doc. dr. Mari Jože Osredkar

Mari Jože Osredkar

Predstojnik Katedre za osnovno bogoslovje in dialog

marijoze.osredkar@teof.uni-lj.si

Govorilne ure:

po dogovoru

Izvajanje predmetov:

Verstva v primerjalni in dialoški perspektivi

Verstva sodobnega sveta

Vsebina in vloga svetovnih verstev v sodobnem svetu

Judovstvo krščanstvo in islam: izvirnost in prepletenost

Monoteizmi

Monoteizem v preteklosti in danes

Osnovno bogoslovje

Verovanjski sistemi v luči religiološke analize

Osnovno bogoslovje in religiologija

 

 

 

Obvestila (4)
Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Rojen v Ljubljani 11.03.1963 Osnovno šolo obiskoval v Ljubljani 1969 – 1977 Prve redovne obljube v frančiškanskem redu - Nova Gorica 22.08.1980 Maturiral na gimnaziji v Kamniku junij 1982 Služenje 15 mesečnega vojaškega roka v JLA- Skopje 1982-1983 Študij teologije na Teološki Fakulteti v Ljubljani 1983-1989 Slovesne obljube v frančiškanskem redu 4. oktober 1987 Diakonsko posvečenje – Ljubljana Vič junij 1988 Diploma iz Teologije – Ljubljana junij 1989 Duhovniško posvečenje – Ljubljana stolnica 29. junija 1989 Magisterij iz teologije na Teološki fakulteti Ljubljana – februar 1993 Podiplomski študij teologije na Katoliškem Institutu v Parizu 1993 – 1995 Osebni tajnik Apostolskega Nuncija Msgr Edmonda Farhata v Ljubljani od 1996 do junija 2001 Izvolitev v naziv asistenta na Teološki fakulteti v Ljubljani 1. julija 2002 Doktorat iz teologije 25. oktobra 2002 na Katoliškem Institutu v Parizu V delovnem razmerju za nedoločen čas na Univerzi v Ljubljani od 1. decembra 2003 Imenovanje za sodnega izvedenca za področje religije na Min. za pravosodje, Lj. 21.12.2006 Izvolitev v naziv docenta na Teološki fakulteti v Ljubljani 6. aprila 2009. Predstojnik katedre za osnovno bogoslovje in dialog od 4. maja 2009. Predstojnik Inštituta Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog (2017-2021)

 

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2015-2020).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. OSREDKAR, Mari Jože. V začetku je bil dialog. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 17-31. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Osredkar.pdf, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-6MVNDMOR/81c31605-0bb4-417c-91d7-d5b6395e937e/PDF. [COBISS.SI-ID 7873882], [SNIP]

2. OSREDKAR, Mari Jože. Forgiveness as the summation of the gospel ethics of God. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2018, letn. 78, št. 2, str. 313-323. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/02/Osredkar.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5. [COBISS.SI-ID 7993178], [SNIP]

3. OSREDKAR, Mari Jože. Theology of sacrifice. V: MOTOH, Helena (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). Religions and dialogue, (Poligrafi, ISSN 1318-8828, vol. 22 (2017), no. 87/88). Koper: Science and Research Centre, Publishing House Annales. 2017, vol. 22, no. 87/88, str. 117-131, 136, 140. http://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2018/06/Poligrafi-87-88_RELIGIONS-AND-DIALOGUE_p.pdf. [COBISS.SI-ID 7899226]

4. NARED, Matija, OSREDKAR, Mari Jože. Ordali v pravnem sistemu Antešakov na Madagaskarju. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 523-534. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Nared.pdf. [COBISS.SI-ID 7575386], [SNIP, WoS do 15. 12. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 21. 4. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

5. OSREDKAR, Mari Jože. Islamska kristologija. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 4, str. 703-715. [COBISS.SI-ID 7166554], [SNIP, WoS do 12. 1. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 28. 5. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

6. OSREDKAR, Mari Jože. Esej o krščanskem pojmovanju trpljenja. V: ŠKOF, Lenart (ur.), KOŠIR, Tina (ur.), BJELICA, Maja (ur.). Trpljenje, (Poligrafi, ISSN 1318-8828, letn. 20 (2015), št. 79-80). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales. 2015, letn. 20, št. 79/80, str. 73-88, 228, 234-235. [COBISS.SI-ID 1538253764]


1.02 Pregledni znanstveni članek

7. OSREDKAR, Mari Jože. Religija kot izziv za transhumanizem = Religion as a challenge for transhumanism. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2019, letn. 79, št. 3, str. 657-668. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/03/Osredkar.pdf, doi: 10.34291/BV2019/03/Osredkar. [COBISS.SI-ID 8261978], [SNIP, WoS do 17. 1. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

8. OSREDKAR, Mari Jože. Katoliški temelji medreligijskega dialoga = Catholic foundations of interreligious dialogue. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2019, letn. 74, št. 2, str. 87-97. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/02/Osredkar2.pdf, doi: 10.34291/Edinost/74/02/Osredkar2. [COBISS.SI-ID 11041283]

9. OSREDKAR, Mari Jože. Profesor dr. Lambert Ehrlich. V: KOLAR, Bogdan (ur.). Učitelji Teološke fakultete za ustanovitev in ohranitev Univerze v Ljubljani, (Acta Ecclesiastica Sloveniae, ISSN 0351-2789, 41). Ljubljana: Teološka fakulteta. 2019, št. 41, str. 17-44. [COBISS.SI-ID 8211034]

10. FLISAR, Urška, OSREDKAR, Mari Jože. Pravni sistemi islama. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2018, letn. 78, št. 4, str. 1075-1086. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/04/Flisar.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-P3OOYAGI. [COBISS.SI-ID 8040026], [SNIP]

11. OSREDKAR, Mari Jože. Vzgojitelji za "dialog" v 100 letih poučevanja teologije v Sloveniji = The educators for "dialogue" in 100 years of teaching theology in Slovenia. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2018, letn. 73, št. 1/2, str. 191-206. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/73/Osredkar.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-0NXCIO0J. [COBISS.SI-ID 8048730]

12. TRONTELJ, Nik, OSREDKAR, Mari Jože. Sto let osnovnega bogoslovja na Teološki fakulteti v Ljubljani. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 2, str. 369-381. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/02/Trontelj.pdf. [COBISS.SI-ID 7772506], [SNIP, WoS do 15. 12. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 22. 12. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

13. OSREDKAR, Mari Jože. Darovanje kot najintenzivnejša oblika odnosa. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 2, str. 265-276. [COBISS.SI-ID 7438938], [SNIP, WoS do 12. 1. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 29. 2. 2020: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4]

14. OSREDKAR, Mari Jože. Krščanski dialog v medčloveških odnosih = Christian dialogue in human relationships. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2016, letn. 71, št. 1/2, str. 13-25. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/71/Osredkar.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-2TKDSXLS. [COBISS.SI-ID 7545434]


1.04 Strokovni članek

15. OSREDKAR, Mari Jože. Jan Assmann in jezik nasilja v Svetem pismu. Zvon : kulturno - družbena revija, ISSN 1408-645X, 2020, letn. 23, št. 1, str. 65-67. [COBISS.SI-ID 8321626]

16. OSREDKAR, Mari Jože. Trpljenje nedolžnih in krščanska podoba dobrega Boga : ker se izrazi odnosa do Boga spreminjajo, se spreminja tudi podoba Boga. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, jan. 2019, št. 105, str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 8068442]

17. OSREDKAR, Mari Jože. Zvestoba Cerkvi ali tradicionalizem? : katoliško pojmovanje dialoga z drugimi kulturami in religijami. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, mar. 2019, št. 107, str. 7-8, ilustr. [COBISS.SI-ID 8096602]

18. OSREDKAR, Mari Jože. Rad bi molil z Besedo, ki je človek postala. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, jan. 2017, št. 81, str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 7547482]

19. OSREDKAR, Mari Jože. Obisk delegacije Teološke fakultete na Centru za medreligijski dialog : Teheran, 13.-17. december 2015. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 1, str. 221-223. [COBISS.SI-ID 7252826], [SNIP, Scopus do 3. 4. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

20. OSREDKAR, Mari Jože. "Aux chiottes les religions!" : kdo je kriv za grozote v zgodovini človeštva in danes, človek ali Bog?. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, feb. 2016, št. 70, str. 14-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 7156058]

21. OSREDKAR, Mari Jože. Dei Verbum --- : --- ali Božjo voljo prepoznati. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, apr. 2016, št. 72, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 7222362]

22. OSREDKAR, Mari Jože. Moliti za duše ali za rajne. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, okt. 2016, št. 78, str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 7432026]

23. OSREDKAR, Mari Jože (oseba, ki intervjuva). Spopad dveh civilizacij : nesprejemanje različnosti v večini islamskega sveta in sprejemanje različnosti v večini krščanskega sveta. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, maj 2015, št. 61, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 6917466]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

24. OSREDKAR, Mari Jože. Prihodnost dialoga med kristjani in muslimani. V: GRABUS, Nedžad (ur.). Stoletje islamske skupnosti na Slovenskem : sto let džamije v Logu pod Mangartom : zbornik strokovnih prispevkov. Ljubljana: Kulturno-izobraževalni zavod Averroes. 2018, str. 195-219. [COBISS.SI-ID 298740224]


1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

25. OSREDKAR, Mari Jože. Katoliška cerkev in drugače verujoči. V: Frančiškovi bratje v odnosu do drugačnih : ob 800-letnici srečanja sv. Frančiška s sultanom. [Brezje]: Frančiškanski Marijanski center Slovenije. [2019], str. 13-24. [COBISS.SI-ID 8229210]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

26. OSREDKAR, Mari Jože. Katoliški teološki temelji medreligijskega dialoga = Catholic theological basis of the interreligious dialogue. V: OSREDKAR, Mari Jože (ur.). 800 let sobivanja : predstavitveni zbornik predavateljev s programom in povzetki = 800 years of convivence : presentation book with program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek. 2019, str. 67-69. [COBISS.SI-ID 8186714]

27. OSREDKAR, Mari Jože. Christianity as a challenge for transhumanism = Krščanstvo kot izziv za transhumanizem. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2019, str. 40-41. [COBISS.SI-ID 8228442]

28. OSREDKAR, Mari Jože. Dialogue between idea and reality = Dialog med idejo in resničnostjo. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2017, str. 36-37. http://celje-conference.blogspot.si/p/abstracts_22.html. [COBISS.SI-ID 7744602]


1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

29. OSREDKAR, Mari Jože. Katoliški nauk o družini. V: GAMS, Matjaž (ur.), MALAČIČ, Janez (ur.). Bela knjiga Slovenske [!] demografije : "evropska demografska zima" : stopnja rodnosti v Sloveniji (1954-2017). Ljubljana: Institut "Jožef Stefan". 2019, str. [94-96]. [COBISS.SI-ID 8103514]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

30. OSREDKAR, Mari Jože. "Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo" (Jn 8,7) : slovenski izdaji na pot. V: MALDAMÉ, Jean-Michel. Monoteizem in nasilje : krščanska izkušnja. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba. 2020, str. 9-28. [COBISS.SI-ID 8300122]

31. OSREDKAR, Mari Jože. Dialogue between an idea and reality. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion as a factor of intercultural dialogue, (Theology East-West, vol. 22). Wien; Zürich: Lit. cop. 2019, str. 135-142. [COBISS.SI-ID 8155482]

32. OSREDKAR, Mari Jože. Sacrifice : the constitutional element of the human and faith relationship. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges, (Theology East-West, vol. 21). Wien; Zürich: Lit. cop. 2018, str. 113-120. [COBISS.SI-ID 7868250]

33. OSREDKAR, Mari Jože. Monotheism and violence according to Jan Assmann. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Which religion, what ideology? : the (religious) potentials for peace and violence, (Theologie Ost-West, Bd. 19). Wien; Zürich: Lit. 2016, str. 133-139, 200. [COBISS.SI-ID 7136346]

34. OSREDKAR, Mari Jože. Suicide of European civilization. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Understanding genocide and suicide, (Theologie Ost-West, Bd. 18). Wien; Zürich: Lit. 2015, str. 105-110, 164. [COBISS.SI-ID 6869850]

35. OSREDKAR, Mari Jože. Profesor dr. Lambert Ehrlich in osnovno bogoslovje. V: JUHANT, Janez (ur.), CENTA, Mateja (ur.). V zvestobi narodu in veri : Lambertu Ehrlichu ob 70-letnici smrti in Filipu Terčelju ob 120-letnici rojstva, (Znanstvena knjižnica, 43). Ljubljana: Teološka fakulteta. 2015, str. 116-126. [COBISS.SI-ID 7075674]


1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

36. OSREDKAR, Mari Jože. Matija Nared, Antešaške sodne prakse na podlagi verovanja in vprašanje človekovih pravic .... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 739-740. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Nared2.pdf. [COBISS.SI-ID 7583578], [SNIP]

37. OSREDKAR, Mari Jože. Aljaž Peček, Vidiki odrešenja v računalniških igrah .... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 745-746. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Pecek.pdf. [COBISS.SI-ID 7584090], [SNIP]


1.20 Predgovor, spremna beseda

38. OSREDKAR, Mari Jože. Medreligijski dialog - vsiljevanje prepričanja ali spoštovanje in sprejetje različnosti = Interreligious dialogue - imposing beliefs or respecting and accepting diversity. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2019, letn. 74, št. 2, str. 9-12. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/02/Osredkar.pdf, doi: 10.34291/Edinost/74/02/Osredkar. [COBISS.SI-ID 11040771]


1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

39. OSREDKAR, Mari Jože. Ali je show končan?. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 20. nov. 2016, letn. 65, št. 47, str. 5, portret. [COBISS.SI-ID 7483226]


1.22 Intervju

40. OSREDKAR, Mari Jože (intervjuvanec). Nasilne niso religije, nasilen je človek : p. Mari Osredkar, pisec spremne besede h knjigi Monoteizem in nasilje - krščanska izkušnja. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, mar. 2020, št. 119, str. 4-5, ilustr. [COBISS.SI-ID 8336218]

41. OSREDKAR, Mari Jože (intervjuvanec). Spoštovanje in sprejemanje : pred mednarodno konferenco o dialogu med kristjani in muslimani ob 800. letnici srečanja sv. Frančiška s sultanom Al-Kamilom v Egiptu. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 29. sep. 2019, letn. 68, št. 39, str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 8194394]


1.25 Drugi sestavni deli

42. OSREDKAR, Mari Jože. Bog je popolnoma drugačen. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, apr. 2019, št. 108, str. 7. [COBISS.SI-ID 8112474]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

43. OSREDKAR, Mari Jože. Božje razodetje v Bibliji in Koranu, (Znanstvena knjižnica, 52). Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2016. 172 str. ISBN 978-961-6844-52-9. ISBN 978-961-6873-45-1. [COBISS.SI-ID 287950336]

44. OSREDKAR, Mari Jože. Teologija odnosa : in Beseda je človek postala, (Znanstvena knjižnica, 51). Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2016. 148 str. ISBN 978-961-6844-50-5. ISBN 978-961-6873-44-4. [COBISS.SI-ID 287906560]


2.19 Radijska ali televizijska oddaja

45. KOVAČ, Edvard, OSREDKAR, Mari Jože, GERDEN, Tomaž. Monoteizem in nasilje, (Sedmi dan). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. https://ars.rtvslo.si/2020/02/sedmi-dan-123/. [COBISS.SI-ID 8325978]

46. LANG, Nataša, OSREDKAR, Mari Jože (diskutant). Kdor je trden v svoji veri in identiteti, lahko živi medverstveni dialog, (Sledi večnosti). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. https://ars.rtvslo.si/2019/10/sledi-vecnosti-124/. [COBISS.SI-ID 8214362]

47. STRES, Anton, OSREDKAR, Mari Jože, PORIĆ, Nevzet, ŠKRLEC, Helena. [Krščanstvo in islam], (Pogovor o). Ljubljana: Radio Ognjišče, 2015. http://audio.ognjisce.si/index.php?p=Pogovor_o. [COBISS.SI-ID 7001178]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2015-2020).
Zadnja posodobitev podatkov: 14. 03. 2020

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Bilateralni projekt Slovenija USA

BI-US/17-18-024 ARRS

Odpoved predavanj (5.3.2020)

Zaradi sodelovanja na mednarodni konferenci na Rijeki, Hrvaška, odpadejo moja predavanja v petek, 13. marca, v Mariboru.

Odpoved predavanj (5.3.2020)

Zaradi sodelovanja na mednarodni konferenci na Rijeki, Hrvaška, odpadejo moja predavanja v četrtek, 12. marca 2020, v Ljubljani.

Osredkar Govorilne ure v Ljubljani od marca do junija 2020 (5.3.2020)

Govorilne ure imam v Ljubljani po dogovoru.

Osredkar Govorilne ure od marca do junija 2020 v Mariboru (5.3.2020)

Za govorilne ure v Mariboru se mi najavite po E pošti. Na voljo bom ob petkih ob 13. uri. Vendar samo po dogovoru.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem