Študenti s posebnimi potrebami

Način, kako študent pridobi status študenta s posebnimi potrebami je določen v Statutu Univerze v Ljubljani (94. člen) in v Pravilniku o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Ljubljani:

94. člen

Študent lahko v skladu z zakonom pridobi poseben status ali status študenta s posebnimi potrebami. Status pridobi študent s sklepom pristojnega organa članice na podlagi vloge v skladu s pravilnikom univerze, ki ga sprejme senat univerze.
Članica s pravili opredeli način opravljanja študijskih obveznosti študentov s statusom iz prejšnjega odstavka tega člena.
Pravilnik o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Ljubljani je bil sprejet na 8. seji Senata Univerze v Ljubljani z dne 29. 5. 2018.

Študent, ki želi pridobiti status študenta s posebnimi potrebami mora storiti sledeče:
- vložiti prošnjo na predpisanem obrazcu Komisiji za študijske zadeve, kateri priloži dokumentacijo, ki jo določa Pravilnik o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Ljubljani (v prošnji študent navede prilagoditve študijskega procesa, ki jih potrebuje);
- opravit razgovor s pooblaščeno osebo za delo s študenti s posebnimi potrebami.

Teološka fakulteta skladno s Pravilnikom o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Ljubljani zagotavlja spremljanje in podporo študentom s posebnimi potrebami preko organiziranega učiteljskega in študentskega tutorstva za študente s posebnimi potrebami, ki ureja sistem tutorstva UL in pravilnik Teološke fakultete.
Študijsko okolje je na Teološki fakulteti osnovno prilagojeno gibalno oviranim študentom; fakulteta, upoštevaje prostorske in finančne zmožnosti, skrbi za stalno prilagajanje študijskega okolja in pedagoškega dela študentom s posebnimi potrebami.

Pooblaščena oseba na Teološki fakulteti za delo s študenti s posebnimi potrebami:
Asist. dr. Borut Pohar 
član Komisije na Univerzi v Ljubljani za delo s ŠPP
e-naslov: borut.pohar@teof.uni-lj.si

Vloga za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami in prilagoditev