Mari Jože Osredkar (*1963)

Rojen v Ljubljani, 11. 3. 1963. Osnovno šolo obiskoval v Ljubljani (1969 – 1977). Prve redovne obljube v frančiškanskem redu - Nova Gorica, 22. 8. 1980. Maturiral na gimnaziji v Kamniku (junij 1982). Služenje 15-mesečnega vojaškega roka v JLA - Skopje, 1982-1983. Študij teologije na Teološki Fakulteti v Ljubljani, 1983-1989. Slovesne obljube v frančiškanskem redu - 4. oktober 1987. Diakonsko posvečenje – Ljubljana Vič, junij 1988. Diploma iz Teologije – Ljubljana, junij 1989. Duhovniško posvečenje – Ljubljana, stolnica, 29. junija 1989. Magisterij iz teologije na Teološki fakulteti - Ljubljana, februar 1993. Podiplomski študij teologije na Katoliškem Institutu v Parizu (1993 – 1995). Osebni tajnik Apostolskega Nuncija Msgr Edmonda Farhata v Ljubljani od 1996 do junija 2001. Izvolitev v naziv asistenta na Teološki fakulteti v Ljubljani, 1. julija 2002. Doktorat iz teologije - 25. oktobra 2002 na Katoliškem Institutu v Parizu. V delovnem razmerju za nedoločen čas na Univerzi v Ljubljani od 1. decembra 2003. Imenovanje za sodnega izvedenca za področje religije na Min. za pravosodje, Ljubljana, 21. 12. 2006. Izvolitev v naziv docenta na Teološki fakulteti v Ljubljani, 6. aprila 2009. Predstojnik katedre za osnovno bogoslovje in dialog od 4. maja 2009. Predstojnik Inštituta Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog (2017-2021).

Področja poučevanja

Osnovno bogoslovje, nekrščanska verstva in religiologija:
Verstva v primerjalni in dialoški perspektivi
Verstva sodobnega sveta
Vsebina in vloga svetovnih verstev v sodobnem svetu
Judovstvo krščanstvo in islam: izvirnost in prepletenost
Monoteizmi
Monoteizem v preteklosti in danes
Osnovno bogoslovje
Verovanjski sistemi v luči religiološke analize
Osnovno bogoslovje in religiologija

Raziskovalna področja

Na področju osnovnega bogoslovja so najpomembnejše področje raziskovanja medosebni odnosi. Raziskuje, kako odnosi vplivajo na verovanje. Na področju religiologije pa raziskuje dialog med katoličani in muslimani ter primerja nauk o odrešenju in razodetju v krščanstvu in islamu.

Članstva

Mari Jože Osredkar je član komisije za ekumenizem in medreligijski dialog pri Slovenski škofovski konferenci, predstavnik Slovenske škofovske konference v komisiji za odnose med Katoličani in muslimani pri Evropski škofovski konferenci ter član evropskega združenja katoliških teologov.

Gostovanja

 • Institut Catholique de Toulouse, Faculté de Théologie, Touluse, France. Od 1. do 14. februarja 2009 (skupaj dva tedna). Dieu et ses nombreuses représentations: predavanje na Faculté de théologie de Toulouse, 5 et 6 février 2009. Toulouse, 2009.
 • Dumlupinar University, Küthaya, Islamic divinity school, Turquie. Do 6. marca 2015 (skupaj en teden dni). Erasmus program. Catholics and Muslims relations according to Catholic doctrine: predavanja na Dumlupinar University, Küthaya - Turčija, 3. - 5. mar. 2015.
 • Institut Catholique de Toulouse, Faculté de Théologie, Touluse, France. (prof. dr. Bruno Gautier). Od septembra 2015 do februarja 2016 (skupaj 6 mesecev). Limportance de la culture pour la théologie: Gaudium et spes 53-62 : 6 nov. 2015, Faculté de Théologie, Touluse.
 • Qum and Tehran, Iran 14. - 16. 12. 2015 (skupaj teden dni). Reasons for dialogue between Muslims and Catholics based on Catholic teachings: lecture at the 2nd round of Iran-Slovenia Interreligious Dialogue - A World without Violence and Extremism, Qum and Tehran.
 • Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan, USA (dr Steven Covin). Od septembra do decembra 2016. (skupaj tri mesece). The culture and the future of religion: lecture at Western Michigan University, College of Arts and Sciences, Department of Comparative Religion, Kalamazoo, Michigan, Oct. 15th 2018  in Religion and revolution in Europe: lecture at Western Michigan University, College of Arts and Sciences, Department of Comparative Religion, Kalamazoo, Michigan, Oct. 16th 2018. 2018.
 • Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan, USA (dr. Rudolf Siebert). November do december 2017 (skupaj en mesec).
 •  Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan, USA (dr. Rudolf Siebert). September do december 2018 (skupaj tri mesece). Religion in the modern Slovenian society: lecture at Western Michigan University, College of Arts and Sciences, Department of Comparative Religion, Kalamazoo, Michigan, Nov. 20th 2018. 2018 in The spiritual revolution of Saint Francis of Assisi: lecture at Western Michigan University, College of Arts and Sciences, Department of Comparative Religion, Kalamazoo, Michigan, Nov. 19th 2018. 2018.

Monografije:

 1. La théologie selon Guy Lafon. Nouvelle revue théologique, tome 129, no. 3, str. 435-446. 

 2. Un retournement dans la pensée du salut : l'oeuvre du Guy Lafon. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, 2003, let. 63, št. 2, str. 193-216.

 3. Il est important d'être ensemble: hommage à Guy Lafon, un penseur de l'entretien. Paris: Éditions franciscaines; Ljubljana: Brat Frančišek, 2008.

 4. Božje razodetje v Bibliji in Koranu, (Znanstvena knjižnica, 52). Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2016.

 5. Teologija odnosa: in Beseda je človek postala, (Znanstvena knjižnica, 51). Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2016.

 6. Theology of sacrifice. V: MOTOH, Helena (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). Religions and dialogue, (Poligrafi, vol. 22 (2017), no. 87/88). Koper: Science and Research Centre, Publishing House Annales. 2017, vol. 22, no. 87/88, str. 117-131, 136, 140.

 7. Forgiveness as the summation of the gospel ethics of God. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani [Tiskana izd.], 2018, letn. 78, št. 2, str. 313-323.

 8. La révélation de Dieu dans l'entretien d'humanité. V: FAES, Hubert (ur.), BASSET, Guy (ur.), WEISER, François (ur.). Chemins de libertè : mélanges en l'honneur de Guy Fafon : ouvrage collectif. Clamart: Nouvelle Alliance. 2011, str. 46-59.

 9. Monotheism and violence according to Jan Assmann. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Which religion, what ideology? : the (religious) potentials for peace and violence, (Theologie Ost-West, Bd. 19). Wien; Zürich: Lit. 2016, str. 133-139, 200.

 10. Islamska kristologija. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, 2015, letn. 75, št. 4, str. 703-715.

 11. Rešuje me božje usmiljenje: pridige in razmišljanja. Ljubljana: Brat Frančišek, 2020.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GAMS, Matjaž, OSREDKAR, Mari Jože. Katoliški nauk in znanost o demografskih vprašanjih = Catholic doctrine and science on demographic issues. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 3, str. 555-567, graf. prikazi. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/03/Gams.pdf, DOI: 10.34291/BV2021/03/Gams. [COBISS.SI-ID 90615555], [SNIP, WoS, Scopus]
2. OSREDKAR, Mari Jože. Upanje kot teološka krepost v luči relacijske teorije Guya Lafona = Hope as a theological virtue in the light of Guy Lafon’s relational theory. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 4, str. 857-866. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/04/Osredkar.pdf, DOI: 10.34291/BV2021/04/Osredkar. [COBISS.SI-ID 91390211], [SNIP]
3. OSREDKAR, Mari Jože, KRAJNC, Aljaž. Islamski viri ter navajanje Korana in hadisov v slovenskem jeziku = Islamic sources and quotation of the Quran and Hadiths in Slovene language. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 76, št. 2, str. 85-100, tabele. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/76/2/Osredkar.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/76/02/Osredkar. [COBISS.SI-ID 88303107], [SNIP]
4. OSREDKAR, Mari Jože. "S smrtjo se odnos spremeni, ne pa uniči" : življenje in teologija Guyja Lafona = "Death does not destroy the relationship, but changes it" : the life and theology of Guy Lafon. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št. ]1, str. 73-88. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2020/01/Osredkar.pdf, DOI: 10.34291/BV2020/01/Osredkar. [COBISS.SI-ID 26625795], [SNIP, WoS do 19. 12. 2022: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5,00, Scopus do 29. 1. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,00]
5. OSREDKAR, Mari Jože. Revelation as a manifestation within human culture. Bogoslovska smotra. 2020, vol. 90, no. 5, str. 1011-1026. ISSN 1848-9648. https://hrcak.srce.hr/251243. [COBISS.SI-ID 51836931], [SNIP]
6. OSREDKAR, Mari Jože. V začetku je bil dialog. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 17-31. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Osredkar.pdf, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-6MVNDMOR/81c31605-0bb4-417c-91d7-d5b6395e937e/PDF. [COBISS.SI-ID 7873882], [SNIP]
7. OSREDKAR, Mari Jože. Forgiveness as the summation of the gospel ethics of God. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 2, str. 313-323. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/02/Osredkar.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5. [COBISS.SI-ID 7993178], [SNIP]

1.02 Pregledni znanstveni članek

8. OSREDKAR, Mari Jože. Odnos kot človekova izkušnja Presežnost = Relationship as man’s experience of Transcendence. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 3, str. 561-571. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/03/Osredkar.pdf, DOI: 10.34291/BV2022/03/Osredkar. [COBISS.SI-ID 134624771], [SNIP]
9. AZARI, Kasra Akhavan, OSREDKAR, Mari Jože. Islamic theocracy of Shia twelvers in Iran = Islamska teokracija šiitskih dvanajstnikov v Iranu. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 77, št. 2, str. 165-181. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/77/02/Azari.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/77/02/Azari. [COBISS.SI-ID 135373059], [SNIP, Scopus]
10. OSREDKAR, Mari Jože. Nastajanje dokumenta Nostra aetate = Creating of the document Nostra aetate. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 76, št. 1, str. 17-29. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/76/1/Osredkar.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/76/Osredkar. [COBISS.SI-ID 61881603], [SNIP, Scopus]
11. OSREDKAR, Mari Jože. Slovenian friars minor's efforts for dialogue with Muslims. Nova prisutnost. 2021, vol. 19, no. 2, str. 243-254. ISSN 1848-8676. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=378937, DOI: 10.31192/np.19.2.2. [COBISS.SI-ID 73229059], [SNIP, WoS]
12. OSREDKAR, Mari Jože. "Kajti močan sem tedaj, ko sem slaboten" (2 Kor 12,10b) = "When I am weak, I am strong" (2 Co 12:10b). Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 2, str. 335-344. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, DOI: 10.34291/BV2020/02/Osredkar. [COBISS.SI-ID 40843523], [SNIP, WoS, Scopus do 24. 1. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
13. POTISEK, Janez, OSREDKAR, Mari Jože. Jezik nasilja nekoč, svoboda izražanja danes = Language of violence in the past, freedom of expression today. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 2, str. 345-354. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, DOI: 10.34291/BV2020/02/Potisek. [COBISS.SI-ID 40971267], [SNIP, WoS, Scopus]
14. OSREDKAR, Mari Jože. Religija kot izziv za transhumanizem = Religion as a challenge for transhumanism. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 3, str. 657-668. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/03/Osredkar.pdf, DOI: 10.34291/BV2019/03/Osredkar. [COBISS.SI-ID 8261978], [SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,00, Scopus do 23. 1. 2022: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4,00]
15. OSREDKAR, Mari Jože. Katoliški temelji medreligijskega dialoga = Catholic foundations of interreligious dialogue. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 74, št. 2, str. 87-97. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/02/Osredkar2.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/74/02/Osredkar2. [COBISS.SI-ID 11041283], [SNIP, Scopus do 15. 1. 2023: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
16. OSREDKAR, Mari Jože. Profesor dr. Lambert Ehrlich. V: KOLAR, Bogdan (ur.). Učitelji Teološke fakultete za ustanovitev in ohranitev Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. [št.] 41, str. 17-44. Acta Ecclesiastica Sloveniae, 41. ISBN 978-961-6844-75-8. ISSN 0351-2789. [COBISS.SI-ID 8211034]
17. JEGLIČ, Urška, OSREDKAR, Mari Jože. Pravni sistemi islama. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 4, str. 1075-1086. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/04/Flisar.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-P3OOYAGI. [COBISS.SI-ID 8040026], [SNIP]
18. OSREDKAR, Mari Jože. Vzgojitelji za "dialog" v 100 letih poučevanja teologije v Sloveniji = The educators for "dialogue" in 100 years of teaching theology in Slovenia. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 73, št. 1/2, str. 191-206. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/73/Osredkar.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-0NXCIO0J. [COBISS.SI-ID 8048730], [SNIP]

1.04 Strokovni članek

19. OSREDKAR, Mari Jože. Sinoda za poživitev Cerkev : "če bomo poživili odnose, bo tudi Cerkev spet zaživela". Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2022, leto 56, [št.] 6, str. 22-24, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 135474691]
20. OSREDKAR, Mari Jože. Iznajdba vere : v čem je novost Abrahamovega verovanja?. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. apr. 2022, št. 144, str. 10, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 103988739]
21. OSREDKAR, Mari Jože. Esej o Abrahamovem odnosu do Jahveja. Zvon : kulturno - družbena revija. 2022, letn. 25, št. 2, str. 50-53. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 105875715]
22. OSREDKAR, Mari Jože. Šeriat in avtonomija Afganistana : kaj pomeni, da je v neki državi družbena ureditev podrejena islamski religiji?. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. sep. 2021, št. 137, str. 12, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 75348227]
23. OSREDKAR, Mari Jože. Jan Assmann in jezik nasilja v Svetem pismu. Zvon : kulturno - družbena revija. 2020, letn. 23, št. 1, str. 65-67. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 8321626]
24. OSREDKAR, Mari Jože. Trpljenje nedolžnih in krščanska podoba dobrega Boga : ker se izrazi odnosa do Boga spreminjajo, se spreminja tudi podoba Boga. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. jan. 2019, št. 105, str. 12-13, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 8068442]
25. OSREDKAR, Mari Jože. Zvestoba Cerkvi ali tradicionalizem? : katoliško pojmovanje dialoga z drugimi kulturami in religijami. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. mar. 2019, št. 107, str. 7-8, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 8096602]

1.05 Poljudni članek

26. OSREDKAR, Mari Jože. Če sta župnik in imam prijatelja : proces katoliško-muslimanskega dialoga na krajevni ravni. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2. okt. 2022, letn. 71, št. 39, str. 12. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 123659779]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

27. OSREDKAR, Mari Jože. Odločitev za življenje = A decision for life. V: MALAČIČ, Janez (ur.), OSREDKAR, Mari Jože (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Demografske in družinske analize = Demographic and Family Analyzes : Informacijska družba - IS 2022 = Information Society - IS 2022 : zbornik 25. mednarodne multikonference = proceedings of the 25th International Multiconference : zvezek F = volume F : 12. oktober 2022, 12 October 2022, Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2022. Str. 34-37. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-245-7. ISSN 2630-371X. https://is.ijs.si/wp-content/uploads/2022/is2022zborniki/IS2022_Volume-F.pdf. [COBISS.SI-ID 130039043]
28. OSREDKAR, Mari Jože. Sprejemanje drugačnosti je temelj sobivanja. V: BAJD, Tadej (ur.). Slovenska sprava : zbornik s prispevki simpozija ob tridesetletnici spravne slovesnosti v Rogu in ob stoletnici rojstva nadškofa dr. Alojzija Šuštarja 24. junija 2020 na SAZU. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2021. Str. 113-126. ISBN 978-961-268-076-3. [COBISS.SI-ID 69081091]
29. OSREDKAR, Mari Jože. Prispevek vernikov za bolj etično slovensko družbo = The contribution of the faithful for a more ethical Slovenian society. V: PIVEC, Franci (ur.), KRISPER, Marjan (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Etika in stroka = Professional Ethics : 7. oktober 2020, 7 October, 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd international multiconference : zvezek D = volume D. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2020. Str. 12-16. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-194-8, ISBN 978-961-264-195-5. ISSN 2630-371X. http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/2020/IS2020_Volume_D%20-%20Etika%20in%20stroka.pdf. [COBISS.SI-ID 36487171]
30. OSREDKAR, Mari Jože. Prihodnost dialoga med kristjani in muslimani. V: GRABUS, Nedžad (ur.). Stoletje islamske skupnosti na Slovenskem : sto let džamije v Logu pod Mangartom : zbornik strokovnih prispevkov. Ljubljana: Kulturno-izobraževalni zavod Averroes, 2018. Str. 195-219. ISBN 978-961-93054-4-7. [COBISS.SI-ID 298740224]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

31. OSREDKAR, Mari Jože. Katoliški dokumenti o misijonski dejavnosti Cerkve. V: BIŠČAK, Luka (ur.). Zbornik misijonskega simpozija ob izrednem misijonskem mesecu oktobru 2019 : krščeni in poslani. Ljubljana: Misijonsko središče Slovenije, 2020. Str. 34-40, ilustr. [COBISS.SI-ID 17504003]
32. OSREDKAR, Mari Jože. Katoliška cerkev in drugače verujoči. V: Frančiškovi bratje v odnosu do drugačnih : ob 800-letnici srečanja sv. Frančiška s sultanom. [Brezje]: Frančiškanski Marijanski center Slovenije, [2019]. Str. 13-24. [COBISS.SI-ID 8229210]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

33. OSREDKAR, Mari Jože. Relationship as man's experience of Transcendence = Odnos kot človekova izkušnja Presežnosti. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 32-33. [COBISS.SI-ID 130093571]
34. OSREDKAR, Mari Jože. Nastajanje dokumenta Nostra aetate = Creating of the document Nostra aetate. V: SKRALOVNIK, Samo (ur.), BEDRAČ, Marjetka (ur.). Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga : Mednarodni znanstveni simpozij : 20.-21. april 2021, spletni dogodek : zbornik povzetkov = Jewish-christian sources and dimensions of dialogue : International Scientific Symposium : 20th-21st April 2021, online event : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 60-61. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Zbornik%20povzetkov_20210410_A5_v1(1).pdf. [COBISS.SI-ID 63281923]
35. OSREDKAR, Mari Jože. Hope as a component of the Gospel relationship to God = Upanje kot komponenta evangeljskega odnosa do Boga. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 35. [COBISS.SI-ID 84721411]
36. OSREDKAR, Mari Jože. Drugi vatikanski cerkveni zbor o prepoznavanju Božje podobe. V: JEREBIC, Drago (ur.), BOŠNJAKOVIĆ, Josip (ur.). V kakšnega Boga ljudje danes verujejo oz. ne verujejo? : zbornik prispevkov : petek, 15. 10. 2021 = U kakvoga Boga ljudi danas vjeruju odnosno ne vjeruju? : knjiga sažetaka : petak, 15. 10. 2021. Đakovo; Ljubljana; Osijek: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu: Sveučilišta Josipa Strossmayera u Osijeku: Teološka fakulteta Univerza v Ljubljani, 2021. Str. 73-74. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/zbornik%20prispevkov%209_%20oktober%202021.pdf. [COBISS.SI-ID 84386819]
37. OSREDKAR, Mari Jože. Fragility is beneficial to man = Krhkost človeku koristi. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 36-37. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38159107]
38. OSREDKAR, Mari Jože. Katoliški teološki temelji medreligijskega dialoga = Catholic theological basis of the interreligious dialogue. V: OSREDKAR, Mari Jože (ur.). 800 let sobivanja : predstavitveni zbornik predavateljev s programom in povzetki = 800 years of convivence : presentation book with program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2019. Str. 67-69. ISBN 978-961-6844-76-5. [COBISS.SI-ID 8186714]
39. OSREDKAR, Mari Jože. Christianity as a challenge for transhumanism = Krščanstvo kot izziv za transhumanizem. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 40-41. [COBISS.SI-ID 8228442]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

