izr. prof. dr. Maksimilijan Matjaž

Maksimilijan Matjaž

Profesor pri Katedri za Sveto pismo in judovstvo

maksimilijan.matjaz@teof.uni-lj.si

Govorilne ure:

LJUBLJANA, kabinet 207
ob torkih od 13:15 do 14:00.

MARIBOR, ob petkih po dogovoru.
ob petkih od 12:15 do 13.00 oz. po dogovoru

Izvajanje predmetov:
 • Eksegeza evangelijev in Apostolskih del (I. in II. stopnja)
 • Eksegeza Palovih in drugih pisem (I. in II. stopnja)
 • Janezovi spisi (I in II. stopnja)
 • Teologija Nove zaveze (II. stopnja)
 • Eksegeza Janezovega evangelija in pisem (izbirni I. in II. stopnja)
 • Pojem pravičnosti in odrešenja v Svetem pismu (izbirni II. stopnja)
 • Stara zaveza v Novi zavezi (izbirni II. stopnja)
 • Semantika starozaveznih teoloških konceptov v Novi zavezi (izbirni III. stopnja)
 • Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi (izbirni III. stopnja)
 • Zgodovina in načela interpretacije Svetega pisma v judovstvu in krščanstvu (izbirni III. stopnja)
 • Biblična antropologija in biblična praksa v karitativnem delu (KIZP)
 • Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih (DIZP)
Obvestila (1)
Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Izr. prof. dr. Maksimilijan Matjaž, rojen 1963,  leta 1988 diplomiral na Teološki fakulteti v Ljubljani. V duhovnika je bil posvečen leta 1989 v Mariboru. Leta 1995 je končal magistrski študij na Papeškem bibličnem inštitutu, leta 1998 pa doktoriral na Papeški univerzi Gregoriana. Istega leta je nastopil službo asistenta na Teološki fakulteti v Ljubljani. Leta 2000 je bil na študijskem semestru v Jeruzalemu. Leta 2001 je bil pri katedri za Sveto pismo in judovstvo na Teološki fakulteti izvoljen za docenta, 2011 pa za izrednega profesorja za biblični študij in judovstvo. V obdobju 2012-2014 je opravljal službo prodekana Teof za znanstveno-raziskovalno dejavnost in bil predstojnik Enote v Mariboru. Je predstojnik Katedre za Sveto pismo in judovstvo.

Temeljno raziskovalno področje je filološka, literarna in teološka analiza svetopisemskih besedil, s posebnim poudarkom na tekstih novozavezne kanonične literature. Raziskovanje vključuje vzporedni študij zgodovinskega okolja nastanka novozaveznega izročila in njene recepcije v prvih stoletjih ter razvoja biblične eksegeze, teologije in hermenevtike ter prevajalskih načel.

Več na www.eksegeza.net

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2015-2020).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MATJAŽ, Maksimilijan. Uporaba Stare zaveze v retorični argumentaciji Prvega pisma Korinčanom in njen pomen za razumevanje odrešenjske modrost = The use of the Old Testament in the rhetorical argumentation of the First Epistle to the Corinthians and its importance for understanding the salvific wisdom. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2019, letn. 79, št. 4, str. 923-935. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Matjaz.pdf, doi: 10.34291/BV2019/04/Matjaz. [COBISS.SI-ID 8266330], [SNIP, WoS do 13. 9. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

2. MATJAŽ, Maksimilijan. Občestvo kljub različnosti : Pavlovo razumevanje koinonie v Pismu Galačanom (Gal 2,9) = Communion in spite of diversity : Paul's understanding of koinonia in the Letter to Galatians (Gal 2,9). Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2019, letn. 74, št. 1, str. 175-193. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/Matjaz.pdf, doi: 10.34291/Edinost/74/Matjaz. [COBISS.SI-ID 10986243]
financer: ARRS, Programi, P6-0262, SI, Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti

3. MATJAŽ, Maksimilijan. Matija Slavič - profesor, biblicist in državnik. V: KOLAR, Bogdan (ur.). Učitelji Teološke fakultete za ustanovitev in ohranitev Univerze v Ljubljani, (Acta Ecclesiastica Sloveniae, ISSN 0351-2789, 41). Ljubljana: Teološka fakulteta. 2019, št. 41, str. 143-162, ilustr. [COBISS.SI-ID 11013379]

4. MATJAŽ, Maksimilijan. Maksimilijan Držečnik - teolog in pastir koncilske prenove = Maksimilijan Držečnik - theologian and shepherd of the Consilium renovation. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2018, letn. 73, št. 1/2, str. 103-121. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/73/Matjaz.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-ZT7QFZ61. [COBISS.SI-ID 8047450]

5. SKRALOVNIK, Samo, MATJAŽ, Maksimilijan. Izziv revščine v nekaterih mezopotamskih zakonikih in Svetem pismu. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, ISSN 1580-8122. [Tiskana izd.], 2017, letn. 17, št. 1, str. 19-46, 423. [COBISS.SI-ID 1518981], [SNIP, Scopus do 8. 3. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

6. MATJAŽ, Maksimilijan. Pavlova ˝beseda o križu˝ v 1 Kor 1-2 kot izziv krščanske hermenevtike in etike. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 1, str. 65-78. [COBISS.SI-ID 10197251], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 6, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 7]


1.04 Strokovni članek

7. MATJAŽ, Maksimilijan. Razdori v prvi Cerkvi in moč evangelija o križu. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja, ISSN 1318-5772, 2020, letn. 27, št. 2, str. 19-22, ilustr. [COBISS.SI-ID 25153027]

8. MATJAŽ, Maksimilijan. Brati v občestvu, evharistiji in sinovstvu : leto Božje besede 2020 nas izziva, da bi brali naš čas v ključu Božje besede. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo, ISSN 2350-5818, 2020, leto 54, [št.] 4, str. 24-27, ilustr. [COBISS.SI-ID 25146883]

9. MATJAŽ, Maksimilijan. Biblična šola : Evangelii gaudium. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja, ISSN 1318-5772, 2017, letn. 23 [i.e. 24], št. 1, str. 25-26. [COBISS.SI-ID 10531075]

10. MATJAŽ, Maksimilijan. Razumevanje Svetega pisma. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja, ISSN 1318-5772, 2017, letn. 23 [i.e. 24], št. 2, str. 21-24, ilustr. [COBISS.SI-ID 10612227]

11. MATJAŽ, Maksimilijan. Obhajanje Gospodove večerje v korintski Cerkvi. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja, ISSN 1318-5772, 2016, letn. 23, št. 2, str. 8-11, fotogr. [COBISS.SI-ID 10353667]

12. MATJAŽ, Maksimilijan. Kako do modrosti, ki daje življenje. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja, ISSN 1318-5772, 2016, letn. 23, št. 3, str. 8-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 10469635]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

13. MATJAŽ, Maksimilijan. Prijevodi Biblije na slovenski jezik = Translations of the Bible into Slovene language. V: BABIĆ, Nada (ur.). Hrvatski prijevodi Biblije - jezikovni i kulturni pristup : knjižica sažetaka = Croatian Bible translations - linguistic and cultural analysis : book of abstracts. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, Odjel za kulturo hrvatskog jezika: Katolički bogoslovni fakultet. 2018, str. 15. [COBISS.SI-ID 10852099]


1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

14. MATJAŽ, Maksimilijan. Vulgata. V: KUBAT, Rodoljub (ur.), DRAGUTINOVIĆ, Predrag (ur.). Leksikon biblijske egzegeze : (LBE). Beograd: Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta, Biblijski institut: Službeni glasnik. 2018, str. 103-104. [COBISS.SI-ID 10877187]


1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

15. MATJAŽ, Maksimilijan. Pot Cerkve papeža Frančiška. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja, ISSN 1318-5772, 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 1, str. 33, ilustr. [COBISS.SI-ID 10917635]

16. MATJAŽ, Maksimilijan. Hermann-Josef Zoche, Apostol. Roman o Pavlu, prevod Majda Strašek Januš, Celjska Mohorjeva družba, Celje, 2019. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja, ISSN 1318-5772, 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 3, str. 38, ilustr. [COBISS.SI-ID 11028227]

17. MATJAŽ, Maksimilijan. Od puščave do mize - od gline do življenja = From the desert to the table - from clay to life. V: SKRALOVNIK, Samo. Od puščave do mize : razstava Biblične arheološke zbirke Teološke knjižnice Maribor ob 50. obletnici Enote v Mariboru Teološke fakultete Univerze v Ljubljani = From the desert to the table : Exhibition of the Biblical Archaeological Collection of the Theological Library Maribor on the occasion of the 50th anniversary of the Unit in Maribor, Faculty of Theology, University of Ljubljana. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga: Teološka fakulteta, Enota v Mariboru. 2018, str. 125-126. [COBISS.SI-ID 10894595]

18. MATJAŽ, Maksimilijan. Anja Kastelic, Na tvojo besedo. Razmišljanja ob Božji besedi nedelj in praznikov za leto A. Ljubljana: Slovenska kapucinska provinca 2016. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja, ISSN 1318-5772, 2017, letn. 23 [i.e. 24], št. 1, str. 27, ilustr. [COBISS.SI-ID 10531331]

19. MATJAŽ, Maksimilijan. Mario Galizzi, Evangelij po Mateju, eksegetsko-duhovni komentar, Maribor: Slomškova založba 2010. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja, ISSN 1318-5772, 2017, letn. 23 [i.e. 24], št. 2, str. 27, ilustr. [COBISS.SI-ID 10611971]


1.20 Predgovor, spremna beseda

20. MATJAŽ, Maksimilijan. Pogovarjati se o Besedi in z Besedo. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja, ISSN 1318-5772, 2020, letn. 27, št. 1, str. 3, ilustr. [COBISS.SI-ID 11087107]

21. MATJAŽ, Maksimilijan. Sveto pismo kot kraj ustvarjalnega srečanja Boga in človeka : spremna beseda. V: FRANCISCUS. Odprl jim je um : apostolsko pismo = Aperuit illis : motu proprio, (Cerkveni dokumenti, Nova serija, 35). Ljubljana: Družina. 2020, str. 21-25. [COBISS.SI-ID 21125123]

22. MATJAŽ, Maksimilijan. Z Božjo besedo v novo leto. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja, ISSN 1318-5772, 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 1, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 10916867]

23. MATJAŽ, Maksimilijan. Odpirati pogled, um in srce za besedo življenja. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja, ISSN 1318-5772, 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 3, str. 3, ilustr. [COBISS.SI-ID 11027459]

24. MATJAŽ, Maksimilijan. Novo testo. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja, ISSN 1318-5772, 2018, letn. 24 [i.e. 25], št. 2, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 10793987]

25. MATJAŽ, Maksimilijan. Izstopiti iz narave v življenje evangelija : predgovor. V: RUPNIK, Marko Ivan. Po duhu : duhovna teologija, pot Cerkve papeža Frančiška. 1. izd. Ljubljana: Družina. 2018, str. 7-15. [COBISS.SI-ID 10889219]

26. MATJAŽ, Maksimilijan. Uvodnik. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja, ISSN 1318-5772, 2017, letn. 23 [i.e. 24], št. 1, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 10530051]

27. MATJAŽ, Maksimilijan. Priložnosti in izzivi teološkega dialoga = Opportunities and challenges of the theological dialogue. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2016, letn. 71, št. 1/2, str. 9-12. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/71/Matjaz.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-Y24ABFPL. [COBISS.SI-ID 10521859]


1.22 Intervju

28. MATJAŽ, Maksimilijan (intervjuvanec). Pot v življenje : o velikonočnem jutru, oznanilu vstajenja in pogumu za svobodo v pogovoru s prof. Maksimilijanom Matjažem, predavateljem Nove zaveze in biblične teologije na Teološki fakulteti. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 2020, letn. 69, št. 15/16, str. 4-5. [COBISS.SI-ID 11089923]

29. MATJAŽ, Maksimilijan (intervjuvanec). Mežičarji od tod in tam. Šumc : glasilo Občine Mežica, sep. 2018, št. 54, str. 41-46, ilustr. [COBISS.SI-ID 10851587]

30. MATJAŽ, Maksimilijan (intervjuvanec). Klic v novo življenje. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 2017, letn. 66, št. 15/16, str. 16, portret. [COBISS.SI-ID 10593539]


1.25 Drugi sestavni deli

31. MATJAŽ, Maksimilijan. "Sklonil se je in pisal po tleh." (Jn 8,8). Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja, ISSN 1318-5772, 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 2, str. 19. [COBISS.SI-ID 10953731]

32. MATJAŽ, Maksimilijan. Obhajanja Nedelje Božje besede - Svetega pisma 2020. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja, ISSN 1318-5772, 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 3, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 11027715]

33. MATJAŽ, Maksimilijan. Božja beseda gradi občestvo. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja, ISSN 1318-5772, 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 3, str. 21. [COBISS.SI-ID 11027971]

34. MATJAŽ, Maksimilijan. Obhajanje nedelje Božje besede - Svetega pisma 2020. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja, ISSN 1318-5772, 2019, letn. 26, št. 3, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 11030019]

35. MATJAŽ, Maksimilijan. Na poti z Besedo - k mizi : nedelja Svetega pisma nas usmerja v Jezusovo občestvo med nami. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 27. jan. 2019, letn. 68, št. 4, str. 1, ilustr. [COBISS.SI-ID 10915075]

36. MATJAŽ, Maksimilijan. Sveto pismo - ena sama beseda blagoslova : od prve do zadnje strani je popisano z blagoslovi. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 2019, letn. 68, št. 16/17, str. 2, portret. [COBISS.SI-ID 10948355]

37. AVSENIK NABERGOJ, Irena, KRAŠOVEC, Jože, MATJAŽ, Maksimilijan, ŠPELIČ, Miran, VEČKO, Snežna, PALMISANO, Maria Carmela. Predstavitev novega prevoda Svetega pisma na simpoziju Teologija v dialogu : Beseda v dialogu: od ekumenske do jeruzalemske Biblije, Maribor, 16. oktober 2014. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, [št.] 1, str. 165-179. [COBISS.SI-ID 38395437], [SNIP]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

38. MATJAŽ, Maksimilijan, SKRALOVNIK, Samo (avtor dodatnega besedila, urednik). Klic v novo življenje : prevod in komentar Pavlovega Prvega pisma Korinčanom, (Znanstvena knjižnica, 45). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2015. 216 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-44-4. [COBISS.SI-ID 282763264]


2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

39. MATJAŽ, Maksimilijan. Eksegeza evangelijev : "Kaj pa vi pravite, kdo sem?" (Mr 8,29), (Priročniki TEOF, 25). 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. 303 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-59-8. [COBISS.SI-ID 292092928]

40. MATJAŽ, Maksimilijan. Duhovnost Svetega pisma : univerzitetni učbenik. Ljubljana: Teološka fakulteta. Katedra za Sveto pismo in judovstvo, 2016. 68 str. [COBISS.SI-ID 10274563]

41. MATJAŽ, Maksimilijan. Svet apokrifov in Kumran : univerzitetni učbenik. Ljubljana: Teološka fakulteta. Katedra za Sveto pismo in judovstvo, 2016. 98 str. http://eksegeza.net/enew/index.php/biblicni-studij/izbirni-predmeti/svet-apokrifov-in-kumran. [COBISS.SI-ID 10274819]

42. MATJAŽ, Maksimilijan. Biblični in odrešenjski vidik družine in medosebnih odnosov : univerzitetni učbenik. Ljubljana: Teološka fakulteta. Katedra za Sveto pismo in judovstvo, 2015. 74 str. http://eksegeza.net/enew/index.php/biblicni-studij/izbirni-predmeti/biblicna-antropologija-in-druzina-v-svetem-pismu. [COBISS.SI-ID 10275587]

43. MATJAŽ, Maksimilijan. Eksegeza evangelijev : "Kaj pa vi pravite, kdo sem?" (Mr 8,29), (Priročniki TEOF, 25). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2015. 286 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-39-0. [COBISS.SI-ID 278784512]


2.05 Drugo učno gradivo

44. MATJAŽ, Maksimilijan. Eksegeza Pavlovih in drugih pisem, Drugo pismo Korinčanom, Pismo Galačanom in Pismo Rimljanom : (izbrana poglavja za EMT in UTR program). Ljubljana: Teološka fakulteta, Katedra za Sveto pismo in judovstvo, 2020. 150 str. [COBISS.SI-ID 18386435]

45. MATJAŽ, Maksimilijan. Janezovi spisi: Razodetje (Apokalipsa) : (izbrana poglavja za program EMT). Ljubljana: Teološka fakulteta, Katedra za Sveto pismo in judovstvo, 2020. 98 str. [COBISS.SI-ID 19156995]

46. MATJAŽ, Maksimilijan. Teologija Nove zaveze : (izbrane teme iz teologije evangelijev, Pisma Rimljanom in Pisma Hebrejcem). Ljubljana: Teološka fakulteta, Katedra za Sveto pismo in judovstvo, 2020. 120 str. [COBISS.SI-ID 11064579]

47. MATJAŽ, Maksimilijan. Biblična antropologija in biblična praksa v karitativnem delu : (študijsko gradivo). Ljubljana: Teološka fakulteta, Katedra za Sveto pismo in judovstvo, 2019. 38 str. [COBISS.SI-ID 11064835]

48. MATJAŽ, Maksimilijan. Pravičnost in odrešenje v Svetem pismu : (študijsko gradivo za program 2 RE). Ljubljana: Teološka fakulteta, Katedra za Sveto pismo in judovstvo, 2019. 33 f. [COBISS.SI-ID 11067907]

49. MATJAŽ, Maksimilijan. Eksegeza Pavlovih in drugih pisem, Pismo Galačanom, Rimljanom in Filipljanom : (izbrana poglavja za EMT in UTR program). Ljubljana: Teološka fakulteta, Katedra za Sveto pismo in judovstvo, 2018. 125 str. [COBISS.SI-ID 10813187]

50. MATJAŽ, Maksimilijan. Eksegeza Pavlovih in drugih pisem, Praapostolska kerigma, Pavlova misijonska dejavnost in Pismi Tesaloničanom : (izbrana poglavja za EMT in UTR program). Ljubljana: Teološka fakulteta, Katedra za Sveto pismo in judovstvo, 2018. 94 str. [COBISS.SI-ID 10782979]


2.19 Radijska ali televizijska oddaja

51. SKRALOVNIK, Samo (intervjuvanec), MATJAŽ, Maksimilijan (intervjuvanec), KOCJANČIČ, Romana (avtor, oseba, ki intervjuva). Misijonska nedelja. Ljubljana: RTV Slovenija, 2015. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/misijonska-nedelja/ava2.174365878/00:21:46. [COBISS.SI-ID 10278915]


2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

52. ŠPELIČ, Miran, RUS, Janez Evangelist, DOLEŽAL-RUS, Vlasta, FABČIČ, Natalija, WOHINZ, Barbara, ČERIN, Aleš, BARTOLJ, Jože, JAKOFČIČ, Darja, PODJAVORŠEK, Janja, MATJAŽ, Maksimilijan, MERC, Marija, MUHOVIČ, Jožef (avtor, ilustrator), et al.. Križev pot z varuhi spomina na žrtve druge svetovne vojne na Slovenskem. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2015. 57 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0200-8. [COBISS.SI-ID 279927808]

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2015-2020).
Zadnja posodobitev podatkov: 18. 09. 2020

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

ARRS program J6-5567 Zgodovina oblik v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter

ARRS projekt J6- J65567 Beseda v dialogu

Projekt prevoda Jeruzalemske biblije (SPJ)

Vodja projekta: ARRS projekt J6-0607 Apostolska dela - Zgodovina prve cerkve.

GOVORILNE URE (20.2.2019)

Govorilne ure v letnem semestru Ljubljani bodo do 12. marca 2019 ob torkih od 12.45 do 13.30. Nato bom dosedljiv po elektronski pošti.

Več na www.eksegeza.net  

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem