doc. dr. Roman Globokar

Roman Globokar

Predstojnik Katedre za moralno teologijo

roman.globokar@teof.uni-lj.si
01 434 58 28

Govorilne ure:

Ponedeljek od 11.00 do 12.00 v kabinetu 212.

Izvajanje predmetov:
  • Uvod v moralno teologijo
  • Osnovna moralna teologija
  • Religijska bioetika
  • Bioetika
  • Človekove pravice, verska svoboda in svetovna verstva
  • Teološki, religiološki in psihološko-terapevtski pogledi na človeka
Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Roman Globokar (roj. 1971) je študiral teologijo v Ljubljani in Rimu, kjer je leta 2001 doktoriral na Univerzi Gregoriana s področja moralne teologije. Naslov doktorske naloge je Verantwortung für alles, was lebt: von Albert Schweitzer und Hans Jonas zu einer theologischen Ethik des Lebens. (Odgovornost za vse, kar živi: od Alberta Schweitzerja in Hansa Jonasa k teološki etiki življenja). Leta 2000 je tudi končal specializacijo iz bioetike na Inštitutu za bioetiko na Medicinski fakulteti Katoliške univerze v Rimu.

Jeseni 2001 je začel delovati kot asistent na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in kot učitelj vere in kulture na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani. Od 2006 do 2018 je opravljal službo direktorja Zavoda sv. Stanislava. Leta 2009 je bil izvoljen za docenta za področje moralne teologije na Teološki fakulteti v Ljubljani. Od januarja do marca 2015 je gostoval na univerzi Boston College v ZDA, od marca do junija 2018 pa na univerzi Trinity College v Dublinu na Irskem.

Od leta 2005 je član Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko, od leta 2011 pa član Strokovnega sveta za splošno izobraževanje RS. V letih 2009-2011 je bil član strokovne skupine za pripravo Bele knjige o vzgoji in izobraževanju. Leta 2013 je bil imenovan za svetovalca SAZU na področju šolske vzgoje.

Sodeluje v več mednarodnih združenjih s področja etike in bioetike (Association of Bioethicists of Central Europe, Catholic Theological Ethics in the World Church, Societas Ethica, Internationale Vereinigung für Moraltheologie und Sozialethik, European Society for Catholic Theology). Organiziral je več mednarodnih simpozijev o etičnih in pedagoških vprašanjih. Je koordinator za mednarodne izmenjave za projekt »Bioethics« v okviru mreže CEEPUS. S predavanji je gostoval na Univerzah na Dunaju, Grazu, Opolu in na Visoki teološki šoli v Pécsu. Od 2015 je dejaven v programski skupini »Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje«.

Je soavtor učnega načrta in učbenikov za predmet Vera in kultura, ki se izvaja na katoliških gimnazijah. Sodeloval je pri pripravi Leksikona krščanske etike in izdal monografijo s področja osnovne moralne teologije. Piše znanstvene, strokovne in poljudne članke, predava na domačih in mednarodnih simpozijih in se medijsko angažira na področjih etike in šolstva.
 

1. GLOBOKAR, Roman. Teološka etika med univerzalnostjo in partikularnostjo, (Znanstvena knjižnica, 37). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2013. 272 str. ISBN 978-961-6844-29-1. [COBISS.SI-ID 271094784]

2. GLOBOKAR, Roman. Verantwortung für alles, was lebt : von Albert Schweitzer und Hans Jonas zu einer theologischen Ethik des Lebens, (Tesi Gregoriana, Serie Teologia, 92). Roma: Editrice Pontificia Università Gregoriana, 2002. 602 str. ISBN 88-7652-945-4. [COBISS.SI-ID 3139418]

3. GLOBOKAR, Roman. Theologians and Public Ethical Discourse in Slovenia. V: AUTIERO, Antonio (ur.), MAGESA, Laurenti (ur.). The Catholic Ethicist in the Local Church, (Catholic Theological Ethics in the World Church, vol. 6). New York: Orbis. 2018.

4. GLOBOKAR, Roman, RIFEL, Tadej. Medverski dialog pri religijskem pouku v Sloveniji. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 2, str. 357-368, tabele. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/02/Globokar.pdf. [COBISS.SI-ID 7772250]

5. GLOBOKAR, Roman. Zwischen Begeisterung und Besorgnis : über die Rezeption von Amoris laetitia in Slowenien. Studia teologiczno-historyczne Śląska Opolskiego, ISSN 2391-937X, 2017, rok 37, t. 1, str. 191-202, tabele. http://rtso.uni.opole.pl/index.php/roczniki/item/37-2017-1. [COBISS.SI-ID 7699546]

6. GLOBOKAR, Roman. Truth and compassion when reversing a life decision. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Truth and compassion : lessons from the past and premonitions of the future, (Theology East-West, vol. 20). Wien; Zürich: Lit. cop. 2017, str. 153-159. [COBISS.SI-ID 7541338]

7. GLOBOKAR, Roman. Msgr. dr. Janez Zdešar in Cerkev na Slovenskem. V: GRIESSER PEČAR, Tamara (ur.), ZDEŠAR, Janez. Pričevalec težkih dni : spomini na beg iz teharskega taborišča. 1. izd. Ljubljana: Družina. 2017, str. 183-201. [COBISS.SI-ID 7808346]

8.  GLOBOKAR, Roman. Etični razmislek o žrtvovanju človeških zarodkov v znanstvene namene. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 2, str. 313-332. [COBISS.SI-ID 7439962]

9. GLOBOKAR, Roman. Lebensentscheidung als endgültige Bestimmung der eigenen Zukunft : zur Stellung der Lebensentscheidung in der Moraltheologie Klaus Demmers. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 3, str. 447-460. [COBISS.SI-ID 7062106]

10. GLOBOKAR, Roman. Identiteta katoliških šol med tradicijo in novostjo = The identity of Catholic schools : between tradition and innovation. V: GLOBOKAR, Roman (ur.), RIFEL, Tadej (ur.), WEILGUNY, Marko (ur.). Poslanstvo katoliških šol - odgovor na sodobne izzive : zbornik prispevkov z mednarodnega simpozija, (Zbirka Katoliško šolstvo, 2). Ljubljana: Inštitut za raziskovanje in evalvacijo šolstva (IREŠ). 2015, str. 41-47, 41-48. [COBISS.SI-ID 6995034]

11. GLOBOKAR, Roman, CELESTINA, Gregor. Poslanstvo katoliškega šolstva v Cerkvi in slovenski družbi. V: BOOTH, Philip Mark, et al. Družbeni nauk Cerkve in tržno gospodarstvo. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Inštitut Karantanija. 2014, str. 298-344. [COBISS.SI-ID 6706266]

12. GLOBOKAR, Roman. A természetfogalom homályossága = Die mangelnde Klarheit des Naturbegriffs. V: VÉRTESI, Lázár (ur.). Az egyház a család szolgálatában. Pécs: Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola. 2014, str. 41-57. http://pphf.hu/kiadvanyok/csaladszinodus/csaladszinoduskotet.pdf. [COBISS.SI-ID 6788698]

13. GLOBOKAR, Roman, RIFEL, Tadej. Braucht moralische Erziehung den Glauben?. V: GLOMBIK, Konrad (ur.). Wiara i moralność : argumentacja teologiczna we wspołczesnej debacie społecznej = Glaube und Moral : theologische Argumentation in der gesellschaftlichen Debatte der Gegenwart, (Colloquia theologica, 18). Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. 2013, str. 165-183. [COBISS.SI-ID 6623066]

14. GLOBOKAR, Roman. Die Weltanschauung der Ehrfurcht vor dem Leben als Grundlage für eine globale Ethik. Synthesis philosophica : international edition of the journal Filozofska istraživanja, ISSN 0352-7875. International ed., 2012, vol. 27, fasc. 1, str. 31-50. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=139383. [COBISS.SI-ID 6082906]

15. GLOBOKAR, Roman. Katoliško šolstvo v Sloveniji od 1991 do 2011. V: ŠIMENC, Marjan (ur.), et al. Zasebno šolstvo v Sloveniji. 1. izd. Ljubljana: Pedagoški inštitut. 2011, str. 35-62, ilustr. [COBISS.SI-ID 5518938]

16. GLOBOKAR, Roman. Reverence for life : the currency of Schweitzer's ethics. V: JUHANT, Janez (ur.), et al. Art of life : origins, foundations and perspectives, (Theologie Ost-West, Bd. 14). Zürich; Münster: Lit. 2010, str. 221-229, 346. [COBISS.SI-ID 5240922]

17. GLOBOKAR, Roman. Pokoncilsko iskanje specifičnosti krščanske etike. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2010, letn. 70, št. 3, str. 365-377. [COBISS.SI-ID 5285466]

18. GLOBOKAR, Roman. Verski pouk v slovenskem šolskem prostoru = Religious education in Slovene education system. V: GLOBOKAR, Roman (ur.). Verski pouk v slovenskih šolah : ovrednotenje in perspektive : zbornik mednarodnega simpozija v Zavodu sv. Stanislava, 26. in 27. november 2009 = Religious education in Slovene schools : evaluation and perspectives : proceedings of the international symposium in St. Stanislav's Institution, 26th and 27th November 2009, (Zbirka Simpoziji v Zavodu sv. Stanislava, 5). Ljubljana: Zavod sv. Stanislava: = St. Stanislav's Institution. 2010, str. 7-11, 183-188. [COBISS.SI-ID 5270362]

19. GLOBOKAR, Roman. Die theologische Ethik des Lebens im heutigen pluralistischen Kontext. V: CHITTILAPPILLY, Paul Chummar (ur.). Ethik der Lebensfelder : Festschrift für Philipp Schmitz SJ. Freiburg; Basel; Wien: Herder. 2010, str. 69-86. [COBISS.SI-ID 5330522]

20. GLOBOKAR, Roman. Svetopisemski temelji etike : prispevek dokumenta "Sveto pismo in morala". Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2009, letn. 69, št. 2, str. 189-204. [COBISS.SI-ID 4870490]

21. GLOBOKAR, Roman. Vlast čovjeka nad prirodom : biblijski nauk o stvaranju i ekološka etika. Riječki teološki časopis, ISSN 1330-0377, 2008, letn. 16, št. 1=31, str. 253-268. [COBISS.SI-ID 4334938]

22. GERJOLJ, Stanko, GLOBOKAR, Roman, VIDMAR, Andreja. Creating good class community as the key to successful learning. V: PUSZTAI, Gabriella (ur.). Religion and values in education in Central and Eastern Europe, (Régió és oktatás, ISSN 2060-2596, 4). Debrecen: Center for Higher Education Research and Development, University of Debrecen. 2008, str. 51-71, ilustr. [COBISS.SI-ID 4500570]

23. GLOBOKAR, Roman. Ali potrebujemo novo etiko? : kritično ovrednotenje bioetičnega utilitarizma Petra Singerja. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2007, letn. 67, št. 3, str. 455-466. [COBISS.SI-ID 4183386]

24. GLOBOKAR, Roman. V obzorju nemočnega Boga : Jonasovo pojmovanje Boga po Auschwitzu. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2006, letn. 66, št. 1, str. 43-61. [COBISS.SI-ID 3730522]

25. GLOBOKAR, Roman. Bioetika - etika življenja. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2004, letn. 64, št. 3, str. 423-436. [COBISS.SI-ID 3730010]

»Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje«. (2015-)

"INTEGRITY: Empowering students through evidence-based, scaffolded learning of Responsible Conduct in Research (RCR)" (2019-)

 

Ni obvestil.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem