Dr. Mateja Centa Strahovnik je raziskovalka na področjiih teorij čustev, etike in geštalt pedagogike. Več let je sodelovala na mednarodnih projektih. Trenutno dela na svojem raziskovalnem projektu z naslovom: Kognitivna teorija čustev v kontekstu teologije čustev: telesni občutki, spoznanje in moralnost. Izvaja tudi izobraževanja ter delavnice za mladostnike, vzgojitelje in učitelje. 

 

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. CENTA, Mateja. Spoznavna vloga telesnih občutkov, resonanca in odtujenost = Cognitive role of bodily sensations, resonance, and alienation. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 3, str. 611-621. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/03/CentaStrahovnik.pdf, DOI: 10.34291/BV2022/03/Centa. [COBISS.SI-ID 134639619], [SNIP]
financer: ARRS, Raziskovalni programi, P6-0269, SI, Religija, etika, edukacija in izzivi sodobne družbe; ARRS, Raziskovalni projekti, Z6-2666, SI, Kognitivna teorija čustev v kontekstu teologije čustev: telesni občutki, spoznanje in moralnost
2. JOHANSEN, Mikkel Willum, CENTA, Mateja, GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko. Lack of ethics or lack of knowledge? : European upper secondary students’ doubts and misconceptions about integrity issues. International journal for educational integrity. 2022, [vol.] 18, [no.] 20, str. 1-25, tabele, graf. prikazi. ISSN 1833-2595. https://edintegrity.biomedcentral.com/articles/10.1007/s40979-022-00113-0, DOI: 10.1007/s40979-022-00113-0. [COBISS.SI-ID 119241731], [SNIP, WoS, Scopus]
3. CENTA, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko. Epistemic virtues and interreligious dialogue : a case for humility. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 30, št. 3, str. 395-404. ISSN 1408-5348. DOI: 10.19233/ASHS.2020.25. [COBISS.SI-ID 45399299], [SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,00, Scopus do 11. 8. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,00]
4. STRAHOVNIK, Vojko, MIKLAVČIČ, Jonas, CENTA, Mateja. Etični vidiki uporabe algoritemskega odločanja in ostalih sistemov UI v času pandemij oz. izrednih razmer = Ethical issues related to the use of AI-based algorithms in pandemics and other public health emergencies. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 2, str. 321-334. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, DOI: 10.34291/BV2020/02/Strahovnik. [COBISS.SI-ID 40836611], [SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,67, Scopus do 17. 2. 2022: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,67]
5. CENTA, Mateja. Umetnost življenja in kognitivno-izkustveni model čustev in čustvenosti = The art of life and cognitive-experiential model of emotions and emotionality. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 2, str. 425-439. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/02/Centa.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WEF5ONTZ, DOI: 10.34291/BV2019/02/Centa. [COBISS.SI-ID 8222298], [SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4,00, Scopus do 20. 3. 2021: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4,00]
6. CENTA, Mateja. Kognitivna teorija čustev, vrednostne sodbe in moralnost. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 53-65. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Centa.pdf, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-6MVNDMOR/81c31605-0bb4-417c-91d7-d5b6395e937e/PDF. [COBISS.SI-ID 7874394], [SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5,00, Scopus do 13. 4. 2021: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4,00]

1.02 Pregledni znanstveni članek

7. CENTA, Mateja. Geštalt pristop, njegovo razumevanje odnosnosti in čustvenosti in kognitivna teorija čustev. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 2, str. 429-442. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/02/Centa.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5. [COBISS.SI-ID 7995482], [SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
8. CENTA, Mateja. Experiential imagining in ethical education as part of a synthesis of cognitive theory of emotion and Gestalt pedagogy. Metodički ogledi. [Spletna izd.]. 2018, vol. 25, no. 2, str. 49-65. ISSN 1848-2325. https://hrcak.srce.hr/222574, DOI: 10.21464/mo.25.2.3. [COBISS.SI-ID 8161114], [SNIP]

1.04 Strokovni članek

9. CENTA, Mateja, ĆURKO, Bruno, KRAGIĆ, Ivana. Kritično in ustvarjalno razmišljanje : skupaj se učimo, da skupaj živimo. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše. mar. 2018, letn. 20, št. 77, str. 25-27. ISSN 1580-0482. [COBISS.SI-ID 7855706]
10. CENTA, Mateja. Zavzemanje stališča in etična vzgoja : skupaj se učimo, da skupaj živimo. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše. jun. 2018, letn. 20, št. 78, str. 27-29, ilustr. ISSN 1580-0482. [COBISS.SI-ID 7977818]
11. CENTA, Mateja. Sodelovati z učenci in jih postaviti v središče etične vzgoje : skupaj se učimo, da skupaj živimo. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše. sep. 2018, letn. 20, št. 79, str. 28-31, ilustr. ISSN 1580-0482. [COBISS.SI-ID 7969114]
12. CENTA, Mateja. Kako z učenci raziskovati etične izzive? : skupaj se učimo, da skupaj živimo. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše. dec. 2018, letn. 20, št. 80, str. 28-31, ilustr. ISSN 1580-0482. [COBISS.SI-ID 8051034]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

13. CENTA, Mateja. World, body, and emotions = Svijet, tijelo i emocije. V: BARIŠIĆ, Pavo (ur.). 30. dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 25. rujna - 1. listopada 2022 = 30th days of Frane Petrić, Cres, Croatia, September 25 - October 1, 2022 = 30. Frane-Petrić-Tage, Cres, Kroatien, 22. September - 1. Oktober 2022 = 30. giorni di Francesco Patrizi, Cherso, Croazia, 25 settembre - 1 ottobre 2022. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2022. Str. 83-84. Dani Frane Petrića, 30. ISSN 1848-2228. [COBISS.SI-ID 125455619]
14. CENTA, Mateja. Upam si odgovoriti = I dare to answer!. V: Konferenca razredni pouk : soustvarjamo razredni pouk : RP 2022 : 15.-16. marec 2022, spletna konferenca. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. https://rp2022.zrss.si/program-1-dan/upam-si-odgovoriti/. [COBISS.SI-ID 104166659]
15. CENTA, Mateja. Resonance, alienation and the role of the body in our emotional lives = Resonanca, odtujitev in vloga telesa pri čustvih in čustvovanju. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 39. [COBISS.SI-ID 130091779]
16. STRAHOVNIK, Vojko, GLOBOKAR, Roman, CENTA, Mateja. Utilizing religious and ethics education to fight polarization and radicalization of youth : the example of the EDUC8 project. V: BJELICA, Maja (ur.). International Symposium Religious Peace-Building, Inter-Religious Dialogue, Migrations and Refugee Crisis : Koper, online, April 19, 2021 : programme and abstracts = Mednarodni simpozij Religijska izgradnja miru, medreligijski dialog, migracije in begunska kriza : Koper, po spletu, 19. april 2021 : program in povzetki. Online ed. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS, 2021. Str. 16-17. ISBN 978-961-7058-69-7. https://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2021/06/Zbornik-povzetkov_Religious-Peace-Building-2021_SPLETNA-IZDAJA.pdf. [COBISS.SI-ID 97404163]
17. CENTA, Mateja, GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko. Ethics, knowledge and understanding of research integrity among students = Etika, znanje o in razumevanje raziskovalne etike in integritete med dijaki in študenti. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 20-21. https://www.teof.uni-lj.si/upanje-in-zaupanje-v-casu-globalnega-obupa-in-nezaupanja. [COBISS.SI-ID 85008131]
18. CENTA, Mateja, MIKLAVČIČ, Jonas, STRAHOVNIK, Vojko. Ethical issues related to the use of AI-based algorithms in pandemics and other public health emergencies = Etični vidiki uporabe algoritemskega odločanja in ostalih sistemov UI v času pandemij in drugih izrednih razmer na področju javnega zdravja. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 22-23. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38011139]
19. CENTA, Mateja. Art, imagination, emotions and ethical education = Umjetnost, imaginacija, emocije i etičko obrazovanje. V: GUĆ, Josip (ur.). Simpozij 12. Mediteranski korijeni filozofije, Split, Hrvatska, 5.-7. travnja 2018 = Symposium XII Mediterranean Roots of Philosophy, Split, Croatia, April 5-7, 2018. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo; Split: Odsjek za filozofiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, [2018]. Str. 25-26. Mediteranski korijeni filozofije, 12. ISSN 1848-4387. [COBISS.SI-ID 7854170]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

20. CENTA, Mateja, MIKLAVČIČ, Jonas, STRAHOVNIK, Vojko. Ethical issues related to the use of AI-based algorithms in pandemics and other public health emergencies. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethics of resilience : vulnerability and survival in times of pandemics and global uncertainty. Berlin: Lit, cop. 2022. Str. 69-77, 244. Theology East - West, vol. 29. ISBN 978-3-643-91211-4, ISBN 978-3-643-96211-9. [COBISS.SI-ID 119944707]
21. CENTA, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko. Medverski dialog, ponižnost in epistemična pravičnost. V: MITHANS, Gašper (ur.), FURLAN-ŠTANTE, Nadja (ur.). Izzivi medreligijskih in medkulturnih stikov in možnosti vzpostavitve dialoga. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS, 2022. Str. 123-141. ISBN 978-961-7058-74-1. [COBISS.SI-ID 113718275]
financer: ARRS, Raziskovalni programi, P6-0269, SI, Religija, etika, edukacija in izzivi sodobne družbe; ARRS, Podoktorski projekti, Z6-2666, SI, Kognitivna teorija čustev v kontekstu teologije čustev: telesni občutki, spoznanje in moralnost; ARRS, Raziskovalni projekti, J6-9393, SI, Medreligijski dialog - temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize
22. CENTA, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko. Sram in vzpostavitev pravičnosti : med pozitivnimi in negativnimi vidiki moralnega sramu. V: FURLAN-ŠTANTE, Nadja (ur.), BJELICA, Maja (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). Pravičnost, sram, nasilje in feminino : filozofski in večdisciplinarni vpogledi. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS, 2021. Str. 85-96, 225, 235. ISBN 978-961-7058-53-6. [COBISS.SI-ID 95293699]
financer: ARRS, Raziskovalni projekti, J6-8265, SI, Oživljanje kozmične pravičnosti: poetika feminilnega
23. CENTA, Mateja. Stigmatization of emotionality. V: GODAWA, Marcin (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Image and man - correlations. Krakow: Pontifical University of John Paul II, 2020. Str. 45-54, 121-122. ISBN 978-83-7438-679-1, ISBN 978-83-7438-680-7. [COBISS.SI-ID 47027203]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.05 Drugo učno gradivo

24. TSALAMPOUNE, Aikaterine, GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. Dans le magnifique jardin des religions / philosophies : [une perspective de l’intérieur] : livre de l’élève. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (107 str.)), ilustr. https://reduc8.eu/document/fr/FR-Shallow-Student-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 115398915]
25. TSALAMPOUNE, Aikaterine, STRAHOVNIK, Vojko, GLOBOKAR, Roman, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. Dans le magnifique jardin des religions / philosophies : [une perspective de l’intérieur] : livre de l’enseignant. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (130 str.)), ilustr. https://reduc8.eu/document/fr/FR-Shallow-Teacher-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 115400195]
26. STRAHOVNIK, Vojko, GLOBOKAR, Roman, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. Face2Face : dialogue d'un point de vue éthique : livre de l’élève. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (100 str.)), ilustr. ISBN 978-94-6444-933-4. https://reduc8.eu/document/fr/FR-Face2Face-Ethics-in-Encounter-Student-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 115412227]
27. STRAHOVNIK, Vojko, GLOBOKAR, Roman, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. Face2Face : ethics in the diverse world : student's book. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (97 str.)), ilustr. ISBN 978-94-6444-931-0. https://reduc8.eu/document/Face2Face-Ethics-in-Encounter-Student-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 115406083]
28. STRAHOVNIK, Vojko, GLOBOKAR, Roman, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. Face2Face : ethics in the diverse world : teacher's book. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (147 str.)), ilustr. ISBN 978-94-6444-932-7. https://reduc8.eu/document/Face2Face-Ethics-in-Encounter-Teacher-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 115407619]
29. GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. Face2Face : ethiek in een complexe wereld : handleiding voor de leerkracht. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (147 str.)), ilustr. ISBN 978-94-6444-911-2. https://reduc8.eu/document/nl/NL-Face2Face-Ethics-in-Encounter-Teacher-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 115410179]
30. GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. Face2Face : ethiek in een complexe wereld : handleiding voor de leerling. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (96 str.)), ilustr. ISBN 978-94-6444-910-5. https://reduc8.eu/document/nl/NL-Face2Face-Ethics-in-Encounter-Student-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 115409155]
31. ANCKAERT, Luc, GLOBOKAR, Roman (avtor, prevajalec), STRAHOVNIK, Vojko (avtor, prevajalec), CENTA, Mateja, PURGER, Matej (avtor, prevajalec). V čudovitem vrtu religije in filozofije : pregledni moduli. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. 109 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-99-4. [COBISS.SI-ID 83973123]
32. CENTA, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko. Beagle explores the soil : educational picture book. [Zadar: Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja, kritičkog mišljenja i filozofije u praksi "Mala filozofija", 2020]. 23 str. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/7f50e40d-ee31-4e2f-9c7e-03d5be7c0b56/3)%20ENG-%20BEAGLE%20EXPLORES%20THE%20SOIL.pdf. [COBISS.SI-ID 48823299]
financer: Gradivo je nastalo v okviru projekta BEAGLE - Bioethical Education and Attidute Guidance for Living Environment in je bil sofinanciran s podporo Evropske komisije, Erasmus+ in Hrvaške nacionalne agencije za Erasmus+ Agencije za mobilnost in programe Evropske unije
33. CENTA, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko. Educational materials. [Zadar: Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja, kritičkog mišljenja i filozofije u praksi "Mala filozofija", 2020]. 12 str. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/5bdaf901-2dd7-4a80-ae8b-2874138f9470/6.%20Soil%20degradation_8-14_EN_final.pdf. [COBISS.SI-ID 48819459]
financer: Gradivo je nastalo v okviru projekta BEAGLE - Bioethical Education and Attidute Guidance for Living Environment in je bil sofinanciran s podporo Evropske komisije, Erasmus+ in Hrvaške nacionalne agencije za Erasmus+ Agencije za mobilnost in programe Evropske unije
34. STRAHOVNIK, Vojko, CENTA, Mateja. Educational materials. [Zadar: Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja, kritičkog mišljenja i filozofije u praksi "Mala filozofija", 2020]. 17 str. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/852876e9-1c2c-4459-982b-869c63898e36/5.%20Animals%20and%20Us%20%E2%80%93%20Us%20as%20Animals_8-14_EN_final.pdf. [COBISS.SI-ID 48826115]
financer: Gradivo je nastalo v okviru projekta BEAGLE - Bioethical Education and Attidute Guidance for Living Environment in je bil sofinanciran s podporo Evropske komisije, Erasmus+ in Hrvaške nacionalne agencije za Erasmus+ Agencije za mobilnost in programe Evropske unije
35. TSALAMPOUNE, Aikaterine, GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. In de fascinerende tuin van religies / levensbeschouwingen : een binnenperspectief : handleiding voor de leerkracht. [S. l.: s. n.], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (131 str.)), ilustr. https://project-educ8.eu/wp-content/uploads/2021/03/NL-Shallow-Teacher-Book-comp.pdf. [COBISS.SI-ID 115394563]
36. TSALAMPOUNE, Aikaterine, GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. In de fascinerende tuin van religies / levensbeschouwingen : een binnenperspectief : handleiding voor de leerling. [S. l.: s. n.], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (111 str.)), ilustr. https://project-educ8.eu/wp-content/uploads/2021/03/NL-Shallow-Student-Book-comp.pdf. [COBISS.SI-ID 115393283]
37. TSALAMPOUNE, Aikaterine, GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. In the wonderful garden of religions / philosophies : [an inner perspective] : student's book. [S. l.: s. n.], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (111 str.)), ilustr. https://project-educ8.eu/wp-content/uploads/2021/03/Shallow-Module-Student-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 115289347]
38. TSALAMPOUNE, Aikaterine, GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. In the wonderful garden of religions / philosophies : [an inner perspective] : teacher's book. [S. l.: s. n.], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (133 str.)), ilustr. https://project-educ8.eu/wp-content/uploads/2021/03/Shallow-Module-Teacher-Book-comp.pdf. [COBISS.SI-ID 115292419]

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

39. CENTA, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko, et al. Curriculum for bioethical education and attitude guidance for living environment. [Zadar: Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja, kritičkog mišljenja i filozofije u praksi "Mala filozofija", 2020]. 40 str. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/e131c102-b0db-4efa-83cd-4108cd8ff955/O3%20Curriculum%20FINAL%20(ENG).pdf. [COBISS.SI-ID 48832515]
financer: Gradivo je nastalo v okviru projekta BEAGLE - Bioethical Education and Attidute Guidance for Living Environment in je bil sofinanciran s podporo Evropske komisije, Erasmus+ in Hrvaške nacionalne agencije za Erasmus+ Agencije za mobilnost in programe Evropske unije
40. ČOP ANDESILIĆ, Maja, CENTA, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko, et al. Osnove kurikuluma za Etiko športa. [Varaždin: Elektrostrojarska škola, 2019]. 72 str. https://ess.hr/ethicsofsport/documents/O1_Ethics_of_Sport_Curriculum_SI_PDF.pdf. [COBISS.SI-ID 48839427]
financer: Projekt Etika športa v programih srednjih šol (Erasmus+; 2017-1-HR01-KA201-035428) je financiran s strani Evropske komisije in hrvaške državne agencije Erasmus+ Agencija za mobilnost i programe Europske unije
41. CENTA, Mateja (avtor, prevajalec), ĆURKO, Bruno, DOOLEY, Laura, IRWIN-GOWRAN, Sandra, KOJČIĆ, Zoran, KRAGIĆ, Ivana, POKORNY, Svenja, SOLA, Pier Giacomo, STRAHOVNIK, Vojko (avtor, prevajalec), WARD, Fionnuala. Skupaj se učimo, da skupaj živimo : priročnik etične vzgoje. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-70-3. [COBISS.SI-ID 298625536]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

42. STRAHOVNIK, Vojko, GLOBOKAR, Roman, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. Face2Face : guide de formation de l’enseignant. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (29 str.)), ilustr. ISBN 978-94-6444-936-5. https://reduc8.eu/document/FR-Teacher-GUIDE.pdf. [COBISS.SI-ID 115386371]
43. GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. Face2Face : handleiding voor de begeleiding van leraren. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (29 str.)), ilustr. ISBN 978-94-6444-912-9. https://reduc8.eu/document/NL-Teacher-GUIDE.pdf. [COBISS.SI-ID 115385347]
44. STRAHOVNIK, Vojko, GLOBOKAR, Roman, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. Face2Face : teacher training guide. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (29 str.)), ilustr. ISBN 978-94-6444-935-8. https://reduc8.eu/document/EN-Teacher-GUIDE.pdf. [COBISS.SI-ID 115379715]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

45. CENTA, Mateja, STRAHOVNIK, Vojko. Etika v športu in športna vzgoja : predstavitev izkušenj mednarodnega projekta : prispevek na Kolokviju filozofije športa, 20. november 2019, Ljubljana, Fakulteta za šport. [COBISS.SI-ID 8242778]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).
Zadnja posodobitev podatkov: 29. 01. 2023

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Raziskovalni projekt ARRS (Z6-2666): Kognitivna teorija čustev v kontekstu teologije čustev: telesni občutki, spoznanje in moralnost, več na: https://spoznanje.splet.arnes.si/;

ARRS program P6-0269: Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje

Bilateralni projekt (Univerza v Ljubljani - Univerza v Arizoni): Struktura in fenomenologija normativnosti; (zaključen)

Mednarodni aplikativni projekt ETHIKA: Etika in vrednote v šolah in vrtcih (Erasmus+), več na:  https://www.teof.uni-lj.si/mednarodno/ethika; (zaključen)

Mednarodni aplikativni projekt LITTLE: Skupaj se učimo, da skupaj živimo (zaključen) (Erasmus+), več na: http://ethicaleducation.eu/(zaključen)

Mednarodni aplikativni projekt Etika športa v programih srednjih šol (Erasmus+), več na: https://ess.hr/ethicsofsport/(zaključen)

Mednarodni aplikativni projekt AVAL: Etika in vrednote za vzgojitelje v vrtcu in druge pedagoške delavce (Erasmus+), več na: http://valueseducation.odl.org/(zaključen)

Mednarodni aplikativni projekt BEAGLE: Bioetična vzgoja in naš odnos do živega okolja (Erasmus+), več na: https://beagleproject.eu/(zaključen)

Mednarodni projekt INTEGRITY: Kako etično in odgovorno raziskovati (H2020), več na: http://h2020integrity.eu/ 

Mednarodni projekt EDUC8: Vzgoja za preprečevanje radikalizacij (ISFP), več na: https://project-educ8.eu/

Mednarodni projekt SHOUT: Vloga in pomen družboslovja in humanistike za izobraževalne sisteme in trajnostne inovacije (Erasmus+), več na: https://shout-project.eu/