Irena Avsenik Nabergoj je leta 1994 diplomirala iz slovenskega jezika s književnostjo in iz umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V letih 1993–1995 je bila ob študiju na Filozofski fakulteti redno zaposlena kot sopranistka v Slovenskem komornem zboru, v letih 1995–2000 pa je bila ob magistrskem študiju s področja literarne zgodovine redno zaposlena na RTV Slovenija kot lektorica-fonetičarka. 

Leta 1998 je na oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete magistrirala s področja literarne zgodovine, literarne kritike in esejistike. Leta 2004 je kot mlada raziskovalka v okviru Inštituta za Sveto pismo, judovstvo in zgodnje krščanstvo Teološke fakultete Univerze v Ljubljani doktorirala z literarnozgodovinsko in primerjalno raziskavo opusa Ivana Cankarja z naslovom: »Greh, krivda, kazen in odpuščanja v delih Ivana Cankarja«, ki jo je vpisala in opravljala na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V letih od 2004 in 2005 pa vse do danes svoje raziskovalno in pedagoško delo nepretrgano opravlja v kombinaciji treh znanstvenih oziroma pedagoških ustanov: na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, na Univerzi v Novi Gorici ter na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 

Leta 2011 je na Univerzi v Novi Gorici postala izredna profesorica za književnost, leta 2012 pa je postala tudi višja znanstvena sodelavka na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU. Leta 2013 je na Univerzi v Ljubljani prejela naziv višja znanstvena sodelavka za področje religiologije in religijske antropologije. Junija 2015 je na Teološki fakulteti UL uspešno zagovarjala svojo drugo doktorsko disertacijo z naslovom »Resničnost in resnica v literaturi, v izbranih bibličnih besedilih in njihovi literarni interpretaciji«. Leta 2017 je na Univerzi v Ljubljani prejela naziv izredna profesorica za področje religiologije in religijske antropologije, dne 11. maja 2017 pa je bila izvoljena tudi v naziv redna profesorica za »književnost« na Univerzi v Novi Gorici. Na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za kulturno zgodovino, je dne 5. oktobra 2017 prejela naziv znanstvena svetnica, dne 27. februarja 2018 pa je bila izvoljena v naziv znanstvena svetnica za področje religiologije in religijske antropologije tudi na Univerzi v Ljubljani. Svoje znanstvenoraziskovalno delo opravlja v okviru raziskovalnega programa na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani P6-0262: Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti, katerega nosilstvo je leta 2016 na predlog dotedanjega vodje programa ter ob soglasju članov in članic programa prevzela od akademika prof. dr. Jožeta Krašovca; ter v okviru različnih raziskovalnih projektov.

Pri slovenskih in tujih mednarodnih založbah je doslej izšlo 10 njenih znanstvenih monografij s področja slovenske in primerjalne književnosti ter literarne teorije, 5 v slovenskem in 5 v angleškem jeziku. Za svoje raziskovalne dosežke na področju literarnih ved je leta 2009 prejela državno Zoisovo priznanje Vlade Republike Slovenije, dne 7. marca 2015 pa je bila v Salzburgu izvoljena za redno članico Evropske akademije znanosti in umetnosti, prvi razred – Humanistične znanosti.

Irena Avsenik Nabergoj ob redni pedagoški dejavnosti na Univerzi v Ljubljani, Teološka fakulteta, ter na Univerzi v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko, redno nastopa s predavanji na različnih mednarodnih kongresih doma in v tujini, med drugim na Hrvaškem, Češkem, v Italiji, na Madžarskem, v Avstriji, Romuniji, Angliji, Franciji, na Švedskem, v Kanadi (Vancouver, 2015) in osem let zapored tudi v ZDA (Philadelphia, 2006; San Francisco, 2008; Philadelphia, 2009; Seattle, 2012; Boston, 2013; Chicago, 2014; Austin, Texas, 2016; San Francisco, 2017). Občasno ima posamezna predavanja tudi na univerzah v tujini, med drugim v okviru Univerze Leedsu, Anglija; Univerze v Toulonu, Francija; Univerza v Salernu, Italija (Kalabrija); Univerze Umeå, Švedska; Univerze v Gradcu, Avstrija; Univerze v Celovcu, Avstrija; Karlove Univerze v Pragi, Češka; Univerze v Vidmu, Italija; Univerze v Iaşu, Romunija.

Irena Avsenik Nabergoj skrbi za študijsko izpopolnjevanje v tujini, predvsem na Univerzi v Cambridgeu v Angliji, kjer je več let zapored prejela status »Visiting Scholar«, med drugim tudi za leto 2018. Med temami, ki se jim še posebej posveča, so tematika ljubezni, resničnosti, resnice in lepote v Svetem pismu in literaturi; ženski liki v Svetem pismu in literaturi; podobe Judov v slovenski in evropski književnosti ter v gledališki, filmski, glasbeni in likovni umetnosti; raziskovanje opusa Ivana Cankarja in književnosti slovenske moderne, raziskovanje motiva Lepe Vide v slovenski književnosti ter vzporednice v svetovni literaturi; raziskovanje tematike hrepenenja, šibkosti, preizkušnje in skušnjave od mitološkega in folklornega izročila do literature; literarnoteoretske, literarnozgodovinske in komparativne raziskave; raziskave povezav med literarno, likovno, glasbeno, gledališko, filmsko in plesno umetnostjo. Posveča se tudi raziskavam svetopisemskih besedil, zlasti Stare zaveze; teološkim, kulturnozgodovinskim in religiološkim temam ter filozofskim, etičnim, estetskim in primerjalnim vidikom v raziskavah literature.

ŽIVLJENJEPIS / CV

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Odnos med Saro in Hagaro v luči judovsko-arabskega konflikta : literarna analiza in politične interpretacije pripovedi v 1 Mz 16 in 21. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 33, št. 4, str. 673-694, ilustr. ISSN 1408-5348. https://zdjp.si/annales-series-historia-et-sociologia-33-2023-4/, DOI: 10.19233/ASHS.2023.35. [COBISS.SI-ID 179188483], [SNIP, WoS, Scopus]
2. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Razvoj metode semantičnih polj ob primeru hebrejskega pojma resnice = Development of the method of semantic fields on the example of the Hebrew concept of truth. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 83, št. 2, str. 339-357. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2023/02/Avsenik.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2023/02/Avsenik. [COBISS.SI-ID 174659331], [SNIP, WoS, Scopus]
projekt: P6-0262 Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga; financer: ARIS
3. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Čustva in vrednote ženskih likov v Stari zavezi = Emotions and values of female characters in the Old Testament. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 78, št. 2, str. 21-49. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/78/02/Avsenik.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/78/02/Avsenik. [COBISS.SI-ID 178784003], [SNIP, Scopus]
projekt: P6-0262 Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga; financer: ARIS
4. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Semantično polje ljubezni in strahu v treh starejših in zadnjem slovenskem prevodu Pete Mojzesove knjige. Slavia Centralis. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 16, št. 2, str. 175-190. ISSN 1855-6302. https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/index, DOI: 10.18690/scn.16.2.175-190.2023. [COBISS.SI-ID 179193603], [SNIP, Scopus]
5. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Love overcomes fear and brings freedom : the courage of the female characters in the Pentateuch. Studia Gdańskie. 2023, t. 53, str. 7-21. ISSN 0137-4338. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sg/article/view/13447, DOI: 10.26142/stgd-2023-013. [COBISS.SI-ID 178854403]
projekt: P6-0262 Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga; financer: ARIS
projekt: J6-50212 Moč čustev in status ženskih likov v različnih literarnih žanrih Stare zaveze; financer: ARIS
6. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Čustveni prikazi evangelija v razvoju Marijine biografije v zgodnji Cerkvi na Vzhodu = Emotional representations of the gospel in the development of Mary’s biography in the Early Church of the East. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 4, str. 823-840. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/04/Avsenik1.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2022/04/Avsenik. [COBISS.SI-ID 135587587], [SNIP, WoS, Scopus do 7. 1. 2024: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
projekt: P6-0262 Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga; financer: ARRS
7. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Vprašanja nazorske usmeritve Ivana Cankarja v prvih ocenah slovenskih literarnih zgodovinarjev = Questions of Ivan Cankar’s world view in the first assessments of Slovenian literary historians. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 4, str. 1017-1036. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/04/Avsenik2.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2022/04/Avsenik2. [COBISS.SI-ID 135709699], [SNIP, WoS, Scopus]
projekt: J6-3140 Slovenska intelektualna zgodovina v luči sodobnih teorij religije: od ločitve duhov in kulturnega boja do komunistične revolucije; financer: ARRS
8. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Evripidova Medeja in svetopisemska Visoka pesem na preizkusu ljubezenskega diskurza. Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 24, št. 1, str. 91-107. ISSN 1580-0261. https://journals.uni-lj.si/keria/issue/view/804/660, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.4312/keria.24.1.91-107. [COBISS.SI-ID 135542019], [SNIP, Scopus do 9. 3. 2024: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.00]
9. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Human and divine authority and human emotions in Hebrew narrative and Greek tragedy. Studia Gdańskie. 2022, t. 50, str. 93-106. ISSN 0137-4338. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sg/article/view/10595/9696, DOI: 10.26142/stgd-2022-008. [COBISS.SI-ID 135731203]
10. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Hieronimova in sodobna spoznanja o literarni kakovosti Svetega pisma = Jerome’s and contemporary findings on the literary quality of the Bible. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 2, str. 477-490. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/02/Avsenik.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2021/02/Avsenik. [COBISS.SI-ID 86873091], [SNIP]
11. AVSENIK NABERGOJ, Irena. The semantics of love in the Song of Songs and directions of its interpretation = Semantika ljubezni v Visoki pesmi in smeri njene interpretacije. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 3, str. 641-653. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/03/Avsenik.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2021/03/Avsenik. [COBISS.SI-ID 90710019], [SNIP, WoS do 23. 3. 2024: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00, Scopus do 31. 1. 2024: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]
projekt: P6-0262 Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti; financer: ARRS
12. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Temeljne vrline v evropski duhovni zgodovini ter njihova vloga v sodobnem času. Monitor ISH : revija za humanistične in družbene znanosti. [Tiskana izd.]. 2021, 23, [št.] 1, str. 180-202. ISSN 1580-688X. https://www.ish.si/wp-content/uploads/2016/06/AMEU-ISH_Monitor_XXIII_1-2021_WEB.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 103822339]
13. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Love and lust in Genesis 37 and 39. Studia Gdańskie. 2021, t. 49, str. 23-35. ISSN 0137-4338. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sg/article/view/9350/8373, DOI: 10.26142/stgd-2021-018. [COBISS.SI-ID 91488771]
14. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Podobe Judov v izročilu slovenskih folklornih molitev "Marijine sanje" = Images of Jews in the tradition of Slovenian folk prayers "Mary's dreams". Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 2, str. 255-288. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/02/AvsenikNabergoj.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/75/02/Avsenik. [COBISS.SI-ID 44124419], [SNIP, Scopus do 4. 2. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
projekt: P6-0262 Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti; financer: ARRS
15. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Sočutje faraonove hčere v Svetem pismu in maščevalna pravičnost Medeje v grški drami = The compassion of Pharaoh's daughter in the Bible and the vengeful justice of Medea in Greek drama. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 1, str. 17-39. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/01/AvsenikNabergoj2.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/75/Avsenik2. [COBISS.SI-ID 34441731], [SNIP, Scopus do 18. 2. 2024: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]
projekt: P6-0262 Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti; financer: ARRS
16. AVSENIK NABERGOJ, Irena. The mission of the church in dialogue with non-Christian religions. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2019, [št.] 50, str. 15-32. ISSN 0353-6777. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.3986/dd.v2019i50.7456. [COBISS.SI-ID 44810541], [SNIP, Scopus do 1. 9. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
17. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Od religioznega izkustva do duhovne literature Svetega pisma = From religious experience to the spiritual literature of the Bible. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 74, št. 1, str. 213-237. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/Avsenik.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL, DOI: 10.34291/Edinost/74/Avsenik. [COBISS.SI-ID 10986755], [SNIP, Scopus do 16. 1. 2024: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5.00]
18. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Posebnosti judovskih žalostink in žalnih obredov v protijudovskem okolju. Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 48, št. 2, str. 19-47. ISSN 0352-0447. https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/download/7727/7236, DOI: 10.3986/Traditio2019480202. [COBISS.SI-ID 45756973], [SNIP, Scopus do 5. 2. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]

