doc. dr. Samo Skralovnik

Samo Skralovnik

Docent pri Katedri za Sveto pismo in judovstvo

samo.skralovnik@teof.uni-lj.si
01 4345 838

Govorilne ure:

Ljubljana in Maribor: po predhodnem dogovoru (e-pošta)

Izvajanje predmetov:

Izvajanje oz. sodelovanje pri izvajanju:

 • Judovstvo, krščanstvo in islam: izvirnost in prepletenost 
 • Monoteizmi (Judovstvo)
 • Uvod v Staro in Novo zavezo 
 • Eksegeza Peteroknjižja 
 • Eksegeza Pavlovih in drugih pisem
 • Eksegeza evangelijev 
 • Teologija Stare zaveze
 • Etika v Svetem pismu 
 • Biblična antropologija in družina v Svetem pismu 
 • Svet apokrifov in Kumran
 • Zgodovina in teologija v Svetem pismu in patristični zgodovini 
Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Samo Skralovnik se je po končani splošni gimnaziji na Ravnah na Koroškem vpisal na univerzitetni dvopredmetni program zgodovine in teologije, ki ga izvajata Teološka fakulteta v Ljubljani, Enota v Mariboru, in Filozofska fakulteta v Mariboru. Študij je zaključil leta 2009 z zagovorom skupne diplomske naloge.

Takoj po končanem dodiplomskem študiju se je v študijskem letu 2009/2010 na Teološki fakulteti v Ljubljani vpisal na doktorski študij teologije – znanstveno področje teologije – pod mentorstvom doc. dr. Snežne Terezije Večko. Doktoriral je leta 2015. V svojem raziskovanju se osredotoča na semantično analizo hebrejskih korenov חמד in אוה. Prvi koren označuje dinamiko pohlepa, želje po večanju imetja, drugi označuje vitalne človeške potrebe, želje povezane z obstojem in ohranitvijo. 

Leta 2012 (ponovno 2015) je bil izvoljen v naziv asistenta pri Katedri za Sveto pismo in judovstvo, 2017 v naziv docenta.

Deluje v uredniškem odboru revije Edinost in dialog, recenzirane znanstvene revije Inštituta Stanka Janežiča kot pomočnik glavnega in odgovornega urednika. Sodeluje tudi v uredniškem odboru revije Tretji dan, krščanske revije za duhovnost in kulturo, kot področni urednik za Sveto pismo in predsvetopisemske kulture. Sodeluje tudi pri izvajanju različnih svetopisemskih predmetov na Katehetsko-pastoralni šoli v Mariboru, Murski Soboti in Celju.

Za svojo pedagoško delo je marca 2017 prejel odlikovanje Študentskega sveta TEOF za najboljšega asistenta leta. Decembra istega leta je na slavnostni seji Senata UL prejel svečano listino mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke.

V sodelovanju z različnimi (so)avtorji in institucijami je pripravil biblično arheološko razstavo Od puščave do mize, ki v letih 2018 in 2019 gostuje po Sloveniji (Sinagoga Maribor; Pokrajinski muzej Murska Sobota; Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož; Teološka fakulteta, Ljubljana).

 

TEME DIPLOMSKIH IN MAGISTERSKIH DEL

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2015-2020).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SKRALOVNIK, Samo. Raba korena hmd na religioznem področju : semantična analiza besednega polja hmd pri Izaiji = The use of root hmd in the religious field : a semantic analysis of the lexical root hmd in Isaiah. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2019, letn. 79, št. 4, str. 909-921, tabela. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Skralovnik.pdf, doi: 10.34291/BV2019/04/Skralovnik. [COBISS.SI-ID 8266074], [SNIP, WoS do 17. 1. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 22. 2. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

2. SKRALOVNIK, Samo. Jakob Aleksič - znanilec pomladi biblične znanosti = Jakob Aleksič - the messenger of the biblical science spring. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2019, letn. 74, št. 1, str. 29-56. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/Skralovnik2.pdf, doi: 10.34291/Edinost/74/Skralovnik. [COBISS.SI-ID 10984707]
financer: ARRS, Programi, P6-0262, SI, Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti

3. SKRALOVNIK, Samo. Podoba Abrahama v kumranski apokrifni Genezi (1QapGen). Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2018, letn. 78, št. 3, str. 707-720. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/03/Skralovnik.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-QQQJE02N. [COBISS.SI-ID 8020314], [SNIP, WoS do 27. 1. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

4. SKRALOVNIK, Samo. "Under the shadow of my roof" (Gen. 19 : 8) : the law of hospitality in the Bible. V: ŠKOF, Lenart (ur.), GORNIK, Barbara (ur.). Ontologies of asylum, (Poligrafi, ISSN 1318-8828, vol. 23 (2018), no. 91/92). Koper: Science and Research Centre, Scientific Publishing House Annales. 2018, vol. 23, no. 91/92, str. 105-124, 229, 235. http://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2018/12/Poligrafi-91-92_ONTOLOGIES-OF-ASYLUM.pdf. [COBISS.SI-ID 10926339]

5. SKRALOVNIK, Samo, MATJAŽ, Maksimilijan. Izziv revščine v nekaterih mezopotamskih zakonikih in Svetem pismu. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, ISSN 1580-8122. [Tiskana izd.], 2017, letn. 17, št. 1, str. 19-46, 423. [COBISS.SI-ID 1518981], [SNIP, Scopus do 8. 3. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

6. SKRALOVNIK, Samo. The dynamism of desire : the root hmd in relation to the root ʼwh. Vetus Testamentum, ISSN 0042-4935. [Print ed.], 2017, vol. 67, issue 2, str. 273-284. [COBISS.SI-ID 10376963], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 4, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 5]

7. SKRALOVNIK, Samo. The meaning and interpretation of desire in the Tenth Commandment (Exod 20,17) : the semantic study of the hmd word field. Biblische Notizen : Beiträge zur exegetischen Diskussion, ISSN 0178-2967, 2016, nr. 171, str. 13-25. [COBISS.SI-ID 10508035]

8. SKRALOVNIK, Samo. The Tenth commandment (Deut 5:21) : two different verbs, the same desire. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 1, str. 89-99. [COBISS.SI-ID 10348291], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 5, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 6]

9. SKRALOVNIK, Samo. Relativna in absolutna revščina v hebrejščini, v klasični in v novozavezni grščini. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 1, str. 79-98. [COBISS.SI-ID 10197507], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]


1.02 Pregledni znanstveni članek

10. SKRALOVNIK, Samo. Godʼs desire in the psalms : a semantic study of the hmd and ´wh word fields in Ps 68:17 and Ps 132:13-14. Bogoslovska smotra, ISSN 0352-3101, 2016, god. 86, br. 1, str. 181-193. [COBISS.SI-ID 10348547], [WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0]


1.04 Strokovni članek

11. SKRALOVNIK, Samo. Bog besede. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja, ISSN 1318-5772, 2020, letn. 27, št. 1, str. 13-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 11087619]

12. SKRALOVNIK, Samo. Pomen hrane v Svetem pismu : "Človek ne živi samo od kruha." (5 Mz 8,3). Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja, ISSN 1318-5772, 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 1, str. 12-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 10917123]

13. SKRALOVNIK, Samo. Prva Mojzesova knjiga - znanstveni priročnik?. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja, ISSN 1318-5772, 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 2, str. 15-16, ilustr. [COBISS.SI-ID 10953475]

14. SKRALOVNIK, Samo. Goljufija in sprava v družini. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja, ISSN 1318-5772, 2018, letn. 24 [i.e. 25], št. 1, str. 15-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 10738947]

15. SKRALOVNIK, Samo. So vse osebe v Svetem pismu zgodovinske. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja, ISSN 1318-5772, 2018, letn. 24 [i.e. 25], št. 2, str. 15-16, ilustr. [COBISS.SI-ID 10794243]

16. SKRALOVNIK, Samo. Jeruzalem, mesto na prepihu zgodovine : kje v Svetem pismu prvič srečamo Jeruzalem? : kaj vemo o etimologiji toponima Jeruzalem?. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev, ISSN 1318-1238, 2018, letn. 47, št. 9/10, str. 25-36. [COBISS.SI-ID 10916099]

17. SKRALOVNIK, Samo. Babilonski stolp. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja, ISSN 1318-5772, 2017, letn. 23 [i.e. 24], št. 1, str. 4-5, ilustr. [COBISS.SI-ID 10530307]

18. SKRALOVNIK, Samo. Mojzesov klic in razodetje božjega imena : (2 Mz 3,1-4,17). Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja, ISSN 1318-5772, 2017, letn. 23 [i.e. 24], št. 2, str. 13-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 10610947]

19. SKRALOVNIK, Samo. Bog ustvari vesolje in človeštvo : (1 Mz 1,1-2,4a). Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja, ISSN 1318-5772, 2016, letn. 23, št. 3, str. 4-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 10469379]

20. SKRALOVNIK, Samo. "Moj oče je bil blodeč Aramejec" (5 Mz 26,5) : o Svetem pismu in beguncih. Pogovori : glasilo študentov Teološke fakultete, ISSN 2350-5931. [Tiskana izd.], 2016/2017, [Št. 1], str. 36-40. [COBISS.SI-ID 10652163]

21. SKRALOVNIK, Samo. Razmišljanje o trilogiji Hobit. Colloquia : študentska revija Teološke fakultete, ISSN 2350-594X. [Spletna izd.], 2014/2015, [Št. 1], str. 23-26. https://colloquia2.files.wordpress.com/2015/05/colloquia_spletna_konc48dna.pdf. [COBISS.SI-ID 10223875]


1.05 Poljudni članek

22. SKRALOVNIK, Samo. Jeruzalem. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja, ISSN 1318-5772, 2020, letn. 27, št. 1, str. 22-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 11087875]

23. SKRALOVNIK, Samo. Neverjetna bitka : zgodba o Gideónu (Sod 7). Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja, ISSN 1318-5772, 2020, letn. 27, št. 1, str. 31-33, ilustr. [COBISS.SI-ID 11088131]

24. SKRALOVNIK, Samo. Višine v Svetem pismu. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja, ISSN 1318-5772, 2020, letn. 27, št. 2, str. 28-29, ilustr. [COBISS.SI-ID 25168899]

25. SKRALOVNIK, Samo. Tipi top : zgodba o Marti. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja, ISSN 1318-5772, 2020, letn. 27, št. 2, str. 34-35, ilustr. [COBISS.SI-ID 25169923]

26. SKRALOVNIK, Samo. Lepota raja, slepota oči. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja, ISSN 1318-5772, 2019, letn. 26, št. 3, str. 17-18, ilustr. [COBISS.SI-ID 11030275]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

27. SKRALOVNIK, Samo. Vpliv Svetega pisma na pesnitve Zdenke Serajnik. V: KRAJNC, Slavko (ur.). Svetloba drami našega duha : znanstvene razprave o delih Zdenke Serajnik, (Znanstvena knjižnica, 57). Slovenske Konjice: Občina; Ljubljana: Teološka fakulteta. 2017, str. 97-106. [COBISS.SI-ID 10686979]


1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

28. SKRALOVNIK, Samo. Maksimilijan Matjaž, Klic v novo življenje: Prevod in komentar Pavlovega Prvega pisma Korinčanom .... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 1, str. 205-208. [COBISS.SI-ID 10354435], [SNIP]

29. SKRALOVNIK, Samo. Mednarodni ekumenski simpozij Teologija v dialogu : Maribor, 16.-18. oktober 2014. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 1, str. 159-164. [COBISS.SI-ID 10198787], [SNIP, Scopus do 17. 5. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

30. SKRALOVNIK, Samo. Razmišljanje o trilogiji Hobit. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev, ISSN 1318-1238, 2015, letn. 44, št. 1/2, str. 140-143, ilustr. [COBISS.SI-ID 10199299]


1.20 Predgovor, spremna beseda

31. SKRALOVNIK, Samo. Kaj izhaja od Boga?. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja, ISSN 1318-5772, 2020, letn. 27, št. 2, str. 3, ilustr. [COBISS.SI-ID 25148931]

32. SKRALOVNIK, Samo. Predgovor: spominjajte se in učite svoje sinove! = Preface: remember and teach your children!. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2019, letn. 74, št. 1, str. 7-11. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/Skralovnik.pdf, doi: 10.34291/Edinost/74/Uvodnik20191. [COBISS.SI-ID 10987779]

33. SKRALOVNIK, Samo. Uvodnik. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja, ISSN 1318-5772, 2016, letn. 23, št. 2, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 10353155]


1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

34. SKRALOVNIK, Samo, LAVRIH, Peter. Pogledati v "povoje" Cerkve. Časnik : spletni magazin z mero, 22. nov. 2016. http://www.casnik.si/index.php/2016/11/22/pogledati-v-povoje-cerkve/. [COBISS.SI-ID 10469891]


1.22 Intervju

35. SKRALOVNIK, Samo (intervjuvanec). Intervju z doc. dr. Samom Skralovnikom. Pogovori : glasilo študentov Teološke fakultete, ISSN 2350-5931. [Tiskana izd.], 2016/2017, [Št. 1], str. 24-28. [COBISS.SI-ID 10651907]


1.25 Drugi sestavni deli

36. SKRALOVNIK, Samo. Volilni občni zbor Slovenskega bibličnega gibanja. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja, ISSN 1318-5772, 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 1, str. 29, ilustr. [COBISS.SI-ID 10917379]

37. SKRALOVNIK, Samo. Svinjarija : zgodba o izgubljenem sinu. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja, ISSN 1318-5772, 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 1, str. 34-35, ilustr. [COBISS.SI-ID 10917891]

38. SKRALOVNIK, Samo. Ali v Svetem pismu najdemo nekatere predelane zgodbe iz drugih verskih mitov in legend?. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja, ISSN 1318-5772, 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 2, str. 27. [COBISS.SI-ID 10953987]

39. SKRALOVNIK, Samo. Trajna : pripoved o Samsonu in Dalili. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja, ISSN 1318-5772, 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 2, str. 37-38, ilustr. [COBISS.SI-ID 10954243]

40. SKRALOVNIK, Samo. Najdražja obara v zgodovini. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja, ISSN 1318-5772, 2019, letn. 26, št. 3, str. 34-35, ilustr. [COBISS.SI-ID 11031043]

41. SKRALOVNIK, Samo. Šola javnega nastopanja : zgodba o Mojzesu. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja, ISSN 1318-5772, 2018, letn. 24 [i.e. 25], št. 2, str. 28-29, ilustr. [COBISS.SI-ID 10794499]

42. SKRALOVNIK, Samo. Otvoritev biblične arheološke razstave Od puščave do mize = Opening of the biblical archeological exhibition From desert to the table. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2018, letn. 73, št. 1/2, str. 277-284, ilustr. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/73/Skralovnik.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-8CU6Q9V3. [COBISS.SI-ID 8050010]

43. SKRALOVNIK, Samo. Strah reže globlje od mečev. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, nov. 2015, št. 67, str. 9. [COBISS.SI-ID 10247683]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.05 Drugo učno gradivo

44. SKRALOVNIK, Samo. Judovstvo : krščanstvo in islam: izvirnost in prepletenost. Ljubljana; Maribor: [S. Skralovnik], 2018. 168 str. [COBISS.SI-ID 10912771]


2.08 Doktorska disertacija

45. SKRALOVNIK, Samo. Pomen in interpretacija poželenja v deseti Božji zapovedi (2 Mz 20,17) : semantični študij besednega polja hmd in 'wh : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Skralovnik], 2015. VIII, 351 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=73288&lang=slv. [COBISS.SI-ID 6988378]


2.17 Katalog razstave

46. SKRALOVNIK, Samo. Od puščave do mize : razstava Biblične arheološke zbirke Teološke knjižnice Maribor ob 50. obletnici Enote v Mariboru Teološke fakultete Univerze v Ljubljani = From the desert to the table : Exhibition of the Biblical Archaeological Collection of the Theological Library Maribor on the occasion of the 50th anniversary of the Unit in Maribor, Faculty of Theology, University of Ljubljana. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga: Teološka fakulteta, Enota v Mariboru, 2018. 132 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 95392513]


2.19 Radijska ali televizijska oddaja

47. SKRALOVNIK, Samo (diskutant). Dan počitka : Televizija Slovenija : oddaja Obzorja duha. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/obzorja-duha/174502020. [COBISS.SI-ID 10719235]

48. SKRALOVNIK, Samo (intervjuvanec), ŠTUHEC, Ivan (intervjuvanec), KOCJANČIČ, Romana (avtor, oseba, ki intervjuva). Čistost. Ljubljana: RTV Slovenija, 2015. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/cistost/ava2.174376812/. [COBISS.SI-ID 10279171]

49. SKRALOVNIK, Samo (intervjuvanec), MATJAŽ, Maksimilijan (intervjuvanec), KOCJANČIČ, Romana (avtor, oseba, ki intervjuva). Misijonska nedelja. Ljubljana: RTV Slovenija, 2015. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/misijonska-nedelja/ava2.174365878/00:21:46. [COBISS.SI-ID 10278915]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2015-2020).
Zadnja posodobitev podatkov: 18. 09. 2020

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Ni obvestil.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem