znan. svet.; izr. prof. dr. Bojan Žalec

Bojan Žalec

Raziskovalec pri Inštitutu za filozofijo in družbeno etiko, Katedra za filozofijo

bojan.zalec@teof.uni-lj.si
01 434 58 32

Govorilne ure:

po dogovoru preko e-pošte
Kabinet: 210

Izvajanje predmetov:

Religija in javno življenje (izbirni, III. stopnja)

Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Znanstveni svetnik in izr. prof. dr. Bojan Žalec je raziskovalec na TEOF UL; r. 1966 v Ljubljani; na FF UL diplomiral iz filozofije in sociologije (1992), magistriral iz filozofije (1996) ter doktoriral iz filozofije na temo Realizem in reprezentacijska teorija duha (1999); na FF je bil mladi raziskovalec na oddelku za filozofijo; študiral tudi slovenski jezik s književnostjo, matematiko in teologijo; študiral filozofijo in se študijsko izpopolnjeval na oddelku za filozofijo in Inštitutu za raziskovanje življenja in dela Franza Brentana Univerze Würzburgu v Nemčiji (1992-1994). Tri leta (2001-2004) je kot raziskovalec sodeloval pri temeljnem raziskovalnem projektu Sodobni pristopi k motivaciji in tekmovalnosti v modelih samopodobe: medkulturna študija na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani. Na TEOF UL je zaposlen od l. 2004.  

20 let je predaval kot asistent, docent (prvič habilitiran na FF UL 2001.) in izredni profesor na več fakultetah znotraj UL (TEOF, od 2004 do 2015 (antropologija, etika, zgodovina filozofije, človekove pravice …), FF, od 1996 do 2009 (zgodovina slovenske filozofije, metodologija); AG (več let predaval estetiko)) in zunaj nje (več let na FDEŠ v Kranju ter EPF v Gorici predaval etiko v javnem življenju)).

Gostujoči profesor na KBF Univerze v Zagrebu (2007/2008); gostujoči raziskovalec na Akademiji znanosti  v Varšavi, Inštitut za filozofijo in sociologijo religije (2014).

Kot raziskovalec je bil vključen v mednarodno raziskovalno mrežo, ki se je ukvarjala z (odnosom med) religijo in vrednotami v srednji in vzhodni Evropi (kratica/ime mreže je REVACERN (več kot 15 uglednih znanstvenih ustanov iz srednje in jugovzhodne Evrope)), kjer je raziskoval vrednotni pluralizem z vidika teorije državljanstva in s poudarkom na preučevanju pomena religije za delovanje demokracije.

Kot predavatelj sodeluje pri triletnem vseživljenjskem izobraževalnem Jean Monnet projektu z naslovom European Integration and Identity; Between Tradition and a Common Dialogic Future/ ERUDIT (Evropske integracije in identiteta; med tradicijo in skupno dialoško prihodnostjo), ki ga izvaja TEOF UL (ob sodelovanju domačih in tujih znanstveno uveljavljenih osebnosti), financira pa EU. Projekt se je oz. se bo izvajal v akademskih letih 2013/14, 2014/15 in 2015/16. Je mentor pri več doktoratih na UL in pri vrsti magistrskih in diplomskih nalog.

Kot urednik, sourednik in soavtor je sodeloval pri več kot 60-ih znanstvenih monografijah, ki so izšle doma in v tujini. 10 let je bil glavni urednik humanistične knjižne zbirke Claritas pri Študentski založbi v Ljubljani (v tem času v zbirki izšlo več kot 45 znanstvenih monografij). Znanstveno monografijo Janez Juhant (ur.) in Bojan Žalec (ur.) Reconciliation: the way of healing and growth, Zürich; Münster: Lit, 2012, pri kateri je sodeloval kot sourednik in soavtor, je ARRS proglasila za izjemni znanstveni dosežek v l. 2012.

Iz nemščine je prevedel Nauk o kategorijah Franza Brentana (Lj. 1998, prvi knjižni prevod Brentana v slovenščino), iz angleščine pa knjigo Nelagodna sodobnost Charlesa Taylorja (Lj. 2000, doslej edini knjižni prevod tega avtorja v slovenščino). Obe knjigi je pospremil s spremnima študijama.

Organiziral je številne mednarodne znanstvene konference na vrhunski ravni. Je član uredništev več humanističnih knjižnih zbirk in znanstvenih časopisov, pri mnogih je sodeloval kot strokovni recenzent.

Je član slovenskega filozofskega društva (en mandat bil predsednik), Društva za analitično filozofijo in filozofijo znanosti, Društva antropologov Slovenije, Društva za kognitivno znanost, European Society of Catholic Theology (ESCT) < Evropsko>, Vereinigung für Katholische Sozialethik in Mitteleuropa , Delovne skupine pri UNESCOVI nacionalni komisiji za promocijo filozofije ter strokovnega sveta Inštituta Janeza Evangelista Kreka. Bil je koordinator mednarodne skupine najuglednejših znanstvenikov iz Evrope in ZDA (prof. Benjamin Barber) »Task Force« za medkulturni dialog pri Centru za evropsko prihodnost.

Znanstvene monografije:

Edini avtor:

Reprezentacije  (Študentska založba, Ljubljana 1998)

Spisi o Vebru (Študentska založba, Ljubljana 2002)

Doseganje dobrega (Študentska založba, 2005)

Človek, morala in umetnost: uvod v filozofsko antropologijo in etiko (TEOF, 2010)

Genocide, totalitarianism and multiculturalism: perspectives in the light of solidary personalism (Lit, 2015)

 

Soavtorstvo:

Kobal Grum, Darja, Kolenc, Janez, Lebarič, Nada, Žalec, Bojan. Samopodoba med motivacijo in tekmovalnostjo: interdisciplinarni pristop (Študentska založba, 2004)

 

Znanstveni članki in poglavja:

Človekovo nesprejemanje temeljne resnice o sebi kot izvor njegovih psihopatologij, nasilja in nesočutnost. Bogoslovni vestnik, 2015, letn. 75, št. 2, str. 221-231.

Ljubezen kot enost mnogoterega: kierkegaardovski pogled. Bogoslovni vestnik, 2014, letn. 74, št. 2, str. 201-213.

Nazism and Stalinism in the light of Kierkegaard's thought. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 5, str. 443-450.

Genocide as social death: a comparative conceptual analysis. Anthropological notebooks, 2013, year 19, no. 2, str. 57-74.

Globinski izvor genocida in totalitarizma v Kierkegaardovih pojmih tesnobe in stadijev eksistence: zgled nacizma in stalinizma. Bogoslovni vestnik, 2013, letn. 73, št. 3, str. 349-355.

Sprava kot način trajnega reševanja konfliktov in njena povezanost s pravičnostjo, z odpuščanjem ter z dialogom. Dignitas, 2013, [Št.] 59/60, str. 203-217.

Trust, accountability, and higher education. Synthesis philosophica, 2013, vol. 28, fasc. 1/2, str. 65-81.

Semantični eksternalizem, kreacionistični teizem, personalizem in Veber. Anthropos, 2012, letn. 44, št. 3/4, str. 219-235.

The case of Slovenia from the point of view of the theory of citizenship. Archiwum historii filozofii i myśli społecznej, 2012, vol. 57, suppl., str. 129-149.

Pravni instrumentalizem kot uničevalec vladavine prava. Poligrafi, 2012, letn. 17, št. 67/68, str. 107-120.

Nezaupanje kot ključni dejavnik slabega delovanja skupnosti, organizacij in družbe. Dignitas, 2011, št. 51/52, str. 351-373.

Religija, demokracija i solidarni personalizam: na putu ka svjetskoj kulturi i civilizaciji. Filozofska istraživanja, 2011, letn. 31, št. 1, str. 85-100.

On not knowing who we are: the ethical importance of transcendent anthropology. Synthesis philosophica, 2011, vol. 26, fasc. 1, str. 105-115.

Izvori ter dejavniki demokracije in samouprave, še posebej vloga vere in verskih skupnosti. Dignitas, 2010, št. 47/48, str. 129-146.

(Ne)uresničevanje človekovih pravic in osvoboditev želje. Poligrafi, 2009, letn. 14, št. 53/56, str. 25-37.
Kreposti, dialog in razumna razprava v družbi: prispevek k etiki sodobnih demokracij. Dignitas, 2008, št. 37/38, str. 78-89.

Od radikalne interpretacije do etike zmožnosti: filozofska razprava o možnostih in pogojih (medkulturnega) dialoga. Šolsko polje, 2008, letn. 19, št. 5/6, str. 73-89.

Umetnost: njena relativnost, vrednost in partikularnost. Filologičeskie zametki., 2006, vyp. 4, č. 1, str. 59-65.

Ali je dobra in obenem nevtralna šola res možna?. Tretji dan, 2006, letn. 35, št. 7/8, str. 73-80.

Veber on Knowledge and Factuality. Acta analytica, 2004, vol. 19, št. 33, str. 341-263.

Domovinska vzgoja v luči pomembnosti kolektivnih identitet. Šolsko polje, 2004, letn. 15, št. 1/2, str. 172-187.

Meanings of identity. Anthropological notebooks, 2002, letn. 8, št. 1, str. 117-135.

Gnostičnost moderne in totalitarizma ter etika spominjanja v luči solidarnega personalizma in misli Erica Voegelina. V: Čoh Kladnik, Mateja (ur.), Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja: zbornik prispevkov z znanstvenega posveta, Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2014, str. 130-143.

Vzgoja za kreposti kot osrednji moment solidarno personalističnega pristopa v edukaciji. V: Ošlaj, Borut (ur.), Pavliha, Marko (ur.), Svetovni etos in celostna pedagogika. Radovljica: Didakta, 2014, str. 87-94.
Genocid in totalitarizem: pojmovna analiza. V: Hančič, Damjan (ur.), Jenuš, Gregor (ur.), Strajnar, Neža (ur.), Odstiranje zamolčanega: zbornik prispevkov. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2013, str. 29-41.

Factors and indicators of genocide. V: Juhant, Janez (ur.), Žalec, Bojan (ur.), Understanding genocide and suicide. Wien; Zürich: Lit, 2015, str. 25-35, 159.

The meaning and conditions of forgiveness. V: Calvert, Anita (ur.), Probudi krepost!: aretaički pristup filozofiji: zbornik u čast p. Ivana Kopreka SJ u povodu 60. obljetnice života. Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 2014, str. 297-310.

Fear and love as a basis of ethical life: from St. Thomas Aquinas to Albert Schweitzer. V: Juhant, Janez (ur.), Žalec, Bojan (ur.), From culture of fear to society of trust. Wien; Zürich; Berlin: Lit, 2013, str. 51-61.

Neformalno učenje in dialog.  V: Kelava, Polona (ur.), Neformalno učenje?: kaj pa je to?, (Digitalna knjižnica, Dissertationes, 24). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2013, str. 71-102.

An integral survey and evaluation of Veber's philosophy in the light of hermeneutics and personalism. V: Pirc, Tadej (ur.). Object, person, and reality: an introduction to France Veber. Ljubljana: JSKD, 2012, str. 29-49.

Reconciliation: a conceptual analysis. V: Juhant, Janez (ur.), Žalec, Bojan (ur.), Reconciliation: the way of healing and growth. Zürich; Münster: Lit, 2012, str. 87-95.

Pomen(i) solidarnosti: zakaj je ljubezen vendarle lahko njena osnova. V: Pirc, Tadej (ur.), Podobe solidarnosti. Gornja Radgona: A priori, 2012, str. 97-131.

The contemporary Slovene philosophy: a survey. V: Kule, Maija (ur.), Philosophy worldwide: current situation: materials for the philosophical encounters and international cooperation. Vol. 3. Riga: Institute of Philosophy and Sociology, 2011, str. 113-138.

Personalism, truth and human rights. V: Juhant, Janez (ur.), Žalec, Bojan (ur.), Humanity after selfish Prometheus: chances of dialogue and ethics in a technicized world. Zürich & Münster: Lit, 2011, str. 29-41.

Dejavniki dialoga in zdrava družba: solidarni personalizem, kreposti in pogubnost instrumentalizma. V: Juhaunt, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.), Na poti k dialoški človeškosti:  ovire človeškega komuniciranja, (Zbirka Znanstvena knjižnica, 24). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2010, str. 25-40.

Izvori pravega liberalizma: o moralnih in religioznih temeljih dobre družbe in države. V: Galston, William Arthur, Liberalni nameni: dobrine, vrline in raznolikost v liberalni državi. Ljubljana: Študentska založba, 2008, str. 425-462.

Possibilities of a universalistic ethics: the capabilities approach. V: Juhant, Janez (ur.), Žalec, Bojan (ur.), Surviving globalization: the uneasy gift of interdependence. Berlin: Lit, 2008, str. 33-58.

Civic virtue and modern pluralistic liberal democracy. V: Hünermann, Peter (ur.), Juhant, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.), Dialogue and virtue: ways to overcome clashes of our civilizations. Münster: Lit, 2007, str. 47-56.

For rational faith and ethical science: on possibility of moral communication between different horizons. V: Juhant, Janez (ur.), Žalec, Bojan (ur.), On cultivating faith and science : reflections on two key topics of modern ethics. Münster: Lit, 2007, str. 107-120.

Od Marksa do Tomaža Akvinskega. V: MacIntyre, Alasdair C., Odvisne racionalne živali: zakaj potrebujemo vrline. Ljubljana: Študentska založba, 2006, str. 177-202.

Posameznik v skupnosti, perpektive sodobne družbe. V: Taylor, Charles, Nelagodna sodobnost, Ljubljana: Študentska založba, 2000, str. 113-142.

Davidsonova teorija pomena. V: Markič, Olga (ur.), Tenze, Goran (ur.), Prispevki iz analitične filozofije: ciklus oddaj Večerni logos na III. programu Radia Slovenija. Ljubljana: Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti: Radio Slovenija, Program Ars, III. program, 1994, str. 83-86.  

 

Celotna bibliografija dostopna na SICRIS (baze raziskovalcev): http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20151009103412-15057.html

ARRS projekt J6-5565 Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga (vodja)

ARRS projekt J5-3322 Sodobni pristopi k motivaciji in tekmovalnosti v modelih samopodobe: medkulturna študija

ARRS program P6-0269 Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje

Ni obvestil.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem