Profesor dr. ANTON JAMNIK

Anton Jamnik se je rodil  27. 7. 1961 v Ljubljani. Osnovno šolo je končal leta 1976 v Grosupljem in se vpisal na gimnazijo Josipa Jurčiča v Stični, kjer je leta 1980 maturiral. Po odsluženem vojaškem roku se je leta 1981 vpisal na Teološko fakulteto v Ljubljani in tu diplomiral leta 1987. Nadškof dr. Alojzij Šuštar ga je po mašniškem posvečenju poslal za kaplana v Kočevje, leta 1990 pa imenoval za svojega tajnika. 

Pri katedri za filozofijo Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je nadaljeval z magistrskim študijem in leta 1993 zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Sveto med transcendenco in imanenco v sodobni slovenski filozofski misli. Naslednje leto je bil izvoljen in imenovan  za asistenta pri Katedri za filozofijo  TF Univerze v Ljubljani. Istega leta se je preselil v Zavod sv. Stanislava, kjer je na Škofijski klasični gimnaziji poučeval verouk in nato filozofijo.  Ob tem je nadaljeval svoj doktorski študij v Ljubljani in v Oxfordu, ter zaključil na Teolološki fakulteti Univerze v Ljubljani  z  disertacijo  Rawlsov poskus etične utemeljitve liberalizma - mentor prof. dr. Anton Stres, komentorja prof. dr. Janez Juhant in dr. Cyril Barrett, Campion Hall, University of Oxford. Od leta 1997 je bil docent za filozofijo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, leta 2012 pa je bil izvoljen in imenovan za izrednega profesorja za filozofijo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. 

Leta 1996 je bil imenovan za člana Republiške kurikularne komisije za filozofijo, od januarja 2002  do leta 2016 je bil  predsednik Republiške maturitetne komisije za filozofijo.   
Od leta 1995  do leta 2000 je bil odgovorni urednik revije Tretji dan. Od ustanovitve dalje (leta 1993)  je bil tajnik Mešane krovne komisije Rimokatoliške Cerkve in Vlade republike Slovenije (do leta 1997). Leta 1997 je postal mladi član Evropske akademije znanosti in umetnosti s sedežem v Salzburgu, leta 2008 pa redni član. Julija 2000 ga je ljubljanski nadškof dr. Franc Rode imenoval za direktorja Zavoda sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano.

Od avtorski del je najpomembnejša knjiga, ki je leta 1998 izšla pri Novi reviji z naslovom Liberalizem in vprašanje etike. Prav tako pa je pri Novi reviji leta 2009 kot del monografije izšlo njegova razprava o komunitarizmu v odnosu do liberalizma. Leta 2012 je izšlo njegova tretja knjiga z naslovom »Med Vagabundom in romarjem« (Družina, 2012), ki obravnava temeljna etična vprašanja, liberalizem, vprašanja s področja filozofije religije, ter vprašanje slovenske osamosvojitve. Leta 2016 je pri založbi Ognjišče izšla njegova monografija z naslovom »Naš nadškof Šuštar – eden od očetov slovesnke samostojnosti«.  S področja etike in družbenih vprašanj je objavil tudi mnoge druge razprave kot npr:  Trstenjakovo etično pojmovanje človeka, Med vrednotami in liberalizmom,  Postmoderna etična perspektiva, Strpnost - krepost za nove čase, Evropa išče svojo dušo, Propad totalitarnih ideologij in družbeno-moralna kriza, v zadnjih letih pa je objavil članke s področja filozofije religije in poslovne etike v znanstvenih revijah v Pekingu, Buenos Airesu, Dublinu, Tokiu in drugih znanstvenih revijah po Evropi in svetu.  
Imel je predavanje na Teološkem tečaju za študente in izobražence v Ljubljani in po drugih mestih po Sloveniji; julija 2000 je imel predavanje na Evropskem srečanju katoliških pedagogov z naslovom Učitelj pred izzivi časa, dvakrat je predaval v Dragi, sodeloval je na simpoziju v Rimu in drugod po svetu. Po letu 2005 se zelo intenzivno posveča sodelovanju na mednarodni ravni, na področju šolstva pa je vodil Komisije tako za katoliško osnovno šolo, kot tudi bodočo Katoliško Univerzo, ki je leta 2010 pričela  s prvo fakulteto za Poslovne vede. S tem je bil tudi zaključen obširen projekt pokritje celotne vertikale katoliškega šolstva, od vrtcev do Katoliške fakultete za Poslovne vede. 

Leta 2005 ga je papež Benedikt XVI imenoval za pomožnega škofa v Ljubljanski nadškofiji. Posvečen je bil januarja 2006. Tri leta je vodil komisijo za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci, še danes pa vodi Komisijo za kulturo pri Slovenski škofovski konferenci.  Leta 2008 je postal redni član Evropske akademije znanosti in umetnosti s sedežem v Salzburgu.  Vodil je Komisijo za pripravo katoliške osnovne šole, ki je leta 2008 začela delovati v Zavodu Svetega Stanislava in je to prva katoliška osnovna šola v Sloveniji. Zadnja leta predava po različnih univerzah po Evropi, v februarju 2008 pa je imel tudi predavanje na Harvardu o vprašanju liberalizma in etike. 1. septembra 2008 je bil ponovno imenovan za predsednika maturitetne komisije za filozofijo pri Ministrstvu za šolstvo. V letih 2006 do 2009, ko je bil pri Slovenski Škofovski konferenci odgovoren za  področje šolstva se je poleg ustanavljanja prve katoliške osnovne šole posvetil ustanavljanju Katoliške Univerze. Pomemben korak na tej poti je bil ustanovitev Katoliškega inštituta, katerega prvi direktor je bil (do leta 2009). Pri tem projektu je pomembno raziskovalno delo in sodelovanje z slovenskimi univerzami in inštituti in drugimi inštituti in univerzami po svetu. Leta 2010 je tako začela z delom prva fakulteta bodoče Katoliške Univerze, Fakulteta za poslovne vede (program za to fakulteto je bil od države verificiran februarja 2009), na kateri je prva leta predaval filozofijo, filozofijo religije in etiko (poslovno etiko). Prav na področju mednarodnega sodelovanj je bilo v njegovem času direktorske službe Katoliškega inštituta podpisanih večje število pogodb o sodelovanju z tujimi Univerzami, od Evrope, ZDA, Južne Amerike do Azije. Kot član Evropske akademije znanosti in umetnosti veliko sodeluje z različnimi ustanovami po celem svetu. Tako je predaval v ZDA (Harvard, Boston College, Georgetown University), Angliji (Oxford, Cambridge), v Argentini,  Na Japonskem v Tokyu (Sophia University in Tsuda University) in na različnih  drugih univerzah, v Salzburgu kot redni član Evropske akademije znanosti in umetnosti. V zadnjih letih se še več posveča mednarodnim povezavam. Tako je leta 2010 in leta 2011 aktivno sodeloval s predavanji na konferencah v Tokiu(Japonska) , Cochinu, Bangalore (Indiji) in nekaterih drugih azijskih deželah. Aktivno sodeluje tudi z Mednarodnim inštitutom za poslovno etiko v Pekingu (Kitajska), kjer v programski skupini v katero je vključen pripravljajo knjigo o Poslovni etiki. Zadnja leta intenzivno sodeluje s Katoliško Univerzo svetega Jožefa v Macau na Kitajskem.  Prav tako sodeluje v skupnih projektih s Katoliško Univerzo v Buenos Airesu (Argentina) in Univerzo v Dublinu, ter Ateneno de Manila University na Filipinih, Taiwanu in Šanghaju na Kitajskem. Seveda Jamnik redno predva na različnih kongresih slovenskik in mednarodnih v Sloveniji. Je redden predavatelj v okviru Zdravniške zbornice, kjer predava o medicinski etiki, prav tako pa redno predava za zdravnike in osebje Medicorja, ko prirejajo Mednarodne kongrese. >Je tudi redni predavatelj na mednarodnih konferencah Svetovnega slovenskega kongresa. Poleg mnogih znasnstvenih člankov je napisal tudi tri monografije: Liberalizem in vprašanje etike, Med romarjem in vagabundom, Naš nadškof Šuštar, ter daljšo razpravo o komunitarizmu v knjigi Mateje Pevec Rozman z naslovom Etika in sodobna družnba

Januarja 2013 je sodeloval na treh mednarodnih konferencah v Aziji: v New Delhiju na temo krščanstva v globalnem svetu, v Bangaloreju (Indija) je imel seminar o etiki na St. John's University za študente medicine, v Sanghaiu in Pekingu pa je predaval o sodobnih etični dilemah globalnega sveta. Leta 2017 pa je imel dvotedensko predavanje v Mumbaiu v Indiji in sicer za študente teologije ter o medicinski etiki na tamkajšnjem Katoliškem inštitu za Medicinsko etiko. Posveča se predvsem sodobnim vprašanjem s področja filozofije religije, medverskega dialoga in aplikativne etike ter dilemam sodobnega liberalizma. Leta 2018 je predaval v Seulu na Katoliški Univerzi. V juliju 2018 je v Singapurju imel dve predavanji o spravi na Korejskem poolotoku. V zadnji 10 letih se polega predavanja in izdajanju zznanstvenih člankov v Sloveniji in po Evropi in Ameriki še posebej posveča azijskemu prostoru: Kitajski, Koreji, Indiji, Filipinon, Japonski, Singapurju ter drugim državam v tem delu sveta.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. JAMNIK, Anton. Paul Tillich and the courage to be in the time of covid. Àomén Lìshì xuéshè xuékān ; The journal of the Macau Rici Institute. 2022, issue 9, str. 54-63. ISSN 2520-7903. https://mrijournal.riccimac.org/articles/issue_09/MRI_Journal_Issue_Nine.pdf. [COBISS.SI-ID 110876163]
2. JAMNIK, Anton. Paul Tillich’s theological circle betwen fear and the courage to be. Diacovensia : Teološki prilozi. 2022, vol. 30, no. 3, str.327-345. ISSN 1330-2655. https://hrcak.srce.hr/file/414132, DOI: 10.31823/d.30.3.1. [COBISS.SI-ID 132830467], [SNIP]
3. JAMNIK, Anton. Rawls' theory of justice as fairness as foundation and challenge for local self-government. Lex localis : revija za lokalno samoupravo. [Tiskana izd.]. 2022, vol. 20, no. 3, str. 641-665. ISSN 1581-5374. http://pub.lex-localis.info/index.php/LexLocalis/article/view/1881, DOI: 10.4335/20.3.641-665(2022). [COBISS.SI-ID 112424963], [JCR, SNIP, WoS do 20. 1. 2023: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00, Scopus do 26. 11. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
4. JAMNIK, Anton. Liberalism and code of ethics in local self-government and management. Lex localis : revija za lokalno samoupravo. [Tiskana izd.]. Apr. 2021, vol. 19, no. 2, str. 397-413. ISSN 1581-5374. http://pub.lex-localis.info/index.php/LexLocalis/issue/view/101, DOI: 10.4335/19.2.397-413(2021). [COBISS.SI-ID 65558019], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
5. JAMNIK, Anton. Etični imperativ med transcendenco postmoderne in imanenco liberalizma. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 2, str. 335-347. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/02/Jamnik.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5. [COBISS.SI-ID 7993690], [SNIP]

1.02 Pregledni znanstveni članek

6. JAMNIK, Anton. Med upanjem kot darom in iluzijami samozadostnega subjekta = Between hope as a gift and illusions of a self-sufficient subject. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 4, str. 807-824. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/04/Jamnik.pdf, DOI: 10.34291/BV2021/04/Jamnik. [COBISS.SI-ID 91381763], [SNIP, WoS do 15. 12. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00, Scopus do 20. 12. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
7. JAMNIK, Anton. Rawls' theory of justice as fairness : philosophical - theological interpretation. Bogoslovska smotra. 2021, [god.] 91, [br.] 5, str. 1037-1058. ISSN 0352-3101. https://hrcak.srce.hr/file/397000, DOI: 10.53745/bs.91.5.3. [COBISS.SI-ID 101633539], [SNIP, WoS]

1.03 Kratki znanstveni prispevek

8. JAMNIK, Anton. Ethics, communication, religious dialogue in global world. Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja. 2021, god. 25, br. 1, str. 41-56. ISSN 1512-5513. [COBISS.SI-ID 70844163]

1.04 Strokovni članek

9. JAMNIK, Anton. Sredi vojne sošolec France Bučar pripešači do nadškofa Šuštarja. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 26. jun. 2021, leto 63, št. 145, fotogr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 70817539]
10. JAMNIK, Anton. Upanje je melodija brez besed. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 24. dec. 2021, leto 63, št. 299, fotogr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 91235843]
11. JAMNIK, Anton. Narediti nekaj lepega in dobrega. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 15. feb. 2020, leto 62, št. 37, fotogr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 8320858]
12. JAMNIK, Anton. Učenje, veselo pričakovanje samega sebe. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 7. sep. 2019, leto 61, št. 206, fotogr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 8194906]
13. JAMNIK, Anton. Politika brez načel, trgovina brez morale, bogatenje brez dela, znanost brez humanosti. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 10. feb. 2018, leto 60, št. 33, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 7825498]
14. JAMNIK, Anton. Izziv liberalističnemu pragmatizmu in racionalni preračunljivosti. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 31. mar. 2018, leto 60, št. 75, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 7852890]
15. JAMNIK, Anton. Sodobni svet, svet osamljenih tujcev. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 30. jun. 2018, leto 60, št. 148, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 7929178]
16. JAMNIK, Anton. Vprašanje odgovornosti v času liberalistične družbe. HR&M : strokovna revija za področje razvoja organizacij in vodenja ljudi pri delu. [Tiskana izd.]. okt.-nov. 2018, letn. 4, št. 18, str. 52-56, avtorj. sl. ISSN 2463-9443. [COBISS.SI-ID 7991642]
17. JAMNIK, Anton. Vloga razumnosti pri verovanju v svetu liberalistične družbe. Tretji dan. 2018, 47, [št.] 7/8, str. 79-90, ilustr. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 8038490]

1.05 Poljudni članek

18. JAMNIK, Anton. Skrivnosti velikega tedna odsevajo v našem življenju. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 69, št. 15/16, str. 6-7, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8361306]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

19. JAMNIK, Anton. Moral theories and application in business ethics (ethical code). V: BENAZIĆ, Manuel (ur.), et al. "Tourism, innovations and entrepreneurship - TIE 2019" : 9th International scientific conference : 26th -27th September 2019 : Poreč, Istria, Croatia : conference proceedings. 9th International scientific conference "Tourism, innovations and entrepreneurship - TIE 2019" 26th -27th September 2019 Poreč, Istria, Croatia. Pula: Juraj Dobrila University of Pula: Faculty of Economics and Tourism "Dr. Mijo Mirković", 2020. Str. 227-246. ISBN 978-953-8278-53-2, ISBN 978-953-8278-54-9. https://fet.unipu.hr/_download/repository/Conference_Proceedings_2020.pdf. [COBISS.SI-ID 55528195]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

20. JAMNIK, Anton. Odgovornost in sočutje kot pot medicinske etike = Responsability and comapassion in medical ethics. V: FRLAN, Nina (ur.), KLOPČIČ, Luka (ur.). XI. konferenca slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije : zbornik : Ljubljana, 5. in 6. oktober 2021. Ljubljana: Svetovni slovenski kongres: = Slovenian World Congress, 2021. Str. 34-40. ISBN 978-961-6700-32-0. [COBISS.SI-ID 82191363]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

21. JAMNIK, Anton. Affecitve resonance of networks - social media = Afektivna resonanca omrežij - družbenih medijev. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 22-24. [COBISS.SI-ID 130095363]
22. JAMNIK, Anton. Between hope as a gift and illusions of a self-sufficient subject = Med upanjem kot darom in iluzijami samozadostnega subjekta. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 24-25. [COBISS.SI-ID 84705539]
23. JAMNIK, Anton. Communitarian ethics as a ground of resilience = Komunitarna etika kot temelj rezilientnosti. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 26-27. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38151171]
24. JAMNIK, Anton. Etični izzivi pred katerimi se nahaja zdravstvo = Ethical challenges to medicine. V: MIKLAVČIĆ, Nataša (ur.), KLOPČIČ, Luka (ur.). Zbornik. X. konferenca slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije, Ljubljana, 24. in 25. maj 2018. Ljubljana: Svetovni slovenski kongres: = Slovenian World Congress, 2018. Str. 55-56. ISBN 978-961-6700-28-3. [COBISS.SI-ID 112416259]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

25. JAMNIK, Anton. Theological foundation of Christian witnessing and the courage of resilience. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethics of resilience : vulnerability and survival in times of pandemics and global uncertainty. Berlin: Lit, cop. 2022. Str. 95-114, 245. Theology East - West, vol. 29. ISBN 978-3-643-91211-4, ISBN 978-3-643-96211-9. [COBISS.SI-ID 119945987]
26. JAMNIK, Anton. The question of personal identity in time of transhumanism. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Transhumanism as a challenge for ethics and religion. Wien; Zürich: Lit, cop. 2021. Str. 119-126, 219. Theology East-West, vol. 27. ISBN 978-3-643-91297-8, ISBN 978-3-643-96297-3. [COBISS.SI-ID 75680515]
27. JAMNIK, Anton. Ethical implacations [!] in the ground of God commands theory as natural law and challenge for dialogue. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethical implications of one God : the significance of monotheism. Wien; Zürich: Lit, cop. 2020. Str. 69-78, 186. Theology East-West, vol. 26. ISBN 978-3-643-91126-1, ISBN 978-3-643-96126-6. [COBISS.SI-ID 21766659]
28. JAMNIK, Anton. Nadškof Alojzij Šuštar, eden od očetov slovenske samostojnosti. V: JAMNIK, Anton (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Nadškof Alojzij Šuštar : 100-letnica rojstva. Ljubljana: Družina, 2020. Str. 32-80, ilustr. ISBN 978-961-04-0698-3. [COBISS.SI-ID 37874179]
29. JAMNIK, Anton. Religious and cultural tensions and their overcoming in the time of globalisation. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion as a factor of intercultural dialogue. Wien; Zürich: Lit, cop. 2019. Str. 77-91. Theology East-West, vol. 22. ISBN 978-3-643-91014-1. [COBISS.SI-ID 8155226]
30. JAMNIK, Anton. Education and the argumentation of empathy and sacrifice. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges. Wien; Zürich: Lit, 2018. Str. 103-112. Theology East-West, vol. 21. ISBN 978-3-643-90917-6. [COBISS.SI-ID 7867994]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

31. JAMNIK, Anton, ŽALEC, Bojan. Uvod. V: JAMNIK, Anton (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Nadškof Alojzij Šuštar : 100-letnica rojstva. Ljubljana: Družina, 2020. Str. 11-14. ISBN 978-961-04-0698-3. [COBISS.SI-ID 37868547]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

32. JAMNIK, Anton. Zakaj dve veroizpovedi?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 15. jan. 2023, letn. 72, št. 2, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 137592835]
33. JAMNIK, Anton. Spoštovati starše tudi, če te zlorabljajo?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 20. feb. 2022, letn. 71, št. 7, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 98011395]
34. JAMNIK, Anton. Kam gre nemška Katoliška cerkev?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 7. avg. 2022, letn. 71, št. 31, str. 24, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 119108611]
35. JAMNIK, Anton. Beg pred svetom in odgovornostjo?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 23. okt. 2022, letn. 71, št. 42, str. 5, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 126875139]
36. JAMNIK, Anton. Cepivo proti polarizaciji in konfliktom. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 17. jan. 2021, letn. 70, št. 3, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 46821379]
37. JAMNIK, Anton. Je večnost tudi za živali?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 21. mar. 2021, letn. 70, št. 12, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 56758787]
38. JAMNIK, Anton. Je usmiljenje res za vse rodove?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 6. jun. 2021, letn. 70, št. 23, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 66483971]
39. JAMNIK, Anton. Kaj nam ostaja skupnega?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 15. avg. 2021, letn. 70, št. 33, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 73731331]
40. JAMNIK, Anton. Človek brez vesti?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 17. okt. 2021, letn. 70, št. 42, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 80403715]
41. JAMNIK, Anton. Katera molitev je več "vredna"?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 70, št. 51/52, str. 40, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 89555459]
42. JAMNIK, Anton. Mi in oni. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 23. feb. 2020, letn. 69, št. 8, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8320602]
43. JAMNIK, Anton. Ko nas obsije svetloba z neba. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. jul. 2020, št. 123, str. 1, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 21998851]
44. JAMNIK, Anton. Vedno bolj smo si odtujeni. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 13. jan. 2019, letn. 68, št. 2, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8062042]
45. JAMNIK, Anton. Evropska barka. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 31. mar. 2019, letn. 68, št. 13, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8096346]
46. JAMNIK, Anton. Suženj novic. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 15. sep. 2019, letn. 68, št. 37, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8185434]
47. JAMNIK, Anton. "Da malo zaboli". Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 1. dec. 2019, letn. 68, št. 48, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8234330]
48. JAMNIK, Anton. Krik človeka po ljubezni. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 67, št. 1, str. 32, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7803482]
49. JAMNIK, Anton. Med svetostjo življenja in evtanazijo. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 27. maj 2018, letn. 67, št. 22, str. 22, avtorj. sl. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7872858]
50. JAMNIK, Anton. So vzhodne verske prakse škodljive?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 12. avg. 2018, letn. 67, št. 33, str. 24, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7941466]

1.22 Intervju

51. JAMNIK, Anton (intervjuvanec). Vatikansko "prehitevanje po desni" : škof dr. Anton Jamnik ob 30. obletnici vatikanskega priznanja samostojne slovenske države. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 23. jan. 2022, letn. 71, št. 3, str. 12-13, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 100443907]
52. JAMNIK, Anton (intervjuvanec). Obsijala nas je svetloba z neba : pogovor z ljubljanskim pomožnim škofom dr. Antonom Jamnikom ob jubileju tridesetletnice samostojnosti države Slovenije. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 20. jun. 2021, letn. 70, št. 25, str. 4-5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 70647043]
53. JAMNIK, Anton (intervjuvanec). Raje kozarec vina kot grozdje : nadškof dr. Alojzij Šuštar ... samobitnost in zavest. Slovenske novice. [Tiskana izd.]. 17. jun. 2021, leto 31, št. 162, str. 4-5, ilustr. ISSN 0354-1088. [COBISS.SI-ID 70819587]
54. JAMNIK, Anton (intervjuvanec). "Milostni trenutki naše slovenske zgodovine" : čez približno ... smo se pogovarjali z ljubljanskim pomožnim škofom Antonom Jamnikom. Virtuti & musis : interno glasilo Marijine kongregacije slovenskih duhovnikov in bogoslovcev. maj 2021, letn. 58, str. 16-18, ilustr. [COBISS.SI-ID 66644739]
55. JAMNIK, Anton (intervjuvanec). "Božji blagoslov, da moremo živeti v samostojni državi Sloveniji" : intervju z ljubljanskim pomožnim škofom msgr. dr. Antonom Jamnikom. Marija : glasilo Slovenskega narodnega svetišča Marija Pomagaj. mar. 2020, letn. 11, , str. 4-7, ilustr. ISSN 1855-9808. [COBISS.SI-ID 18505987]
56. JAMNIK, Anton (intervjuvanec). Upam, da nas je pandemija prebudila. Slovenske novice. [Tiskana izd.]. 9. apr. 2020, leto 30, št. 97, str. 10-12, ilustr. ISSN 0354-1088. [COBISS.SI-ID 18487299]
57. JAMNIK, Anton (intervjuvanec). V Koreji se ogromno moli!. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 11. feb. 2018, letn. 67, št. 7, str. 8-9, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7824474]

1.25 Drugi sestavni deli

58. JAMNIK, Anton (intervjuvanec). Jože Kastelic : (1945-2022). Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 18. sep. 2022, letn. 71, št. 37, str. 20. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 122486019]
59. JAMNIK, Anton. Vseslovensko srečanje gasilcev : Brezje, 7. maj 2022. Marija : glasilo Slovenskega narodnega svetišča Marija Pomagaj. jun. 2022, letn. 13, št. 44, str. 68-69, ilustr. ISSN 1855-9808. [COBISS.SI-ID 112560899]
60. JAMNIK, Anton. 30. obletnica razglasitve rezultatov plebiscita za samostojno državo Slovenijo : Brezje, 26. december 2020. Marija : glasilo Slovenskega narodnega svetišča Marija Pomagaj. mar. 2021, letn. 12, št. 39, str. 64-66, ilustr. ISSN 1855-9808. [COBISS.SI-ID 57818371]
61. JAMNIK, Anton. Praznik Lurške Matere Božje in Svetovni dan bolnikov : Brezje, 11. februar 2021. Marija : glasilo Slovenskega narodnega svetišča Marija Pomagaj. mar. 2021, letn. 12, št. 39, str. 69-71, ilustr. ISSN 1855-9808. [COBISS.SI-ID 57818883]
62. JAMNIK, Anton. 800 let prvega vodila Frančiškovega svetnega reda Memoriale Propositi (1221-2021) ; 30. obletnica samostojne države Slovenije : Brezje, 25. junij 2021. Marija : glasilo Slovenskega narodnega svetišča Marija Pomagaj. sep. 2021, letn. 12, št. 41, str. 69-72, ilustr. ISSN 1855-9808. [COBISS.SI-ID 76539395]
63. JAMNIK, Anton. Blagoslov prvega poklicnega prapora v Sloveniji : Brezje, 18. oktober 2021. Marija : glasilo Slovenskega narodnega svetišča Marija Pomagaj. dec. 2021, letn. 12, št. 42, str. 78-80, ilustr. ISSN 1855-9808. [COBISS.SI-ID 89225475]
64. JAMNIK, Anton. Koronavirus, in kje je tukaj Bog?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 29. mar. 2020, letn. 69, št. 13, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8360282]
65. JAMNIK, Anton. Virtualne maše. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 17. maj 2020, letn. 69, št. 20, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 16201987]
66. JAMNIK, Anton. Spoved je praznovanje. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 21. jun. 2020, letn. 69, št. 25, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 19977731]
67. JAMNIK, Anton. Pot do resnice je dialog. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 9. avg. 2020, letn. 69, št. 32, str. 24, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 25510659]
68. JAMNIK, Anton. Plitva vera. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 13. sep. 2020, letn. 69, št. 37, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 27769347]
69. JAMNIK, Anton. Obhajilo na roko. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 25. okt. 2020, letn. 69, št. 43, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 34274051]
70. JAMNIK, Anton. Boleča razdeljenost. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 29. nov. 2020, letn. 69, št. 48, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 40749827]
71. JAMNIK, Anton. 113. obletnica kronanja milostne podobe Marije Pomagaj : Brezje, 6. september 2020 : pridige in nagovori. Marija : glasilo Slovenskega narodnega svetišča Marija Pomagaj. dec. 2020, letn. 11, št. 38, str. 57-58, ilustr. ISSN 1855-9808. [COBISS.SI-ID 41609219]
72. JAMNIK, Anton. Kam gre Evropa?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 11. mar. 2018, letn. 67, št. 11, str. 32, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7835482]
73. JAMNIK, Anton. Udobje. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 21. okt. 2018, letn. 67, št. 43, str. 32, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7984730]
74. JAMNIK, Anton. Bodite "prepih Svetega Duha". Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. avg. 2018, št. 100, str. 6, portret. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 7949658]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

75. JAMNIK, Anton. Svet osamljenih tujcev : komunitarna in postmoderna kritika liberalizma. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. 360 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5326-9. [COBISS.SI-ID 296709632]

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

76. JAMNIK, Anton. Liberalizem, komunitarizem in vprašanje etike. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (289 str.)). Priročniki Teološke fakultete, e5. ISBN 978-961-7167-04-7. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Prirocniki/PrTeof_e5_Liberalizem.pdf. [COBISS.SI-ID 113048579]

2.05 Drugo učno gradivo

77. JAMNIK, Anton. Filozofija religije : nekatere uvodne teme : študijsko gradivo I. Ljubljana: [A. Jamnik], 2022. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 100441603]
78. JAMNIK, Anton. Filozofija religije in nekatera vprašanja etike : študijsko gradivo II. Ljubljana: [A. Jamnik], 2022. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 100441347]
79. JAMNIK, Anton. Nekatera vprašanja aplikativne etike : študijsko gradivo. Ljubljana: [A. Jamnik], 2022. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 112430339]
80. JAMNIK, Anton. Sodobna etika med individualizmom in občestvenostjo : študijsko gradivo. Ljubljana: [A. Jamnik], 2022. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 112429059]
81. JAMNIK, Anton. Filozofske osnove liberalizma : študijsko gradivo. Ljubljana: [A. Jamnik], 2021. 1 zv. (log. pag.). [COBISS.SI-ID 86547203]
82. JAMNIK, Anton. John Rawls in njegova teorija pravičnosti kot poštenosti : študijsko gradivo. Ljubljana: [A. Jamnik], 2021. 1 zv. (log. pag.). [COBISS.SI-ID 86548483]
83. JAMNIK, Anton. Komunitarizem in liberalizem : študijsko gradivo. Ljubljana: [A. Jamnik], 2021. 1 zv. (log. pag.). [COBISS.SI-ID 86535939]
84. JAMNIK, Anton. Postmoderna etična perpektiva in liberalizem : študijsko gradivo. Ljubljana: [A. Jamnik], 2021. 1 zv. (log. pag.). [COBISS.SI-ID 86545411]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

85. BONČAR, Karmen (avtor, oseba, ki intervjuva), JAMNIK, Anton (diskutant), RUGELJ, Marina (diskutant), ŠTER, Andrej (diskutant), SAJE, Andrej (diskutant). Naredimo v življenju nekaj lepega in dobrega. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. Sveto in svet. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174732989. [COBISS.SI-ID 46833923]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

86. JAMNIK, Anton. Naš nadškof Šuštar : [eden od očetov slovenske samostojnosti]. Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2019. 1 CD (499 min), stereo. [COBISS.SI-ID 2048503637]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.14 Predavanje na tuji univerzi

87. JAMNIK, Anton. The ethical foundation of the European Union : lecture at USJ Green Campus, University of Saint Joseph, Macau, 10 January 2018. [COBISS.SI-ID 7818586]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

88. JAMNIK, Anton. Etični principi in nove tehnologije : kako nadaljevati vizijo Reneja Favalora = Ethical principles and new technologies : how to continue the vision of Rene Favaloro : predavanje na mednarodnem simpoziju kardiovalskularne bolezni MC Medicor Slovenija, Portorož, 16. in 17. december 2022. [COBISS.SI-ID 135235331]
89. JAMNIK, Anton. Medicinska znanost v primežu epidemije : kako ohranjati etične vrednote? = Medical science in the grip of the epidemic : how to maintain ethical values? : predavanje na mednarodnem simpoziju kardiovaskularne bolezni MC Medicor Slovenija, Ljubljana, 17. december 2021. [COBISS.SI-ID 90507267]
90. JAMNIK, Anton. Odgovornost in sočutje kot pot medicinske etike : predavanje na 11. konferenci slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije, 5.-6- oktober 2021. [COBISS.SI-ID 79618819]
91. JAMNIK, Anton. Odločitev za solidarnost, odgovornost in sočutje : predavanje na Zdrastvenem razvojnem forumu, 17. junij 2021, Portorož (platforma Zoom). [COBISS.SI-ID 70821379]
92. JAMNIK, Anton. Paul Tillich & the courage to be in pandemic : lecture at the MRI Online Symposium 2021, 6.-8. October 2021. [COBISS.SI-ID 80078851]
93. JAMNIK, Anton. SARS COVID-19 epidemija kot opozorilo medicini in svetu = SARS COVID-19 epidemic warning for medicine and world : predavanje na mednarodnem simpoziju bolezni srca in žilja MC Medicor Slovenija, Ljubljana, 19. december 2020. [COBISS.SI-ID 43635971]
94. JAMNIK, Anton. Ethics and economics: how can they be integrated into good business decision-making? : lecture at the 9th International Scientific Conference "Tourism, Innovations and Entrepreneurship - TIE 2019", Poreč, Istria, Croatia, 26th September 2019. [COBISS.SI-ID 8201562]
95. JAMNIK, Anton. Etični principi sodobne medicine v času uvajanja novih tehnologij - kaj prinaša prihodnost = Ethical principles in the era of medical technology - what the future brings us : predavanje na mednarodnem simpoziju bolezni srca in žilja MC Medicor Slovenija, Portorož, 14. december 2019. [COBISS.SI-ID 110881795]
96. JAMNIK, Anton. Moral theories and aplication in bussines ethics (ethical code) : lecture at the 9th International Scientific Conference "Tourism, Innovations and Entrepreneurship - TIE 2019", Poreč, Istria, Croatia, 26th September 2019. [COBISS.SI-ID 8201306]
97. JAMNIK, Anton. Mysticism, contemplation, Christian life : lecture at Symposium to honor the 20th Anniversary of the Macau Ricci Institute In actione contemplativus: contemplation, mission and martyrdom, Gratia Hall, St. Joseph Seminary, Lardo de Santo Agostinho, Macau, 18. October, 2019. [COBISS.SI-ID 8219226]
98. JAMNIK, Anton. Temeljni etični principi medicine : človek nikoli ne sme biti objekt znanosti = Basic ethical principles of medicine : the man should never be only a object of science : predavanje na mednarodnem simpoziju bolezni srca in žilja MC Medicor Slovenija posvečen etiki in znanosti, Portorož, 15. dec. 2018. [COBISS.SI-ID 8036186]

3.25 Druga izvedena dela

99. JAMNIK, Anton. Slovenija pred izzivi globalizacije : predavanje na novoletnem srečanju treh Slovenij, Slovenski sedaj med izkušnjami preteklosti in vizijo prihodnosti, Dom prosvete v Tinjah, 8. in 9. januar 2022 : pronos srečanja preko aplikacije Zoom. [COBISS.SI-ID 92687619]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

100. JAMNIK, Anton (urednik). Filozofija religije : izbrani filozofski teksti. Ljubljana: [A. Jamnik], 2022. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 112426755]
101. JAMNIK, Anton (urednik), ŽALEC, Bojan (urednik, avtor dodatnega besedila). Nadškof Alojzij Šuštar : 100-letnica rojstva. Ljubljana: Družina, 2020. 397 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0698-3. [COBISS.SI-ID 32310275]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

102. KOLAR, Aleksander. Vprašanje zla v filozofiji in njegova združljivost z Božjo naravo : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana; Maribor: [A. Kolar], 2022. IV, 40 str. [COBISS.SI-ID 122859011]

Avtor dodatnega besedila

103. IPAVEC, Maks. Duhovnik med nebom in peklom : [avtobiografija - Maks Ipavec 1951-2021]. Begunje pri Cerknici: samozal. M. Ipavec, 2021. 492 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0775-2. [COBISS.SI-ID 77979139]
104. LENNOX, John C. Kje je Bog v času koronavirusa?. Elektronska izd. Ljubljana: Družina, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB). ISBN 978-961-04-0653-2. https://www.biblos.si/isbn/9789610406532, http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/knjiga/kje-je-bog-v-casu-koronavirusa?Open. [COBISS.SI-ID 17064195]
105. LENNOX, John C. Kje je Bog v času koronavirusa?. Ljubljana: Družina, 2020. 84 str. ISBN 978-961-04-0649-5. [COBISS.SI-ID 305075200]
106. HATTAWAY, Paul. Nebeški človek : čudovita resnična zgodba kitajskega kristjana Yuna. 2. ponatis. Ljubljana: Družina, 2020. 329 str., [8] str. pril. ISBN 978-961-04-0030-1. [COBISS.SI-ID 40633347]
107. BIZJAK, Helena (avtor, fotograf). Učna ura pod cvetočo češnjo : priročnik za vzgojo vrednot v šoli : šolski esej kot ogledalo vrednot. Ljubljana: Salve, 2018. 172 str., ilustr. ISBN 978-961-211-949-2. [COBISS.SI-ID 294469376]

Recenzent

108. KRAJNC, Slavko. Gostoljubnost liturgičnih sodelavcev na Kristusovi gostiji. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. 168 str. Znanstvena knjižnica, 77. ISBN 978-961-6844-93-2. [COBISS.SI-ID 48634883]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).
Zadnja posodobitev podatkov: 29. 01. 2023

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI