Na Univerzi v Ljubljani se, tako kot na univerzah po vsem svetu, srečujemo z izzivi uporabe orodij umetne inteligence.

Spodbujamo odgovorno uporabo teh orodij z upoštevanju naslednjih pravil:

  • Študent, študentka se mora zavedati načina delovanja orodij umetne inteligence, ki ne povzemajo originalnih virov, kot smo to navajeni pri akademskih besedilih. Tovrstna orodja se sicer učijo na obstoječih podatkih,  odgovore pa pripravljajo na podlagi statističnih jezikovnih modelov, ki temeljijo na pogostosti pojavljanja besed in besednih zvez. Zaradi tega lahko navedejo  napačne ali zavajajoče informacije. Pri uporabi rezultatov tovrstnih orodij je potrebna izjemna previdnost. Npr. orodja ni priporočljivo uporabljati za iskanje definicij, saj jih oblikuje na osnovi jezikovnega modela, ne pa znanstvenih teorij oz. referenc.
  • Študent/-ka je kot avtor strokovno-znanstvenega besedila torej polno odgovoren/-na za uporabo besedil, ki so generirana z orodji umetne inteligence. Dolžan/-na je preveriti navedbe orodja in jih kritično ovrednotiti, vključno z generiranimi referencami, ter poiskati ustrezne dodatne vire.
  • Če je študent/-tka za pripravo besedila uporabil/-a orodje umetne inteligence v katerikoli obliki ali fazi dela, mora biti to navedeno v besedilu in/ali v seznamu virov, skladno s spodnjimi pravili, tako nastalo besedilo pa priloženo kot priloga.
  • Pedagogi in pedagoginje bodo v primeru suma, da je strokovno-znanstveno besedilo ali del besedila neposredni rezultat orodja za umetno inteligenco, vendar to ni navedeno v besedilu in/ali v seznamu virov, od študenta/-tke zahtevali (ustni) zagovor dela, dodatne reference in dodatno dokazovanje avtorstva.

Navodilo za navajanje orodij umetne inteligence:

Če ste za pripravo besedila uporabili orodje umetne inteligence v katerikoli obliki ali fazi dela (pridobivanje idej, priprava načrta raziskovalnega dela, izbira metodologije, neposredna uporaba generiranega besedila itd.), se nanj skličete po naslednjem zgledu (OpenAI ChatGPT, 2023, 13. marec)

Vpišite ime orodja. Datum v sklicu je dan, na katerega je orodje vrnilo rezultat oz. odgovor. V besedilu pred navedenko ali za njo napišete, za kakšen namen oz. pri čem ste orodje uporabili. Z orodjem umetne inteligence generirano besedilo oz. vsa tako nastala besedila priložite tudi kot prilogo.

Orodje umetne inteligence navedete tudi v končni seznam virov na način:
OpenAI ChatGPT. (2023, 13. marec). [Generirano besedilo na vprašanje o pomembnosti druženja za mlade odrasle]. https://chat.openai.com/