Katarina Lia Kompan Erzar (*1971)

Dr. Katarina Kompan, poročena Erzar je mamica dveh otrok. Rojena je 10. junija 1971.
Po zaključku srednje šole je diplomirala leta 1994 na oddelku za psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Od akademskega leta 1990/91 do konca dodiplomskega študija je na podlagi evidentiranih nadpovprečnih študijskih rezultatov prejemala štipendijo za nadarjene. Za diplomsko nalogo z naslovom »Hypotheses fingo; teorija in praksa nevropsihologije pri proučevanju govora« je prejela tudi univerzitetno Prešernovo nagrado. V svojem diplomskem delu je razvila, za slovenski prostor nov test dihotičnega poslušanja za ugotavljanje hemisferne lateralizacije. V teoretičnem delu pa je razgrnila epistemološke probleme psihološkega raziskovanja in zagovarjala tezo, da mora psihologija, če hoče zares postati znanost o človeku, postavljati hipoteze, ki presegajo opazljivo in se dotikajo neopazljivega, kar je aplicirala tudi na nevropsihološkem področju razvoja govora.
    V okviru magistrskega študija se je pod mentorstvom prof. dr. Janeka Muska ukvarjala z vprašanjem epistemologije in statusa pomena znotraj Vygotskijeve vizije psihologije kot enotnega znanstvenega polja. Magistrski študije je zaključila oktobra 1997 z uspešnim zagovorom naloge »Struktura subjekta pri Vygotskem«. V magistrskem delu je na podlagi teorije Leva Vygotskega izdelala teoretski model razumevanja človeškega subjekta kot preplet treh ravni pomena: dobesednega, prenesenega in presežnega. Pri tem je izpostavila metaforo – podobo, kot pojmovni okvir znotraj katerega lahko nastane pravi prostor za razvojno psihološko znanost.
    Doktorsko disertacijo z naslovom »Človek kot bitje odnosov« je uspešno zagovarjala 14. aprila 2000 na oddelku za psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Mentor je bil prof. dr. Janek Musek, somentorja pa prof. dr. Janez Juhant in doc. dr. Christian Gostečnik. V svoji nalogi se je lotila problematike transferja in kontratransferja v terapevtskem odnosu in v pojmovanje terapije vpeljala nov pojem afektivne vzajemnosti in regulacije afekta kot temeljne dinamike vsakega terapevtskega odnosa. Svoje izsledke je objavila tudi v znanstveni monografiji »Odkritje odnosa«.

Področja poučevanja

Razvojna nevroznanost, razvojni ciklusi družine, delo s skupinami, teorija navezanosti, terapevtsko in svetovalno delo z ljudmi

Raziskovalna področja

 • Teorija navezanosti
 • Razvojna psihologija
 • Nevropsihologija
 • Razvoj družine
 • Psihoterapija

Članstva in gostovanja

 • Socialna zbornica Slovenije
 • Društvo psihologov Slovenije

Gostovanje: DAMU (The academy of performing arts, Praga), akademija za izrazne umetnosti.

Monografije 

 1. Odkritje odnosa, (Monografije FDI, 1). Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut, 2001.
 2. Skrita moč družine, (Monografije FDI, 4). Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut, 2003.
 3. Ljubezen umije spomin, (Monografije FDI, 8). Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut: Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2006.
 4. Rahločutnost do otrok: stik z otrokom v prvem letu življenja, (Izzivi ljubezni, 1). Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut, 2009. KOMPAN ERZAR, Katarina, POLJANEC, Andreja.
   

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOMPAN ERZAR, Katarina, TOTH, Erzsebet F. (umetnik), MOŽINA, Katarina. Stories of transmission and gradual resolution of trauma-related shame in three generations of Slovenian families. Family forum. 2021, vol. 11, str. 229-249, ilustr. ISSN 2084-1698. https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/article/view/4518/4038, DOI: 10.25167/FF/4518. [COBISS.SI-ID 118910723]
2. MOŽINA, Katarina, KOMPAN ERZAR, Katarina. Trauma and community. Journal of nationalism, memory & language politics. 2021, vol. 15, issue 1, str. 1-21, ilustr. ISSN 2570-5857. DOI: 10.2478/jnmlp-2021-0003. [COBISS.SI-ID 72660227], [SNIP, Scopus]
3. MOŽINA, Katarina, TOTH, Erzsebet F., KOMPAN ERZAR, Katarina. Medgeneracijski prenos travme : vloga družine in starševstva pri potravmatski rasti = Intergenerational transmission of trauma : the role of family and parenthood in post-traumatic growth. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 14, št. 3/4, str. 181-205, ilustr. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 51818243], [SNIP]
4. ERZAR, Tomaž, YU, Lifan, ENRIGHT, Robert D., KOMPAN ERZAR, Katarina. Childhood victimization, recent injustice, anger, and forgiveness in a sample of imprisoned male offenders. International journal of offender therapy and comparative criminology. 2019, vol. 63, iss. 1, str. 18-31, tabele. ISSN 0306-624X. http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0306624X18781782, DOI: 10.1177/0306624X18781782. [COBISS.SI-ID 7962714], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 8, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,00, Scopus do 23. 10. 2021: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 8, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,00]

1.02 Pregledni znanstveni članek

5. KOMPAN ERZAR, Katarina. Bog je mlad : nevroznanstveno ozadje papeževega razmišljanja o mladih = God is young : neuroscientific background of pope's thoughts about youth. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 1, str. 7-21, tabele. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2020/01/Kompan%20Erzar.pdf, DOI: 10.34291/BV2020/01/Kompan. [COBISS.SI-ID 26620931], [SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,00, Scopus do 29. 1. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,00]
6. KOMPAN ERZAR, Katarina. Otrokov občutek varnosti in krepitev socialnega krogotoka. Šolsko svetovalno delo : revija za svetovalne delavce v vrtcih, šolah in domovih. 2019, letn. 23, št. 2/3, str. 6-13. ISSN 1318-8267. [COBISS.SI-ID 8236890]

1.04 Strokovni članek

7. KOMPAN ERZAR, Katarina. Še vedno zamerite svojim staršem? : umetnost odraščanja za odrasle otroke pomeni, da se poslovijo od staršev, kakršne bi radi imeli, in se soočijo ter jih sprejmejo take, kakršni so. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 2020, št. 26/27, str. 8-9, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 21028355]
8. KOMPAN ERZAR, Katarina. Otrokov vstop v spol. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše. jun. 2020, letn. 22, št. 86, str. 5-6, ilustr. ISSN 1580-0482. [COBISS.SI-ID 20354563]
9. KOMPAN ERZAR, Katarina. Kako z ostarelimi starši?. Božje okolje. 2018, leto 43, št. 1, str. 20-21, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 7824730]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

10. ZADNIK, Katarina, HABE, Katarina, KOMPAN ERZAR, Katarina. Kako otroci »slišijo« umetnost, kadar umetnost »sliši« otroke = How do children “hear” the arts, when the arts “hear” children. V: BOHAK ADAM, Tina (ur.). Odprimo vrata glasbeni umetnosti in znanosti = Opening the Doors to the Art and Science of Music : mednarodni znanstveni simpozij = international scientific symposium : zbornik povzetkov = book of abstracts : Ljubljana, Palača Kazina, 24.-25. november 2022. Ljubljana: Akademija za glasbo, 2022. Str. 82-83. ISBN 978-961-6393-27-0. https://www.simpozij.ag.uni-lj.si/_files/ugd/f56b05_1e2780131c6741719c70258ebe048cac.pdf. [COBISS.SI-ID 137453827]
11. KOMPAN ERZAR, Katarina. Bog; oče ki prihaja k človeku. V: JEREBIC, Drago (ur.), BOŠNJAKOVIĆ, Josip (ur.). V kakšnega Boga ljudje danes verujejo oz. ne verujejo? : zbornik prispevkov : petek, 15. 10. 2021 = U kakvoga Boga ljudi danas vjeruju odnosno ne vjeruju? : knjiga sažetaka : petak, 15. 10. 2021. Đakovo; Ljubljana; Osijek: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu: Sveučilišta Josipa Strossmayera u Osijeku: Teološka fakulteta Univerza v Ljubljani, 2021. Str. 24-25. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/zbornik%20prispevkov%209_%20oktober%202021.pdf. [COBISS.SI-ID 84382467]
12. KOMPAN ERZAR, Katarina, ERZAR, Tomaž. Coping with disability in family therapy. V: Socialna prepoznanost in odnos do oseb s posebnimi potrebami v dobi tehnologije : zbornik povzetkov = Disabilità relazione e riconoscimento sociale nell'epoca della tecnologia : dossier abstract = Social recognition and attitudes towards disability in the era of technology : book of abstracts = Handicap relation et reconnaissance sociale à l'ère de la technologie : livre des résumés. Koper: UP Pedagoška fakulteta, 2018. Str. [8]. [COBISS.SI-ID 7881818]
13. KOMPAN ERZAR, Katarina, ROŽIČ, Tatjana. Opažanje emocionalne dinamike u grupnoj superviziji. V: AJDUKOVIĆ, Marina (ur.). Supervizija za suvremene prakse : knjiga sažetaka. Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Zavod za socijalni rad: Biblioteka socijalnog rada, 2018. Str. 42. ISBN 978-953-270-120-3. [COBISS.SI-ID 8101722]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

14. ERZAR, Tomaž, KOMPAN ERZAR, Katarina. From acceptance to self-acceptance and self-transformation. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Transhumanism as a challenge for ethics and religion. Wien; Zürich: Lit, cop. 2021. Str. 127-134, 219. Theology East-West, vol. 27. ISBN 978-3-643-91297-8, ISBN 978-3-643-96297-3. [COBISS.SI-ID 75684611]
15. ERZAR, Tomaž, KOMPAN ERZAR, Katarina. Self-sacrifice and helping behavior. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges. Wien; Zürich: Lit, 2018. Str. 223-229. Theology East-West, vol. 21. ISBN 978-3-643-90917-6. [COBISS.SI-ID 7869274]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

16. KOMPAN ERZAR, Katarina. Nina Mikulin, Pomen regulacije jeze v razvoju ženske iniciative ... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 3, str. 705. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 88086019], [SNIP]
17. KOMPAN ERZAR, Katarina. Nina Mikulin : Pomen regulacije jeze v razvoju ženske iniciative ... Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2020, letn. 80, št. 3, str. 705. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2020/03/Erzar.pdf. [COBISS.SI-ID 44892419], [SNIP]
18. KOMPAN ERZAR, Katarina. Vesna Mirt Čampa : Motnje hranjenja in proces relacijske družinske terapije. Doktorska disertacija. Mentor: Katarina Kompan Erzar. Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2018. 253 + XVIII str. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 4, str. 1111-1112. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/04/Mirt.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-P3OOYAGI. [COBISS.SI-ID 8042330], [SNIP]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

19. KOMPAN ERZAR, Katarina. Ogenj Duha in praznina človeške duše. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 11. dec. 2022, letn. 71, št. 49, str. 5, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 133063939]

1.22 Intervju

20. KOMPAN ERZAR, Katarina (intervjuvanec). Objeti z besedo in poljubiti s čustvi : pomenan preprostega poljuba in objema se dostikrat zavemo šele, ko nam ni (več) dosegljiv, pravi družinska psihoterapevtka dr. Katarina Kompan Erzar. Božje okolje. 2020, leto 45, št. 5, str. 6-9, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 34299139]
21. KOMPAN ERZAR, Katarina (intervjuvanec). Za večino družin je ta čas priložnost, da se zavemo, kaj je bistveno in katere skrbi in nepotrebne opravke lahko mirno opustimo : intervju. Duševno zdravje v skupnosti. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 5, št. 1, str. 6-8, fotogr. ISSN 2463-9621. [COBISS.SI-ID 34691587]
22. KOMPAN ERZAR, Katarina (intervjuvanec). Materinstvo v prepletu generacij : pogovor z Katarino Kompan Erzar o spremembah, ki jih v naše odnose prinese dojenček. Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. 24. mar. 2019, št. [9], str. 4-6, ilustr. ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 8094810]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

23. KOMPAN ERZAR, Katarina. Družina, vezi treh generacij. Ljubljana: Družina, 2019. 228 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0552-8. [COBISS.SI-ID 298971392]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

24. VUKOVIČ, Katarina (avtor, oseba, ki intervjuva), JUHANT, Janez (diskutant), KENDA, Boštjan Botas (diskutant), KOSEC, Kaja (diskutant), KOMPAN ERZAR, Katarina (diskutant), PETKOVŠEK, Robert (diskutant). 100 let Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Sveto in svet. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174599735. [COBISS.SI-ID 8085082]
25. PREŠEREN, Milica (avtor, urednik), KOMPAN ERZAR, Katarina (intervjuvanec), PETROVEC, Dragan (intervjuvanec). O kaznovanju. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. Turbulenca. https://4d.rtvslo.si/arhiv/turbulenca/174515801. [COBISS.SI-ID 2080846]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

26. MURŠIČ, Rajko (diskutant), KOMPAN ERZAR, Katarina (diskutant), FRLIC, Špela (diskutant), RAKEF, Saša (diskutant), ŠEF, Blaž (diskutant). Pred kresna noč v nočnem programu nacionalnega radia : projekt B-AIR: iz tradicije pripovedovanja v umetnost poslušanja. https://radioprvi.rtvslo.si/2021/06/nocni-obisk-2043/. [COBISS.SI-ID 68700675]
27. KOMPAN ERZAR, Katarina (intervjuvanec), KOLENKO, Marijana (intervjuvanec), KRISTOVIČ, Sebastjan (intervjuvanec). Iz roda v rod duh išče pot : sodelovanje v oddaji Sveto in svet, RTV SLO1, 19. september 2018. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174563385. [COBISS.SI-ID 2048766474]

3.25 Druga izvedena dela

28. MAR, Špela, KOMPAN ERZAR, Katarina (diskutant), TAVČAR, Rudi (diskutant), HOČEVAR, Katarina (diskutant). Medosebni odnosi v delovnem okolju v času epidemije : pogovor v organizaciji Svetovalno izobraževalnega centra Fakultete za upravo, online, 12. maj 2021. [COBISS.SI-ID 63364355]
29. BUZETI, Jernej, BOŠTJANČIČ, Eva, STARE, Janez, KOMPAN ERZAR, Katarina. Notranji izzivi dela od doma zaposlenih v javnem sektorju : sodelovanje na online pogovoru, v četrtek, 16. 4. 2020, med 16.00 in 17.00 uro. [COBISS.SI-ID 5424302]
30. SENČAR, Mojca (diskutant), REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (diskutant), KRISTOVIČ, Sebastjan (diskutant), KOMPAN ERZAR, Katarina (diskutant), DRAME OROŽIM, Vida (diskutant), GRAFENAUER, Irena (diskutant), et al. Moč besede v paliativni oskrbi - neslutene razsežnosti : okrogla miza Slovenskega združenja paliativne in hospic oskrbe, Ljubljana, Cankarjev dom, 11. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 2048789258]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

31. MIKULIN, Nina. Pomen regulacije jeze v razvoju ženske iniciative : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Mikulin], 2020. X, 238 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=116797. [COBISS.SI-ID 21118723]
32. MIRT ČAMPA, Vesna. Motnje hranjenja in proces relacijske družinske terapije : doktorska disertacija. Ljubljana: [V. Mirt Čampa], 2018. XVIII, 285 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=105530&lang=slv. [COBISS.SI-ID 8014682]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

33. ŠANTL, Maja. Učinkovitost skupinske obravnave razreda s težavami na socialnem in čustvenem področju : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Šantl], 2020. 82, [8] str. pril., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6378. [COBISS.SI-ID 27909379]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

34. IHBEISHEH, Lina. Kvaliteta partnerskega odnosa v povezavi s stilom navezanosti v odraslosti : diplomsko delo za pridobitev naziva Bakalavrea psihoterapevtske znanosti na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. Ljubljana: [L. Ihbeisheh], 2020. 63 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 55251203]
35. OBLAK, Ajda. Vpliv poporodne depresije na otrokov razvoj stila navezanosti : diplomsko delo za pridobitev naziva Bakalavrea psihoterapevtske znanosti na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. Ljubljana: [A. Oblak], 2020. 45 str. [COBISS.SI-ID 86941187]
36. MIKIĆ, Leja. Avtizem in navezanost : diplomsko delo za pridobitev akademskega naziva Bakalavrea psihoterapevtske znanosti na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. Ljubljana: [L. Mikić], 2019. 54 str., tabele. [COBISS.SI-ID 55279363]
37. RITTER, Matej. Narcisizem in razmerja v luči teorije navezanosti : diplomsko delo za pridobitev naziva Bakalavreus psihoterapevtske znanosti na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. Ljubljana: [M. Ritter], 2019. 55 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 55183363]
38. BOH, Nina Marija. Nasilje v družini in vloga psihoterapevta : diplomsko delo za pridobitev naziva Bakalavrea psihoterapevtske znanosti na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. Ljubljana: [N. M. Boh], 2019. 98 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 55249411]
39. JEŽ, Katarina. Pomen prostovoljnega prehoda skozi bolečino do boljše kvalitete življenja : diplomsko delo za pridobitev akademskega naziva Bakalavrea psihoterapevtske znanosti na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. Ljubljana: [K. Jež], 2019. 63 str. [COBISS.SI-ID 55278083]
40. ŠTAJDOHAR, Darija. Postpartum depression and attachement : diplomsko delo za pridobitev akademskega naziva Bakalavrea psihoterapevtske znanosti na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. Ljubljana: [D. Štajdohar], 2019. 48 str. [COBISS.SI-ID 57450243]
41. KRIVEC, Bernarda. Prisotnost tesnobe in izogibanja v partnerskem odnosu oseb z motnjami hranjenja v primerjavi z osebami brez motenj hranjenja : diplomsko delo za pridobitev akademskega naziva Bakalavreat psihoterapevtske znanosti. Ljubljana: [B. Krivec], 2019. 49 str., tabeli. [COBISS.SI-ID 13158403]
42. GROBELNIK, Petra. Socialni in kulturni premiki, ki oblikujejo sodobne partnerske odnose ter zahtevajo fokus v terapiji : diplomsko delo za pridobitev akademskega naziva Bakalavrea psihoterapevtske znanosti. Ljubljana: [P. Grobelnik], 2019. 58 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 51484419]
43. MARINŠEK, Kaja. Vpliv ločitve na psihološki razvoj najstnika : diplomsko delo za pridobitev naziva Bakalavrea psihoterapevtske znanosti na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. Ljubljana: [K. Marinšek], 2019. 50 str. [COBISS.SI-ID 55210499]
44. POPOVIČ, Pia. Družinska dinamika kot dejavnik tveganja za razvoj odvisnosti od prepovedanih drog : diplomsko delo za pridobitev naziva Bakalavreus / Bakalavrea psihoterapevtske znanosti na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. Ljubljana: [P. Popovič], 2018. 50 str. [COBISS.SI-ID 2048572220]
45. KREVL, Eva. Sram v relacijskem odnosu med terapevtom in klientom : diplomsko delo za pridobitev naziva Bakalavrea psihoterapevtske znanosti na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. Ljubljana: [E. Krevl], 2018. 64 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048572732]
46. KOČAR, Natalija. Varna navezanost v terapevtskem odnosu kot pogoj za predelavo travme : diplomsko delo za pridobitev naziva Bakalavrea psihoterapevtske znanosti na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. Ljubljana: [N. Kočar], 2018. 63 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048572476]
47. KVARTIČ, Maja. Vpliv materine empatije na razvoj socialne inteligence pri deklici : diplomsko delo za pridobitev akademskega naziva Bakalavrea psihoterapevtske znanosti na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. Ljubljana: [M. Kvartič], 2018. 61 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048576060]
48. HERIC MARINČEK, Špela. Vpliv modela starševstva na stile navezanosti : diplomsko delo za pridobitev akademskega naziva Bakalavrea psihoterapevtske znanosti na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. Ljubljana: [Š. Heric Marinček], 2018. 63 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048576316]
49. PIPAN, Sara. Vpliv očetove odsotnosti na strah pred intimnostjo v partnerskih odnosih : diplomsko delo za pridobitev akademskega naziva Bakalavrea psihoterapevtske znanosti. Ljubljana: [S. Pipan], 2018. 91 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 51073027]

Mentor - drugo

50. JURIŠIĆ, Eva Tjaša, KERNEL, Neža, LOZAR, Julija, ŠINIGOJ, Laura, MEDVED, Martina, MIKOLIČ, Urška, MLAKAR, Tjaša, NOVAK, Barbara, GREIF, Polona. Moje življenje na odru : priročnik za inovativne delavnice. [S. l.: s. n.], 2018. [77] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 95062529]

Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

51. ČERGAN RISTIĆ, Aleksandra. Proces pomoči na podlagi potreb družin z otroki s posebnimi potrebami : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Čergan Ristić], 2019. X, 231 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5745/. [COBISS.SI-ID 12450121]

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

52. ZDEŠAR, Sara. Ustanovitev in vloga zasebnih NPO (nepridobitnih organizacij) na Češkem in v Sloveniji : diplomska naloga. Nova Gorica: [S. Zdešar], 2019. 54 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 26544643]

Recenzent

53. ČERNETIČ, Miha. "Watch!" : why mindfulness is at home in christianity. Ljubljana: Sigmund Freud University Press; Maribor: Pot naprej, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (77 str.)), ilustr. ISBN 978-961-93861-7-0. https://potnaprej.si/gradiva/WATCH_mindfulness_Christianity.pdf. [COBISS.SI-ID 98618883]


NERAZPOREJENO

54. KOMPAN ERZAR, Katarina. Družina, vezi treh generacij. Elektronska izd. Ljubljana: Družina, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), ilustr. ISBN 978-961-04-0832-1. https://www.biblos.si/isbn/9789610408321, https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/knjiga/druzina-vezi-treh-generacij?Open. [COBISS.SI-ID 70008579]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).
Zadnja posodobitev podatkov: 29. 01. 2023

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI