prof. dr. Slavko Krajnc

Slavko Krajnc

Profesor pri Katedri za liturgiko

slavko.krajnc@teof.uni-lj.si
01 434 58 30

Govorilne ure:

LJUBLJANA

ob ponedeljkih in torkih ob 14:00, kabinet 211


MARIBOR

po predhodnem dogovoru, zbornica

Izvajanje predmetov:

ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE TEOLOGIJA:

 • Splošna liturgika
 • Zakramentalna liturgika

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE TEOLOŠKI IN RELIGIJSKI ŠTUDIJI

 • Obredje in bogočastje

UNIVERZITETNI DVODISCIPLINARNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE TEOLOŠKI ŠTUDIJI

 • Krščanska bogoslužja

DRUGOSTOPENJSKI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM RELIGIOLOGIJA IN ETIKA

 • Simbolnost, mitskost in obrednost v verstvih

IZBIRNI PREDMETI:

 • Teorija glasbe in gregorijanski koral
 • Cerkvena glasba v službi bogoslužja
 • Zborovsko petje
 • Bogoslužni sodelavci (interdisciplinarni seminar)

DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM TEOLOGIJA (IZBIRNI – PODROČNI PREDMETI)

 • Slovenske liturgične sestavine in slovenska terminologija v obrednikih od tridentinskega do 2. Vatikanskega cerkvenega zbora
 • Specialna vprašanja iz pastoralne liturgike
 • Vloga sakralne glasbe v Cerkvi na Slovenskem
 • Poročni in obporočni obredi v različnih kulturah
 • Vpliv obredne glasbe na religioznost človeka
Obvestila (1)
Življenjepis
Bibliografija
Projekti

Red. prof. dr. Slavko Krajnc, roj. 20. 04. 1960 v Ptuju. Študij teologije je opravil dve leti v Ljubljani (1981-1983), nato tri leta v Seraphicum-u, »Pontificia facultas theologica S. Bonaventurae« v Rimu (1983-1986); eno leto pastoralne specializacije na Karl-Franzens-Universität Graz« (1986-1987). Nato je nadaljeval študij na »Pontificium Athenaeum Anselmianum, Facultas Sacrae Liturgiae« v Rimu in ga zaključil z doktoratom dne 3. 06. 1993. V času teoloških študijev je opravil triletno glasbeno šolo koralnega petja na »Scuola di musica, T. Ludovico da Victoria, associata al Pontificio istituto di Musica sacra« v Rimu. Leta 1994 je postal honorarni predavatelj na TEOF, 1997 asistent, 1999 docent in predstojnik katedre za liturgiko, 2005 izredni profesor in leta 2015 redni profesor za liturgiko.
Na povabilo Papeške fakultete sv. Bonaventura v Seraphicum-u v Rimu je predaval liturgiko na enoti »Istitutul Teologic Romano-Catolic Franciscan – Roman« v Romuniji in sicer: v oktobru-decembru 1996, juniju 1997, aprilu-maju 1999, novembru-decembru 1999 in v juniju 2000.

Več na www.liturgija.si

 1. KRAJNC, Slavko. Liturgy and Tillichʼs theory of symbols. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2014, letn. 74, št. 2, str. 311-325. [COBISS.SI-ID 10085379] kategorija: 1A4 (Z1); uvrstitev: Scopus (d,h), ERIHC, MBP; 
 2. KRAJNC, Slavko. Razumijevanje nekih misnih dijelova u svjetlu Peirceove teorije znakova. Diacovensia, ISSN 1330-2655, 2014, god. 22, br. 2, str. 143-162. [COBISS.SI-ID 10011139] kategorija: 1C (Z1); uvrstitev: ERIHC, MBP;
 3. KRAJNC, Slavko, HOLCMAN, Borut. Placebo effect. Lex localis, ISSN 1581-5374, 2014, letn. 12, št. 3, str. 715-730, doi: 10.4335/12.3.715-730(2014). [COBISS.SI-ID 4704299], kategorija: 1A3 (Z1); uvrstitev: SSCI, Scopus (d,h), MBP; tipologijo je verificiral OSICD;
 4. KRAJNC, Slavko. Le fonti liturgiche antiche - fonti di ispirazione per lʼinculturazione dei libri liturgici sloveni odierni. V: Reformy liturgii a powrót do źródeł, (Ad fontes liturgicos, 4). Krakow: Uniwersytet Papieski Jana Pawla II, 2014, str. 301-316 (397 strani). ISBN 978-83-7438-382-0 [COBISS.SI-ID 10059011] kategorija: 3B (Z1).
 5. KRAJNC, Slavko. Zakramentalna liturgika : skrivnost vere v obredih in molitvah (B 48), (Priročniki TEOF, 24). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2014. 248 str., tabele. ISBN 978-961-6844-35-2. [COBISS.SI-ID 276141056];
 6. KRAJNC, Slavko, GERJOLJ, Stanko. Non-verbal communication and communicative understanding of the liturgy and liturgical signs in the light of Charles Sanders Peirceʼs theory of signs. The person and the challenges, ISSN 2083-8018, 2014, vol. 4, no. 1, str. 77-96. http://www.wt.diecezja.tarnow.pl/index. php/the-person-and-the-challenges/51-the-person-and-the-challenges/numer04-1/454-slavko-krajnc-stanko-gerjolj-non-verbal-communication-and-c ommunicative-understanding-of-the-liturgy-and-liturgical-signs. [COBISS.SI-ID 10024707] kategorija: 1NK (S); tipologijo je verificiral OSICH;
 7. KRAJNC, Slavko. Razumijevanje liturgije u svjetlu Wittgensteinove filozofije jezika. Diacovensia, ISSN 1330-2655, 2013, god. 21, br. 3, str. 477-493. [COBISS.SI-ID 9935875] kategorija: 1C (Z1); uvrstitev: ERIHC, MBP;
 8. KRAJNC, Slavko. Slovinské inkulturačné prvky rímskeho obradu. Liturgia, ISSN 1210-0676, 2013, roč. 23, č. 2, str. 142-163. [COBISS.SI-ID 9856771] kategorija: 1NK (S); tipologijo je verificiral OSICH;
 9. KRAJNC, Slavko. Passover worship - ˝laetissimum spatium˝ for body and soul. Episteme, ISSN 1895-4421, 2012, nr. 17, str. 89-108. [COBISS.SI-ID 9999107] kategorija: 1NK (S); tipologijo je verificiral OSICH
 10. KRAJNC, Slavko. Slomškov rokopisni obrednik Manuale liturgicum. V: KRAJNC, Slavko (ur.), SLOMŠEK, Anton Martin. Liturgični priročnik. 2, Manuale liturgicum : Slomškov rokopisni obrednik : [faksimile, diplomatični in kritični prepis], (Zbrano delo, 2, 2). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2011, str. 7-28 (495 strani). [COBISS.SI-ID 9626371] kategorija: 3B (Z1);
 11. KRAJNC, Slavko. Slomškov rokopisni obrednik Manuale liturgicum. V: KRAJNC, Slavko (ur.), SLOMŠEK, Anton Martin. Liturgični priročnik. 2, Manuale liturgicum : Slomškov rokopisni obrednik : [faksimile, diplomatični in kritični prepis], (Zbrano delo, 2, 2). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2011, str. 7-28 (od 495 strani). ISBN 978-961-218-998-3 [COBISS.SI-ID 9626371] kategorija: 3B (Z1); tipologijo je verificiral OSICH
 12. KRAJNC, Slavko. Evharistija v pravičnosti in pravičnost v evharistiji. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2011, letn. 71, št. 1, str. 7-18. [COBISS.SI-ID 9534979], kategorija: 1A4 (Z1); uvrstitev: Scopus (d,h), ERIHC, MBP;
 13. KRAJNC, Slavko. Mnemosynon slavicum - obrednik za pripravo in podelitev nekaterih zakramentov in zakramentalov. V: SLOMŠEK, Anton Martin. Liturgični priročnik. 1, Mnemosynon slavicum, = Slovenski obredni opomnik, (Slomškovo zbrano delo, 2, 1). Kritična izd. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2010, str. 7-20 (od 368 strani). ISBN 978-961-218-936-5 [COBISS.SI-ID 32318509] kategorija: 3B (Z1); tipologijo je verificiral OSICH;
 14. KRAJNC, Slavko. Inkulturacija rimskega pogrebnega obrednika iz leta 1970 v tretji (2006) in četrti (2010) izdaji slovenskega pogrebnega obreda. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2010, letn. 70, št. 3, str. 391-404. [COBISS.SI-ID 5285978] kategorija: 1A4 (Z1); uvrstitev: Scopus (d,h), ERIHC, MBP; tipologijo je verificiral SICH;
 15. KRAJNC, Slavko. Katoliškemu bogoslužju ni lasten ne rigorizem in ne laksizem. Tretji dan, ISSN 1318-1238, 2010, letn. 39, št. 9/10, str. 45-51, ilustr. [COBISS.SI-ID 9451523] kategorija: 1D (Z1); uvrstitev: druge revije; tipologijo je verificiral OSICH;
 16. KRAJNC, Slavko. Trubarjevo pojmovanje evharistije. V: ŠKULJ, Edo (ur.). Primož Trubar, (Simpoziji v Rimu, ISSN 1408-4015, 26). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; v Rimu: Slovenska teološka akademija; v Ljubljani: Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti, 2009, str. 155-173. [COBISS.SI-ID 9175299] kategorija: 4D (Z1);
 17. KRAJNC, Slavko. Slomškovo razumevanje svete maše. V: KRAMBERGER, Franc, LIPOVŠEK, Stanko. Mariborska stolnica ob 150. obletnici Slomškovega prihoda v Maribor. Maribor: Slomškova družba, 2009, str. 43-56, (od 322 strani). ISBN 978-961-91856-7-4; fotogr. [COBISS.SI-ID 9238019] kategorija: 3B (Z1); tipologijo je verificiral OSICH;
 18. KRAJNC, Slavko. Življenjska pot in delo liturgika Marijana Smolika. V: VALENČIČ, Rafko (ur.), KRAJNC, Slavko (ur.), FAGANEL, Jože (ur.). Liturgia theologia prima : zbornik ob 80-letnici profesorja Marijana Smolika. V Ljubljani: Teološka fakulteta: Družina; Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2008, str. 23-32 (od 495 strani). ISBN978-961-90507-7-4 [COBISS.SI-ID 9100803] kategorija: 3B (Z1); tipologijo je verificiral OSICH;
 19. KRAJNC, Slavko. Pastoralno-teološka utemeljitev obhajanja nedelje in nedeljske maše. V: DULAR, France (ur.). Molitev in duhovno življenje : gradivo za župnijske pastoralne svete, (Naše poslanstvo, 43). Ljubljana: Družina, 2009, str. 64-81. [COBISS.SI-ID 9187587]  kategorija: SU (S)
 20. KRAJNC, Slavko. Liturgično delo Ivana Likarja (1946-2006). V: VALENČIČ, Rafko (ur.), KRAJNC, Slavko (ur.), FAGANEL, Jože (ur.). Liturgia theologia prima : zbornik ob 80-letnici profesorja Marijana Smolika. V Ljubljani: Teološka fakulteta: Družina; Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2008, str. 185-199 (od 495 strani). ISBN978-961-90507-7-4. [COBISS.SI-ID 9101059] kategorija: 3B (Z1); tipologijo je verificiral OSICH;
 21. KRAJNC, Slavko. Osebnost in poslanstvo Avguština Stegenška (1875-1920). Studia Historica Slovenica, ISSN 1580-8122, 2007, letn. 7, št. 3/4, str. 489-511, ilustr. [COBISS.SI-ID 894085] kategorija: 1B2 (Z1, A'); uvrstitev: ERIHB, MBP; tipologijo je verificiral OSICH;
 22. KRAJNC, Slavko. Inkulturacija druge osnovne izdaje rimskega poročnega obrednika. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2006, let. 66, št. 1, str. 89-109. [COBISS.SI-ID 8753411] kategorija: 1A4 (Z1); uvrstitev: Scopus (d,h), ERIHC, MBP;
 23. KRAJNC, Slavko. Il rito della purificazione e della benedizione della puerpera con l'esempio dell'inculturazione slovena. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2004, let. 64, št. 4, str. 663-676. [COBISS.SI-ID 8509699]  kategorija: 1A4 (Z1); uvrstitev: Scopus (d,h), ERIHC, MBP;
 24. KRAJNC, Slavko. Franc Grivec o slovanskem bogoslužju in glagolici. V: ŠKULJ, Edo (ur.). Grivčev simpozij v Rimu, (Simpoziji v Rimu, 20). Celje: Mohorjeva družba, 2003, str. 231-244. [COBISS.SI-ID 8216579];
 25. KRAJNC, Slavko. L'attiva partecipazione liturgica nella Chiesa slovena come preparazione al Concilio Vaticano II. V: MONTAN, Agostino (ur.), SODI, Manlio (ur.). Actuosa participatio : conoscere, comprendere e vivere la liturgia : studi in onore del Domenico Sartore, (Monumenta studia instrumenta liturgica, 18). Città del Vaticano: Editrice Vaticana, 2002, str. 273-288 (od 645 strani) ISBN 88-209-7265-4. [COBISS.SI-ID 7869443] kategorija: 3B (Z1);
 26. KRAJNC, Slavko. Paglovčev lekcionar iz leta 1741 in bogoslužna obhajanja. V: HUMAR, Marjeta (ur.). Paglovčev zbornik : [zbornik referatov s Simpozija o Francu Mihaelu Paglovcu (1679-1759)]. Kamnik: Občina, 2001, str. 104-111, ilustr. [COBISS.SI-ID 7733251];
 27. KRAJNC, Slavko. Bogoslužni vidik dokumenta : Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem. Bogosl. vestn., 2002, let. 62, št. 3, str. 355-370. [COBISS.SI-ID 7946243];
 28. KRAJNC, Slavko. Karel Jaš, liturgik (1901-1999) : pionir liturgičnega gibanja na Slovenskem. Bogosl. vestn., 2001, let. 61, št. 2, str. 203-219. [COBISS.SI-ID 7764995];
 29. KRAJNC, Slavko. Inkulturacija bogoslužja. V: JUHANT, Janez (ur.), WOSCHITZ, Karel M. Teologija na prelomu časov : zbornik ob 80-letnici Teološke fakultete. Ljubljana: Družina, 2000, str. 156-162. [COBISS.SI-ID 7657219];
 30. Glavar in ljudska pobožnost. V: ŠKULJ, Edo (ur.). Glavarjev simpozij v Rimu, (Simpoziji v Rimu, 16). Celje: Mohorjeva družba, 1999, str. 223-238. [COBISS.SI-ID 7377155];
 31. Hrenov odnos do bogoslužja. V: ŠKULJ, Edo (ur.). Hrenov simpozij v Rimu, (Simpoziji v Rimu, 15). Celje: Mohorjeva družba, 1998, str. 283-298. [COBISS-ID 1972826];
 32. Versko in liturgično življenje v župniji sv. Jurija na Ptuju. V: KRAJNC, Slavko (ur.). Ptujska župnijska cerkev sv. Jurija : zbornik znanstvenega simpozija ob praznovanju 1150. obletnice posvetitve mestne cerkve in 850. obletnice "Konradove cerkve". Ptuj: Minoritski samostan sv. Jurija: Župnija sv. Jurija, 1998, str. 312-332. [COBISS-ID 6877187];
 33. KRAJNC, Slavko. L'opera liturgica di Anton Martin Slomšek nella sua attività pastorale : il pensiero e la sollecitudine liturgico-pastorale dai suoi scritti e in particolare dal Mnemosynon slavicum e dal Manuale liturgicum : excerptum ex dissertatione ad doctoratum sacrae liturgiae assequendum in Pontifico Instituto Liturgico. Roma: Pontificum Athenaeum s. Anselmi de Urbe: Pontificum Institutum Liturgicum, 1993. 259 str. [COBISS.SI-ID 4042243] kategorija: SU (S)

Vodja projekta ARRS: 1.7.2004-30.6.2007
L6-6057: Analiza slovenskih pokoncilskih obrednikov in priprava novih

Sodelovanje pri projektih ARRS:
a) od 1.7.2001-30.6.2004
J6-3257:Literarna kritika spokornih molitev in daritev
b) od 1.1.1999-30.6.2001
L6-1352: Analiza nekaterih segmentov pedagoško-religijskega delovanja Katoliške cerkve

Predvideni termini izpitov v juniju (8.5.2018)

LJUBLJANA

V torek, 12. junija in v torek, 26. junija:

Splošna liturgika
Zakramentalna liturgika
Krščanska bogoslužja
Cerkvena glasba v službi bogoslužja
_________________________________

MARIBOR - po dogovoru!
_________________________________

Navedeno se lahko spremeni.

 

Ta stran uporablja piškotke. Z uporabo strani se strinjate, da lahko piškotke uporabljamo za delovanje strani in statistiko obiska. Več o tem