40. OSREDKAR, Mari Jože. Katoliški nauk o družini. V: GAMS, Matjaž (ur.), MALAČIČ, Janez (ur.). Bela knjiga Slovenske [!] demografije : "evropska demografska zima" : stopnja rodnosti v Sloveniji (1954-2017). Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2019. Str. [94-96]. ISBN 978-961-264-143-6, ISBN 978-961-264-144-3. [COBISS.SI-ID 8103514]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

41. OSREDKAR, Mari Jože. Fragility is beneficial to man. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethics of resilience : vulnerability and survival in times of pandemics and global uncertainty. Berlin: Lit, cop. 2022. Str. 197-203, 251. Theology East - West, vol. 29. ISBN 978-3-643-91211-4, ISBN 978-3-643-96211-9. [COBISS.SI-ID 119954179]
42. OSREDKAR, Mari Jože. Resignation as the foundation of life. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Transhumanism as a challenge for ethics and religion. Wien; Zürich: Lit, cop. 2021. Str. 165-172, 222. Theology East-West, vol. 27. ISBN 978-3-643-91297-8, ISBN 978-3-643-96297-3. [COBISS.SI-ID 75692291]
43. OSREDKAR, Mari Jože. The Gospel ethics and the image of a good God. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethical implications of one God : the significance of monotheism. Wien; Zürich: Lit, cop. 2020. Str. 155-162, 191. Theology East-West, vol. 26. ISBN 978-3-643-91126-1, ISBN 978-3-643-96126-6. [COBISS.SI-ID 21777667]
44. OSREDKAR, Mari Jože. "Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo" (Jn 8,7) : slovenski izdaji na pot. V: MALDAMÉ, Jean-Michel. Monoteizem in nasilje : krščanska izkušnja. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2020. Str. 9-28. ISBN 978-961-278-456-0. [COBISS.SI-ID 8300122]
45. OSREDKAR, Mari Jože. Dialogue between an idea and reality. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion as a factor of intercultural dialogue. Wien; Zürich: Lit, cop. 2019. Str. 135-142. Theology East-West, vol. 22. ISBN 978-3-643-91014-1. [COBISS.SI-ID 8155482]
46. OSREDKAR, Mari Jože. Sacrifice : the constitutional element of the human and faith relationship. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges. Wien; Zürich: Lit, 2018. Str. 113-120. Theology East-West, vol. 21. ISBN 978-3-643-90917-6. [COBISS.SI-ID 7868250]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

47. OSREDKAR, Mari Jože. Guy Lafon, Abraham ali iznajdba vere. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjev družba; Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2022. 121 str. ISBN 978-961-7167-02-3. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 1, str. 231-232. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/01/Osredkar.pdf. [COBISS.SI-ID 120025859], [SNIP]
48. OSREDKAR, Mari Jože. Jean-Michel Maldamé, Monoteizem in nasilje: krščanska izkušnja ... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 1, str. 235-236. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2020/01/Osredkar%20rec_.pdf. [COBISS.SI-ID 26651139], [SNIP]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

49. MALAČIČ, Janez, OSREDKAR, Mari Jože, GAMS, Matjaž. Predgovor. V: MALAČIČ, Janez (ur.), OSREDKAR, Mari Jože (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Demografske in družinske analize = Demographic and Family Analyzes : Informacijska družba - IS 2022 = Information Society - IS 2022 : zbornik 25. mednarodne multikonference = proceedings of the 25th International Multiconference : zvezek F = volume F : 12. oktober 2022, 12 October 2022, Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2022. Str. 3. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-245-7. ISSN 2630-371X. http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/2022/IS2022_Volume-F%20-%20Demografija.pdf. [COBISS.SI-ID 128509443]
50. OSREDKAR, Mari Jože. Vera ne izginja, le politika se spreminja = Faith is not disappearing, only politics is changing. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 77, št. 2, str. 11-14. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/77/02/Osredkar.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/77/02/Osredkar. [COBISS.SI-ID 135336963], [SNIP]
51. OSREDKAR, Mari Jože. Spremna beseda. V: MIHELIČ, Stanka. Do nebeških vrat. Darilna izd. Kot pri Ribnici: samozal., 2021. Str. 5-6. ISBN 978-961-95249-0-9. [COBISS.SI-ID 54010883]
52. OSREDKAR, Mari Jože. Medreligijski dialog - vsiljevanje prepričanja ali spoštovanje in sprejetje različnosti = Interreligious dialogue - imposing beliefs or respecting and accepting diversity. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 74, št. 2, str. 9-12. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/02/Osredkar.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/74/02/Osredkar. [COBISS.SI-ID 11040771], [SNIP]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

53. OSREDKAR, Mari Jože. Naučimo se sobivati. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 15. nov. 2020, letn. 69, št. 46, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 37894403]

1.22 Intervju

54. OSREDKAR, Mari Jože (intervjuvanec). Zagotovilo rodnosti je zdrava družina : pri analiziranju demografskega dogajanja že poldrugo desetletje moči združujeta Institut Jožef Stefan in Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani : v pripravo ... Marija Osredkarja ... Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 23. okt. 2022, letn. 71, št. 42, str. 12-13. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 126877955]
55. OSREDKAR, Mari Jože (intervjuvanec). Strah pred naraščanjem prebivalstva je neupravičen : dr. Mari Osredkar že vrsto let sodeluje pri odkrivanju demografskih gibanj v svetu in Sloveniji. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 18. dec. 2022, letn. 71, št. 50, str. 3, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 135487491]
56. OSREDKAR, Mari Jože (intervjuvanec). Intervju : doc. dr. Mari Jože Osredkar, predstojnik katedre za osnovno bogoslovje in dialog. Mlad.si : osrednja spletna stran za mladinski sektor Slovenije. 13. jan. 2022, 1 spletni vir, fotogr. avtorja. ISSN 2670-4366. https://www.mlad.si/blog/intervju-doc-dr-mari-joze-osredkar-predstojnik-katedre-za-osnovno-bogoslovje-in-dialog/. [COBISS.SI-ID 95698691]
57. OSREDKAR, Mari Jože (intervjuvanec). Frančiškan dr. p. Mari Osredkar. Misijonska obzorja. apr. 2021, leto 35, [št.] 2, str. 4-5, ilustr. ISSN 1318-4369. [COBISS.SI-ID 59807747]
58. OSREDKAR, Mari Jože (intervjuvanec). Nasilne niso religije, nasilen je človek : p. Mari Osredkar, pisec spremne besede h knjigi Monoteizem in nasilje - krščanska izkušnja. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. mar. 2020, št. 119, str. 4-5, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 8336218]
59. OSREDKAR, Mari Jože (intervjuvanec). Spoštovanje in sprejemanje : pred mednarodno konferenco o dialogu med kristjani in muslimani ob 800. letnici srečanja sv. Frančiška s sultanom Al-Kamilom v Egiptu. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 29. sep. 2019, letn. 68, št. 39, str. 12-13, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8194394]

1.25 Drugi sestavni deli

60. OSREDKAR, Mari Jože. Bog je popolnoma drugačen. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. apr. 2019, št. 108, str. 7. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 8112474]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

61. OSREDKAR, Mari Jože. Guy Lafon : mislec odnosa. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; v Ljubljani: Teološka fakulteta, 2022. 106 str. Znanstvena knjižnica, 80a. ISBN 978-961-7167-01-6, ISBN 978-961-278-575-8. [COBISS.SI-ID 96126467]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

62. LANG, Nataša (oseba, ki intervjuva), OSREDKAR, Mari Jože (intervjuvanec). Ne človek, odnos je tisti, ki ustvarja človeka; verovati v vero pomeni verovati v odnos : Mari J. Osredkar o teološki misli Guya Lafona, francoskega teologa, ki je vplival na delo več slovenskih teologov. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ars, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (26 min, 36 sek)). Sedmi dan. https://ars.rtvslo.si/2022/03/sedmi-dan-227/. [COBISS.SI-ID 104361475]
63. KOCJANČIČ, Romana (oseba, ki intervjuva), OSREDKAR, Mari Jože (intervjuvanec), SKRALOVNIK, Samo (intervjuvanec). Očak Abraham. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka datoteka (34 min, 18 sek)). Obzorja duha. https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174881406?s=mmc. [COBISS.SI-ID 137816579]
64. KOVAČ, Edvard, OSREDKAR, Mari Jože, GERDEN, Tomaž. Monoteizem in nasilje. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. Sedmi dan. https://ars.rtvslo.si/2020/02/sedmi-dan-123/. [COBISS.SI-ID 8325978]
65. LANG, Nataša, OSREDKAR, Mari Jože (diskutant). Kdor je trden v svoji veri in identiteti, lahko živi medverstveni dialog. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Sledi večnosti. https://ars.rtvslo.si/2019/10/sledi-vecnosti-124/. [COBISS.SI-ID 8214362]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

66. OSREDKAR, Mari Jože. Rešuje me Božje usmiljenje : pridige in razmišljanja. Ljubljana: Brat Frančišek, 2020. 144 str. ISBN 978-961-6873-57-4. [COBISS.SI-ID 304473856]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

67. OSREDKAR, Mari Jože (intervjuvanec). Monoteizem in nasilje : pogovor o knjigi, Radio Ognjišče, oddaja Mozaik dneva, Ljubljana, 6. feb. 2020. http://avdio.ognjisce.si/share/io_2020_02_06_mozaik.mp3. [COBISS.SI-ID 8325722]
68. OSREDKAR, Mari Jože. Mednarodni simpozij o dialogu med kristjani in muslimani : prispevek v oddaji Iz življenja vesoljne Cerkve - Dialog med kristjani in muslimani, Radio Ognjišče, 29. sep. 2019. [COBISS.SI-ID 8214618]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

69. OSREDKAR, Mari Jože. The culture and the future of religion : lecture at Western Michigan University, College of Arts and Sciences, Department of Comparative Religion, Kalamazoo, Michigan, Oct. 15th 2018. 2018. [COBISS.SI-ID 8017754]
70. OSREDKAR, Mari Jože. Religion and revolution in Europe : lecture at Western Michigan University, College of Arts and Sciences, Department of Comparative Religion, Kalamazoo, Michigan, Oct. 16th 2018. 2018. [COBISS.SI-ID 8018010]
71. OSREDKAR, Mari Jože. Religion in the modern Slovenian society : lecture at Western Michigan University, College of Arts and Sciences, Department of Comparative Religion, Kalamazoo, Michigan, Nov. 20th 2018. 2018. [COBISS.SI-ID 8018522]
72. OSREDKAR, Mari Jože. The spiritual revolution of Saint Francis of Assisi : lecture at Western Michigan University, College of Arts and Sciences, Department of Comparative Religion, Kalamazoo, Michigan, Nov. 19th 2018. 2018. [COBISS.SI-ID 8018266]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

73. OSREDKAR, Mari Jože. Misijoni v cerkvenih dokumentih : predavanje na Misijonskem simpoziju, Ljubljana, 12. okt. 2019. [COBISS.SI-ID 8214874]

3.25 Druga izvedena dela

74. GRABUS, Nedžad (diskutant), ZALTA, Anja (diskutant), ČRNIČ, Aleš (diskutant), OSREDKAR, Mari Jože (diskutant). Verska svoboda v Sloveniji in EU : okrogla miza ob 150. obletnici džamije v Logu pod Mangartom, 24. oktobra 2022, Muslimanski kulturni center Ljubljana. [COBISS.SI-ID 126899203]
75. LESJAK, Gregor (diskutant), ČRNIČ, Aleš (diskutant), ZALTA, Anja (diskutant), ŠKOF, Lenart (diskutant), OSREDKAR, Mari Jože (diskutant). Kritično razumevanje dinamike in kontekstov medreligijskega dialoga v Slovenije[!] : okrogla miza, Cankarjev dom, Ljubljana, 14.10. 2019. [COBISS.SI-ID 70326882]
76. BEDNAŠ, Marijana (diskutant), BOLJKA, Urban (diskutant), GAMS, Matjaž (diskutant), KLAMPFER, Ksenija (diskutant), KONTIČ, Bojan (diskutant), LUKŠIČ-HACIN, Marina (diskutant), MALAČIČ, Janez (diskutant), OSREDKAR, Mari Jože (diskutant), SAMBT, Jože (diskutant), STAROVIĆ, Vojko (diskutant), STROPNIK, Nada (diskutant), ŠVAB, Alenka (diskutant), ZAVRTANIK, Danilo (diskutant), PAHOR, Borut (diskutant). O demografski politiki, zlasti z vidika rodnosti in priseljevanja : posvet pri predsedniku, Velika dvorana Predsedniške palače, Ljubljana, 26. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 36074333]
77. ZALTA, Anja (diskutant), KUHN, Elmar (diskutant), RASOULIPOUR, Rasoul (diskutant), OSREDKAR, Mari Jože (diskutant), BERGER, Maurits S. (diskutant). On the fulures of islam and muslims in Europe's democracies = O prihodnostih islama in muslimanov v evropslih demokracijah : okrogla miza na mednarodni konferenci Novi filozofski in teološki temelji za krščansko-islamski dialog, Portorož, 27. maj, 2019. [COBISS.SI-ID 69645922]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

78. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. OSREDKAR, Mari Jože (član uredniškega odbora 2006, področni urednik 2007-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 1920-. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=60, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ZCWKSFUC. [COBISS.SI-ID 8745472]
79. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. OSREDKAR, Mari Jože (član uredniškega odbora 2013-). [Tiskana izd.]. Maribor: Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, 2013-Maribor: Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, 2013-2017Maribor: Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2018-. ISSN 2335-4127. http://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/edinost-in-dialog. [COBISS.SI-ID 268194560]
80. MALAČIČ, Janez (urednik), OSREDKAR, Mari Jože (urednik), GAMS, Matjaž (urednik). Demografske in družinske analize = Demographic and Family Analyzes : Informacijska družba - IS 2022 = Information Society - IS 2022 : zbornik 25. mednarodne multikonference = proceedings of the 25th International Multiconference : zvezek F = volume F : 12. oktober 2022, 12 October 2022, Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (VI, 66 str.)), ilustr. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-245-7. ISSN 2630-371X. http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/, https://is.ijs.si/, http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/2022/IS2022_Volume-F%20-%20Demografija.pdf. [COBISS.SI-ID 127490563]
81. LUŠTREK, Mitja (urednik), GAMS, Matjaž (urednik), PILTAVER, Rok (urednik), STRLE, Toma (urednik), TRPIN, Borut (urednik), MARKIČ, Olga (urednik), MLADENIĆ, Dunja (urednik), GROBELNIK, Marko (urednik), FOMICHOV, Vladimir (urednik), FOMICHOVA, Olga S. (urednik), ŽALIK, Borut (urednik), STRES, Špela (urednik), BLATNIK, Robert (urednik), MALAČIČ, Janez (urednik), MALAČIČ, Janez (urednik), OSREDKAR, Mari Jože (urednik), RAJKOVIČ, Uroš (urednik), BATAGELJ, Borut (urednik), REŠČIČ, Nina (urednik), MAYORA, Oscar (urednik), DENKOVSKI, Daniel (urednik), BRODNIK, Andrej (urednik), GALAMBOS, Gábor (urednik), KAVŠEK, Branko (urednik). Informacijska družba - IS 2022 = Information Society - IS 2022 : zbornik 25. mednarodne multikonference = proceedings of the 25th International Multiconference : 10.–14. oktober 2022, 4–8 October 2022, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (X, 710 str.)), ilustr. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-255-6. ISSN 2630-371X. http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/. [COBISS.SI-ID 129579779]
82. OSREDKAR, Mari Jože (urednik). 800 let sobivanja : predstavitveni zbornik predavateljev s programom in povzetki = 800 years of convivence : presentation book with program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2019. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-76-5. [COBISS.SI-ID 301543936]

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

83. TRONTELJ, Nik. Razvoj vsebin osnovnega bogoslovja na Teološki fakulteti v Ljubljani od njene ustanovitve do danes : doktorska disertacija. Ljubljana: N. Trontelj, 2022. X, 325 str. [COBISS.SI-ID 104605955]
84. JEGLIČ, Urška. Verska praksa muslimanov v Sloveniji : doktorska disertacija. Ljubljana: [U. Jeglič], 2022. X, 470, XIX str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 126136579]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

85. MAČEK, Katja. Religijski nauk sodobnega vahabizma : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Maček], 2020. VII, 72 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=121216. [COBISS.SI-ID 34494979]
86. TRČEK, Ana. Hadisi : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Trček], 2019. VIII, 60 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108267. [COBISS.SI-ID 8149850]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

87. MEHLE, Andrej. Islamski feminizem : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana: [A. Mehle], 2020. III, 39 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=117213. [COBISS.SI-ID 21954051]
88. PRAPROTNIK, Liza. Verovanja staroselskih ljudstev Mezoamerike: Quetzalcóatl : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana: [L. Praprotnik], 2020. II, 33 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=121775. [COBISS.SI-ID 34508035]
89. CIRINGER, Peter. Primerjava katoliške in theravada budistične antropologije : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Ciringer], 2019. II, 58 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110228. [COBISS.SI-ID 8192346]
90. JANČIČ, Nika. Mohamed kot drugi tolažnik : (primerjava Jezusa in Mohameda) : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana: [N. Jančič], 2018. IV, 42 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103568&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7888986]
91. GAČNIK, Filip. Religiozno življenje Vikingov : diplomsko delo. Ljubljana: [F. Gačnik], 2018. III, 39 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=102692&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7960410]
92. VUČAK, Daniela. Spolnost v islamu : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Vučak], 2018. II, 41 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101603&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7889242]

Intervjuvanec

93. ERJAVEC, Matej. Roka, ki ziba, je najmočnejša. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jan. 2023, leto 59, št. 1, str. 44-49, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 137822979]

Recenzent

94. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. OSREDKAR, Mari Jože (recenzent 2013-). [Tiskana izd.]. Maribor: Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, 2013-Maribor: Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, 2013-2017Maribor: Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2018-. ISSN 2335-4127. http://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/edinost-in-dialog. [COBISS.SI-ID 268194560]
95. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Literarne oblike v Svetem pismu in odmevi v poznejši judovsko-krščanski kulturi. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 658 str. ISBN 978-961-01-6308-4. [COBISS.SI-ID 67766787]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).
Zadnja posodobitev podatkov: 29. 01. 2023

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Bilateralni projekt Slovenija USA

BI-US/17-18-024 ARRS