilnikom zagotavlja spremljanje in podporo študentom s posebnimi potrebami preko organiziranega učiteljskega in študentskega tutorstva za študente s posebnimi potrebami, ki ureja sistem tutorstva UL in pravilnik Teološke fakultete.

Študijsko okolje je na Teološki fakulteti osnovno prilagojeno gibalno oviranim študentom; fakulteta, upoštevaje prostorske in finančne zmožnosti, skrbi za stalno prilagajanje študijskega okolja in pedagoškega dela študentom s posebnimi potrebami in posebnim statusom.

Pooblaščena oseba na Teološki fakulteti za delo s študenti s posebnimi potrebami in posebnim statusom:
Asist. dr. Borut Pohar 
član Komisije na Univerzi v Ljubljani za delo s ŠPP
e-naslov: borut.pohar@teof.uni-lj.si


Vloga za pridobitev posebnega statusa študenta in prilagoditev
Vloga za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami in prilagoditev