Mateja Pevec Rozman, ekonomist (1995), univ. dipl. teologinja (1999),  mag. teologije (2002), dr. znanosti (2007), mlada raziskovalka na TEOF (1999-2007), docentka pri Katedri za filozofijo na TEOF, prodekanja za znanstveno- raziskovalno dejavnost in predstojnica Enote v Mariboru (2014).

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PEVEC ROZMAN, Mateja. An attempt to percept the searching of God in unknown work and poetry of Zdenka Serajnik = Poskus vpogleda v neznano delo Zdenke Serajnik in njeno iskanje Boga v poeziji. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 77, št. 1, str. 245-258. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/77/01/Pevec.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/77/01/Pevec. [COBISS.SI-ID 119349763], [SNIP, Scopus]
2. PEVEC ROZMAN, Mateja, STREHOVEC, Tadej. Religious education and pastoral care in the time of the COVID-19 pandemic : some examples of good practice in the field of catholic catechesis in Slovenia. ET-Studies. 2022, vol. 13, iss. 1, str. 133-148. ISSN 2033-4273. https://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=article&id=3290785&journal_code=ETS, DOI: 10.2143/ETS.13.1.3290785. [COBISS.SI-ID 121889283]
3. PEVEC ROZMAN, Mateja. Oseba in dialog : medsebojnost ("das Zwischen") kot ontološki temelj dialoga pri Martinu Bubru = Person and the dialogue : between ("das Zwischen") as an ontological foundation at Martin Buber’s dialogue. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 76, št. 2, str. 15-32. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/76/2/Rozman1.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/76/02/Pevec. [COBISS.SI-ID 88301571], [SNIP]

1.02 Pregledni znanstveni članek

4. PEVEC ROZMAN, Mateja. Upanje za naravo in človeštvo : nekateri etični premisleki = Is there a hope for nature and humanity : some ethical consideration. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 4, str. 835-848. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/04/Pevec.pdf, DOI: 10.34291/BV2021/04/Pevec. [COBISS.SI-ID 91388931], [SNIP]
5. PEVEC ROZMAN, Mateja. Anton Trstenjak v neutrudni hoji za človekom = Anton Trstenjak in tireless search for a human. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 74, št. 1, str. 13-27. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/Pevec.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/74/Pevec. [COBISS.SI-ID 10984451], [SNIP, Scopus]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. PEVEC ROZMAN, Mateja. World and man between ancient (old) and modern era : renaissance awakening = Svijet i čovjek između antike i novoga vijeka : renesansno buđenje. V: BARIŠIĆ, Pavo (ur.). 30. dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 25. rujna - 1. listopada 2022 = 30th days of Frane Petrić, Cres, Croatia, September 25 - October 1, 2022 = 30. Frane-Petrić-Tage, Cres, Kroatien, 22. September - 1. Oktober 2022 = 30. giorni di Francesco Patrizi, Cherso, Croazia, 25 settembre - 1 ottobre 2022. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2022. Str. 114-115. Dani Frane Petrića, 30. ISSN 1848-2228. [COBISS.SI-ID 125430019]
7. PEVEC ROZMAN, Mateja. Resonance, resilience, and the crisis of interpersonal relations = Resonanca, rezilientnost in kriza medčloveških odnosov. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 34-35. [COBISS.SI-ID 130093059]
8. PEVEC ROZMAN, Mateja. The identity of the west : an attempt to investigate the cultural and socio-ethical characteristics of Western Europe = Identitet zapada : pokušaj istraživanja kulturnih i socijalno-etičkih značajki zapadne Europe. V: ĆURKO, Bruno (ur.). 29. dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 26. rujna - 2. listopada 2021 = 29th days of Frane Petrić, Cres, Croatia, September 26 - October 2, 2021 = 29. Frane-Petrić-Tage, Cres, Kroatien, 26. September - 2. oktober 2021 = 29. giorni di Francesco Patrizi, Cherso, Croazia, 26 settembre - 2 ottobre 2021. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2021. Str. 109-110. Dani Frane Petrića, 29. ISSN 1848-2228. [COBISS.SI-ID 79948035]
9. PEVEC ROZMAN, Mateja. Oseba in dialog : medsebojnost ("das Zwischen") kot ontološki temelj dialoga pri Martinu Bubru. V: SKRALOVNIK, Samo (ur.), BEDRAČ, Marjetka (ur.). Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga : Mednarodni znanstveni simpozij : 20.-21. april 2021, spletni dogodek : zbornik povzetkov = Jewish-christian sources and dimensions of dialogue : International Scientific Symposium : 20th-21st April 2021, online event : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 66-67. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Zbornik%20povzetkov_20210410_A5_v1(1).pdf. [COBISS.SI-ID 63291395]
10. PEVEC ROZMAN, Mateja. Is there a hope for nature and humanity : some ecological consideration = Upanje za naravo in človeštvo : nekateri ekološki premisleki. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 36-37. [COBISS.SI-ID 84726275]
11. PEVEC ROZMAN, Mateja. Ethics of resilience; human vulnerability and dependence in times of pandemics, global uncertainty and tense present = Etika rezilientnosti; ranljivost in odvisnost človeka v času pandemij, globalne negotovosti in napete sedanjosti. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 40-42. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38537731]
12. PEVEC ROZMAN, Mateja. The human being as a minded being - a cultural being with vitues = Ljudsko biće kao umno biće - kulturno biće s vrlinama. V: ĆURKO, Bruno (ur.). 28. dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 22.-28. rujna 2019 = 28th days of Frane Petrić, Cres, Croatia, September 22-28, 2019 = 28. Frane-Petrić-Tage, Cres, Kroatien, 22.-28. September 2019 = 28. giorni di Francesco Patrizi, Cherso, Croazia, 22-28 settembre 2019. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2019. Str. 87-88. Biblioteka Filozofski glasnik, Libellus, Dani Frane Petrića, 28. ISSN 1848-2236, ISSN 1848-2228. [COBISS.SI-ID 10998019]
13. PEVEC ROZMAN, Mateja. Transhumanism and the question of human dignity = Transhumanizem in vprašanje človekovega dostojanstva. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 43-44. [COBISS.SI-ID 11029763]
14. PEVEC ROZMAN, Mateja. God, virtue and the question of good life = Bog, vrline in vprašanje dobrega življenja. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2018. Str. 27-28. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Celje%202018.pdf. [COBISS.SI-ID 10865155]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

15. PEVEC ROZMAN, Mateja. Ethics of resilience : human vulnerability and dependence in times of pandemics, global uncertainty and tense present. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethics of resilience : vulnerability and survival in times of pandemics and global uncertainty. Berlin: Lit, cop. 2022. Str. 115-123, 246. Theology East - West, vol. 29. ISBN 978-3-643-91211-4, ISBN 978-3-643-96211-9. [COBISS.SI-ID 119949827]
16. PEVEC ROZMAN, Mateja. God, virtue and the question of good life. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethical implications of one God : the significance of monotheism. Wien; Zürich: Lit, cop. 2020. Str. 99-111, 188. Theology East-West, vol. 26. ISBN 978-3-643-91126-1, ISBN 978-3-643-96126-6. [COBISS.SI-ID 21779971]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

17. JUHANT, Janez, PEVEC ROZMAN, Mateja. Recenziji znanstvene monografije. V: FURLAN-ŠTANTE, Nadja (ur.), BJELICA, Maja (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). Pravičnost, sram, nasilje in feminino : filozofski in večdisciplinarni vpogledi. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS, 2021. Str. 257-262. ISBN 978-961-7058-53-6. [COBISS.SI-ID 107492867]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

18. PEVEC ROZMAN, Mateja. Človek kot iskalec (ljubitelj) modrosti pred izzivi sodobnosti = Man as a seeker (lover) of wisdom facing the challenges of modernity. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 76, št. 2, str. 9-14. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/76/2/Rozman.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/76/02/Pevec2. [COBISS.SI-ID 88300803], [SNIP]
19. PEVEC ROZMAN, Mateja. Knjižici na pot. V: NEŽIČ, Julka (ur.). Od katehetskega tečaja do katehetsko pastoralne šole : ob 50-letnici KPŠ. Ljubljana: Slovenska škofovska konferenca. 2018, str. 9-11, portret. ISBN 978-961-94056-2-8. [COBISS.SI-ID 10749955]
20. PEVEC ROZMAN, Mateja. Katalogu na pot = Catalogue preface. V: SKRALOVNIK, Samo. Od puščave do mize : razstava Biblične arheološke zbirke Teološke knjižnice Maribor ob 50. obletnici Enote v Mariboru Teološke fakultete Univerze v Ljubljani = From the desert to the table : Exhibition of the Biblical Archaeological Collection of the Theological Library Maribor on the occasion of the 50th anniversary of the Unit in Maribor, Faculty of Theology, University of Ljubljana. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga: Teološka fakulteta, Enota v Mariboru, 2018. Str. 9-12, ilustr. [COBISS.SI-ID 10894083]

1.22 Intervju

21. PEVEC ROZMAN, Mateja (intervjuvanec). "Ocena ni realen odraz tega, kar otrok čuti do Boga". Družina. 13. okt. 2022, ilustr. ISSN 2820-4824. https://www.druzina.si/clanek/ocena-ni-realen-odraz-tega-kar-otrok-cuti-do-boga. [COBISS.SI-ID 134488323]

1.25 Drugi sestavni deli

22. PEVEC ROZMAN, Mateja. Dijaki Škofijske gimnazije v našem Domu. Zvon s hriba : glasilo Doma sv. Jožef. 2020, št. 21, str. 30, ilustr. [COBISS.SI-ID 39393795]
23. PEVEC ROZMAN, Mateja. Slavnostna akademija ob 50-letnici Teološke fakultete v Mariboru. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 73, št. 1/2, str. 259-266, ilustr. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/73/Pevec.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-0AC1QFSP. [COBISS.SI-ID 8049754], [SNIP]
24. PEVEC ROZMAN, Mateja. Nagovor ravnateljice dr. Mateje Pevec Rozman na slovesnosti ob 50-letnici KPŠ. V: NEŽIČ, Julka (ur.). Od katehetskega tečaja do katehetsko pastoralne šole : ob 50-letnici KPŠ. Ljubljana: Slovenska škofovska konferenca. 2018, str. 16-18, portret. ISBN 978-961-94056-2-8. [COBISS.SI-ID 10750467]
25. PEVEC ROZMAN, Mateja. KPŠ v mariborski nadškofiji. V: NEŽIČ, Julka (ur.). Od katehetskega tečaja do katehetsko pastoralne šole : ob 50-letnici KPŠ. Ljubljana: Slovenska škofovska konferenca. 2018, str. 45-46, portret. ISBN 978-961-94056-2-8. [COBISS.SI-ID 10751235]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.14 Predavanje na tuji univerzi

26. PEVEC ROZMAN, Mateja. Slika čovjeka kroz vrijeme. 1 : predavanje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 19. 10. 2021. [COBISS.SI-ID 103031811]
27. PEVEC ROZMAN, Mateja. Slika čovjeka kroz vrijeme. 2 : predavanje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 21. 10. 2021. [COBISS.SI-ID 103032067]
28. PEVEC ROZMAN, Mateja. Sokrat, prvi največi filozof zapadne tradicije : predavanje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 10. 11. 2021. [COBISS.SI-ID 103030275]
29. PEVEC ROZMAN, Mateja. Judeo-Christian, Greek, and modern understanding of the human rights : lecture at University of Vienna, Catholic Theological Faculty, Department of Moral Theology, summerschool Universality and particularity of the human rights, 25. jun. 2019. [COBISS.SI-ID 10993411]
30. PEVEC ROZMAN, Mateja. The question of human freedom and free will : lecture at University of Vienna, Catholic Theological Faculty, Department of Moral Theology, summerschool Universality and particularity of the human rights, 26. jun. 2019. [COBISS.SI-ID 10993667]
31. PEVEC ROZMAN, Mateja. The question of human rights : lecture at University of Vienna, Catholic Theological Faculty, Department of Moral Theology, summerschool Universality and particularity of the human rights, 24. jun. 2019. [COBISS.SI-ID 10993155]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

32. PEVEC ROZMAN, Mateja. Družbeni nauk Cerkve in prizadevanje za skupno dobro : predavanje na Seminarju Karitasa, Stična 30. septembra 2022. [COBISS.SI-ID 125516291]
33. PEVEC ROZMAN, Mateja. "Kdo ali kaj je Bog?" : filozofsko teološki premisleki : predavanje na 2. poletni šoli teologije "V koga verujem in v kaj verujem?", Bled, 26. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 103034115]
34. PEVEC ROZMAN, Mateja. World and man between ancient (old) and modern era : renaissance awakening : [predavanje na] International interdisciplinary symposium World in philosophy (Cres, 25.-28. 9. 2022). [COBISS.SI-ID 134074115]
35. PEVEC ROZMAN, Mateja. The identity of the west : an attempt to investigate the cultural and socio-ethical characteristics of Western Europe : [predavanje na] International interdisciplinary symposium East-West: comparative philosophy and world situation (Cres, 26. - 29. 9. 2021). [COBISS.SI-ID 94361603]
36. PEVEC ROZMAN, Mateja. The quest for a good life in the times of global crisis : [predavanje na] International Congress of the European Society for Catholic Theology, Creation - transformation - theology, Osnabrück, 25-28 August 2021. [COBISS.SI-ID 76394755]
37. PEVEC ROZMAN, Mateja. Etika rezilientnosti; ranljivost in odvisnost človeka v času pandemij, globalne negotovosti in napete sedanjosti = Ethics of resilience; human vulnerability and dependence in times od pandemics, global uncertainty and tense present : e-predavanje preko aplikacije Zoom na Mednarodni znanstveni konferenci Etika rezilientnosti: ranljivost in preživetje v času pandemije in globalne negotovosti v organizaciji Teološke fakultete, Univerze v Ljubljani, Celje, 5.-7. nov. 2020. [COBISS.SI-ID 38523139]
38. PEVEC ROZMAN, Mateja. Bioethics and politics - introduction to topic : lecture at a Summer School Bioethics and politics - confirmation with topical issues, Faculty of Theology, University of Ljubljana, 14th May 2019. [COBISS.SI-ID 10993923]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

39. PEVEC ROZMAN, Mateja. Post-globalization and culture : some challenges and opportunities : predavanje na mednarodnem znanstvenem simpoziju Komunikacija istine u post-globalnom svijetu = Communication of truth in the post-global world, Zagreb, 10. junij 2022. [COBISS.SI-ID 112699139]

3.25 Druga izvedena dela

40. PEVEC ROZMAN, Mateja. Teološka enciklopedija: O filozofiji in modrosti. [COBISS.SI-ID 97762819]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

41. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. PEVEC ROZMAN, Mateja (član uredniškega odbora 2013-). [Tiskana izd.]. Maribor: Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, 2013-Maribor: Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, 2013-2017Maribor: Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2018-. ISSN 2335-4127. http://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/edinost-in-dialog. [COBISS.SI-ID 268194560]
42. Tretji dan. PEVEC ROZMAN, Mateja (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Slovenske rimokatoliške škofije, 1984-Ljubljana: Slovenske rimokatoliške škofije, 1984-2009Ljubljana: Društvo SKAM, 2010-2019Ljubljana: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2022-. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 15485184]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

43. KUZMINAC, Milan. Prispevek religij k miru in pravičnosti v svetu : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Kuzminac], 2021. III, 64 str. [COBISS.SI-ID 81934083]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

44. SEKOLOVNIK, Ožbej. Pojmovanje človekovega dostojanstva in vprašanje njegove svobode pri Giovanniju Picu della Mirandoli : diplomsko delo. Ljubljana: [O. Sekolovnik], 2019. III, 41 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113411. [COBISS.SI-ID 11040003]
45. ŠTIGLIC, Tamara. Vpliv okolja in samodejavnosti na osebnostni razvoj človeka : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Štiglic], 2019. II, 34 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111685. [COBISS.SI-ID 11002883]
46. CEVZAR, Anja. Lepota kot pot (do) Boga : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana: [A. Cevzar], 2018. V, 43 str. [COBISS.SI-ID 7965530]
47. DOVEČAR, Klementina. Spoznanje Boga v moči naravnega razuma : diplomsko seminarska naloga. Maribor: [K. Dovečar], 2018. [4], 53 f. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103306&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10847491]
48. VIDIC, Simon. Vprašanje človekove odgovornosti znotraj pojava množičnega nasilja: poskus razlage na primeru Eichmann : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana: [S. Vidic], 2018. IV, 29 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103468&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7965018]

Avtor dodatnega besedila

49. SKRALOVNIK, Samo. Od puščave do mize : razstava Biblične arheološke zbirke Teološke knjižnice Maribor ob 50. obletnici Enote v Mariboru Teološke fakultete Univerze v Ljubljani = From the desert to the table : Exhibition of the Biblical Archaeological Collection of the Theological Library Maribor on the occasion of the 50th anniversary of the Unit in Maribor, Faculty of Theology, University of Ljubljana. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga: Teološka fakulteta, Enota v Mariboru, 2018. 132 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 95392513]

Oseba, ki intervjuva

50. CVIKL, Lojze (intervjuvanec). Mladi si želijo, da jim prisluhnemo : pogovor z mariborskim nadškofom in metropolitom Alojzijem Cviklom ob škofovski sinodi mladih. Tretji dan. 2019, letn. 48, št. 1/2, str. 51-57. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 10943235]

Recenzent

51. RAZUM, Ružica (urednik), MALOVIĆ, Nenad (urednik), VUJICA, Kristina (urednik). Religijsko obrazovanje u interkulturalnoj Europi : zbornik radova = Religious education in intercultural Europe : proceedings. Zagreb: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (485 str.), tabele, graf. prikazi. Zbornici radova, 16. ISBN 978-953-6420-40-7. https://repozitorij.kbf.unizg.hr/islandora/object/kbf:134/datastream/FILE0/view. [COBISS.SI-ID 103787779]
52. FURLAN-ŠTANTE, Nadja (urednik), BJELICA, Maja (urednik), ŠKOF, Lenart (urednik). Pravičnost, sram, nasilje in feminino : filozofski in večdisciplinarni vpogledi. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS, 2021. 262 str. ISBN 978-961-7058-53-6. [COBISS.SI-ID 53986819]
financer: ARRS, Raziskovalni projekti, J6-8265, SI, Oživljanje kozmične pravičnosti: poetika feminilnega
53. KOVAČ, Valerija Nedjeljka (urednik), BARIĆ, Denis (urednik). Teologija pred izazovima : identitet - migracije - sveučilište : zbornik radova. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2021. 312 str. ISBN 978-953-11-1441-7. [COBISS.SI-ID 76571651]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).
Zadnja posodobitev podatkov: 29. 01. 2023

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI