akad. prof. dr. Janez Juhant

Janez Juhant

Gostujoči profesor

Življenjepis
Bibliografija

Janez Juhant, 1947, dr. fil. (1978), mag. fil. (1972) mag.teol. (1976) Univerze Karla Leopolda v Innsbrucku je redni profesor (1994-) za Antropologijo, Etiko in Zgodovino filozofije na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani; predstojnik katedre za filozofijo na isti fakulteti, ex-dekan fakultete (1994-99). Bil je član Nacionalnega kurikularnega sveta (1996-99) in podpredsednik Evropskega združenja za katoliško teologijo (dva mandata, 1998-2004). Je izdajatelj serije Theologie Ost-West pri mednarodni založbi LIT Münster-London- Hannover, Wien, Zürich (z Albertom Franzem, TU Dressden) 2004-. Predaval je na univerzah doma in v tujini ter soorganiziral in predaval na več mednarodnih  in nacionalnih simpozijih. Od 2012 je redni član Evropske akademije Znanosti in umetnosti v Salzburgu.
Doslej je vodil več projektov, od leta 2001 je vodja raziskovalnega programa P6-0259 Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologioja v kontekstu sodobne edukacije (nazadnje 2009-2014), vodja projekta  Dialog v globalni multikulturni družbi (2011-2013) in Evropskega projekta ETHOS: Ethical education primary and pre-primary schools for a sustainable and dialogic future (Lifelong Learning Programme (2012-2014)
Njegova osnovna dejavnost velja etičnim, antropološkim in religijskim vprašanjem predvsem z vidika človeka današnjega časa ob upoštevanju izročil in idejnih tokov posebno v zadnjih stoletjih. Drugo pomembno težišče znanstveno raziskovalnega dela je preučevanje idejnih tokov v slovenski zgodovini. (So)organiziral je več znanstvenih posvetov na temo vplivnih kulturnih, duhovnih in družbenih delavcev v Sloveniji.
Njegovo delo pa posega tudi na družbeno, posebno kulturno področje, svoja teoretična spoznanja nenehno prenaša v družbeno in kulturno prakso
Poleg predstavljenih knjig je napisal številne razprave doma in v tujini. Je (so)urednik 18 zbornikov (slov.,angl.) o filozofskem, religioznem, kulturnem, socialnem izročilu, o človeku, religiji in dialogu.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2014-2019).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. JUHANT, Janez, TRONTELJ, Nik. Aleš Ušeničnik - soustanovitelj in sooblikovalec UL. V: KOLAR, Bogdan (ur.). Učitelji Teološke fakultete za ustanovitev in ohranitev Univerze v Ljubljani, (Acta Ecclesiastica Sloveniae, ISSN 0351-2789, 41). Ljubljana: Teološka fakulteta. 2019, št. 41, str. 221-244. [COBISS.SI-ID 8212314]

2. JUHANT, Janez. Authentic human nature and the world. Synthesis philosophica : international edition of the journal Filozofska istraživanja, ISSN 0352-7875. International ed., 2016, vol. 61, no. 1, str. 27-37. http://hrcak.srce.hr/179891, http://www.hrfd.hr/content/synthesis-philosophica. [COBISS.SI-ID 7613018], [SNIP, Scopus do 10. 7. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

3. JUHANT, Janez. Resnica in sočutje se odpirata na bregovih večnosti. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 2, str. 199-210. [COBISS.SI-ID 7008346], [SNIP, WoS do 30. 7. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 10. 9. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

4. JUHANT, Janez. Nasilje in sočutje v ideologijah in religijah in slovenska tranzicijska resničnost. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2014, letn. 74, št. 2, str. 175-189. [COBISS.SI-ID 6646362], [SNIP, Scopus do 27. 1. 2019: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3]


1.04 Strokovni članek

5. JUHANT, Janez. Življenje je trpljenje in potrpljenje (Janez Evangelist Krek). Pasijonski doneski ..., ISSN 2232-2965, (Loški razgledi. Doneski, ISSN 2232-2434), (Lonka. Memorabilia locopolitana), 2019, letn. 14, str. 67-78. [COBISS.SI-ID 8105818]

6. JUHANT, Janez. Totalitaristična religija : duhovno poglabljanje in dialog sta vodilo razumevanja in uresničevanja religije in posledično tudi drugih družbenih odnosov. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, mar. 2019, št. 107, str. 9. [COBISS.SI-ID 8096858]

7. JUHANT, Janez. Tranzicijsko poslanstvo Teološke fakultete. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze, ISSN 1580-2132, 2018, letn. 28, št. 108, str. 116-121, ilustr. [COBISS.SI-ID 7883610]

8. JUHANT, Janez. Kdaj bodo slovenske žrtve dobile tako zadoščenje?. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze, ISSN 1580-2132, 2018, letn. 28, št. 109, str. 96-99, ilustr. [COBISS.SI-ID 7976282]

9. JUHANT, Janez. Več pravičnosti med nami. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, maj 2017, št. 85, str. 6, ilustr. [COBISS.SI-ID 7642970]

10. JUHANT, Janez. Sebični interesi načenjajo narodovo jedro. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, jun. 2017, št. 86, str. 6, ilustr. [COBISS.SI-ID 7667802]

11. JUHANT, Janez. Tranzicijsko poslanstvo Teološke fakultete. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze, ISSN 1580-2132, 2017, letn. 27, št. 104, str. 99-105, ilustr., 2017, letn. 27, št. 105, str. 51-58, ilustr., 2017, letn. 27, št. 106, str. 90-96, ilustr. [COBISS.SI-ID 7651162]

12. JUHANT, Janez. S smodnikom nad duhovne in kulturne prvine. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze, ISSN 1580-2132, 2017, letn. 27, št. 105, str. 91-94, ilustr. [COBISS.SI-ID 7733850]

13. JUHANT, Janez. Srce v sredini : Janez Evangelist Krek (27. november 1865-8.oktober 1917) in Slovenci. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, dec. 2015, št. 68, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 7307098]

14. JUHANT, Janez. Resnica, sočutje in tveganje. Demokracija : slovenski politični tednik, ISSN 1408-0494. [Tiskana izd.], 2014, leto 19, št. 7, str. 48-49, fotogr. [COBISS.SI-ID 6517850]

15. JUHANT, Janez. Večno ponavljanje. Demokracija : slovenski politični tednik, ISSN 1408-0494. [Tiskana izd.], 2014, leto 19, št. 31, str. 24-25, fotogr. [COBISS.SI-ID 6622554]


1.05 Poljudni članek

16. JUHANT, Janez. Islamska in medreligiozna družbena etika. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 28. jan. 2018, letn. 67, št. 5, str. 9, portret. [COBISS.SI-ID 7819866]

17. JUHANT, Janez. Na poti k resnici in spravi : mednarodno posvetovanje o temi, kako obdelati nasilno preteklost, vojne in revolucije, genocide. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, jul. 2018, št. 99, str. 14-15, fotogr. [COBISS.SI-ID 7934810]

18. JUHANT, Janez. Spraševanje vesti ob Ehrlichu leta 2018. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, sep. 2018, št. 101, str. 1, fotogr. [COBISS.SI-ID 7971674]

19. JUHANT, Janez. Lambert Ehrlich - narodov svetilnik in smerokaz. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze, ISSN 1580-2132, 2018, letn. 28, št. 109, str. 35-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 7976026]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

20. JUHANT, Janez. The woman as a bearer of peace in the world. V: KRIENKE, Markus (ur.), KUHN, Elmar (ur.). Two indispensable topoi of interreligious dialogue : new "languages" far beyond the dead ends of dialogue, (Editio Academiae, Vol. 2). Vienna: Tene Quod Bene. 2017, str. 129-138. [COBISS.SI-ID 7740762]

21. JUHANT, Janez. Ustrahovani narod na poti k resnici in svobodi. V: MAUČEC, Marjan (ur.). Leto 1945 - 70 let potem : [monografija znanstvenih prispevkov]. Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije: Študijski center za narodno spravo. 2016, str. 130-141. [COBISS.SI-ID 7445850]

22. JUHANT, Janez. Spopad idej/ideologij in resnica sprav. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja : zbornik prispevkov z znanstvenega posveta, (Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 4). Ljubljana: Študijski center za narodno spravo. 2014, str. 202-215. [COBISS.SI-ID 38094893]

23. JUHANT, Janez. Etična pedagogika je dialoška; nedialoška je nečloveška. V: OŠLAJ, Borut (ur.), PAVLIHA, Marko (ur.). Svetovni etos in celostna pedagogika. 1. izd. Radovljica: Didakta. 2014, str. 162-170. [COBISS.SI-ID 6795866]


1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

24. JUHANT, Janez. Od snage volje do snage života težak put pomirenja. V: DŽOLAN, Mijo (ur.), MARAS, Mirjana (ur.). Nepomireno društvo - nepomirena pamćenja : doprinos prevladavanju nepomirenih pamćenja hrvatskog naroda ad intra/ad extra : zbornik radova s Međunarodne znanstvene konferencije, Split, 26-28. svibnja 2016. Zagreb; Sarajevo: Synopsis; Split: Franjevački institut za kulturu mira. 2018, str. 261-272. [COBISS.SI-ID 8017242]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

25. JUHANT, Janez. Religion, society and mystics : the spiritual ground(s) of societal life. V: ANDREJČ, Gorazd (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). Programme and abstracts = Program in povzetki, International Conference New Philosophical and Theological Foundations for Christian-Muslim Dialogue, Portorož, May 27-29, 2019 = Mednarodna konferenca Novi filozofski in teološki temelji za krščansko-islamski dialog, Portorož, 27.-29. maj, 2019. Koper: Science and Research Centre Koper, Annales ZRS: = Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS. 2019, str. 36-37. [COBISS.SI-ID 8142426]

26. JUHANT, Janez. Sacrifice of children = Žrtvovanje otrok. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2016, str. 27-29. [COBISS.SI-ID 7447898]

27. JUHANT, Janez. Cultural dialogue as a possibility for human development. V: BAREVIČIUTE, Jovile (ur.), JUZEFOVIČ, Agnieška (ur.). Conference paper abstracts : International conference Visuality 2015: Intercultural creative discourses, 23-24 April 2015 Vilnius. [S. l.: s. n.]. 2015, str. 18. [COBISS.SI-ID 6906970]

28. JUHANT, Janez. From religious observance to ideological pressure and back to the sound policy of cooperation. V: STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Conference Religion, Violence, Ideology, Ljubljana, October 15th 2015. [Ljubljana: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani. 2015], str. 6-7. [COBISS.SI-ID 7060314]

29. JUHANT, Janez. Ustrahovani narod na poti k resnici in svobodi. V: KERŠIČ, Marta Milena (ur.). Leto 1945 - 70 let potem : zbornik povzetkov. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo. 2015, str. 7. [COBISS.SI-ID 6939994]

30. JUHANT, Janez. The true nature of person = Prava priroda osobe. V: ZAGORAC, Ivana (ur.). 23. dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 21.-27. rujna 2014 = 23rd days of Frane Petrić, Cres, Croatia, September 21-27, 2014 = 23. Frane-Petrić-Tage, Cres, Kroatien, 21.-27. September 2014 = 23. giorni di Francesco Patrizi, Cherso, Croazia, 21-27 settembre 2014, (Biblioteka Filozofski glasnik, ISSN 1848-2236, Libellus, 21), (Dani Frane Petrića, ISSN 1848-2228, 23). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo. [2014], str. 87-88. [COBISS.SI-ID 6682458]

31. JUHANT, Janez. Vloga etike za oblikovanje zdravega osebnega in družbenega smisla življenja. V: Družba ni zdrava, je pa ozdravljiva (Viktor Frankl) : logoterapevtski simpozij, Uršulinski kulturni center, 14. junij 2014. [S. l.: s. n. 2014], str. 10. [COBISS.SI-ID 6595418]

32. JUHANT, Janez. Transition - a challenging path from paralysed humanity to members of a democratic culture = Tranzicija - zahtevna pot od pohabljenega človeka k osebi demokratične kulture. V: MARTINJAK, Ana (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religions and ideologies, peace or violence? : pathways towards local/global empathy and justice : [international scientific conference], Ljubljana, November 6th-8th 2014 = Religije in ideologije, mir ali nasilje? : poti k lokalni/globalni empatiji in pravičnosti : [mednarodna znanstvena konferenca], Ljubljana, 6.-8. november 2014. [S. l.: s. n. 2014?], str. 13. [COBISS.SI-ID 6725466]


1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

33. JUHANT, Janez. Naš dolg do nasilno pomorjenih. V: JUHANT, Janez (ur.), SALIHOVIĆ, Alen (ur.). Resnica in sočutje : 1945-2015 : zbornik uvodnih nagovorov, ki so nastali na šestih oddajah Radia Ognjišče, Teološke fakultete Univerze v Ljubljani in civilne pobude Resnica in sočutje 1945-2015. Koper: Ognjišče. 2015, str. 26-27. [COBISS.SI-ID 6997594]

34. JUHANT, Janez. Slovenci nasilno potisnjeni v "čas skrajnosti". V: JUHANT, Janez (ur.), SALIHOVIĆ, Alen (ur.). Resnica in sočutje : 1945-2015 : zbornik uvodnih nagovorov, ki so nastali na šestih oddajah Radia Ognjišče, Teološke fakultete Univerze v Ljubljani in civilne pobude Resnica in sočutje 1945-2015. Koper: Ognjišče. 2015, str. 37-38. [COBISS.SI-ID 6998106]

35. JUHANT, Janez. Osebna in narodna sprava ter naloga države. V: JUHANT, Janez (ur.), SALIHOVIĆ, Alen (ur.). Resnica in sočutje : 1945-2015 : zbornik uvodnih nagovorov, ki so nastali na šestih oddajah Radia Ognjišče, Teološke fakultete Univerze v Ljubljani in civilne pobude Resnica in sočutje 1945-2015. Koper: Ognjišče. 2015, str. 87-89. [COBISS.SI-ID 7000154]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

36. JUHANT, Janez. Krek in krščanskosocialno gibanje v Evropi. V: AMBROŽIČ, Matjaž (ur.). Janez Evangelist Krek - sto let pozneje (1917-2017), (Znanstvena knjižnica, 64). Ljubljana: Teološka fakulteta. 2018, str. 97-111. [COBISS.SI-ID 8005466]

37. JUHANT, Janez. Die Philosophie und das Christentum : Bošnjaks "philosophische" Kritik des Christentums. V: DODLEK, Ivan (ur.). Religija između hermenevtike i fenomenologije : zbornik u čast prof. dr. sc. Josipu Osliću povodom 65. godine života, (Biblioteka Zbornici radova, knj. 6). Zagreb: Katolički bogoslovni fakultet: Kršćanska sadašnjost. 2018, str. 413-430. [COBISS.SI-ID 8071770]

38. JUHANT, Janez. Sacrifice of children. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges, (Theology East-West, vol. 21). Wien; Zürich: Lit. cop. 2018, str. 179-187. [COBISS.SI-ID 7868762]

39. JUHANT, Janez. Ali je in kako je in naj bo Evropa krščanska?. V: JUHANT, Janez (ur.), PEVEC ROZMAN, Mateja (ur.). Evropska unija in vrednote, (Znanstvena knjižnica, 56). Ljubljana: Teološka fakulteta. 2017, str. 12-34, 140. [COBISS.SI-ID 7752026]

40. JUHANT, Janez. Odnosi, nasilje, religija. V: ŽALEC, Bojan (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga, (Znanstvena knjižnica, 55). Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani. 2017, str. 43-66. [COBISS.SI-ID 7726682]

41. JUHANT, Janez. Religion and violence : the case of wars in the former Yugoslavia. V: PALAVER, Wolfgang (ur.). The European wars of religion : an interdisciplinary reassessment of sources, interpretations, and myths. Farnham; Burlington: Ashgate. cop. 2016, str. 219-245. [COBISS.SI-ID 7159898]

42. JUHANT, Janez. From ideological pressure to the sound policy of cooperation. V: STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion, violence, and ideology : reflections on the challenges of postmodern world, (Philosophy in dialogue, vol. 3). Wien; Zürich: Lit. cop. 2016, str. 13-22. [COBISS.SI-ID 7522138]

43. JUHANT, Janez. Transition (in Slovenia) : a challenging path from paralysed humanity to members of a democratic culture. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Which religion, what ideology? : the (religious) potentials for peace and violence, (Theologie Ost-West, Bd. 19). Wien; Zürich: Lit. 2016, str. 17-25, 193. [COBISS.SI-ID 7134810]

44. JUHANT, Janez. Gosar in evropski krščanski sodobniki. V: GAŠPARIČ, Jure (ur.), VEBER, Alenka (ur.). Dr. Andrej Gosar : (1887-1970). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba. 2015, str. 201-219. [COBISS.SI-ID 7027290]

45. JUHANT, Janez. Suicide and genocide in the context of modernity. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Understanding genocide and suicide, (Theologie Ost-West, Bd. 18). Wien; Zürich: Lit. 2015, str. 11-23, 159. [COBISS.SI-ID 6868314]

46. JUHANT, Janez. Ehrlich, komunizem in slovenski narod. V: JUHANT, Janez (ur.), CENTA, Mateja (ur.). V zvestobi narodu in veri : Lambertu Ehrlichu ob 70-letnici smrti in Filipu Terčelju ob 120-letnici rojstva, (Znanstvena knjižnica, 43). Ljubljana: Teološka fakulteta. 2015, str. 64-79. [COBISS.SI-ID 7074906]

47. JUHANT, Janez. The obstacles and perspectives of dialogue in the post-communistic societies in context of modernity : the case of Slovenia. V: JUHANT, Janez (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Dialogue in the global world : from ideologies to persons, (Philosophy in dialogue, vol. 1). Zürich; Berlin: Lit. 2014, str. 13-32. [COBISS.SI-ID 6569050]


1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

48. JUHANT, Janez. Mistika kot pot odrešenja. V: ŠTRUKELJ, Anton (ur.). Lux in tenebris lucet : jubilejni zbornik ob 80-letnici opata dr. Antona Nadraha OCist.. Stična: Cistercijanska opatija; Ljubljana: Salve. 2017, str. 91-98. [COBISS.SI-ID 7601754]


1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

49. JUHANT, Janez. Tonči Matulić, Metamorphoses of culture: a theological discernment of signs of the times against the backdrop of scientific-technical civilization. Zürich: Lit, 2018. 680 p. ISBN: 978-3-643-91049-3. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2019, letn. 79, [št.] 1, str. 253-259. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-CBCTHBQG. [COBISS.SI-ID 8189530], [SNIP, WoS do 22. 9. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

50. JUHANT, Janez. Roman Globokar: Vzgojni izzivi šole v digitalni dobi : Ljubljana 2019, Teološka fakulteta, Znanstvena knjižnica 69. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze, ISSN 1580-2132, 2019, letn. 29, št. 112, str. 126-129, ilustr. [COBISS.SI-ID 8137562]

51. JUHANT, Janez. Miloš Vauhnik: Pe-Fau in XX. stoletje. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze, ISSN 1580-2132, 2018, letn. 28, št. 108, str. 125-127, ilustr. [COBISS.SI-ID 7883098]

52. JUHANT, Janez. Vladimir Vauhnik, Pod krinko I., Na preži za Hitlerjevimi vojnimi načrti. Pod krinko II., Med izdajalci, vohuni in vojaki. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze, ISSN 1580-2132, 2018, letn. 28, št. 108, str. 128-131, ilustr. [COBISS.SI-ID 7883354]

53. JUHANT, Janez. Thomas Bremer et al.: Pričevalci za Boga. Vera v komunističnem času. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze, ISSN 1580-2132, 2018, letn. 28, št. 109, str. 122-124, ilustr. [COBISS.SI-ID 7976538]

54. JUHANT, Janez. Nadežda Beljakova et. al.: "Ni Boga!" - Cerkev in komunizem. Zgodovina spora. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze, ISSN 1580-2132, 2018, letn. 28, št. 110, str. 122-125, ilustr. [COBISS.SI-ID 8031322]

55. JUHANT, Janez. Matej Hedl : Preskus vloge etike pripadnikov obveščevalnih služb v različnih političnih sistemih, doktorska disertacija, mentor Janez Juhant, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2017, 332 str. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, št. 3/4, str. 796-798. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/03/Hedl.pdf, https://www.dlib. si/details/URN:NBN:SI:DOC-2RWQ7MN3/?query=%27keywords%3dTeolo%c5%a1ka+fakulteta%27&fpublisher=Teolo%c5%a1ka+fakulteta&pageSize=25&fyear=2017 . [COBISS.SI-ID 7817562], [SNIP, WoS do 25. 2. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

56. JUHANT, Janez. Bogomir Mirko Miklič : Idejno-politična dediščina Edvarda Kocbeka in slovenski kristjani, doktorska disertacija, mentor Janez Juhant, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2016, 255 + LXXXIII str. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 735-736. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Miklic.pdf. [COBISS.SI-ID 7582810], [SNIP]

57. JUHANT, Janez. Mik Šetina, Etika po meri človeka v sodobnih družbeno-ekonomskih[!] odnosih .... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 750-752. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Setina.pdf. [COBISS.SI-ID 7584602], [SNIP]


1.20 Predgovor, spremna beseda

58. JUHANT, Janez, PEVEC ROZMAN, Mateja. Uvodnik: Evropska Unija in vrednote = Introduction: the European Union and values. V: JUHANT, Janez (ur.), PEVEC ROZMAN, Mateja (ur.). Evropska unija in vrednote, (Znanstvena knjižnica, 56). Ljubljana: Teološka fakulteta. 2017, str. 6-11. [COBISS.SI-ID 7757402]

59. JUHANT, Janez. Krek - nesebični vodnik Slovencev. V: JUHANT, Janez (ur.), KREK, Janez Evangelist. Janez Evangelist Krek za Slovence. 1. izd. Ljubljana: Družina. 2017, str. 9-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 7729242]

60. JUHANT, Janez. Življenje in delo dr. Janeza Ev. Kreka : v srcu Slovencev. V: JUHANT, Janez (ur.), KREK, Janez Evangelist. Janez Evangelist Krek za Slovence. 1. izd. Ljubljana: Družina. 2017, str. 21-31, ilustr. [COBISS.SI-ID 7729498]

61. JUHANT, Janez. Duhovnost, religija in dialog. V: VIDETIČ, Nada. Rim in tretji Rim na težavni poti k zedinjenju : ekumenizem kot temeljna zahteva krščanstva tretjega tisočletja. Celje: samozal. 2017, str. 8-17. [COBISS.SI-ID 7690586]

62. JUHANT, Janez, ŽALEC, Bojan. Introduction. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Which religion, what ideology? : the (religious) potentials for peace and violence, (Theologie Ost-West, Bd. 19). Wien; Zürich: Lit. 2016, str. 11-15. [COBISS.SI-ID 7137626]

63. JUHANT, Janez, SALIHOVIĆ, Alen. Zborniku na pot. V: JUHANT, Janez (ur.), SALIHOVIĆ, Alen (ur.). Resnica in sočutje : 1945-2015 : zbornik uvodnih nagovorov, ki so nastali na šestih oddajah Radia Ognjišče, Teološke fakultete Univerze v Ljubljani in civilne pobude Resnica in sočutje 1945-2015. Koper: Ognjišče. 2015, str. 5-7. [COBISS.SI-ID 7000666]

64. JUHANT, Janez, ŽALEC, Bojan. Introduction. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Understanding genocide and suicide, (Theologie Ost-West, Bd. 18). Wien; Zürich: Lit. 2015, str. 9-10. [COBISS.SI-ID 6879066]


1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

65. JUHANT, Janez. "Vélika stavka". Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 25. feb. 2018, letn. 67, št. 9, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 7827290]

66. JUHANT, Janez. Očiščeno upanje. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 31. jan. 2016, letn. 65, št. 5, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 7134298]

67. JUHANT, Janez. Sprevržena merila. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 28. feb. 2016, letn. 65, št. 9, str. 14, portret. [COBISS.SI-ID 7155802]

68. JUHANT, Janez. V iskanju moralnih avtoritet. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 13. mar. 2016, letn. 65, št. 11, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 7171930]

69. JUHANT, Janez. Osvobojena država. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 29. maj 2016, letn. 65, št. 22, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 7255898]

70. JUHANT, Janez. "Za mojo Slovenijo" : dileme dneva državnosti ob 25. obletnici osamosvojitve. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 2016, letn. 65, št. 26/27, str. 17, ilustr. [COBISS.SI-ID 7294810]

71. JUHANT, Janez. Hočemo resnico in spravo ali le prisilni pokop žrtev?. Reporter : informativni tednik, ISSN 1855-3699. [Tiskana izd.], 2016, letn. 9, št. 40, str. 24-25, portret. [COBISS.SI-ID 7450970]

72. JUHANT, Janez. Kdo nam bo (še) lahko delil pravičnost?. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 1. feb. 2015, letn. 64, št. 5, str. 14, portret. [COBISS.SI-ID 6816602]

73. JUHANT, Janez. "Laž je nesmrtna duša komunizma" (L. Kolakowski) : spominjamo se konca druge svetovne vojne. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 17. maj 2015, letn. 64, št. 20, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 6921306]

74. JUHANT, Janez. Slovenija v Evropi 2020. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 11. maj 2014, letn. 63, št. 19, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 6560346]

75. JUHANT, Janez. Dolžnost spomina. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 15. jun. 2014, letn. 63, št. 24, str. 14, portret. [COBISS.SI-ID 6593882]

76. JUHANT, Janez. Komu zvoni? : samostojna Slovenija je ogrožena. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 3. avg. 2014, letn. 63, št. 31, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 6614618]

77. JUHANT, Janez. Beseda upanja. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 21. sep. 2014, letn. 63, št. 38, str. 14, portret. [COBISS.SI-ID 6667098]

78. JUHANT, Janez. Novo nebo; ali kdaj tudi ta izmučena zemlja?. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 2. nov. 2014, letn. 63, št. 44, str. 14, portret. [COBISS.SI-ID 6707034]

79. JUHANT, Janez. Odvisniki. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 7. dec. 2014, letn. 63, št. 49, str. 14, portret. [COBISS.SI-ID 6754650]

80. JUHANT, Janez. Dan krivde in sprave : Žale, LS 15.6.2014. Novi glas, ISSN 1124-6596, 26. jun. 2014, letn. 19, št. 23=890, str. 5. [COBISS.SI-ID 6600794]


1.22 Intervju

81. JUHANT, Janez (intervjuvanec). Slovenska laž na kvadrat. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, feb. 2014, št. 46, str. 4-5, portret. [COBISS.SI-ID 6512218]


1.25 Drugi sestavni deli

82. JUHANT, Janez. Moč in upanje križa. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze, ISSN 1580-2132, 2019, letn. 29, št. 113, str. 112-115, ilustr. [COBISS.SI-ID 8196954]

83. JUHANT, Janez. "Ker sem Slovenec, sem katoličan" : duhovni svet pisatelja, dramatika in pesnika Ivana Cankarja. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 17. jun. 2018, letn. 67, št. 25, str. 7, ilustr. [COBISS.SI-ID 7886170]

84. JUHANT, Janez. Marko Kremžar. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze, ISSN 1580-2132, 2018, letn. 28, št. 108, str. 124, ilustr. [COBISS.SI-ID 7882842]

85. JUHANT, Janez. Vest prisebnosti. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze, ISSN 1580-2132, 2019, letn. 29, št. 111, str. 51-52. [COBISS.SI-ID 8097114]

86. VALENTAN, Sebastijan, JUHANT, Janez, VOGRINČIČ, Drago. Se Radio Slovenija boji verskih vsebin in slovenske verske glasbe?. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 4. 5. 2017, 67, št. 100, str. 13. [COBISS.SI-ID 10604291]

87. VALENTAN, Sebastijan, JUHANT, Janez, VOGRINČIČ, Drago. Se Radio Slovenija boji verskih vsebin in slovenske verske glasbe?. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 8. 5. 2017, 67, št. 103, str. 15. [COBISS.SI-ID 10644483]

88. VALENTAN, Sebastijan, JUHANT, Janez, VOGRINČIČ, Drago. Radio Slovenija se boji verskih vsebin in slovenske verske glasbe (3). Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 11. 5. 2017, 65, št. 106, str. 19. [COBISS.SI-ID 10644739]

89. VALENTAN, Sebastijan, JUHANT, Janez, VOGRINČIČ, Drago. Radio Slovenija se boji verskih vsebin in glasbe : pisma bralcev. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 3. maj 2017, 73, [št.] 99, str. 13. [COBISS.SI-ID 10603523]

90. JUHANT, Janez. Treba jim je vrniti dostojanstvo. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze, ISSN 1580-2132, 2017, letn. 27, št. 106, str. 113-114, ilustr. [COBISS.SI-ID 7796058]

91. JUHANT, Janez. Moje doživljanje revije Zaveza. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze, ISSN 1580-2132, 2016, letn. 26, št. 100, str. 78-79, portret. [COBISS.SI-ID 7267930]

92. JUHANT, Janez. Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije : poročilo o petletnem delu v programu P6-0259. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2014, letn. 74, št. 4, str. 705-708. [COBISS.SI-ID 6791002], [SNIP]

93. JUHANT, Janez. Sprava, spomenik, spomin. Reporter : informativni tednik, ISSN 1855-3699. [Tiskana izd.], 3. feb. 2014, letn. 7, št. 5, str. 24-25, portret. [COBISS.SI-ID 6518106]

94. JUHANT, Janez. Ali odgovorni dajo kaj na svoje človeško dostojanstvo?. Reporter : informativni tednik, ISSN 1855-3699. [Tiskana izd.], 18. avg. 2014, letn. 7, št. 33, str. 25, portret. [COBISS.SI-ID 6645850]

95. JUHANT, Janez. Zahtevamo, da predstavniki oblasti ravnajo zakonito, pravično in pošteno!. V: BERLEC, Metod (ur.), et al. Upanje, pravica, svoboda : govori in fotografije vztrajnikov na Dobu, Ljubljani in po Sloveniji!. Ljubljana: Nova obzorja. 2014, str. 58, ilustr. [COBISS.SI-ID 6811482]

96. JUHANT, Janez. Spoštovanje si je treba zaslužiti z delovanjem, in Janez Janša si ga je!. V: BERLEC, Metod (ur.), et al. Upanje, pravica, svoboda : govori in fotografije vztrajnikov na Dobu, Ljubljani in po Sloveniji!. Ljubljana: Nova obzorja. 2014, str. 84-85, ilustr. [COBISS.SI-ID 6811738]

97. JUHANT, Janez. Komu zvoni?. V: BERLEC, Metod (ur.), et al. Upanje, pravica, svoboda : govori in fotografije vztrajnikov na Dobu, Ljubljani in po Sloveniji!. Ljubljana: Nova obzorja. 2014, str. 130-131, ilustr. [COBISS.SI-ID 6811994]

98. JUHANT, Janez. Bivšemu šefu partije pomagajo številni slovenski "sovjetski" ljudje, ki so v sebi prekrili ali celo zatrli človeško dostojanstvo!. V: BERLEC, Metod (ur.), et al. Upanje, pravica, svoboda : govori in fotografije vztrajnikov na Dobu, Ljubljani in po Sloveniji!. Ljubljana: Nova obzorja. 2014, str. 191-192, ilustr. [COBISS.SI-ID 6812250]

99. JUHANT, Janez. Beseda dialoga in upanja. V: BERLEC, Metod (ur.), et al. Upanje, pravica, svoboda : govori in fotografije vztrajnikov na Dobu, Ljubljani in po Sloveniji!. Ljubljana: Nova obzorja. 2014, str. 383-384, ilustr. [COBISS.SI-ID 6812506]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

100. JUHANT, Janez. Človek, religija, nasilje in kultura miru : duhovno-psihološka študija človeka, (Znanstvena knjižnica, 63). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2018. 200 str. ISBN 978-961-6844-65-9. [COBISS.SI-ID 297000704]

101. JUHANT, Janez (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila), PEVEC ROZMAN, Mateja (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila). Evropska unija in vrednote, (Znanstvena knjižnica, 56). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. 149 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-56-7. [COBISS.SI-ID 290198784]


2.18 Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočna ali video publikacija

102. KASTELEC, Jernej (scenarist, režiser, filmski montažer), JUHANT, Janez (scenarist, komentator). Revolucionar v talarju : Janez Evangelist Krek, (Dokumentarni filmi in oddaje, Kulturno-umetniški program). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/174495515. [COBISS.SI-ID 93176321]


2.19 Radijska ali televizijska oddaja

103. VUKOVIČ, Katarina (avtor, oseba, ki intervjuva), JUHANT, Janez (diskutant), KENDA, Boštjan Botas (diskutant), KOSEC, Kaja (diskutant), KOMPAN ERZAR, Katarina (diskutant), PETKOVŠEK, Robert (diskutant). 100 let Univerze v Ljubljani, (Sveto in svet). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174599735. [COBISS.SI-ID 8085082]

104. JUHANT, Janez (intervjuvanec), MOŽINA, Jože (oseba, ki intervjuva, avtor). Dr. Janez Juhant, (Intervju). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/intervju-tv/174472364. [COBISS.SI-ID 7645018]

105. VUKOVIČ, Katarina (avtor, oseba, ki intervjuva), GRANDA, Stane (diskutant), PEROVŠEK, Jurij (diskutant), JUHANT, Janez (diskutant), ŽALEC, Bojan (diskutant). Človek s srcem v sredini, (Sveto in svet). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2016. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/sveto-in-svet-clovek-s-srcem-v-sredini/ava2.174381271/, http://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174381271. [COBISS.SI-ID 7161178]

106. JUHANT, Janez, LELJAK, Roman, SALIHOVIĆ, Alen. [O spravi in o akcijah nekdanje Službe državne varnosti]. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2014. http://radio.ognjisce.si/sl/150/slovenija/12797/. [COBISS.SI-ID 6504538]


2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

107. JUHANT, Janez. Slovenska kalvarija : križev pot. Ljubljana: Družina, 2019. 65 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0547-4. [COBISS.SI-ID 298771456]

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2014-2019).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 12. 2019

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Ni obvestil.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem