Študenti s posebnimi potrebami

Študenti s posebnimi potrebami

Način, kako študent s posebnimi potrebami pridobi status študenta s posebnimi potrebami, je določen v Statutu Univerze v Ljubljani (238. člen in 238.a člen) in v pravilniku za študente s posebnimi potrebami UL: 

238. člen

Študentom, ki imajo status študenta-športnika, status študenta-priznanega umetnika in status študenta s posebnimi potrebami, oziroma zaradi svojega izven študijskega delovanja bolezni ali okvare ne morejo v roku opravljati študijskih obveznosti, se lahko izjemoma podaljša status študenta. Status študenta športnika dobi študent, ki ob vpisu v prvi ali višji letnik predloži potrdilo o kategorizaciji pri Olimpijskem komiteju Slovenije. Status študenta priznanega umetnika dobi študent, ki mu senat članice na njegov predlog, na temelju predloženih kritik, objavljenih v strokovnem in dnevnem tisku, s sklepom podeli ta status. Status študenta s posebnimi potrebami dobi študent na podlagi posebnega pravilnika o študentih s posebnimi potrebami. Članica s pravili opredeli način opravljanja študijskih obveznosti in pogoje za prehod v višji letnik za študente iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena. 
 
238.a člen 
(status študenta s posebnimi potrebami)

Študenti, ki zaradi dolgotrajnih poškodb, motenj, primanjkljajev ali bolezni, potrebujejo prilagojene pogoje izobraževanja, da bi se lahko učinkovito vključili v izvajanje študijskih programov, lahko zaprosijo za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami. O statusu študenta s posebnimi potrebami in potrebnih prilagoditvah odločajo pristojni organi članice, v katere študijski program je študent vpisan. Prilagoditve se nanašajo na način izvajanja obveznosti študentov in način preverjanja oziroma izkazovanja znanja, ne smejo pa zniževati zahtevanih standardov doseganja znanj. Pogoje, merila, postopek in vrste prilagoditev v zvezi s statusom študenta s posebnimi potrebami podrobneje ureja pravilnik, ki ga sprejme senat univerze, v skladu s tem pravilnikom pa lahko dodatno ureditev določijo članice z internimi akti.
Komisija za delo s študenti s posebnimi potrebami na UL je pripravila pravilnik za študente s posebnimi potrebami, ki je bil sprejet na 10. Seji Senata UL dne 16.9.2014.

Študent, ki zaprosi za status študenta s posebnimi potrebami mora ob vpisu na Teološki fakulteti UL:
- vložiti prošnjo na predpisanem obrazcu Komisiji za študijske zadeve, kateri priloži dokumentacijo (dokazila zdravstvene ali druge javne ustanove), ki jo določa pravilnik za študente s posebnimi potrebami; v prošnji študent navede prilagoditve študijskega procesa, ki jih potrebuje;
- opravit razgovor s pooblaščeno osebo za delo s študenti s posebnimi potrebami.

Teološka fakulteta skladno s pravilnikom za študente s posebnimi potrebami UL zagotavlja spremljanje in podporo študentov s posebnimi potrebami preko organiziranega učiteljskega in študentskega tutorstva za študente s posebnimi potrebami, ki ureja sistem tutorstva UL in
pravilnik Teološke fakultete.
Študijsko okolje je na Teološki fakulteti osnovno prilagojeno gibalno oviranim študentom; fakulteta, upoštevaje prostorske in finančne zmožnosti, skrbi za stalno prilagajanje študijskega okolja in pedagoškega dela študentom s posebnimi potrebami.

Pooblaščena oseba na Teološki fakulteti za delo s študenti s posebnimi potrebami:
Asist. dr. Borut Pohar 
član Komisije na Univerzi v Ljubljani za delo s ŠPP
e-naslov: borut.pohar@teof.uni-lj.si

Vloga za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami in prilagoditev

 

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem