doc. dr. Andrej Šegula

Andrej Šegula

Profesor pri Katedri za pastoralno in oznanjevalno teologijo

andrej.segula@teof.uni-lj.si
01 434 58 44

Govorilne ure:

Ljubljana: ponedeljek 10.00–10.45
Maribor: po dogovoru, po e-pošti
Kabinet: 221

Izvajanje predmetov:
  • Osnovna in komunitarna pastoralna teologija
  • Kategorialna in zakramentalna pastoralna teologija
  • Praktična pastoralna teologija (Pastoralno izpopolnjevanje)
  • Župnijska administracija in vodenje (Pastoralno izpopolnjevanje)
  • Pastorala zdravja (Pastoralno izpopolnjevanje)
  • Pastorala Cerkve na Slovenskem v prostoru in času (izbirni – področni predmeti)
  • Celovita in organska pastorala kot pogoj za uresničitev ciljev, ki jih ima Cerkev (izbirni – področni predmeti)
  • Princip demokratičnosti v Cerkvi in njegova ambivalentnost (izbirni – področni predmeti)
  • Medijska kultura v Cerkvi in družbi (izbirni – področni predmeti)
Obvestila (2)
Življenjepis
Bibliografija

Rojen 29. maja 1967 na Ptuju. Osnovno šolo sem obiskoval na Ptuju. Srednje šolanje sem med letoma 1982 in 1986 nadaljeval na gimnaziji Želimlje.

V šolskem letu 1992/93 sem končal študij na Teološki fakulteti v Ljubljani. Diplomsko nalogo sem napisal s področja dogmatične teologije z naslovom: »Podobe Boga pri sv. Frančišku«. Nalogo sem napisal v okviru katedre za dogmatično teologijo, pod mentorstvom prof. dr. Antona Štruklja in komentorja Andreja Kropeja. Diplomski izpit (s področja dogmatične in moralne teologije) sem opravil leta 1993 pri katedri za dogmatično teologijo.

V letu 1998/99 sem vpisal magisterij na mednarodnem inštitutu za katehezo in pastoralo LUMEN VITAE (Institut international de catechese et de pastorale Lumen Vitae) v Bruslju (Belgija), ki je filiala Katoliške univerze v Louvenu (Universite catholique de Louvain). V okviru študija sem opravil vse potrebne izpite in napisal magistrsko nalogo z naslovom: »Spremljanje mladih v duhu sv. Frančiška Asiškega« (L'accompagnement des jeunes selon l'esprit de saint Francois d'Assise) pri mentorju Guyu van Hoomissenu. Nalogo sem zagovarjal in opravil magistrski izpit 19 januarja 2001. Magistrska naloga je bila nostrificirana dne 13. maja 2002.

Leta 2002 sem vpisal doktorski študij na Teološki fakulteti v Ljubljani. V okviru tega študija sem pripravil doktorsko disertacijo z naslovom: »Pedagoški postopki v odnosu do avtoritete in pokorščine v Frančiškovi duhovnosti«. Delo sem opravil pod vodstvom mentorja prof. dr. Stanka Gerjolja. Doktorsko delo sem uspešno zagovarjal 22. marca 2006. Rektorica Univerze v Ljubljani prof. dr. Andreja Kocjančič me je promovirala 11. aprila 2006.

Leta 2005 sem bil izvoljen v naziv asistenta pri katedri za oznanjevalno teologijo na Teološki fakulteti v Ljubljani. V isti ustanovi sem se tega leta tudi zaposlil.

Leta 2008 in 2011 sem bil ponovno izvoljen v naziv asistenta. Leta 2013 sem bil izvoljen v naziv docenta za področje pastoralne in oznanjevalne teologije.

Sem član (od leta 2014) Društva vzhodnoevropskih pastoralnih teologov: PosT Netzwerk der mittel – und osteuropäischen Pastoraltheologinnen iund Pastoraltheologen. Od leta 2015 pa sem tudi del Équipe Européenne de Catéchèse.

ŠEGULA, Andrej. Bračni i obiteljski pastoral u Sloveniji u svjetlu izvanredne sinode 2014. Vrhbosnensia, ISSN 1512-5513, 2015, letn. 19, št. 1, str. 117–135.

ŠEGULA, Andrej. Street children in Slovenia : lecture at the conference Exploring the phenomenon of street children in the continuity of its existence, Krakow, May 13th 2015.

ŠEGULA, Andrej. Svetost in pričevanje : spremna beseda. V: Pozorno opazujte : posvečenim osebam na poti Božjih znamenj : leto posvečenega življenja, (Cerkveni dokumenti, ISSN 1318–1262, 146). Ljubljana: Družina, 2015, str. 57–59.

ŠEGULA, Andrej. Aplikativnost geštalt pedagogike v formaciji prihodnjih redovnikov (minoritov). Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2014, letn. 74, št. 4, str. 671–679.

ŠEGULA, Andrej. Simboli v mladinski pastorali = Symbols in youth pastoral care. V: Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2013, str. 32–34.

ŠEGULA, Andrej. Katehetska prizadevanja v Sloveniji po 2. vatikanskem koncilu = Catechetical efforts in Slovenia after Vatican council II. V: PLATOVNJAK, Ivan (ur.). Pragram [!] in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2013, str. 10.

ŠEGULA, Andrej. Katehetsko področje dela v slovenskem prostoru po drugem vatikanskem koncilu. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2013, letn. 73, št. 2, str. 279–287.

ŠEGULA, Andrej. Poslušnost sv. Franje Asiškoga u odnosu prema Crkvi kao instituciji. Vrhbosnensia, ISSN 1512–5513, 2011, letn. 15, št. 1, str. 109–127.

ŠEGULA, Andrej. The Slovenian family and its religious upbringing. V: OSEWSKA, Elžbieta (ur.), STALA, Józef (ur.). Religious education/catechesis in the family : a European perspective, (Education today, 20). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010, str. 151–166.

ŠEGULA, Andrej. Pastoral care of young people in Slovenia after 1991. Tarnowskie Studia Teologiczne, ISSN 0239-4472, 2010, letn. 28, št. 2, str. 13–20.

 

Celotna bibliografija dostopna na: http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20151010115232-A97389155.html

Govorilne ure v Mariboru (22.2.2018)

Govorilne ure v Mariboru so po dogovoru (v zbornici). 

Govorilne ure v Ljubljani (22.2.2018)

Govorilne ure v Ljubljani so ob torkih (poletni semester 2018), v času med 10.00 in 10.45 (v kabinetu 221). 

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem