Dr. Mateja Cvetek je bila rojena 30.3.1974 v Murski Soboti. Leta 2001 je diplomirala iz psihologije na Filozofski fakulteti. Leta 2003 je zaključila specialistični študij zakonske in družinske terapije na Teološki fakulteti v Ljubljani. V letu 2006 se je vpisala na magistrski podiplomski program Zakonska in družinska terapija, v okviru katerega ji je bil leta 2008 odobren neposreden prehod na doktorski študij. Doktorsko disertacijo z naslovom »Čustveno procesiranje in spodbujanje razvoja čustvenega procesiranja v relacijski zakonski in družinski terapiji« je uspešno zagovarjala v letu 2013.

Že v času dodiplomskega izobraževanja je pridobivala številne delovne izkušnje, zlasti na področju dela z mladostniki. Po zaključenem dodiplomskem študiju psihologije je opravljala psihološko svetovalno delo na področju dela z odvisniki od drog, kasneje se je zaposlila kot svetovalna delavka na osnovni šoli, od leta 2010 pa je zaposlena na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani.

Leta 2009 in 2012 je bila izvoljena v naziv asistentke na Teološki fakulteti in sicer pri Katedri za psihologijo in sociologijo religije. Leta 2015 je bila izvoljena v naziv docentke za področje zakonske in družinske terapije.

V letih od 2005 do 2008 je bila podpredsednica Društva psihologov Slovenije. Od leta 2008 je članica in od leta 2015 tudi predsednica strokovnega sveta Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. CVETEK, Mateja, PUČNIK, Peter, CVETEK, Robert, GLOBOKAR, Roman. Relational ethics scale : psychometric evaluation of the Slovene-language version = Lestvica relacijske etike : psihometrično ovrednotenje slovenske različice. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 1, str. 203-216, tabele. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/01/Cvetek.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-1ARRI8WA, DOI: 10.34291/BV2022/01/Cvetek. [COBISS.SI-ID 114168067], [SNIP, WoS, Scopus]
projekt: J5-2570 Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija; financer: ARRS
2. SIMONIČ, Barbara, CVETEK, Robert, GOSTEČNIK, Christian, JEREBIC, Drago, POLJAK LUKEK, Saša, REPIČ SLAVIČ, Tanja, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, CVETEK, Mateja. The relationship of emotional competence with strategies of coping and individual problems and strengths in the process of coping with divorce = Povezanost čustvene kompetentnosti s straregijami spoprijemanja ter posameznikovimi problemi in močmi v procesu soočanja z ločitvijo. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 15, št. 3/4, str. 59-77, ilustr. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 98641155], [SNIP]
projekt: J5-6825 Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija; financer: ARRS

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. CVETEK, Mateja. Koncept spolnih vlog pri mladih odraslih = The concept of gender roles in young adults. V: MALAČIČ, Janez (ur.), OSREDKAR, Mari Jože (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Demografske in družinske analize = Demographic and Family Analyzes : Informacijska družba - IS 2023 = Information Society - IS 2023 : zbornik 26. mednarodne multikonference = proceedings of the 26th International Multiconference : zvezek F = volume F : 9. oktober 2023, 9 October 2023, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2023. Str. 21-25. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-278-5. ISSN 2630-371X. https://is.ijs.si/wp-content/uploads/2023/11/IS2023_Volume-F.pdf. [COBISS.SI-ID 172262403]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. ŠERJAK, Lucija, CVETEK, Mateja. Spolna funkcija žensk in komunikacija o spolnosti v paru. V: MIVŠEK, Ana Polona (ur.), JUG DOŠLER, Anita (ur.). Babice babicam - za boljšo prihodnjo obravnavo žensk : 2. babiška konferenca : zbornik povzetkov prispevkov : 14. september 2023, Ljubljana, Slovenija. Elektronska izd. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2023. Str. 4-5. ISBN 978-961-7112-14-6. https://www.zf.uni-lj.si/images/stories/datoteke/Zalozba/Babiska_2.pdf. [COBISS.SI-ID 163262979]
5. CVETEK, Mateja. Obravnava nasilja v relacijski družinski terapiji v luči polivagalne teorije. V: JEREBIC, Sara (ur.). International Conference Understanding Violence : theory, research, professional work and therapeutic practice : Ljubljana, 27. november 2020 [preko spletne plaftorme ZOOM] : book of abstracts = zbornik povzetkov. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 25. ISBN 978-961-6844-91-8. http://www.teof.uni-lj.si. [COBISS.SI-ID 47112963]

1.22 Intervju

6. CVETEK, Mateja (intervjuvanec). Ljubezni ne more nič uničiti : pogovor z dr. Matejo Cvetek, zakonsko in družinsko terapevtko, profesorico na Teološki fakulteti. Božje okolje. 2022, leto 47, št. 6, str. 6-9, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 135478787]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

7. BAŠIČ JANČAR, Lidija. Relacijski pogled na vztrajanje v dolgotrajnih partnerskih odnosih : doktorska disertacija. Ljubljana: [L. Bašič Jančar], 2023. XIV, 345 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=144944, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-JFIHYO7U. [COBISS.SI-ID 148404483]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. GORŠE, Hana. Povezanost vzgojnih stilov s tveganim vedenjem, socioseksualno usmerjenostjo in vrednotami pri mladih odraslih : magistrsko delo. Ljubljana: [H. Gorše], 2023. X, 87, XIX str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=147295. [COBISS.SI-ID 157696515]
9. MULEJ, Eva. Zavedanje telesa v Šoli sodobnih performativnih uličnih umetnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Mulej], 2023. V, 89, V str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=147294. [COBISS.SI-ID 157690627]
10. ŽVIKART, Sara. Dojemanje zaključka terapevtskega procesa z vidika terapevtov : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Agrež], 2022. VII, 116 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=142760. [COBISS.SI-ID 132692483]
11. JESENKO, Maja. Materinstvo v prvem letu otrokovega življenja : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Jesenko], 2022. IV, 154, III str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=142918. [COBISS.SI-ID 132681987]
12. FIŠER, Katarina. Potrebe staršev otrok z motnjo avtističnega spektra in motnjo v duševnem razvoju v podporni skupini : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Fišer], 2022. VII, 103, III str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=135665. [COBISS.SI-ID 104574723]
13. KVARTIČ, Maja. Povezanost diferenciacije jaza s socialno tesnobo, somatskimi simptomi in samozavedajočimi se čustvi : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Kvartič], 2022. VI, 100 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=141504. [COBISS.SI-ID 126941187]
14. MARTINČIČ GOLOB, Neja. Povezanost med izkušnjami zlorab v otroštvu in izkušnjami zlorab v kasnejših partnerskih razmerjih : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Martinčič Golob], 2022. VI, 73 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=142902. [COBISS.SI-ID 133132547]
15. ŠERJAK, Lucija. Povezanost med spolno funkcijo žensk, navezanostjo v partnerskem odnosu, komunikacijo o spolnosti in spoštovanjem med partnerjema : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Šerjak], 2022. XII, 97, XIII str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=139513. [COBISS.SI-ID 120739587]
16. SIEGL ŠTANGELJ, Katja. Doživljanje dejavnikov optimalne spolnosti pri moških in ženskah v partnerskem odnosu : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Siegl Štangelj], 2021. X, 116, XXIV str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=131691. [COBISS.SI-ID 80349187]
17. KOCJAN, Kaja. Doživljanje sprememb znotraj menstrualnega ciklusa in njihov vpliv na osebno in partnersko življenje žensk : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Kocjan], 2021. IV, 119, XXXIV str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=127828. [COBISS.SI-ID 71063299]
18. SERAFINI, Saša. Doživljanje zavisti pri poslovno uspešnih ljudeh : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Serafini], 2021. X, 210, II str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=126436, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=126436. [COBISS.SI-ID 62376451]
19. GORC, Larisa. Doživljanje ženstvenosti pri ženskah z izkušnjo nasilnega partnerskega odnosa : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Repar], 2021. XII, 186, IV str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=124588, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=124588. [COBISS.SI-ID 52872707]
20. PORI, Nežka. Hvaležnost v družini in v partnerskem odnosu : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Pori], 2021. VI, 100, LVI str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=133272. [COBISS.SI-ID 86740739]
21. OKORN, Karmen. Matere z izkušnjo ločitve v svojem otroštvu, njihovo sočutje do sebe in spoprijemanje z neprijetnimi čustvi svojih otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Okorn], 2021. IX, 104 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=132045. [COBISS.SI-ID 80408323]
22. TROŠT, Manca. Pogled na življenje, medosebne odnose in smrt po izkušnji spremljanja umirajočega : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Trošt], 2021. VII, 217 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=127831. [COBISS.SI-ID 71104771]
23. KOGOJ, Anja. Posameznikovo doživljanje konfliktne situacije v intimnih odnosih z vidika čuječnosti in temeljnih čustvenih kompetenc : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kogoj], 2021. VI, 113, VI str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=133273. [COBISS.SI-ID 86749187]
24. JURAN KANELLOPULOS, Marija. Regulacija afekta po smrti otroka : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Juran Kanellopulos], 2021. VI, 166, IV str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=124589, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=124589. [COBISS.SI-ID 52870659]
25. KRUŠIČ, Nana. Spoštovanje v partnerskem odnosu pri odraslih z izkušnjo starševske ločitve v svojem otroštvu : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Krušič], 2021. VII, 126, II str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=127236. [COBISS.SI-ID 65453827]
26. MURGELJ STIBRIČ, Zoia. Sprememba družinske dinamike po diagnozi shizofrenije : magistrsko delo. Ljubljana: [Z. Murgelj Stibrič], 2021. V, 92, II str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=127237. [COBISS.SI-ID 65452803]
27. MAKOVEC, Manuela. Doživljanje sorojencev v družinah z otrokom s posebnimi potrebami : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Makovec], 2020. VIII, 183, II str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=122936, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=122936. [COBISS.SI-ID 45172739]
28. MARAŽ, Maja. Kvaliteta čustvenega odnosa s starši, subjektivno blagostanje, spolno zavedanje in duhovnost : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Maraž], 2020. VI, 133 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=114473, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=114473. [COBISS.SI-ID 8330330]
29. HVALA, Tjaša. Starševsko dojemanje samostojnosti otroka v vrtcu Montessori : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Čufer], 2020. V, 119 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=119775, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=119775. [COBISS.SI-ID 29399811]
30. PRESEČNIK, Tina. Izkušnja odhoda od doma mladih odraslih z ločenimi starši : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Presečnik], 2019. IV, 137 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111341. [COBISS.SI-ID 8200538]
31. KRAJNC, Maruška Merisa. Izkušnja odpuščanja svojim staršem pri odraslih otrocih : magistrsko delo. Ljubljana: [M. M. Krajnc], 2019. VI, 133, III str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111342. [COBISS.SI-ID 8200794]
32. TEPINA, Marijana. Izražanje otrokovih vzorcev čustvene regulacije, navezanosti in vedenja v igri s peskom : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Tepina], 2019. V, 168 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=112691. [COBISS.SI-ID 8218970]
33. CVITKOVIČ, Tina. Odpuščanje v zakonskih in partnerskih odnosih : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Cvitkovič Pisk], 2019. VI, 113, I str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106049. [COBISS.SI-ID 8066650]
34. VERTNIK, Primož. Povezanost med fizičnimi simptomi, jezo in hvaležnostjo : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Vertnik], 2019. VI, 86 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108485. [COBISS.SI-ID 8151386]
35. KESTNAR, Nina. Povezanost med navezanostjo in procesom žalovanja med starši, ki imajo otroka s posebnimi potrebami : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Kestnar], 2019. VI, 81 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106812. [COBISS.SI-ID 8093786]
36. ERMAN, Andreja. Terapevtovo doživljanje terapevtskega odnosa skozi lečo navezanosti : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Erman], 2019. VIII, 142, II str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108483. [COBISS.SI-ID 8151130]

Avtor dodatnega besedila

37. RODIČ, Polona. Sestradana. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2020. 102 str., ilustr. ISBN 978-961-278-485-0. [COBISS.SI-ID 303997440]

Recenzent

38. VODIČAR, Janez (urednik). V iskanju novega zaupanja v Cerkvi : pastorala in kateheza po razkritju spolnih in drugih zlorab. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. 166 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 74. ISBN 978-961-6844-86-4. [COBISS.SI-ID 28198147]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).
Zadnja posodobitev podatkov: 13. 05. 2024

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Raziskovalni projekt »Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija«.