Osebna predstavitev

Objavljeno: 5.12.2022

Asist. dr. David Kraner je član Katedre za didaktiko in pedagogiko religije. Na Fakulteti za družbene komunikacije Papeške salezijanske univerze v Rimu je raziskoval (tudi z več empiričnimi metodami) zaznani vpliv medijev, posveča pa se tudi raziskovanju komunikacijskih modelov in uporabi digitalnih medijev v pedagoškem procesu. Trenutno je vodja mednarodnega projekta LOOP

Izdal je knjigo z naslovom Le rappresentazioni sociali della Chiesa Cattolica in Slovenia: dimensioni concettuali, atteggiamenti e influenza dei media percepita da parte del pubblico (Družbene reprezentacije Katoliške cerkve v Sloveniji: konceptualne razsežnosti, stališča in zaznani vpliv medijev s strani javnosti). Avtor se loteva pionirske raziskave problema vpliva medijev na oblikovanje različnih družbenih reprezentacij Katoliške cerkve v Sloveniji. Na vzorcu 4712 anketirancev predstavi rezultate svoje raziskave, s katero ugotavlja povezanost med medijsko izpostavljenostjo in družbenimi reprezentacijami. Z analizo pokaže različne tipe osebnosti glede na njihove vrednote, stališča, mnenja in semantično polje pomena besed v povezavi z izpostavljenostjo medijem. Delo odpira številna vprašanja, povezana z mediji, in je dobro izhodišče za nove raziskave na področju digitalne kulture.

 

David Kraner is an early-career researcher. He researched (including using several empirical methods) the perceived influence of the media at the Faculty of Social Communications at the Pontifical Salesian University in Rome, and he is also focusing on research on communication models and the use of digital media in the pedagogical process.  Le rappresentazioni sociali della Chiesa Cattolica in Slovenia : dimensioni concettuali, atteggiamenti e influenza dei media percepita da parte del pubblico (Social representations of the Catholic Church in Slovenia : conceptual dimensions, attitudes, and perceived media influence by the public). Roma: LAS, cop. 2019. 236 str., ilustr. ISBN 978-88-213-1335-6. [COBISS.SI-ID 8163418] The author undertakes a pioneering research into the problem of the influence of the media on the creation of various social representations of the Catholic Church in Slovenia. Using a sample of 4712 respondents, he presents the results of his research to establish the correlation between media exposure and social representations. Through analysis, it shows different types of personalities in relation to their values, attitudes, opinions and the semantic field of the meaning of words in relation to their exposure to the media. The work opens up a multitude of questions related to media and is a good starting point for new research in the field of digital culture.