Izr. prof. Maria Carmela Palmisano SL, r. 1962; dr. bibličnih ved (2006), dipl. teologije (1998) in psihologije (1990); za biblični študij in judovstvo (2015, docent 2009, asistent 2006); redna članica italijanskega združenja biblicistov: Associazione Biblica Italiana; je sodelovala pri italijanskem projektu La Nuova Versione della Bibbia dai Testi Antichi; od leta 2006 dela na pedagoškem in raziskovalnem področju na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta  2017 do 2021 je bila predstojnica Inštituta za Sveto pismo, judovstvo in zgodnje krščanstvo. Od leta 2021/2022 je predstojnica katedre za Sveto pismo in judovstvo.

Govorilne ure v akademskem letu 2022/2023

Objavljeno: 22.9.2022

Govorilne ure:

v petek ob 12.45-13.30

v kab. 207

po predhodnem dogovoru po e-pošti,

Maria Carmela Palmisano, SL

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PALMISANO, Maria Carmela. Prospettive di libertà e liberazione nel libro del Siracide = Perspectives of freedom and liberation in the Book of Sirach = Perspektive svobode in osvoboditve v Sirahovi knjigi. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 4, str. 863-876. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/04/Palmisano.pdf, DOI: 10.34291/BV2022/04/Palmisano. [COBISS.SI-ID 135689475], [SNIP]
financer: ARRS, P6-0262, Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga
2. PALMISANO, Maria Carmela. Siracide : il timore del Signore è principio della sapienza. Credereoggi. 2020, anno 40, n. 3, str. 98-108. ISSN 1123-3281. [COBISS.SI-ID 26794499]
3. PALMISANO, Maria Carmela. Dimensioni di giustizia in alcuni testi sapienziali biblici = Dimensions of justice in some of the biblical Wisdom texts = Razsežnosti pravičnosti v nekaterih svetopisemskih modrostnih besedilih. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 1, str. 41-49. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/01/Palmisano.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/75/Palmisano. [COBISS.SI-ID 34624771], [SNIP, Scopus do 14. 10. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
financer: ARRS, Programi, P6-0262, SI, Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti
4. PALMISANO, Maria Carmela. Studio delle immagini e delle metafore sul timore del Signore in Ben Sira = Študij prispodob in metafor Gospodovega strahu pri Ben Sira = The study of images and metaphors on the fear of the Lord in Ben Sira. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 4, str. 891-907. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Palmisano.pdf, DOI: 10.34291/BV2019/04/Palmisano. [COBISS.SI-ID 8265818], [SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,00, Scopus do 30. 12. 2021: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,00]
5. PALMISANO, Maria Carmela. La sapienza personificata e la sua relazione con il sapiente in Sir 24,1-22. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 3, str. 695-706, tabela. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/03/Palmisano.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-QQQJE02N. [COBISS.SI-ID 8020058], [SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
6. PALMISANO, Maria Carmela. La polarità uomo-donna a partire da Pr 31,10-31 e nel contesto delle istruzioni sapienziali. Ricerche storico bibliche. 2018, anno 30, 1/2, str. 81-97. ISSN 0394-980X. [COBISS.SI-ID 7975770]

1.02 Pregledni znanstveni članek

7. PALMISANO, Maria Carmela. Od Nostra aetate do Veritatis gaudium : prehojena pot in nova obzorja v judovsko-krščanskem dialogu = From Nostra aetate to Veritatis gaudium : the traversed path and New Horizons in Jewish-Christian dialogue. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 76, št. 1, str. 31-41. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/76/1/Palmisano.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/76/Palmisano. [COBISS.SI-ID 61883395], [SNIP, Scopus]
8. PALMISANO, Maria Carmela. La testimonianza nella successione profetica in 2 Re 2,1-18 = Pričevanje pri preroškem nasledstvu v 2 Kr 2,1-18 = Testimony within the apostolic succession in 2 Kings 2,1-18. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 1, str. 83-92. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-79-2019-1, DOI: 10.34291/BV2019/01/Palmisano. [COBISS.SI-ID 8179802], [SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00, Scopus do 22. 1. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
9. PALMISANO, Maria Carmela. Apostolska konstitucija Veselje resnice (Veritatis gaudium) : papeževi izzivi in naš(a) odgovor(nost) = Apostolic constitution The joy of truth (Veritatis gaudium) : the pope's challenges and our response and responsibility. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 73, št. 1/2, str. 225-233. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/73/Palmisano.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-13ZGZ1ZR. [COBISS.SI-ID 8048986], [SNIP]

1.03 Kratki znanstveni prispevek

10. PALMISANO, Maria Carmela. Trije starozavezni liki sprejemanja trpljenja (Job, Jeremija in Drugi Izaija) v luči Nove zaveze = Three Old Testament types of accepting suffering (Job, Jeremiah and the Second Isaiah) in the light of the New Testament. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 1, str. 93-101. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/01/Palmisano.pdf, DOI: 10.34291/BV2022/01/Palmisano. [COBISS.SI-ID 114162179], [SNIP]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

11. PALMISANO, Maria Carmela. Od Nostra aetate do Veritatis gaudium : prehojena pot in nova obzorja v judovsko-krščanskem dialogu = From Nostra aetate to Veritatis gaudium : the traversed path and new horizons in Jewish-Christian dialogue. V: SKRALOVNIK, Samo (ur.), BEDRAČ, Marjetka (ur.). Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga : Mednarodni znanstveni simpozij : 20.-21. april 2021, spletni dogodek : zbornik povzetkov = Jewish-christian sources and dimensions of dialogue : International Scientific Symposium : 20th-21st April 2021, online event : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 62-63. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Zbornik%20povzetkov_20210410_A5_v1(1).pdf. [COBISS.SI-ID 63285251]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

12. PALMISANO, Maria Carmela. La riflessione sulla storia in Ben Sira. V: KLJAJIĆ, Stipo (ur.), CIFRAK, Mario (ur.). Znat će da prorok bijaše među njima! (Ez 33,33) : zbornik u čast prof. dr. sc. Bože Lujića, povodom 70. godine života. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2018. Str. 189-201. Teološki radovi, sv. 85. ISBN 978-953-11-1088-4. [COBISS.SI-ID 7950938]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

13. PALMISANO, Maria Carmela. Vicinanza di Dio e sapienza del popolo (Dt 4,1-8). V: CASSUTO MORSELLI, Marco (ur.). La Bibbia dell'Amicizia : brani della Torah/Pentateuco commentati da ebrei e cristiani. Milano: San Paolo, 2019. Str. 327-332. ISBN 978-88-922-1707-2. [COBISS.SI-ID 8072282]

1.25 Drugi sestavni deli

14. PALMISANO, Maria Carmela. Podobe poti v Svetem pismu : ob tednu za življenje 2020. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 11. okt. 2020, letn. 69, št. 41, str. 26. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 31630595]
15. PALMISANO, Maria Carmela. Skrivnost ljubezni : nedelja, 3. februar : 4. nedelja med letom. Magnificat. feb. 2019, letn. 6, št. 2, str. 62-63. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 8062298]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.05 Drugo učno gradivo

16. PALMISANO, Maria Carmela. Eksegeza preroških knjig : študijsko leto 2021/2022. Ljubljana: [M. C. Palmisano], 2022. 121 str., tabele. [COBISS.SI-ID 97291267]
17. PALMISANO, Maria Carmela. Hebrejščina I. : študijsko leto 2021/2022. Ljubljana: [M. C. Palmisano], 2022. 56 str., tabele. [COBISS.SI-ID 97294595]
18. PALMISANO, Maria Carmela. Hebrejščina I. : študijsko leto 2017/2018. Ljubljana: [M. C. Palmisano], 2018. 56 str., tabele. [COBISS.SI-ID 7894618]
19. PALMISANO, Maria Carmela. Monoteizmi, judovstvo : študijsko leto 2017/2018. Ljubljana: [M. C. Palmisano], 2018. 82 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7894106]
20. PALMISANO, Maria Carmela. Preroške knjige : študijsko leto 2017/2018. Ljubljana: [M. C. Palmisano], 2018. 91 str. [COBISS.SI-ID 7894874]
21. PALMISANO, Maria Carmela. Uvod v Novo zavezo : študijsko leto 2017/2018. Ljubljana: [M. C. Palmisano], 2018. 90 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7894362]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

22. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. PALMISANO, Maria Carmela (področni urednik 2022-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 1920-. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=60, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ZCWKSFUC. [COBISS.SI-ID 8745472]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

23. ČEMAŽAR, Peter. Eksegetska analiza Lk 1,26-38 in interpretacije odlomka pri razumevanju dogme o Marijinem vnebovzetju : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Čemažar], 2020. V, 72 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=119880. [COBISS.SI-ID 31316483]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

24. CEGLAR, Katja. Podoba Boga v PS 31 : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana: [K. Ceglar], 2019. VI, 48 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=107603. [COBISS.SI-ID 8115034]

Prevajalec

25. KRAŠOVEC, Jože (urednik, prevajalec). Sveto pismo. Stara zaveza : jeruzalemska izdaja : [uradni prevod Katoliške cerkve v Sloveniji]. Elektronska izd. Ljubljana: Slovenska škofovska konferenca: Družina, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (2271, A23 str.)), ilustr., zvd. ISBN 978-961-04-0798-0. https://www.druzina.si/knjiga/sveto-pismo-stara-zaveza. [COBISS.SI-ID 92772099]
26. KRAŠOVEC, Jože (urednik, prevajalec). Sveto pismo. Zgodovinske knjige : drugi del : jeruzalemska izdaja [SPJ : uradni prevod Katoliške cerkve v Sloveniji]. 1. izd. Ljubljana: Slovenska škofovska konferenca: Družina, 2019. 247 str. ISBN 978-961-04-0610-5, ISBN 978-961-94056-3-5. [COBISS.SI-ID 302189312]

Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

27. BUDISELIĆ, Ervin. Vidiki bibličnega koncepta pričevanja in posebno razumevanje pričevanja v konceptu Lukovega pisanja = Aspects of the biblical concept of witness and the specific understanding of the concept in the writings of Luke : doktorska disertacija. Ljubljana: [E. Budiselić], 2019. XIV, 364, XV str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=117598. [COBISS.SI-ID 24818691]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).
Zadnja posodobitev podatkov: 29. 01. 2023

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

ARRS J6-5567 Beseda v dialogu. Vodja projekta: prof. ak. dr. Jože Krašovec.

ARRS P6-0262  Judovsko-krščansksi viri in razsežnosti pravičnosti. Vodja programa: prof. ak. dr. Jože Krašovec.