1.02 Pregledni znanstveni članek

19. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Izvori in strukture biblične pridige = Origins and structures of biblical sermon. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 3, str. 519-536. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-3, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2020/03/Avsenik. [COBISS.SI-ID 43818499], [SNIP, WoS do 4. 3. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00, Scopus do 17. 1. 2024: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.00]
20. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Narodi, religije in misijon v dokumentih drugega vatikanskega koncila = Nations, religions and mission in documents of the Second Vatican Council. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 2, str. 457-471. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/02/Avsenik.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WEF5ONTZ, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2019/02/Avsenik. [COBISS.SI-ID 8222810], [SNIP, WoS do 7. 2. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00, Scopus do 28. 2. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]
21. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Temeljne literarne oblike v Svetem pismu = Foundational literary forms in the Bible. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 4, str. 855-875. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Avsenik.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2019/04/Avsenik. [COBISS.SI-ID 8265306], [SNIP, WoS do 2. 3. 2024: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, Scopus do 30. 12. 2023: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 8, čistih citatov na avtorja (CIAu): 8.00]

1.03 Drugi znanstveni članki

22. AVSENIK NABERGOJ, Irena. The force of love and hate in the narrative of Joseph (Gen 37–50). Bogoslovska smotra. 2022, [god.] 92, [br.] 5, str. 825-845. ISSN 0352-3101. https://hrcak.srce.hr/file/434476, DOI: 10.53745/bs.92.5.11. [COBISS.SI-ID 150970115], [SNIP, WoS, Scopus]

1.04 Strokovni članek

23. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Ivan Cankar in ženske. Koroški koledar ... 2019, str. 35-52, fotogr. ISSN 2738-3466. [COBISS.SI-ID 44253229]
24. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Ivan Cankar med krščansko tradicijo in religiozno izkušnjo. Tretji dan. 2019, [letn.] 48, [št.] 1/2, str. 112-130. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 8109658]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

25. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Eshatološke razsežnosti in apokaliptični motivi v Cankarjevi zbirki črtic Podobe iz sanj. V: KOCIJANČIČ, Matic (ur.). V sanjah preleti človek stoletje : mednarodni zbornik ob stoletnici smrti Ivana Cankarja. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. Str. 135-159. Acta comparativistica Slovenica, št. 5. ISBN 978-961-06-0464-8. ISSN 2335-3376. [COBISS.SI-ID 74413315]
26. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Tematizacija ljubezni in smrti v delih Ivana Cankarja. V: JENSTERLE-DOLEŽAL, Alenka (ur.). Z Lublaně přes Vídeň do Prahy : (Ivan Cankar a jeho současníci) = Iz Ljubljane preko Dunaja v Prago : (Ivan Cankar in njegovi sodobniki). Vyd. 1. Praha: Národní knihovna České republiky, Slovanská knihovna, 2020. Str. 51-65. ISBN 978-80-7050-722-3. [COBISS.SI-ID 20308227]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

27. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Aspects of the spirituality of female characters in the Old Testament and Deborah's song of thanksgiving (Judg 5). V: PLATOVNJAK, Ivan (ur.). Women and spirituality : International scientific conference : Ljubljana, May 25th, 2024, on-line : program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2024. Str. 9. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Booklet%20-%20WOMEN%20AND%20SPIRITUALITY%20(1).pdf. [COBISS.SI-ID 196692739]
28. AVSENIK NABERGOJ, Irena. The origins of the negative image of Jews in the newly discovered Slovene spiritual literature of the baroque period. V: AATSEEL 2023 : conference program : presentation abstracts. [Philadelphia]: AATSEEL, 2023. Str. 47. https://www.aatseel.org/program/past_conferences/2023-conference-program-embed/. [COBISS.SI-ID 177266435]
29. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Contrastive analysis of semantic relations of the vocabulary which expresses aspects of "truth" in biblical semantic and lexical fields. V: EABS, Eurepean Association of Biblical Studies : Siracusa : annual conference 2023 : 10th-13th July 2023. Siracusa: Instituto Superiore di Scieze Religiose San Metodio, 2023. Str. 192. https://eabs.net/EABS/EABS/Conferences/Past-Conferences/Past_Conferences.aspx?hkey=8cacd19b-d4bb-4373-89e2-7c7d129711c4. [COBISS.SI-ID 177261059]
30. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Semantično polje ljubezni v izvirniku in v Ravnikarjevem prevodu Pete Mojzesove knjige. V: PACEK, Dejan (ur.). Mednarodni znanstveni posvet o tržaško-koprskem škofu Matevžu Ravnikarju : (Vače, 1776 - Trst, 1845) : Ljubljana, 18. april-Trst, 19. april 2023 = [Convegno scientifico internazionale : Matteo Ravnikar, vescovo di Trieste e Capodistria : (Vače, 1776 - Trieste, 1845) : Lubiana-Trieste, 18-19 aprile 2023]. Trst: Mladika, 2023. Str. 27-29. ISBN 978-88-7342-335-5. [COBISS.SI-ID 150661635]
31. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Semantično polje Božje in človeške ljubezni v Küzmičevem prevodu Nove zaveze (1771). V: JESENŠEK, Marko (ur.), SEDAR, Klaudija (ur.). Ob tristoletnici rojstva Števana Küzmiča : zbornik povzetkov : Ljubljana, Murska Sobota, 11. in 12. oktober 2023. Murska Sobota: Evangeličanska cerkev AV v Republiki Sloveniji: Zavod Primoža Trubarja, 2023. Str. [6-7]. ISBN 978-961-96004-2-9. [COBISS.SI-ID 177274883]
32. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Views on Ivan Cankar's values and religiosity in the works of Josip Vidmar, Boris Ziherl, France Bernik and Janko Kos = Pogledi na vrednote in religioznost Ivana Cankarja v delih Josipa Vidmarja, Borisa Ziherla, Franceta Bernika in Janka Kosa. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. Str. 13-14. [COBISS.SI-ID 144132611]
33. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Spirituality in Slovenian literature from the beginnings to the present = Duhovnost v slovenski literaturi od začetkov do danes. V: BOGATAJ, Jan Dominik (ur.). Serata romana di teologia slovena : 50 anni dal conferimento del titolo di “Pontificio” al Collegio sloveno a Roma, 30 anni della Conferenza episcopale slovena : [atti dei riassunti delle conferenze (9. giugno 2023)] = Rimski večer slovenske teologije : 50 let podelitve naslova “papeški” Slovenskemu zavodu v Rimu, 30 let Slovenske škofovske konference (SŠK) : [zbornik s povzetki predavanj (9. junij 2023)]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. Str. 20-23. ISBN 978-961-7167-12-2. [COBISS.SI-ID 158093571]
34. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Love overcomes fear and brings freedom : the courage of the female characters in the Parable of the birth of Moses (Exodus 1:8-2:10). V: SZAMOCKI, Grzegorz (ur.), WISZNIEWIECKI, Przemysław (ur.). Wolność - od czego i do czego? ; Natura i zagrożenia : od wolności fizycznej do wolności eschatycznej : Colloquia Gedanensia 15 : program i abstrakty : Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Gdańsk, 24–25 listopada 2023 = Freedom - from what and to what? ; Nature and threats : from physical freedom to eschatological freedom : Colloquia Gedanensia 15 : program and abstracts : International Scientific Conference, Gdańsk, 24–25 November 2023. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2023. Str. 15. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Broszura%20-%20Booklet.pdf. [COBISS.SI-ID 177288707]
35. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Emotions, the senses and faith in Slovenian folk prayers about the Passion of Jesus. V: Cultures of belief and unbelief : 14th Annual Conference of the International Society for Cultural History, 2–5 August 2022 University of Verona, Italy : book of abstracts. Verona: International Society for Cultural History, 2022. Str. 39-40. https://sites.hss.univr.it/isch2022/wp-content/uploads/2022/07/Verona-book-of-abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 128170499]
36. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Biografija Jezusa in Marije v razodetjih sv. Brigite Švedske in odmevi njenih "Razodetij" v poznejših biografijah Jezusa in Marije in v hagiografijah. V: BOŠNJAK, Blanka (ur.). Hagiografija v luči sodobnih raziskav : 5. mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki : zbornik povzetkov : Maribor, 18. 5.-19. 5. 2022. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2022. Str. 6-7. https://izzivislavistike.wixsite.com/website-1/povzetki. [COBISS.SI-ID 112726787]
37. AVSENIK NABERGOJ, Irena. The belonging and the exclusion of Jews in the biblical hermeneutics of Maximus the Confessor : paper 624-b. International Medieval Congress. https://www.imc.leeds.ac.uk/imc-2022/programme/. [COBISS.SI-ID 126691843]
38. AVSENIK NABERGOJ, Irena. The force of love and hate in the Story of Joseph (Genesis 37-50). V: SCHMID, Konrad (ur.). Programme book : IOSOT, IOMS, IOQS, IOSCS, IOVS, ISLP, Zurich, 5-12 August 2022. Zürich: [University, Faculty of Theology: IOSOT, Organizing Commitee], 2022. Str. 153. [COBISS.SI-ID 126690819]
39. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Čustveni svet v Pahorjevem romanu Nekropola (1967). V: S tržaškega naslova : véliki simpozij o Borisu Pahorju (1913–2022) in njegovem duhovnem sopotniku Edvardu Kocbeku (1904–1981) : 23. november 2022, Atrij ZRC SAZU, Ljubljana. [Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za kulturno zgodovino, 2022]. Str. [5]. https://ikz.zrc-sazu.si/sites/default/files/S%20TR%C5%BDA%C5%A0KEGA%20NASLOVA%20-%20Povabilo%20s%20sporedom%20simpozija%20in%20povzetki.pdf. [COBISS.SI-ID 133259523]
40. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Negative image of Jews in older Slovenian folk prayers. V: AATSEEL 2021 : conference program : presentation abstracts. [Philadelphia]: AATSEEL, 2021. Str. 28. https://www.aatseel.org/100111/pdf/presentation_abstracts2021.pdf. [COBISS.SI-ID 59043843]
41. AVSENIK NABERGOJ, Irena. ʼClimates' of thought and feeling in Medieval representations of Jesus's Passion : paper 124-b. International Medieval Congress. https://www.imc.leeds.ac.uk/imc-2021/programme/. [COBISS.SI-ID 74433027]
42. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Podobe Judov v izročilu slovenskih folklornih molitev "Marijine sanje" = Images of Jews in the tradition of Slovenian folk prayers "Mary's dreams". V: SKRALOVNIK, Samo (ur.), BEDRAČ, Marjetka (ur.). Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga : Mednarodni znanstveni simpozij : 20.-21. april 2021, spletni dogodek : zbornik povzetkov = Jewish-christian sources and dimensions of dialogue : International Scientific Symposium : 20th-21st April 2021, online event : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 24-26. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Zbornik%20povzetkov_20210410_A5_v1(1).pdf. [COBISS.SI-ID 62996739]
43. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Visoka pesem kot zgled iskanja človeka in izpolnitve hrepenenja v digitalni dobi. V: MERTIK, Matej (ur.). Za človeka gre: digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti = All about people: digital transformation in science, education and arts : zbornik povzetkov = book of abstracts : 9. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = 9th Scientific Conference with International participation : Maribor, 12. - 19. 3. 2021. 1. izd. [i. e. 1. elektronska izd.]. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 418. ISBN 978-961-6966-74-0. https://almamater.si/upload/userfiles/files/Conference_2021/AMEU_K-2021_Povzetki_B5_WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 59046403]
44. AVSENIK NABERGOJ, Irena. The Song of Songs in its poetic structure and directions of its interpretation. V: 23rd Congress of the International Organization for the Study of the Old Testament, Aberdeen, 4 - 9 August 2019. Aberdeen: University, cop. 2019. Str. 71. [COBISS.SI-ID 45037869]
45. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Saint Jerome's critique of the literary qualities of the Holy Bible = Hieronimovo vrednotenje literarne kakovosti Svetega pisma. V: BOGATAJ, Jan Dominik (ur.), MOVRIN, David (ur.), ŠPELIČ, Miran (ur.). Hieronymus noster : povzetki = abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 97, portret. ISBN 978-961-6844-78-9. [COBISS.SI-ID 45356333]
46. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Comparative presentation of Jewish martyrologies from the 12th century : paper 521-b. International Medieval Congress. https://www.imc.leeds.ac.uk/imc2019/programme/. [COBISS.SI-ID 44824109]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

47. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Erotična ljubezen in odziv na nezvestobo v Evripidovi Medeji in v izbranih besedilih hebrejskega Svetega pisma. V: Povzetki referatov : 12. Grošljev simpozij: Pretresel je Eros mi čute ko burja: Ljubezen v antiki, od ponedeljka, 31. maja, do četrtka, 3. junija 2021, Atrij ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana. [S. l.: s. n., 2021]. Str. 1. https://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/povzetki_grosljev_simpozij_2021.pdf. [COBISS.SI-ID 75232515]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

48. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Življenje Marije kot zgled poznosrednjeveške marijanske hagiografije v Razodetjih Brigite Švedske = The life of Mary as an example of Late Medieval Marian hagiography in the Revelations of Brigita of Sweden. V: BOŠNJAK, Blanka (ur.). Hagiografija v luči sodobnih raziskav. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2023. Str. 245-268, ilustr. ISBN 978-961-286-778-2. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/808, DOI: 10.18690/um.ff.9.2023.12. [COBISS.SI-ID 172322819]
49. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Law between legal norms and literary forms in the Bible. V: OHLY, Christoph (ur.), HAERING, Stephan (ur.), MÜLLER, Ludger (ur.). Rechtskultur und Rechtspflege in der Kirche : Festschrift für Wilhelm Rees zur Vollendung des 65. Lebensjahres. Berlin: Duncker & Humblot, cop. 2020. Str. 149-164. Kanonistische Studien und Texte, Bd. 71. ISBN 978-3-428-15711-2, ISBN 3-428-15711-7. ISSN 0929-0680. [COBISS.SI-ID 26847747]
50. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Sveto pismo v pridigi na Slovenskem : primeri pridig Janeza Svetokriškega in Janeza Zupeta. V: VOGEL, Jerica (ur.). Slovenščina - diskurzi, zvrsti in jeziki med identiteto in funkcijo. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. Str. 281-288. Obdobja, 39. ISBN 978-961-06-0388-7. ISSN 1408-211X. https://centerslo.si/wp-content/uploads/2020/11/Obdobja-39_AvsenikNabergoj.pdf, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL, DOI: 10.4312/Obdobja.39.281-288. [COBISS.SI-ID 42970115]
51. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Biblična hermenevtika v Vodnikovem katekizmu (1811). V: OREL, Irena (ur.), OROŽEN, Martina (ur.), JESENŠEK, Marko (ur.). Vodnikov katekizem : kershanski navuk sa Ilirske deshele vsét is Katehisma sa vse zerkve Franzoskiga Zesarstva. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. 2020, str. 257-286, 340, 344. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 139. ISBN 978-961-286-410-1. [COBISS.SI-ID 45730819]
52. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Ivan Cankar v odnosu do vere in v pogledih na katolištvo. V: JESENŠEK, Marko (ur.), KOS, Janko (ur.). Akademijski pogledi na Cankarja. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2019. Str. 80-100. Razprave, 23. ISBN 978-961-268-061-9. [COBISS.SI-ID 45136941]
53. AVSENIK NABERGOJ, Irena. The Mediterranean origins of Jewish music : tradition, cultural assimilation and religious identity. V: FONZO, Erminio (ur.), HAAKENSON, Hilary A. (ur.). Mediterranean mosaic : history and art. Fisciano: ICSR Mediterranean Knowledge, cop. 2019. Str. 79-92. Mediterranean, knowledge, culture and heritage, 6. ISBN 978-88-99662-08-0. http://www.mediterraneanknowledge.org/publications/index.php/bookseries/issue/view/24. [COBISS.SI-ID 44582445]
54. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Doživljanje oktobrske revolucije v romanu Borisa Leonidoviča Pasternaka Doktor Živago. V: AVSENIK NABERGOJ, Irena (ur.). Oktobrska revolucija : 1917-2017 : med izkušnjo, interpretacijo in poetizacijo. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. Str. 145-167, ilustr. Zbirka Življenja in dela, 20, Kulturnozgodovinske študije, 5. ISBN 978-961-05-0174-9. ISSN 1855-9360. [COBISS.SI-ID 44517677]
55. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Tek časa in pesnikovo simbolno izražanje predsmrtne agonije v psalmu 22. V: ZAJC, Neža (ur.), et al. Poezija in smrt pesnikovo sta življenje. sk2019,sk19n,ohk2019febprk. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. Str. 31-51, 334-335. Zbirka Življenja in dela, 19, Kulturnozgodovinske študije, 4. ISBN 978-961-05-0159-6. ISSN 1855-9360. [COBISS.SI-ID 44400941]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

56. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Antigonino srce kot "nihalo sveta" : Smoletova Antigona v svetu moderne drame. V: RAJH, Lara (ur.), et al. Esej na maturi 2023 : ženska na odru sveta : Antigone, Nora (Hiša lutk), Dogodek v mestu Gogi, Antigona. 1. izd. Ljubljana: Intelego, 2022. Str. 173-244. ISBN 978-961-6558-66-2. [COBISS.SI-ID 126358275]
57. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Sofoklova Antigona v svetu starogrške tragedije. V: RAJH, Lara (ur.), et al. Esej na maturi 2023 : ženska na odru sveta : Antigone, Nora (Hiša lutk), Dogodek v mestu Gogi, Antigona. 1. izd. Ljubljana: Intelego, 2022. Str. 43-95. ISBN 978-961-6558-66-2. [COBISS.SI-ID 126358531]
58. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Biografija v literarni zgodovini : Irena Avsenik Nabergoj. V: RATEJ, Mateja (ur.). Biografija na prehodu v digitalnost. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. Str. 65-84. Življenja in dela, 22, Biografske študije, 15. ISBN 978-961-05-0226-5. ISSN 2385-9792. [COBISS.SI-ID 45342253]
59. AVSENIK NABERGOJ, Irena. V svetu Cankarjeve dramatike. V: AVSENIK NABERGOJ, Irena, PERKO, Janja, ŠORLI, Mihael. Esej na maturi 2020 : v svetu Cankarjeve dramatike : [Za narodov blagor, Kralj na Betajnovi, Pohujšanje v dolini šentflorjanski, Hlapci]. 1. izd. Ljubljana: Intelego, 2019. Str. 35-206. ISBN 978-961-6558-45-7. [COBISS.SI-ID 44938797]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

60. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Maruša Brozovič, Svetopisemske in ljudske osnove ter literarne oblike motiva Marije v slovenskem pesništvu med obema svetovnima vojnama ... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 4, str. 1099-1101. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Avsenik2.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 8314714], [SNIP]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

61. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Osebne in družbene vrednote judovsko-krščanskih virov v dialogu = Personal and social values of Judeo-Christian sources in dialogue. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 78, št. 2, str. 13-19. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/78/02/Avsenik1.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/78/02/Avsenik2. [COBISS.SI-ID 178783747], [SNIP, Scopus]
62. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Razsežnosti pravičnosti in načela prevajanja judovsko-krščanskih virov = Dimensions of justice and translation principles of Jewish-Christian sources. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 1, str. 11-15. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/01/AvsenikNabergoj1.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/75/Avsenik. [COBISS.SI-ID 34437123], [SNIP, Scopus]
63. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Judovsko-krščanski viri, zgodovina Cerkve in razsežnosti dialoga. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 4, str. 851-853. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Uvod.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 8314458], [SNIP]
64. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Spremna beseda : transformacije interpretacij oktobrske revolucije. V: AVSENIK NABERGOJ, Irena (ur.). Oktobrska revolucija : 1917-2017 : med izkušnjo, interpretacijo in poetizacijo. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. Str. 205-220. Zbirka Življenja in dela, 20, Kulturnozgodovinske študije, 5. ISBN 978-961-05-0174-9. ISSN 1855-9360. [COBISS.SI-ID 44518445]

1.22 Intervju

65. AVSENIK NABERGOJ, Irena (intervjuvanec). "Beri Cankarja, ker je zmeraj sodoben". Ognjišče. [Tiskana izd.]. feb. 2019, leto 55, št. 2, str. 8-13, fotogr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8068698]

1.25 Drugi sestavni deli

66. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Feri Lainšček : pesnik, pisatelj, dramatik in avtor aradijskih iger. V: COMINO, Meta (ur.). Prešernov sklad 2021. V Ljubljani: Upravni odbor Prešernovega sklada, 2021. Str. 4-6. Prešernov sklad, 2021. ISSN 1318-6167. [COBISS.SI-ID 59044099]

1.26 Znanstveni sestavek v slovarju, enciklopediji, leksikonu

67. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Cankar, Karel. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2022, zv. 4: c, str. 42-45, portret. ISBN 978-961-254-645-8, ISBN 978-961-254-985-5, ISBN 978-961-05-0116-9, ISBN 978-961-05-0640-9, ISBN 978-961-05-0651-5. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi155736/. [COBISS.SI-ID 30145283]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

68. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Izvori podobe Judov v starejšem slovenskem slovstvenem izročilu. Ljubljana: Slovenska matica, 2023. 1021 str. Razprave in eseji, 81. ISBN 978-961-213-399-3. ISSN 1408-4511. [COBISS.SI-ID 146139651]
projekt: P6-0262 Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga; financer: ARIS
69. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Literarne oblike v Svetem pismu in odmevi v poznejši judovsko-krščanski kulturi. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 658 str. ISBN 978-961-01-6308-4. [COBISS.SI-ID 67766787]
70. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Trpljenje in smrt v zgodovini judovske literature. Ljubljana: Slovenska matica, 2020. 556 str. Razprave in eseji, 76. ISBN 978-961-213-320-7. [COBISS.SI-ID 303734784]

2.05 Drugo učno gradivo

71. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Esejistika in literarna kritika : izbrana poglavja iz esejistike in literarne kritike Slovencev v izseljenstvu, zamejstvu in zdomstvu : učno gradivo za univerzitetne študijske smeri s področja humanistike. Ljubljana: [I. Avsenik Nabergoj], 2021. 127 str. [COBISS.SI-ID 85879299]
72. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Slovenska romantika in realizem : izbrana poglavja : učno gradivo za univerzitetne študijske programe s področja humanistike. Ljubljana: [I. Avsenik Nabergoj], 2021. 116 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 85873411]
73. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Slovenske literarne revije in literarni programi po letu 1950 : (izbrana poglavja) : idejni in estetski tokovi v osrednji kulturno-literarni reviji Slovencev v izseljenstvu, zamejstvu in zdomstvu (Meddobje, 1954-) : učno gradivo za univerzitetne študijske programe na področju humanistike. Ljubljana: [I. Avsenik Nabergoj], 2021. 85 str. [COBISS.SI-ID 85876739]
74. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Uvod v esejistiko : učno gradivo za univerzitetne študijske programe na področju humanistike. Ljubljana: [I. Avsenik Nabergoj], 2021. 43 str. [COBISS.SI-ID 85882371]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

75. TUŠAR, Magda (avtor, oseba, ki intervjuva), ŠKAMPERLE, Igor (intervjuvanec), SENEGAČNIK, Brane (intervjuvanec), SAMIDE, Irena (intervjuvanec), AVSENIK NABERGOJ, Irena (intervjuvanec), POBEŽIN, Gregor (intervjuvanec), HRIBERŠEK, Matej (intervjuvanec), BLAŽIČ, Milena (intervjuvanec), GROŠELJ, Nada (intervjuvanec). Ljubezen v antiki. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (62 min, 44 sek)). Kulturni fokus. https://radioprvi.rtvslo.si/2021/05/kulturni-fokus-259/. [COBISS.SI-ID 74435587]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

76. AVSENIK NABERGOJ, Irena. A critique of the Austro-Hungarian Empire in the years before its collapse by the greatest Slovenian writer Ivan Cankar : predavanje na konferenci Cultural histories of Empire, International Society for Cultural History, 19-22 June 2023. [COBISS.SI-ID 176949251]
77. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Pahorjeva osebnost in delo v očeh njegovih dopisovalcev : predavanje na znanstvenem posvetu Književna republika Borisa Pahorja, Dvorana Slovenske matice, Ljubljana, 29. nov. 2023. [COBISS.SI-ID 178860803]
78. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Semantično polje ljubezni v izvirniku in v Ravnikarjevem prevodu Pete Mojzesove knjige : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetu o tržaško-koprskem škofu Matevžu Ravnikarju, Velika dvorana Teološke fakultete Univ. v Ljubljani (SLO), 18. apr. 2023. [COBISS.SI-ID 150660355]
79. AVSENIK NABERGOJ, Irena. The semantic field of truth in the Old and New Testaments : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju Colloquia Gedanensia 14 "Prawda - jaka, czyja i dlaczego? = Truth - What, Whose and Why?", Gdańsk University (POL), 18. nov. 2022. [COBISS.SI-ID 133259779]
80. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Bakhtin's theory of speech genres and the narrative of Joseph in Genesis 37-50 : e-predavanje po videopovezavi na posvetovanju "Intersections: A Forum for Research on Ancient Israel, Hebrew Bible, and Cognate Topics", org. EABS, European Association ob Biblical Studes, Wuppertal (DEU), 24. avg. 2021. [COBISS.SI-ID 75232259]
81. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Erotična ljubezen in odziv na nezvestobo v Evripidovi Medeji in v izbranih besedilih hebrejskega Svetega pisma : predavanje na 12. Grošljevem simpoziju "Pretresel je Eros mi čute ko burja: ljubezen v antiki", tematski sklop "Eros od bronaste dobe do poklasične Grčije", Atrij ZRC SAZU, 1. jun. 2021. [COBISS.SI-ID 74434819]
82. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Maternal compassion and emotional devotion in old Slovenian prayers and meditations on the Passion of Jesus : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju Colloquia Gedanensia XII "Piety - How, Where and for What?" po videopovezavi Zoom, org. Gdańskie Seminarium Duchowne (POL), 14. nov. 2020. [COBISS.SI-ID 46224643]

3.25 Druga izvedena dela

83. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Adventni večer z dr. Ireno Avsenik Nabergoj : predavanje in predstavitev knjige v adventnem času, župnija Marijinega Vnebovzetja Lesce, 16. 12. 2023. [COBISS.SI-ID 178862339]
84. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Literarni prikazi vrednot v Svetem pismu in njihov vpliv na duhovno kulturo : e-predavanje po videopovezavi Zoom v okviru serije mesečnih dogodkov "Večerna akademija", org. Jezuitski kolegij v Ljubljani, Ljubljana (SLO), 30. mar. 2021. [COBISS.SI-ID 59045635]
85. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Trpljenje in smrt v zgodovini judovske literature : predstavitev istoimenske monografije preko platforme Zoom na tiskovni konferenci izšlih publikacij Teološke fakultete UL "Beri in ostani zdrav", 3. dec. 2020. [COBISS.SI-ID 45732099]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

86. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. AVSENIK NABERGOJ, Irena (področni urednik 2011-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 1920-. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=60, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 8745472]
87. Romanoslavica. AVSENIK NABERGOJ, Irena (član uredniškega odbora 2017-). [Print ed.]. Bucureşti: Editura universitãţii: Asociaţia Slaviştilor din România: = Romanian Association of Slavic Studies, [1958]-. ISSN 0557-272X. http://www.romanoslavica.ro/. [COBISS.SI-ID 21665792]
88. Prešernov sklad. AVSENIK NABERGOJ, Irena (član uredniškega odbora 2021). V Ljubljani: Upravni odbor Prešernovega sklada, 1994-. ISSN 1318-6167. [COBISS.SI-ID 38598144]
89. AVSENIK NABERGOJ, Irena (urednik). Oktobrska revolucija : 1917-2017 : med izkušnjo, interpretacijo in poetizacijo. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. 235 str., ilustr. Zbirka Življenja in dela, 20, Kulturnozgodovinske študije, 5. ISBN 978-961-05-0174-9. ISSN 1855-9360. [COBISS.SI-ID 299395840]
90. ŠTERBENC SVETINA, Barbara (glavni urednik, član uredniškega odbora). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2013-<2022>. Zv. <1-5>, portreti. ISBN 978-961-254-645-8, ISBN 978-961-254-985-5, ISBN 978-961-05-0116-9, ISBN 978-961-05-0640-9, ISBN 978-961-05-0651-5. http://www.slovenska-biografija.si/. [COBISS.SI-ID 269493248]

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

91. ENIKO, Mateja. Pesniška samorefleksija v sodobni slovenski poeziji po drugi svetovni vojni : disertacija = Poetic self-reflection in the contemporary Slovenian poetry after the Second World War : dissertation. Nova Gorica: [M. Eniko], 2021. 350, 338 str. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=6365, Repozitorij Univerze v Novi Gorici - RUNG. [COBISS.SI-ID 57871619]
92. BROZOVIČ, Maruša. Svetopisemske in ljudske osnove ter literarne oblike motiva Marije v slovenskem pesništvu med obema svetovnima vojnama : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Brozovič], 2019. XII, 369 str., ilustr., tabele. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 301496576]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

93. KERZNAR DEBELEC, Vesna. Svetopisemska motivika in etika v delih Dragotina Ketteja, Otona Župančiča in Frana Saleškega Finžgarja : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Kerznar Debelec], 2021. VII, 91 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 80411907]

Recenzent

94. OSREDKAR, Mari Jože. Guy Lafon : mislec odnosa. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; v Ljubljani: Teološka fakulteta, 2022. 106 str. Znanstvena knjižnica, 80a. ISBN 978-961-7167-01-6, ISBN 978-961-278-575-8. [COBISS.SI-ID 96126467]
95. KRAVTSOV, Sergey R. (urednik), VIDMAR, Polona (urednik). Jewish-Slavic cultural horizons : essays on Jewish history and art in Slavic lands. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. 513 str., ilustr. Jews and Slavs, vol. 27. ISBN 978-961-05-0623-2. ISSN 1580-1985. [COBISS.SI-ID 97559811]
96. MIKOLIČ, Vesna (urednik). Življenje in delo Štefana Barbariča. Ljubljana: Slovenska matica, 2021. 140 str., ilustr. Odstiranja, 4. ISBN 978-961-213-356-6. ISSN 2784-4625. [COBISS.SI-ID 85273347]
97. KRAŠOVEC, Jože. Razsežnosti Božje pravičnosti in pravice v hebrejskem Svetem pismu. Ljubljana: Družina, 2020. 383 str. ISBN 978-961-04-0695-2. [COBISS.SI-ID 30319363]
98. VIDMAR, Polona (urednik). Umetnostna in zgodovinska srečevanja z Judi na Slovenskem. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. 242 str., ilustr. Opera Instituti Artis Historiae. ISBN 978-961-05-0502-0. [COBISS.SI-ID 41585667]
projekt: P6-0061 Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru; financer: ARRS
projekt: NI-0003 Digitalizacija judovske dediščine v Sloveniji (bilateralni projekt z Izraelom); financer: ARRS
99. Veliki zdravnik Fan Fenglong - Oki, dr. Janez Janež, ki je ravnino Lanyang posejal s sočutjem. Ljubljana: Salve; Dolsko: Društvo misijonarja dr. Janeza Janeža, 2020. 215 str., ilustr. ISBN 978-961-289-083-4. [COBISS.SI-ID 30811395]

Lektor

100. Veliki zdravnik Fan Fenglong - Oki, dr. Janez Janež, ki je ravnino Lanyang posejal s sočutjem. Ljubljana: Salve; Dolsko: Društvo misijonarja dr. Janeza Janeža, 2020. 215 str., ilustr. ISBN 978-961-289-083-4. [COBISS.SI-ID 30811395]
101. KRAŠOVEC, Jože (urednik, prevajalec). Sveto pismo. Zgodovinske knjige : drugi del : jeruzalemska izdaja [SPJ : uradni prevod Katoliške cerkve v Sloveniji]. 1. izd. Ljubljana: Slovenska škofovska konferenca: Družina, 2019. 247 str. ISBN 978-961-04-0610-5, ISBN 978-961-94056-3-5. [COBISS.SI-ID 302189312]


NERAZPOREJENO

102. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga : razprave na témo = Values in Judaeo-Christian sources and traditions and the possibilites for dialogue : articles on the theme. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 4, str. 777-779. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/04/Avsenik.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 135586051], [SNIP]
103. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Zoranu v slovo. V: KRAKAR-VOGEL, Boža (ur.). Kar je, beži : Zoranu Božiču v spomin : ob prvi obletnici smrti dr. Zorana Božiča, literarnega zgodovinarja, prešernoslovca, profesorja in publicista. Nova Gorica: Slavistično društvo, 2022. Str. 26-27. ISBN 978-961-95949-0-2. [COBISS.SI-ID 127841795]
104. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Prešernova nagrada 2021 : Feri Lainšček : pesnik, pisatelj, dramatik in avtor radijskih iger : Namesto koga roža cveti. Prešernov sklad. 2021, str. 3-6, portret. ISSN 1318-6167. [COBISS.SI-ID 72862723]
105. AVSENIK NABERGOJ, Irena, PERKO, Janja, ŠORLI, Mihael. Esej na maturi 2020 : v svetu Cankarjeve dramatike : Hlapci, Kralj na Betajnovi, Za narodov blagor, Pohujšanje v dolini šentflorjanski. Elektronska izd. Ljubljana: Intelego, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB). ISBN 978-961-6558-47-1. https://www.biblos.si/isbn/9789616558471, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 305078016]
106. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Podoba Judov v evropski literaturi, gledališču, glasbi in filmu. Elektronska izd. Ljubljana: Slovenska matica, 2019. Razprave in eseji, 72. ISBN 978-961-213-312-2. https://www.biblos.si/isbn/9789612133122, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 302647808]
107. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Trpljenje in smrt v zgodovini judovske literature. Elektronska izd. Ljubljana: Slovenska matica, 2019. ISBN 978-961-213-348-1. https://www.biblos.si/isbn/9789612133481. [COBISS.SI-ID 305062656]
108. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Zgodovina protijudovstva in antisemitizma v Evropi. Elektronska izd. Ljubljana: Slovenska matica, 2019. Razprave in eseji, 70. ISBN 978-961-213-311-5. https://www.biblos.si/isbn/9789612133115, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 302648832]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).
Zadnja posodobitev podatkov: 10. 06. 2024

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

1999−2003: raziskovalni program P0-0502-0170 Krivda in sprava, TEOF UL (odgovorni nosilec prof. dr. Jože Krašovec).

2004–2008 raziskovalni program P6-0262: Zgodovina oblik v judovsko-krščanskih virih in tradiciji (odgovorni nosilec prof. dr. Jože Krašovec).

2005−2008: raziskovalni projekt J6-7002 (B) Stalnice in prelomi v zgodovini slovenskega prostora, ZRC SAZU (odgovorni nosilec prof. ddr. Igor Grdina).

2009–2012 raziskovalni projekt J6-2090: Izvori in transformacije motivov in simbolov v literaturi in jezikih (odgovorna nosilka na Znanstvenoraziskovalnem inštitutu Slovenske akademije znanosti in umetnosti).

2009–2014 raziskovalni program P6-0262: Zgodovina oblik v judovsko-krščanskih virih in tradiciji (odgovorni nosilec prof. dr. Jože Krašovec).

2013: raziskovalni projekt J6-3627: (Pre)oblikovanje spomina na prelomna obdobja v slovenski zgodovini 20. stoletja (odgovorni nosilec prof. dr. Oto Luthar). 

2013–2016 raziskovalni projekt J6-5567: Beseda v dialogu (odgovorni nosilec prof. dr. Jože Krašovec).

2013–2016 raziskovalni projekt Slovensko slovstvo v neznanih rokopisih med reformacijo in romantiko: informacijsko-tehnološko podprte analize in znanstvene objave (odgovorni nosilec dr. Matija Ogrin, Inštitut za literarne vede ZRC SAZU). 

2015–2019 raziskovalni program P6-0262: Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti (odgovorni nosilec prof. dr. Jože Krašovec).

2016–2020: raziskovalni program P6-0262: Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti (odgovorna nosilka dr. Irena Avsenik Nabergoj).

2017–2020: temeljni raziskovalni projekt J6-8258: Slovenske misijonarke v Indiji; pozabljeno poglavje v medkulturnih odnosih (odgovorna nosilka dr. Ana Jelnikar).

Izbor pomembnih raziskovalnih dosežkov