znan. svet.; izr. prof. dr. Bojan Žalec

Bojan Žalec

Raziskovalec pri Inštitutu za filozofijo in družbeno etiko, Katedra za filozofijo

bojan.zalec@teof.uni-lj.si
01 434 58 32

Govorilne ure:

po dogovoru preko e-pošte
Kabinet: 210

Izvajanje predmetov:

Religija in javno življenje (izbirni, III. stopnja)

Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Znanstveni svetnik in izr. prof. dr. Bojan Žalec je raziskovalec na TEOF UL; r. 1966 v Ljubljani; na FF UL diplomiral iz filozofije in sociologije (1992), magistriral iz filozofije (1996) ter doktoriral iz filozofije na temo Realizem in reprezentacijska teorija duha (1999); na FF je bil mladi raziskovalec na oddelku za filozofijo; študiral tudi slovenski jezik s književnostjo, matematiko in teologijo; študiral filozofijo in se študijsko izpopolnjeval na oddelku za filozofijo in Inštitutu za raziskovanje življenja in dela Franza Brentana Univerze Würzburgu v Nemčiji (1992-1994). Tri leta (2001-2004) je kot raziskovalec sodeloval pri temeljnem raziskovalnem projektu Sodobni pristopi k motivaciji in tekmovalnosti v modelih samopodobe: medkulturna študija na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani. Na TEOF UL je zaposlen od l. 2004.  

20 let je predaval kot asistent, docent (prvič habilitiran na FF UL 2001.) in izredni profesor na več fakultetah znotraj UL (TEOF, od 2004 do 2015 (antropologija, etika, zgodovina filozofije, človekove pravice …), FF, od 1996 do 2009 (zgodovina slovenske filozofije, metodologija); AG (več let predaval estetiko)) in zunaj nje (več let na FDEŠ v Kranju ter EPF v Gorici predaval etiko v javnem življenju)).

Gostujoči profesor na KBF Univerze v Zagrebu (2007/2008); gostujoči raziskovalec na Akademiji znanosti  v Varšavi, Inštitut za filozofijo in sociologijo religije (2014).

Kot raziskovalec je bil vključen v mednarodno raziskovalno mrežo, ki se je ukvarjala z (odnosom med) religijo in vrednotami v srednji in vzhodni Evropi (kratica/ime mreže je REVACERN (več kot 15 uglednih znanstvenih ustanov iz srednje in jugovzhodne Evrope)), kjer je raziskoval vrednotni pluralizem z vidika teorije državljanstva in s poudarkom na preučevanju pomena religije za delovanje demokracije.

Kot predavatelj sodeluje pri triletnem vseživljenjskem izobraževalnem Jean Monnet projektu z naslovom European Integration and Identity; Between Tradition and a Common Dialogic Future/ ERUDIT (Evropske integracije in identiteta; med tradicijo in skupno dialoško prihodnostjo), ki ga izvaja TEOF UL (ob sodelovanju domačih in tujih znanstveno uveljavljenih osebnosti), financira pa EU. Projekt se je oz. se bo izvajal v akademskih letih 2013/14, 2014/15 in 2015/16. Je mentor pri več doktoratih na UL in pri vrsti magistrskih in diplomskih nalog.

Kot urednik, sourednik in soavtor je sodeloval pri več kot 60-ih znanstvenih monografijah, ki so izšle doma in v tujini. 10 let je bil glavni urednik humanistične knjižne zbirke Claritas pri Študentski založbi v Ljubljani (v tem času v zbirki izšlo več kot 45 znanstvenih monografij). Znanstveno monografijo Janez Juhant (ur.) in Bojan Žalec (ur.) Reconciliation: the way of healing and growth, Zürich; Münster: Lit, 2012, pri kateri je sodeloval kot sourednik in soavtor, je ARRS proglasila za izjemni znanstveni dosežek v l. 2012.

Iz nemščine je prevedel Nauk o kategorijah Franza Brentana (Lj. 1998, prvi knjižni prevod Brentana v slovenščino), iz angleščine pa knjigo Nelagodna sodobnost Charlesa Taylorja (Lj. 2000, doslej edini knjižni prevod tega avtorja v slovenščino). Obe knjigi je pospremil s spremnima študijama.

Organiziral je številne mednarodne znanstvene konference na vrhunski ravni. Je član uredništev več humanističnih knjižnih zbirk in znanstvenih časopisov, pri mnogih je sodeloval kot strokovni recenzent.

Je član slovenskega filozofskega društva (en mandat bil predsednik), Društva za analitično filozofijo in filozofijo znanosti, Društva antropologov Slovenije, Društva za kognitivno znanost, European Society of Catholic Theology (ESCT) < Evropsko>, Vereinigung für Katholische Sozialethik in Mitteleuropa , Delovne skupine pri UNESCOVI nacionalni komisiji za promocijo filozofije ter strokovnega sveta Inštituta Janeza Evangelista Kreka. Bil je koordinator mednarodne skupine najuglednejših znanstvenikov iz Evrope in ZDA (prof. Benjamin Barber) »Task Force« za medkulturni dialog pri Centru za evropsko prihodnost.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2015-2020).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŽALEC, Bojan. Between secularity and post-secularity : critical appraisal of Charles Taylor's account = Med sekularnostjo in postsekularnostjo : kritična ocena pojasnitve Charlesa Taylorja. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2019, letn. 79, št. 2, str. 411-423. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/02/Zalec.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WEF5ONTZ, doi: 10.34291/BV2019/02/Zalec. [COBISS.SI-ID 8226138], [SNIP, WoS do 12. 1. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 23. 2. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
financer: ARRS, Programi, P6-0269, SI, Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje; financer: ARRS, Ciljni projekti, J6-7325, SI, Vračanje religioznega v postmoderni misli kot izziv za teologijo; financer: ARRS, Ciljni projekti, J6-8265, Oživljanje kozmične pravičnosti: poetika feminilnega; financer: ARRS, Ciljni projekti, J6-9393, SI, Medreligijski dialog - temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize

2. ŽALEC, Bojan. Liberalna evgenika kot uničevalka temeljev morale : Habermasova kritika = Liberal eugenics as a destroyer of the foundations of morality : Habermas' critique. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2019, letn. 79, št. 3, str. 629-642. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/03/Zalec.pdf, doi: 10.34291/BV2019/03/Zalec. [COBISS.SI-ID 8261466], [SNIP, WoS do 18. 1. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 17. 2. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

3. ŽALEC, Bojan, PAVLÍKOVÁ, Martina. Religious tolerance and intolerance. European journal of science and theology, ISSN 1842-8517, 2019, vol. 15, no. 5, str. 39-48. http://www.ejst.tuiasi.ro/issue15.html. [COBISS.SI-ID 8201818], [SNIP, WoS do 13. 10. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

4. ŽALEC, Bojan, PAVLÍKOVÁ, Martina. Civic virtues and functions of religion in public life. European journal of science and theology, ISSN 1842-8517, 2019, vol. 15, no. 6, str. 75-84. http://www.ejst.tuiasi.ro/issue15.html. [COBISS.SI-ID 8245082], [SNIP, WoS do 16. 2. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 20. 12. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

5. KRÁLIK, Roman, ROUBALOVÁ, Marie, SLIVKA, Daniel, ŽALEC, Bojan. Způsob přinášení prvotin půdy ("bikurim") do jeruzalémského chrámu : historicko-teologická analýza. Historia ecclesiastica, ISSN 1338-4341, 2019, roč. 10, č. 1, str. 3-15. https://www.unipo.sk/public/media/34589/historia_ecclesiastica_01_2019_WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 8291930]

6. ŽALEC, Bojan. Verska strpnost in krščanstvo. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2018, letn. 78, št. 2, str. 325-334. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/02/Zalec.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5. [COBISS.SI-ID 7993434], [SNIP]

7. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard and the ethics of sacrifice as part of the ethics of love. European journal of science and theology, ISSN 1842-8517, 2018, vol. 14, no. 3, str. 1-11. http://www.ejst.tuiasi.ro/issue14.html. [COBISS.SI-ID 7882586], [SNIP, WoS do 17. 1. 2020: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3]

8. ŽALEC, Bojan. Wittgenstein, faith and theology as grammar. European journal of science and theology, ISSN 1842-8517, 2018, vol. 14, no. 5, str. 5-13. http://www.ejst.tuiasi.ro/issue14.html. [COBISS.SI-ID 7966554], [SNIP, WoS do 9. 12. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 21. 9. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

9. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard's method : edification and moral grammar of Christian virtues. European journal of science and theology, ISSN 1842-8517, 2018, vol. 14, no. 6, str. 47-54. http://www.ejst.tuiasi.ro/issue14.html. [COBISS.SI-ID 8044378], [SNIP, WoS do 18. 1. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 29. 2. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1]

10. ŽALEC, Bojan. Arendt and refugees (at present) : personalist anthropological foundations of the ethics of refugeeism. V: ŠKOF, Lenart (ur.), GORNIK, Barbara (ur.). Ontologies of asylum, (Poligrafi, ISSN 1318-8828, vol. 23 (2018), no. 91/92). Koper: Science and Research Centre, Scientific Publishing House Annales. 2018, vol. 23, no. 91/92, str. 207-225, 232, 238. http://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2019/03/Poligrafi_91-92_ONTOLOGIES_OF_ASYLUM.pdf. [COBISS.SI-ID 8095322]

11. ROUBALOVÁ, Marie, ŽALEC, Bojan, KRÁLIK, Roman. Smysl, nezbytnost a hodnota poslusnosti podle sidry "Lech-lecha" v rabinske tradici = Meaning, necessity, and value of obedience according to the sidra "Lech-lech" in rabbinical tradition. XLinguae, ISSN 2453-711X, 2018, vol. 11, issue 2, str. 46-50. http://www.xlinguae.eu/2018_11_02_05.html, doi: 10.18355/XL.2018.11.02.05. [COBISS.SI-ID 7866202], [SNIP, Scopus do 29. 11. 2019: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 7]

12. ŽALEC, Bojan. Javni um, religija in ekskluzivizem : Rawls v luči katoliške in islamske misli. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2017, letn. 27, št. 2, str. 395-406. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2017/07/ASHS_27-2017-2_ZALEC.pdf. [COBISS.SI-ID 7693146], [SNIP, WoS do 5. 11. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 23. 11. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

13. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard in politično : vera kot premagovanje nasilja in vir demokracije. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 2, str. 247-259. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/02/Zalec.pdf. [COBISS.SI-ID 7769434], [SNIP, WoS do 12. 1. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 29. 2. 2020: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 6]

14. ŽALEC, Bojan. Preferential and non-preferential love in light of Kierkegaard's thought. European journal of science and theology, ISSN 1842-8517, 2017, vol. 13, no. 2, str. 179-189, ilustr. http://www.ejst.tuiasi.ro/issue13.html. [COBISS.SI-ID 7603034], [SNIP, Scopus do 1. 3. 2019: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 8]

15. ŽALEC, Bojan. The relevance of Kierkegaard for political thought violence and the divine command. European journal of science and theology, ISSN 1842-8517, 2017, vol. 13, no. 3, str. 75-87. http://www.ejst.tuiasi.ro/issue13.html. [COBISS.SI-ID 7655514], [SNIP, WoS do 29. 12. 2018: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 29. 11. 2019: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2]

16. ŽALEC, Bojan. Christianity and islam : the same god and semantical externalism. V: MOTOH, Helena (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). Religions and dialogue, (Poligrafi, ISSN 1318-8828, vol. 22 (2017), no. 87/88). Koper: Science and Research Centre, Publishing House Annales. 2017, vol. 22, no. 87/88, str. 71-91, 135, 139. http://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2018/06/Poligrafi-87-88_RELIGIONS-AND-DIALOGUE_p.pdf. [COBISS.SI-ID 7899738]

17. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard, ljubezen kot dolžnost in žrtvovanje. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 2, str. 277-292. [COBISS.SI-ID 7439194], [SNIP, WoS do 17. 1. 2020: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 29. 2. 2020: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 5]

18. ŽALEC, Bojan. Wittgenstein in vera : od kazanja mističnega do teologije kot slovnice. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 457-470. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Zalec.pdf. [COBISS.SI-ID 7574362], [SNIP, WoS do 12. 1. 2020: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 5, Scopus do 29. 2. 2020: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 6]

19. ŽALEC, Bojan. On why semantic externalism, creationist theism, personalism, and Veber's philosophy fit together very well. Synthesis philosophica : international edition of the journal Filozofska istraživanja, ISSN 0352-7875. International ed., 2016, vol. 61, no. 1, str. 65-82. http://hrcak.srce.hr/179894, http://www.hrfd.hr/content/synthesis-philosophica, doi: 10.21464/sp31105. [COBISS.SI-ID 7612762], [SNIP, WoS do 30. 6. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 9. 7. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

20. ŽALEC, Bojan. Človekovo nesprejemanje temeljne resnice o sebi kot izvor njegovih psihopatologij, nasilja in nesočutnosti. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 2, str. 221-231. [COBISS.SI-ID 7008858], [SNIP, WoS do 17. 1. 2020: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 6, Scopus do 29. 1. 2020: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 6]

21. ŽALEC, Bojan. Totalitarizam i tjeskoba : kierkegaardovska refleksija. Diacovensia : Teološki prilozi, ISSN 1330-2655, 2015, god. 23, br. 2, str. 229-238. [COBISS.SI-ID 6950746]

22. ŽALEC, Bojan. Kierkegaardova vesela "novica": "Bog je ljubezen" kot temelj veselja v trpljenju. V: ŠKOF, Lenart (ur.), KOŠIR, Tina (ur.), BJELICA, Maja (ur.). Trpljenje, (Poligrafi, ISSN 1318-8828, letn. 20 (2015), št. 79-80). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales. 2015, letn. 20, št. 79/80, str. 91-112, 229, 235. [COBISS.SI-ID 1538254020]


1.02 Pregledni znanstveni članek

23. PAVLÍKOVÁ, Martina, ŽALEC, Bojan. Boj za človekov jaz in pristnost : Kierkegaardova kritika javnosti, uveljavljenega reda, medijev in lažnega krščanstva = Struggle for the human self and authenticity : Kierkegaard's critique of the public, established order, media, and false christianity. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2019, letn. 79, št. 4, str. 1015-1026. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Pavlikova.pdf, doi: 10.34291/BV2019/04/Pavlikova. [COBISS.SI-ID 8267866], [SNIP, WoS do 17. 1. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]
financer: ARRS, Programi, P6-0269, SI, Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje; financer: ARRS, Ciljni projekti, J6-7325, SI, Vračanje religioznega v postmoderni misli kot izziv za teologijo; financer: ARRS, Ciljni projekti, J6-9393, SI, Medreligijski dialog - temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize; financer: ARRS, Ciljni projekti, J6-8265, SI, Oživljanje kozmične pravičnosti: poetika feminilnega


1.04 Strokovni članek

24. ŽALEC, Bojan. EU orje ledino kompleksne demokracije : kakšna je narava, pomen in izvor ključnih problemov Evropske unije?. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, apr. 2019, št. 108, str. 14. [COBISS.SI-ID 8112730]

25. ŽALEC, Bojan. Sprava brez kaznovanja in kesanja ni mogoča : zakaj v Sloveniji ni prišlo do sprave širših družbenih razsežnosti?. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, maj 2015, št. 61, str. 2-3, ilustr. [COBISS.SI-ID 6917722]

26. ŽALEC, Bojan. Pravica do prave družine : neodtujljiva pravica vsakega otroka. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše, ISSN 1580-0482, jun. 2015, leto 17, [št.] 66, str. 7-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 6941530]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

27. ŽALEC, Bojan. Kierkegaardov personalizam. V: ŠESTAK, Ivan (ur.). Odjeci filozofije personalizma : zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Personalizam - jučer, danas, sutra održanoga 1. prosinca 2017. na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, (Biblioteka Filozofski niz, knj. 33). Zagreb: Filozofsko-teološki institut družbe Isusove u Zagrebu. 2019, str. 179-189. [COBISS.SI-ID 8102746]

28. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard in nasilje : primerjava z Girardom. V: REPAR, Primož (ur.), REPAR, Primož. Etična praksa med filozofijo in eksistenco, (Posebna izdaja revije Apokalipsa in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana, ISSN 1318-3680), (Zbirka Revija v reviji, 12). Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard. 2018, str. 155-162. [COBISS.SI-ID 7881562]

29. ŽALEC, Bojan. Wittgenstein on faith : certainty, therapy, and theology as grammar. V: VALČOVÁ, Katarína (ur.), VALČO, Michal (ur.). Global and local challenges of the interaction of natural and human sciences : scientific book of abstracts. 1st ed. Žilina: University of Žilina. 2017, str. 18, portret. [COBISS.SI-ID 7821146]

30. ŽALEC, Bojan. Kjerlighed in izbranost kot temelj žrtvovanja po Kierkegaardu. V: REPAR, Primož (ur.). Pogum za dejanje, (Zbirka Revija v reviji, 11), (Posebna izdaja revije Apokalipsa in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana, ISSN 1318-3680). Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard. 2017, str. 66-85, 196-197. [COBISS.SI-ID 7851098]

31. ŽALEC, Bojan. Three dimensions of reality as a key to understanding human psychopathologies. V: REPAR, Primož (ur.). Repetition as event : dedicated to the memory of Edward Kasperski (1942-2016), (Review within review series, 10), (Special edition of the magazine Apocalypse and The Central European Research Institute Søren Kierkegaard Ljubljana, ISSN 1318-3680). Ljubljana: KUD Apokalipsa: Central European Research Institute Søren Kierkegaard. 2017, str. 283-295, tabela. [COBISS.SI-ID 7851354]

32. ŽALEC, Bojan. Bog, jaz in množica : tri razsežnosti stvarnosti kot ključ za razumevanje človeških psihopatologij. V: REPAR, Primož (ur.). Ponovitev kot dogodek : [kako udejanjiti eksistencialni preobrat? : subjektiviteta v luči (ne)obstoječe stvarnosti med notranjostjo in zunanjostjo], (Zbirka Revija v reviji, 9), (Posebna izdaja revije Apokalipsa in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana, ISSN 1318-3680). Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard. 2016, str. 127-141, tabela. [COBISS.SI-ID 7850330]

33. ŽALEC, Bojan. Cene Logar : od predmetne teorije preko Brentana do marksistične kritike fenomenologije. V: URŠIČ, Marko (ur.). Pozabljena generacija filozofov : zbornik razprav s simpozija "O življenju in delu doktorandov Franceta Vebra" na Filozofski fakulteti v Ljubljani, 2015. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2016, str. 171-194, portret. [COBISS.SI-ID 7298138]

34. ŽALEC, Bojan. Lojze Potočnik : oblikovanje, Masarykova filozofija in Ušeničnik. V: URŠIČ, Marko (ur.). Pozabljena generacija filozofov : zbornik razprav s simpozija "O življenju in delu doktorandov Franceta Vebra" na Filozofski fakulteti v Ljubljani, 2015. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2016, str. 311-327, portret. [COBISS.SI-ID 7298650]

35. ŽALEC, Bojan. Jože Premrov : o izseljenski duši. V: URŠIČ, Marko (ur.). Pozabljena generacija filozofov : zbornik razprav s simpozija "O življenju in delu doktorandov Franceta Vebra" na Filozofski fakulteti v Ljubljani, 2015. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2016, str. 329-341, portret. [COBISS.SI-ID 7298906]

36. ŽALEC, Bojan. (Ne)združljivost neprednostne ljubezni s prednostnimi ljubeznimi po Kierkegaardu. V: REPAR, Primož (ur.). Kako se izogniti totalitarizmu potrošništva : etika drugosti z zgodovinskega izhodišča : [podvojitev: kako filozofirati po Kierkegaardu?], (Zbirka Revija v reviji, 7), (Posebna izdaja revije Apokalipsa in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana). Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard. 2015, str. 197-214, 380. [COBISS.SI-ID 59334754]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

37. ŽALEC, Bojan. A secular age as a source of threat to modern Western moral grammar. V: KONDRLA, Peter (ur.), ĎURKOVÁ, Eva (ur.). Book of abstracts : religiosity, spirituality and alternative religious movements (international scientific conference) = Zborník abstraktov : religiozita, spiritualita a alternativne náboženské hnutia (medzinárodná vedecká konferencia) : 2019 November 27th, Constantine the Philosopher University, Nitra. Nitra: [s. n.]. 2019, str. [22]. [COBISS.SI-ID 8246874]

38. ŽALEC, Bojan. Grammatical account of religion and theology : some reflections on its significance, fruitfulness and implications. V: Comparative philosophy of religion 2 : abstracts of 7th International Conference on Contemporary Philosophy of Religion, [Tehran], January 29-30, 2019. Tehran: Kharazmi University. 2019, str. 31-32. [COBISS.SI-ID 8094554]

39. ŽALEC, Bojan. Liberal eugenics as a destroyer of morality = Liberalna evgenika kot uničevalka morale. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2019, str. 55. [COBISS.SI-ID 8232794]

40. ŽALEC, Bojan. Religious exclusivism, dialogue and coexistence. V: ANDREJČ, Gorazd (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). Programme and abstracts = Program in povzetki, International Conference New Philosophical and Theological Foundations for Christian-Muslim Dialogue, Portorož, May 27-29, 2019 = Mednarodna konferenca Novi filozofski in teološki temelji za krščansko-islamski dialog, Portorož, 27.-29. maj, 2019. Koper: Science and Research Centre Koper, Annales ZRS: = Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS. 2019, str. 49-50. [COBISS.SI-ID 8141402]

41. ŽALEC, Bojan. Totalitarianism and genocide : a conceptual analysis. V: Scars of history - Goli otok : vestiges of totalitarianism in the contemporary world : 21st to 28th July 2019. [Zagreb]: NGO Magis. 2019, str. [15], ilustr. [COBISS.SI-ID 8167514]

42. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard and Levinas on suffering. V: Philosophy's religions: challenging continental philosophy of religion : International Conference, 5th - 7th September 2018 = Religija v filozofiji in izzivi sodobnosti : mednarodna konferenca. [Ljubljana: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani. 2018], str. 37. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/Konferenca_sept_2018%20(booklet_Ljubljana).pdf. [COBISS.SI-ID 7964506]

43. ŽALEC, Bojan. Joyful anxiety as an implication of Christianity = Radostna tesnoba kot implikacija krščanstva. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2018, str. 37-38. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Celje%202018.pdf. [COBISS.SI-ID 7988570]

44. ŽALEC, Bojan. Existential violence. V: ŠKOF, Lenart (ur.). Programme and abstracts. Koper: Science and Research Centre, Publishing House Annales. 2018, str. 33. [COBISS.SI-ID 7983706]

45. ŽALEC, Bojan. Contemporary cultural frame and religion : secularity and authenticity = Sodobni kulturni okvir in religija : sekularnost in pristnost. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2017, str. 50-51. http://celje-conference.blogspot.si/p/abstracts_22.html. [COBISS.SI-ID 7747162]

46. ŽALEC, Bojan. Religion, inclusivism and exclusivism. Studii si cercetari de antropologie, ISSN 2344-2824, 2017, nr. 5, str. 87. http://journalstudiesanthropology.ro/ro/acasa.html, http://www.journalstudiesanthropology.ro/adm/jsq/kcfinder/upload/files/Nr.%205%2C%202017%20%28Abstracts%29.pdf. [COBISS.SI-ID 7728986]

47. ŽALEC, Bojan. Wittgenstein in Ule o veri. V: Filozofski simpozij o delu prof. dr. Andreja Uleta = Symposium in honor of prof. dr. Andrej Ule : Modra soba, Filozofska fakulteta, UL, petek, 8. 4. 2016 in sobota, 9. 4. 2016. Ljubljana: Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti in Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 2016, str. [12]. http://www.ff.uni-lj.si/Portals/0/Dokumenti/Novice/April%202016%20OK/simpozij%20ule%20program%20in%20povzetki.pdf. [COBISS.SI-ID 7216218]

48. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard, love and sacrifice = Kierkegaard, ljubezen in žrtvovanje. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2016, str. 63-63. [COBISS.SI-ID 7450714]

49. ŽALEC, Bojan. Compatibility of semantic externalism and creationist theism. V: Putnamova pot : mednarodna konferenca : zbornik povzetkov = Putnam's path : International Conference : abstracts booklet : Maribor 15.11.-16.11. 2016. Ljubljana: Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti; Maribor: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo. 2016, str. 23-24. [COBISS.SI-ID 7485018]

50. ŽALEC, Bojan. (Inter-cultural) communication in the age of technical images. V: BAREVIČIUTE, Jovile (ur.), JUZEFOVIČ, Agnieška (ur.). Conference paper abstracts : International conference Visuality 2015: Intercultural creative discourses, 23-24 April 2015 Vilnius. [S. l.: s. n.]. 2015, str. 48. [COBISS.SI-ID 6907738]

51. ŽALEC, Bojan. Extreme Islamism from the point of view of totalitarianism and fundamentalism. V: STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Conference Religion, Violence, Ideology, Ljubljana, October 15th 2015. [Ljubljana: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani. 2015], str. 10. [COBISS.SI-ID 7061082]

52. ŽALEC, Bojan. Man and technical images : dialogue and humanity in the light of Vilém Flusser's thought. V: CENTA, Mateja (ur.), GODAWA, Marcin (ur.). International interdisciplinary conference Image and man - correlations, Celje, Apr. 13th-14th 2015. [S. l.: s. n. 2015], str. 10-11. [COBISS.SI-ID 6890586]

53. ŽALEC, Bojan. Either (violent) hypocrisy and (self-)deception, or permissive passivity : is there a third way possible? = Ali (nasilna) hinavščina in (samo)prevara ali vseodpuščajoča pasivnost : je možna tretja pot?. V: ŽALEC, Bojan (ur.), CENTA, Mateja (ur.). International Scientific Conference Truth and compassion, Celje, November 5th-7th, 2015 = Mednarodna znanstvena konferenca Resnica in sočutje, Celje, 5.-7. november 2015. Ljubljana: [s. n.]. 2015, str. 28-29. [COBISS.SI-ID 7059802]


1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

54. ŽALEC, Bojan. Narava totalitarnega nasilja : organizirani genocid in povojna anarhija sta dve različni stvari. V: JUHANT, Janez (ur.), SALIHOVIĆ, Alen (ur.). Resnica in sočutje : 1945-2015 : zbornik uvodnih nagovorov, ki so nastali na šestih oddajah Radia Ognjišče, Teološke fakultete Univerze v Ljubljani in civilne pobude Resnica in sočutje 1945-2015. Koper: Ognjišče. 2015, str. 68-70. [COBISS.SI-ID 6998874]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

55. ŽALEC, Bojan. Wittgenstein o veri : gotovost, terapija in teologija kot slovnica. V: MARKIČ, Olga (ur.), et al. Filozofska pot Andreja Uleta. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2019, str. 203-211. [COBISS.SI-ID 69571938]

56. ŽALEC, Bojan. Charles Taylor on religion in a modern cultural frame : secularity and authenticity. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion as a factor of intercultural dialogue, (Theology East-West, vol. 22). Wien; Zürich: Lit. cop. 2019, str. 39-48, ilustr. [COBISS.SI-ID 8154714]

57. ŽALEC, Bojan. Kierkegaardova duhovna edukacija i okrepljenje. V: DODLEK, Ivan (ur.). Religija između hermenevtike i fenomenologije : zbornik u čast prof. dr. sc. Josipu Osliću povodom 65. godine života, (Biblioteka Zbornici radova, knj. 6). Zagreb: Katolički bogoslovni fakultet: Kršćanska sadašnjost. 2018, str. 187-201. [COBISS.SI-ID 8071258]

58. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard, love, and sacrifice. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges, (Theology East-West, vol. 21). Wien; Zürich: Lit. cop. 2018, str. 69-76. [COBISS.SI-ID 7867482]

59. ŽALEC, Bojan. Evropsko državljanstvo in vrline. V: JUHANT, Janez (ur.), PEVEC ROZMAN, Mateja (ur.). Evropska unija in vrednote, (Znanstvena knjižnica, 56). Ljubljana: Teološka fakulteta. 2017, str. 67-80, 141-142. [COBISS.SI-ID 7752282]

60. ŽALEC, Bojan. Nacizmus a stalinizmus vo svetle Kierkegaardovej myšlienky. V: KRÁLIK, Roman (ur.). Kierkegaard and the crisis of the contemporary world = Kierkegaard a kríza súčasného sveta, (Acta Kierkegaardiana Series, Supplement, vol. 6). Toronto: Kierkegaard Circle; Nitra: Central European Research Institute of Søren Kierkegaard. 2017, str. 336-346. [COBISS.SI-ID 7655258]

61. ŽALEC, Bojan. Solidarni personalizem in religija kot dejavnika sožitja in človečnosti. V: ŽALEC, Bojan (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga, (Znanstvena knjižnica, 55). Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani. 2017, str. 19-42. [COBISS.SI-ID 7726426]

62. ŽALEC, Bojan. Human refusal of the basic truth about self as the origin of violence. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Truth and compassion : lessons from the past and premonitions of the future, (Theology East-West, vol. 20). Wien; Zürich: Lit. cop. 2017, str. 29-39, tabela. [COBISS.SI-ID 7539546]

63. ŽALEC, Bojan. Philosophy as conceptual enrichment, and as rationality without rationalism and classical foundationalism. V: OSLIĆ, Josip (ur.). Filozofija i teologija u kontekstu znanstveno-tehničke civilizacije : zbornik radova, (Zbornici radova Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2). Zagreb: Katolički bogoslovni fakultet: Kršćanska sadašnjost. 2016, str. 117-137. [COBISS.SI-ID 7217242]

64. ŽALEC, Bojan. Radical Islamism and totalitarianism. V: STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion, violence, and ideology : reflections on the challenges of postmodern world, (Philosophy in dialogue, vol. 3). Wien; Zürich: Lit. cop. 2016, str. 23-34. [COBISS.SI-ID 7521370]

65. ŽALEC, Bojan. Origins of nihilism and instrumentalism and the ways to overcome them : the importance of backgrounds. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Which religion, what ideology? : the (religious) potentials for peace and violence, (Theologie Ost-West, Bd. 19). Wien; Zürich: Lit. 2016, str. 49-58, 195. [COBISS.SI-ID 7135322]

66. ŽALEC, Bojan. Solidary personalism, (T)transcendence and God in Irigaray's thought. V: GERJOLJ, Stanko (ur.), GODAWA, Marcin (ur.). Faces of women : in search of positive prospects. Krakow: The Pontifical University of John Paul II Press. 2015, str. 32-51. [COBISS.SI-ID 7199066]

67. ŽALEC, Bojan. Oris tematskih osi in možnih klasifikacij disertacij Vebrovih doktorandov. V: CINDRIČ, Alojz. Od imatrikulacije do promocije : doktorandi profesorja Franceta Vebra na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v luči arhivskega gradiva 1919-1945, (Zbirka Historia facultatis). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2015, str. 277-298. [COBISS.SI-ID 6889562]

68. ŽALEC, Bojan. Factors and indicators of genocide. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Understanding genocide and suicide, (Theologie Ost-West, Bd. 18). Wien; Zürich: Lit. 2015, str. 25-35, 159. [COBISS.SI-ID 6868570]


1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

69. ŽALEC, Bojan, LENGHART, Patrik, WEBB, Carson. Kierkegaard and classical Greek thought, Acta Kierkegaardiana vol. 7, Toronto - Nitra:Trinity College, University of Toronto 2017, 227 pages, ISBN: 978-0-9878186-5-6. Konštantínove listy, ISSN 2453-7675, 2019, vol. 12, issue 1, str. 173-175. http://www.constantinesletters.ukf.sk/images/issues/2019_v12_iss1/CL_v12_iss1.pdf. [COBISS.SI-ID 8149594], [SNIP, WoS do 7. 7. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

70. ŽALEC, Bojan. Leksikon filozofije. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 18. apr. 2019, leto 38, št. 16, str. 31-32, ilustr. [COBISS.SI-ID 16707153]

71. ŽALEC, Bojan. Moralna bolezen liberalizma : Anton Jamnik, Svet osamljenih tujcev, komunitarna in postmoderna kritika liberalizma. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, feb. 2019, št. 106, str. 12, ilustr. [COBISS.SI-ID 8073818]

72. ŽALEC, Bojan. Mednarodna znanstvena konferenca Resnica in sočutje (Truth and compassion) : Celje, Dom sv. Jožefa, 5.-7. november 2015. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 4, str. 797-801. [COBISS.SI-ID 7168858], [SNIP, WoS do 23. 7. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

73. ŽALEC, Bojan. Ana Martinjak Ratej, Totalitarizem kot skrajna oblika kršenja osnov personalistične etike .... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 4, str. 808-809. [COBISS.SI-ID 7169626], [SNIP, WoS do 23. 7. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]


1.20 Predgovor, spremna beseda

74. ŽALEC, Bojan. Uvod. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2019, letn. 79, št. 3, str. 587-588. [COBISS.SI-ID 8313434], [SNIP]

75. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion as a factor of intercultural dialogue, (Theology East-West, vol. 22). Wien; Zürich: Lit. cop. 2019, str. 9-11. [COBISS.SI-ID 8154202]

76. ŽALEC, Bojan. Nov filozofski mejnik. V: STRES, Anton. Leksikon filozofije. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba. 2018, str. XXIII-XXIV. [COBISS.SI-ID 8102234]

77. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction = Uvod. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2018, str. 10-11. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Celje%202018.pdf. [COBISS.SI-ID 7998042]

78. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges, (Theology East-West, vol. 21). Wien; Zürich: Lit. cop. 2018, str. 11-16. [COBISS.SI-ID 7866970]

79. ŽALEC, Bojan. Beganja človeka tekoče moderne : spremna beseda. V: BAUMAN, Zygmunt, LEONCINI, Thomas. Tekoča generacija : spremembe v tretjem tisočletju. 1. izd. Ljubljana: Družina. 2018, str. 71-89. [COBISS.SI-ID 8103002]

80. ŽALEC, Bojan, STRAHOVNIK, Vojko. Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga : uvodnik. V: ŽALEC, Bojan (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga, (Znanstvena knjižnica, 55). Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani. 2017, str. 7-9. [COBISS.SI-ID 7727194]

81. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Truth and compassion : lessons from the past and premonitions of the future, (Theology East-West, vol. 20). Wien; Zürich: Lit. cop. 2017, str. 9-12. [COBISS.SI-ID 7539034]

82. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction = Uvod. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2016, str. 12-13. [COBISS.SI-ID 7446618]

83. STRAHOVNIK, Vojko, ŽALEC, Bojan. Introduction. V: STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion, violence, and ideology : reflections on the challenges of postmodern world, (Philosophy in dialogue, vol. 3). Wien; Zürich: Lit. cop. 2016, str. 9-12. [COBISS.SI-ID 7522650]

84. JUHANT, Janez, ŽALEC, Bojan. Introduction. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Which religion, what ideology? : the (religious) potentials for peace and violence, (Theologie Ost-West, Bd. 19). Wien; Zürich: Lit. 2016, str. 11-15. [COBISS.SI-ID 7137626]

85. JUHANT, Janez, ŽALEC, Bojan. Introduction. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Understanding genocide and suicide, (Theologie Ost-West, Bd. 18). Wien; Zürich: Lit. 2015, str. 9-10. [COBISS.SI-ID 6879066]


1.22 Intervju

86. ŽALEC, Bojan (intervjuvanec). "Da bomo dojeli, da smo presežni, ne pa zamaknjeni v instrumentalizem". Časnik : spletni magazin z mero, 17. feb. 2016. http://www.casnik.si/index.php/2016/02/17/bojan-zalec-da-bomo-dojeli-da-smo-presezni-ne-pa-zamaknjeni-v-instrumentalizem/. [COBISS.SI-ID 7293786]

87. ŽALEC, Bojan (intervjuvanec). dr. Bojan Žalec. Ognjišče, ISSN 1318-1289. [Tiskana izd.], feb. 2016, leto 52, št. 2, str. 68-71, portreta. [COBISS.SI-ID 7140698]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

88. ŽALEC, Bojan. Čovjek, moral i umjetnost : uvod u filozofsku antropologiju i etiku. Zagreb: Lara, 2019. 327 str. ISBN 978-953-8258-60-2. [COBISS.SI-ID 8250458]

89. ŽALEC, Bojan. Genocide, totalitarianism and multiculturalism : perspectives in the light of solidary personalism, (Philosophy in dialogue, vol. 2). Zürich; Berlin: Lit, cop. 2015. 107 str., tabele. ISBN 978-3-643-90617-5. [COBISS.SI-ID 6920538]


2.19 Radijska ali televizijska oddaja

90. VUKOVIČ, Katarina (avtor, oseba, ki intervjuva), BAHOVEC, Igor (diskutant), NOVAK, Leon (diskutant), GODINA, Zmago (diskutant), ŽALEC, Bojan (diskutant), JEREBIC, Drago (diskutant). "Dovolj vere imamo, da sovražimo, ne pa dovolj, da bi drug drugega ljubili." Jonathan Swift, (Sveto in svet). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174606113. [COBISS.SI-ID 8104026]

91. VUKOVIČ, Katarina (avtor, oseba, ki intervjuva), MUSTAFIĆ, Nevres (diskutant), PETKOVŠEK, Robert (diskutant), ŽALEC, Bojan (diskutant), FURLAN-ŠTANTE, Nadja (diskutant). Etika enega Boga, (Sveto in svet). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174590831. [COBISS.SI-ID 8067418]

92. KOCJANČIČ, Romana (oseba, ki intervjuva, voditelj oddaje), ŽALEC, Bojan (diskutant). Etične implikacije enega Boga, (Obzorja duha). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. https://4d.rtvslo.si/arhiv/obzorja-duha/174571791. [COBISS.SI-ID 8004186]

93. VUKOVIČ, Katarina (avtor, oseba, ki intervjuva), ŽALEC, Bojan (diskutant), PETKOVŠEK, Robert (diskutant). Dialog - religija, (Sveto in svet). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174503851. [COBISS.SI-ID 7760218]

94. VUKOVIČ, Katarina (avtor, oseba, ki intervjuva), KOMPAN ERZAR, Katarina (diskutant), JAKOP, Pavle (diskutant), GRŽAN, Karel (diskutant), ŠKODLAR, Borut (diskutant), KONTREC, Melita, ŽALEC, Bojan (diskutant), MALMENVALL, Simon (diskutant). "Le kaj počne Bog v nebesih, ki je na zemlji toliko trpljenja", (Sveto in svet). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174500030. [COBISS.SI-ID 7742554]

95. VUKOVIČ, Katarina (avtor, oseba, ki intervjuva), GRANDA, Stane (diskutant), PEROVŠEK, Jurij (diskutant), JUHANT, Janez (diskutant), ŽALEC, Bojan (diskutant). Človek s srcem v sredini, (Sveto in svet). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2016. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/sveto-in-svet-clovek-s-srcem-v-sredini/ava2.174381271/, http://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174381271. [COBISS.SI-ID 7161178]

96. VUKOVIČ, Katarina (avtor, oseba, ki intervjuva), HEMMATI, Shiva (diskutant), NIEWIADOMSKI, Józef (diskutant), ŽALEC, Bojan (diskutant), GERJOLJ, Stanko (diskutant). Žrtvovanje, (Sveto in svet). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2016. http://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174435391. [COBISS.SI-ID 7483482]


2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

97. ŽALEC, Bojan. Predavanje dr. Bojana Žalca : uvodni dogodek: Kdo sem, kdo smo? : Socialni teden 2019, Galerija Družina, Krekov trg 1, Ljubljana, 25. september 2019. [Ljubljana]: Socialna akademija; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2019. https://www.youtube.com/watch?v=cgM_A04lcG4. [COBISS.SI-ID 8204378]

98. ŽALEC, Bojan. Solidarnost v evropskem prostorum [!]. [Ljubljana]: Socialna akademija; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2019. https://www.youtube.com/watch?v=4r6i8s0E-PE. [COBISS.SI-ID 8141658]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2015-2020).
Zadnja posodobitev podatkov: 14. 03. 2020

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

ARRS projekt J6-5565 Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga (vodja)

ARRS projekt J5-3322 Sodobni pristopi k motivaciji in tekmovalnosti v modelih samopodobe: medkulturna študija

ARRS program P6-0269 Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje

Ni obvestil.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem