asist. dr. Simon Malmenvall
Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Simon Malmenvall se je rodil leta 1991 v Trstu. Leta 2012 je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani diplomiral iz zgodovine in rusistike. Leta 2014 je na isti fakulteti magistriral iz zgodovine. Za svojo magistrsko nalogo o Kijevski Rusiji je prejel Študentsko Prešernovo nagrado Filozofske fakultete. Leta 2018 je na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani doktoriral iz teologije.

Med letoma 2016 in 2018 je bil zaposlen kot mladi raziskovalec na Teološki fakulteti, kjer se je ukvarjal predvsem z duhovno zgodovino Vzhodnih Slovanov v srednjem veku. Leta 2016 je na Fakulteti za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu (Ljubljana) postal asistent na področju filozofije, religiologije in aplikativne etike. Leta 2017 je postal asistent pri Katedri za filozofijo Teološke fakultete. Od leta 2018 deluje kot vodja znanstvenoraziskovalnega dela na Fakulteti za poslovne vede, vodja Knjižnice Katoliškega inštituta in raziskovalec na Teološki fakulteti. Leta 2018 je na Fakulteti za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu postal docent na področju filozofije, religiologije in aplikativne etike.

Od leta 2009 je v različnih (znanstvenih) publikacijah objavil vrsto avtorskih člankov in prevodov s področja zgodovine, filozofije, teologije in literarne zgodovine. Njegovo glavno raziskovalno zanimanje predstavljata zgodovina in teološka misel vzhodnega krščanstva. Pod okriljem Oddelka za slavistiko Filozofske fakultete je sodeloval pri prvi slovenski izdaji (2015) osrednjega vzhodnoslovanskega srednjeveškega vira, letopisa Pripoved o minulih letih. Je glavni urednik znanstvene revije Res novae (Fakulteta za poslovne vede). Leta 2018 je od Univerze v Ljubljani prejel Svečano listino za mlade visokošolske učitelje in visokošolske sodelavce.

 

 

Simon Malmenvall was born in 1991 in Triest (Italy). In 2012 he graduated in history and Russian studies at the Faculty of Arts, University of Ljubljana. In 2014 he obtained a master degree in history at the same faculty. For his master thesis on Kievan Rus' he received the Student Prešeren Award of the Faculty of Arts. In 2018 he obtained a doctoral degree at the Faculty of Theology, University of Ljubljana.

From 2016 and 2018 he worked as a junior research fellow at the Faculty of Theology, where he primarily studied intellectual history of the East Slavs in the Middle Ages. In 2016 he became assistant at the Faculty of Business Studies, Catholic Institute (Ljubljana), in the field of philosophy, religious studies and applied ethics. In 2017 he became assistant at the Chair of Philosophy of the Faculty of Theology. From 2018 he works as a head of scientific-research work at the Faculty of Business Studies, head of the Library of the Catholic Institute, and research fellow at the Faculty of Theology. In 2018 he became assistant professor at the Faculty of Business Studies, Catholic Institute, in the field of philosophy, religious studies and applied ethics.

From 2009 he published several scholarly works (articles) and translations in the field of history, philosophy, theology and history of literature. His main research interest is history and theological thought of Eastern Christianity. He was one of the contributors preparing the first Slovene edition (2015) of the main East Slavic medieval source, chronicle Tale of Bygone Years, at the Department for Slavic Studies, Faculty of Arts. He is editor in chief of the journal Res novae (Faculty of Business Studies). In 2018 he was awarded by University of Ljubljana with the Solemn Charter for Young University Teachers and University Associates.

 

Izbrana bibliografija / Selected Bibliography

 

MALMENVALL, Simon. Florentinski koncil (1438–1439): uspehi in neuspehi reševanja uniatskega vprašanja [The Council of Florence (1438–1439): Successes and failures in settling the issue of East-West union]. Bogoslovni vestnik, 2014, vol. 74, no. 3, pp. 385–397. [COBISS.SI-ID 6719066]

MALMENVALL, Simon. Kijevska Rusija in Pripoved o minulih letih. V: PODLESNIK, Blaž (ur.) [Kievan Rus' and the Tale of bygone years]. Pripoved o minulih letih. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, pp. 175–239. [COBISS.SI-ID 7082586]


MALMENVALL, Simon. Kulturna politika Karla Velikega in srednjeveška latinska književnost [Charlemagne's cultural policy and medieval Latin literature]. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, 2016, letn. 39, št. 3, str. 59-76. [COBISS.SI-ID 63102050]

MALMENVALL, Simon. Georges Florovsky and Russian intellectual history : rejection of orthodoxy as a way towards the bolshevik revolution?. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Truth and compassion : lessons from the past and premonitions of the future, (Theology Ost-West, vol. 20). Wien; Zürich: Lit, cop. 2017, pp. 111-117. [COBISS.SI-ID 7540570] 

MALMENVALL, Simon. Beseda o postavi in milosti metropolita Hilarijona kot primer osmišljanja preteklosti v Kijevski Rusiji [Metropolitan Hilarion’s Sermon on Law and Grace as an example of giving meaning to the past in Kievan Rus’]. Zgodovinski časopis, ISSN 0350-5774, 2017, vol. 71, no. 1/2, pp. 8–29. [COBISS.SI-ID 7666522] 

MALMENVALL, Simon. Narativni teksti o Borisu in Glebu med posredovanjem političnega zgleda in tolmačenjem zgodovine [Narrative texts about Boris and Gleb between offering a political example and interpretation of history]. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede, ISSN 0350-6894, apr.-jun. 2017, letn. 65, št. 2, str. 312-322.[COBISS.SI-ID 64488034]

MALMENVALL, Simon. Zgodovina odrešenja v ekumenski perspektivi [Salvation history in the Ecumenical perspective]. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722, 2017, vol. 77, no. 1, pp. 67–78. [COBISS.SI-ID 7711834]

MALMENVALL, Simon. Voluntary sacrifice of Boris and Gleb : the Christian testimony as a political ideal in Kievan Rus' historical narrative. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges, (Theology East-West, vol. 21). Wien; Zürich: Lit. cop. 2018, str. 157-164. [COBISS.SI-ID 7868506]

MALMENVALL, Simon. Vzhodnoslovanski literarni pričevanji o florentinskem koncilu in slovensko ozemlje. Primerjalna književnost, ISSN 2591-1805. 2018, letn. 47, št. 3, str. 77-97. [COBISS.SI-ID 1024452576]

Ni obvestil.

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem