Matjaž Ambrožič

PrTeof 20
Prvih 1000 let krščanstva na Slovenskem
univerzitetni učbenik
recenzenta: red. prof. dr. Bogdan Kolar in izr. prof. dr. Andrej Vovko
249 str.; 15 € (cena vključuje DDV)
ISBN 978-961-92694-4-2


Vsebina učbenika želi posredovati večplasten pomen Katoliške Cerkve za slovenski narod. Našim prednikom je bila najprej posredovalka krščanske vere in antične kulturne dediščine, nato pa oblikovalka njihove vere, kulture in gospodarskega življenja. Vključila jih je v srednjeveško »krščansko Evropo«. Sfevdaliziranost njenih struktur je marsikdaj zavirala versko vnemo, ki pa je vedno našla pot do svojega uresničenja. Duhovna in kulturna dediščina prednikov je ohranjena v številnih cerkvah in samostanih širom Slovenije. Je svojevrstna priča duhovnega blagostanja in materialnega odrekanja naših prednikov.

Vsebina učbenika je po kronološkem ključu razdeljena na tematske sklope. Vedno je širše obdelan tudi kontekst posameznih tematik, saj so nekatere izmed njih sicer težko razumljive. Učbeniku so dodani tudi najpomembnejši sklopi vprašanj, zemljevidi in literatura. Učbenik je napisan tako, da so pomembnejši deli besedila poudarjeni z debelejšimi črkami. Na ta način lahko študent takoj opazi poudarke v obravnavani snovi.