Miha Šimac je po končani Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani leta 2007 kot dvopredmetni študent zgodovine in teologije diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani z enotnim diplomskim delom: Vojaške bolnišnice v Ljubljani 1914–1918: Zdravstvena in duhovna oskrba. Po pripravništvu v Nadškofijskem arhivu Ljubljana in opravljenem strokovnem izpitu za arhivista je bil od leta 2008 mladi raziskovalec na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je pod mentorstvom red. prof. dr. Bogdana Kolarja začel s podiplomskim študijem cerkvene zgodovine. Junija 2013 je uspešno obranil doktorsko disertacijo z naslovom Vojaški kurati iz osrednjih slovenskih dežel v avstro-ogrskih oboroženih silah v prvi svetovni vojni. Pri Katedri za zgodovino Cerkve in patrologijo deluje kot asistent ter sodeluje pri predmetih Zgodovina Cerkve in Zgodovina Cerkve na Slovenskem. Ukvarja se z raziskovanjem zgodovine Cerkve, vpetosti le-te v družbo habsburške monarhije, zlasti pa z obdobjem prve svetovne vojne in vojaške duhovščine.

Je član uredniškega odbora Acte Ecclesiasticae Sloveniae, ki jo izdaja Inštitut za zgodovino Cerkve.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠIMAC, Miha. Spomini Visočnikovega Andreja : vojni ujetnik v Rusiji (1914-1918). Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 93 = n. v. 58, zv. 1, str. 5-43, ilustr. ISSN 0590-5966. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-P2AVAXS2. [COBISS.SI-ID 134750211]
2. ROZMAN, Franc, ŠIMAC, Miha. Vse doseže, kar mu drago : Johann baron Samonigg (1839-1915). Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 69, št. 3, str. 717-738, ilustr. ISSN 0023-4923. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-B43V5HTP. [COBISS.SI-ID 87563523], [SNIP]
3. ŠIMAC, Miha. Croatian military chaplains Marko Hummel and Ivan Kralj in the light of the archival records of the War Archives in Vienna. Diacovensia. 2020, vol. 28, no. 2, str.167-187, tabela. ISSN 1330-2655. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=348831, DOI: 10.31823/d.28.2.1. [COBISS.SI-ID 21923587], [SNIP, Scopus do 3. 2. 2024: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
4. ŠIMAC, Miha (avtor, fotograf). Iz življenja pozabljenega mecena : oporoka Venclja Arka (1826-1901). Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 68, št. 2, str. 207-216, ilustr. ISSN 0023-4923. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-KQ3I8HLZ. [COBISS.SI-ID 24787971], [SNIP, Scopus]
5. ŠIMAC, Miha. "Žnidarjev gospod": Franc Čarman (1819-1895) in nesojena župnija sv. Ane. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 68, št. 3, str. 807-830, ilustr. ISSN 0023-4923. https://kronika.zzds.si/kronika/article/view/2382, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-MR4F06FC. [COBISS.SI-ID 41338883], [SNIP]
6. ŠIMAC, Miha. "Bratje Čehi" v ljubljanskem bogoslovju (1885-1897) = "Czech brothers" at the Ljubljana seminary (1885-1897). Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 4, str. 955-970, tabele. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Simac.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-AIR6LKW4, DOI: 10.34291/BV2019/04/Simac. [COBISS.SI-ID 8266842], [SNIP, WoS, Scopus]
7. ŠIMAC, Miha, VOLČJAK, Jure. O življenju, karieri in škofovskem grbu tržaško-koprskega škofa Matevža Ravnikarja (1776-1845). V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Trsta. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2019. Letn. 67, št. 3, str. 447-464, ilustr. Kronika, letn. 67, št. 3. ISBN 978-961-6777-25-4. ISSN 0023-4923. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-9M1Z984X. [COBISS.SI-ID 3941748], [SNIP]
8. ŠIMAC, Miha. Po bratovih stopinjah: Mihael Gabrijelčič (1891-1916). Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 67, št. 2, str. 281-292, ilustr. ISSN 0023-4923. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-20FDIH4J. [COBISS.SI-ID 8151642], [SNIP, Scopus]

1.02 Pregledni znanstveni članek

9. ŠIMAC, Miha. Ljutomerska fara v veliki vojni : paberki iz Nadškofijskega arhiva Maribor in časopisnih notic. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 70, št. 3, str. 839-856, ilustr. ISSN 0023-4923. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-ZMRM0GEZ, DOI: 10.56420/Kronika.70.3.14. [COBISS.SI-ID 134563331], [SNIP, Scopus]
10. ŠIMAC, Miha. "Svetnik ljubljanskega kongresa" : paberki o abbéju Inglesiju (pribl. 1795-1825). Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 69, št. 2, str. 267-280, ilustr. ISSN 0023-4923. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-LUZLO60I. [COBISS.SI-ID 70790403], [SNIP]
11. ŠIMAC, Miha. Pozdravi iz Šoštanja : od časopisnih notic do zaporniških aktov (1890-1918). Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 69, št. 3, str. 773-784, ilustr. ISSN 0023-4923. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-CQMYNZ8D. [COBISS.SI-ID 87567875], [SNIP]

1.04 Strokovni članek

12. ŠIMAC, Miha. Ana Jelovšek na Dunaju : "male rokavičarke zadnji naslov". SLO : časi, kraji, ljudje. feb. 2021, št. 29, str. 38-43, ilustr. ISSN 2350-4641. [COBISS.SI-ID 54420995]
13. ŠIMAC, Miha. A brave croatian military chaplain : fr. Mijo Jurić in 1915-1918. Croatica christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. 2020, god. 44, br. 1, str. 147-162. ISSN 0350-7823. [COBISS.SI-ID 34582787], [SNIP]

1.05 Poljudni članek

14. GRUDEN, Toni, TOMINEC, Igor, ŠIMAC, Miha. "Od kod se je pa ta Kuss vzel?" Iz Žvirč v Suhi krajini! : zgodba o tem, kako so se razkrile slovenske korenine Seppa Kussa. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 6. okt. 2023, ilustr. ISSN 1581-372X. https://www.rtvslo.si/sport/kolesarstvo/od-kod-se-je-pa-ta-kuss-vzel-iz-zvirc-v-suhi-krajini/683117. [COBISS.SI-ID 170330371]
15. ŠIMAC, Miha. Glanzmannov spomenik : dragocenost tržiškega pokopališča. Tržičan : [glasilo Občine Tržič]. 3. nov. 2022, letn. 26, št. 8, str. 25. ISSN 1581-4831. https://www.trzic.si/doc/obcina-trzican/trzican-8-2022.pdf. [COBISS.SI-ID 132165379]
16. ŠIMAC, Miha. Pismo diplomata: nevidna vez med Puškinom in Ljubljano. Zgodovina na dlani : [zgodovina je učiteljica življenja]. 20. 5. 2021, 1 spletni vir, ilustr. ISSN 2536-3530. https://zgodovinanadlani.si/pismo-diplomata-nevidna-vez-med-pesnikom-in-ljubljano/. [COBISS.SI-ID 64081155]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

17. ŠIMAC, Miha. Drobci o duhovniku Josipu Lavtižarju (1851-1943). V: MLINAR, Janez (ur.), SMOLEJ MILAT, Špela (ur.). Josip Lavtižar (1851-1943) in njegov čas : referati posveta ob 170. letnici rojstva Josipa Lavtižarja. Jesenice: Gornjesavski muzej, 2022. Str. 89-107. ISBN 978-961-6467-69-8. [COBISS.SI-ID 145571587]
18. ŠIMAC, Miha. Ljubljanski kongres v drobcih spomina dežele Kranjske. V: ANTOLIČIČ, Gregor (ur.). Kongres po kongresu : ob 200-letnici ljubljanskega kongresa. Ljubljana: Slovenska matica: ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, 2022. Str. 203-216. Odstiranja, 7. ISBN 978-961-213-387-0. ISSN 2784-4625. [COBISS.SI-ID 141584387]
19. ŠIMAC, Miha. Ti vsem šepečeš isti molk : vojaški grobovi v Rušah in okolici. V: et al. Prelomna obdobja : [zbornik]. Ruše: Lira - Društvo za razvoj, 2019. Str. 70-85, ilustr. Zbirka Ruše - tu sem jaz doma (gost). ISBN 978-961-6752-20-6. [COBISS.SI-ID 10945539]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

20. ŠIMAC, Miha. Ravnikarjev pogled na stanje v tržaško-koprski škofiji v luči vizitacij. V: PACEK, Dejan (ur.). Mednarodni znanstveni posvet o tržaško-koprskem škofu Matevžu Ravnikarju : (Vače, 1776 - Trst, 1845) : Ljubljana, 18. april-Trst, 19. april 2023 = [Convegno scientifico internazionale : Matteo Ravnikar, vescovo di Trieste e Capodistria : (Vače, 1776 - Trieste, 1845) : Lubiana-Trieste, 18-19 aprile 2023]. Trst: Mladika, 2023. Str. 34-35. ISBN 978-88-7342-335-5. [COBISS.SI-ID 151531267]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

21. ŠIMAC, Miha. Iz kovorskega mlina do doktorske časti : Jožef Pogačnik in njegovo izobraževanje. V: PACEK, Dejan (ur.), ŠIMAC, Miha. Ljubljanski nadškof in metropolit dr. Jožef Pogačnik : znanstvena monografija. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; v Ljubljani: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za zgodovino Cerkve, 2023. Str. 12-40, ilustr. Zbirka Testes temporum, 1. ISBN 978-961-278-631-1. [COBISS.SI-ID 144928515]
22. ŠIMAC, Miha. "Vse drugače, kakor smo mislili" : oris delovanja Jugoslovanske škofovske konference (JŠK) 1918-1941. V: KOLAR, Bogdan (ur.), et al. V službi evangelija in človeka : 30 let Slovenske škofovske konference. Ljubljana: Družina, 2023. Str. 69-96, tabela. ISBN 978-961-04-0970-0. [COBISS.SI-ID 148294147]
23. ŠIMAC, Miha. Od navdušenja do pozabe – paberki o cesarju Karlu. V: ANTOLIČIČ, Gregor (ur.), et al. Karel I. : zadnji slovenski cesar. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2022. Str. 191-219. ISBN 978-961-282-554-6. [COBISS.SI-ID 132917507]
24. ŠIMAC, Miha. The museum's first builders. V: LAZAR, Tomaž (ur.), KOTAR, Jernej (ur.), OITZL, Gašper (ur.). National Museum of Slovenia : 200 years. Ljubljana: National Museum of Slovenia, 2022. Str. 139-152, ilustr. ISBN 978-961-6981-66-8. [COBISS.SI-ID 142512899]
25. ŠIMAC, Miha. Sacerdotes Dei et Christi : dušni pastirji v Goričah od leta 1786 do leta 1945. V: RAKOVEC, Andreja (ur.), et al. Pod Zaloško goro in križem sv. Andreja : župniji in župljanom ob 170. obletnici posvetitve župnijske cerkve sv. Andreja v Goričah (1852). Goriče: Župnija, 2022. Str. 43-77, ilustr. ISBN 978-961-07-1248-0. [COBISS.SI-ID 127903235]
26. ŠIMAC, Miha. Prvi gradniki muzeja. V: LAZAR, Tomaž (ur.), KOTAR, Jernej (ur.), OITZL, Gašper (ur.). Narodni muzej Slovenije : 200 let. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2021. Str.131-144, ilustr. ISBN 978-961-6981-53-8. [COBISS.SI-ID 81177859]
27. ŠIMAC, Miha. Z mečem do časti v času tridesetletne vojne : paberki o najemništvu in Kranjcih v vojaški službi. V: KOČEVAR, Vanja (ur.), CERKOVNIK, Gašper. Tridesetletna vojna in Slovenci : evropski konflikt in slovenski prostor v prvi polovici 17. stoletja. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2020. Str. 97-138, ilustr. ISBN 978-961-05-0497-9. [COBISS.SI-ID 48372739]
28. ŠIMAC, Miha. Between bullets and prayers : Slovenian military chaplains in Galicia at the beginning of World War I (1914/1915). V: PUDŁOCKI, Tomasz (ur.), RUSZAŁA, Kamil (ur.). Wielka wojna wyzwań duchowych : kapelani wojskowi na froncie wschodnim 1914-1920. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2020. Str. 95-113. ISBN 978-83-66304-78-9. [COBISS.SI-ID 61295107]
29. ŠIMAC, Miha. Od Marije Terezije do druge svetovne vojne. V: PESKAR, Robert, VISOČNIK, Julijana, ŠIMAC, Miha. Župnijska cerkev v Šentrupertu na Dolenjskem : 500-letnica izgradnje, oprave in posvetitve. Ljubljana: Slovensko konservatorsko društvo, 2020. Str. 63-105, ilustr. ISBN 978-961-94163-4-1. [COBISS.SI-ID 37647619]
30. ŠIMAC, Miha. Dr. Josip Turk in njegov prispevek k zgodovini cistercijanskega reda. V: ARACKI, Nikolaj (ur.). Carta Caritatis prior : znanstvena monografija [in faksimile]. Stična: Cistercijanska opatija, 2019. Str. 91-105, ilustr. Monumenta Sitticensia, 1. ISBN 978-961-6725-12-5. [COBISS.SI-ID 3942004]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

31. ŠIMAC, Miha. Janez (Ivan) Andolšek (1885-1917) : vojaški kurat. V: MIHELIČ, Ludvik (ur.). Sodraških 800 : monografija ob 800-letnici prve pisne omembe Sodražice. Sodražica: Občina, 2020. Str. 807-814, ilustr. ISBN 978-961-94955-0-6. [COBISS.SI-ID 32860419]
32. ŠIMAC, Miha. Vencelj Arko (1826-1901) : mecen. V: MIHELIČ, Ludvik (ur.). Sodraških 800 : monografija ob 800-letnici prve pisne omembe Sodražice. Sodražica: Občina, 2020. Str. 817-820, ilustr. ISBN 978-961-94955-0-6. [COBISS.SI-ID 32888835]

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

33. ŠIMAC, Miha. Žigon, Franc (Frančišek, Franz) (1864–1936), Theologe, Philosoph und Geistlicher. Österreichisches Biographisches Lexikon : 1815-1950. Online ed. 2022, bd. 16, lfg. 73. https://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_Z/Zigon_Franc_1864_1936.xml;internal&action=hilite.action&Parameter=zigon*. [COBISS.SI-ID 142587651]
34. ŠIMAC, Miha. Žitnik, Ignacij (Ignaz) (1857–1913), Politiker, Publizist und Geistlicher. Österreichisches Biographisches Lexikon : 1815-1950. Online ed. 2022, bd. 16, lfg. 73. https://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_Z/Zitnik_Ignacij_1857_1913.xml. [COBISS.SI-ID 142588419]
35. ŠIMAC, Miha. Winkler, Andreas (Andrej) Frh. von (1825-1916), Beamter, Politiker und Jurist. Österreichisches Biographisches Lexikon : 1815-1950. Online ed. 2020, bd. 16, lfg. 71. https://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_W/Winkler_Andreas_1825_1916.xml;internal&action=hilite.action&Parameter=winkler. [COBISS.SI-ID 45510147]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

36. ŠIMAC, Miha. Janez Šumrada, Adrijan Kopitar: Kranjski Janezi, Napoleonovi soldati: francoski vojaški nabor v Ilirski provinci Kranjski, 1812-1813 : Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2018, 496 str. Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 91 = n. v. 56, zv. 2/3, str. 218-222, ilustr. ISSN 0590-5966. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-UR22UZMQ. [COBISS.SI-ID 45312771]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

37. ŠIMAC, Miha. Uvodnik : spomin na dogodke izpred 200 let še živi. V: OTRIN, Blaž, VISOČNIK, Julijana. Topografsko-zgodovinski opisi župnij ljubljanske škofije 1821-1823. Ljubljana: Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti, 2021. Št. 43, str. 11-12. Acta ecclesiastica Sloveniae, 43. ISBN 978-961-90474-7-7. ISSN 0351-2789. [COBISS.SI-ID 82683907]

1.22 Intervju

38. ŠIMAC, Miha (intervjuvanec). Dostojen pomnik na viharne čase prve svetovne vojne : Šentrupert na Dolenjskem (1914-1918) : pogovor z dr. Miho Šimacem. Šentrupert : glasilo krajanov Krajevne skupnosti in občine Šentrupert. jesen 2019, leto 21, št. 3, str. 21-22, ilustr. ISSN 2820-6126. [COBISS.SI-ID 8197210]

1.25 Drugi sestavni deli

39. ŠIMAC, Miha (avtor, fotograf). Pvacarka, Marija Petek, roj. Nosan (1922 - 2020). Tržičan : [glasilo Občine Tržič]. 1. jun. 2020, letn. 24, št. 3, str. 25, fotogr. ISSN 1581-4831. https://www.trzic.si/doc/obcina-trzican/trzican-3-2020.pdf. [COBISS.SI-ID 19561219]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

40. BREČKO, Franc, KOLAR, Bogdan, KOS, Marija, RAKOVEC, Andreja, RAKOVEC, Janez, ŠIMAC, Miha, ŽERDIN, Emanuela, RAKOVEC, Andreja (urednik). Pod Zaloško goro in križem sv. Andreja : župniji in župljanom ob 170. obletnici posvetitve župnijske cerkve sv. Andreja v Goričah (1852). Goriče: Župnija, 2022. 258 str., [14] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-07-1248-0. [COBISS.SI-ID 118714883]

2.32 Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci

41. GRAHORNIK, Matjaž, ANTOLIČIČ, Gregor, URLEP, Lilijana, ŠIMAC, Miha, REZMAN, Vili (avtor, urednik), GLAZER, Alenka, STAVBAR, Vlasta, TOŠ, Marjan, KOROŠEC, Tone. Prelomna obdobja : [zbornik]. Ruše: Lira - Društvo za razvoj, 2019. 192 str., ilustr. Zbirka Ruše - tu sem jaz doma (gost). ISBN 978-961-6752-20-6. [COBISS.SI-ID 299191552]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

42. ŠIMAC, Miha. Sepp Kuss: ameriški kolesar slovenskih korenin : prispevek v oddaji Šport 202, Val 202, 6. 10. 2023. [COBISS.SI-ID 170330627]

3.12 Razstava

43. ŠIMAC, Miha (umetnik). "Stoleten sen" : razstava ob 100-letnici Univerze v Ljubljani in njene soustanoviteljice Teološke fakultete, Teološka fakulteta, 4. december 2019 do 31. marca 2020. [COBISS.SI-ID 8272218]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

44. ŠIMAC, Miha. Češki bogoslovci na Slovenskem v 19. in 20. stoletju : primer lavantinskega bogoslovja : predavanje na mednarodnem znanstvenem simpoziju "Slovenski pogled na vzhod Evrope skozi zgodovino", Filozofska fakulteta - Amfiteater dr. Vladimirja Bračiča, Maribor (SLO), 6.-7. dec. 2023. [COBISS.SI-ID 177810435]
45. ŠIMAC, Miha. Kamenčki v mozaiku : arhivski drobci o duhovniku Josipu Lavtižarju : predavanje na znanstvenem posvetu Josip Lavtižar (1851-1943) in njegov čas, Ljudski dom v Kranjski Gori, 28. oktober 2021. [COBISS.SI-ID 83467779]
46. ŠIMAC, Miha. Od slavnih upov do pozabe : predavanje na znanstvenem simpoziju Cesar Karel v kolesju zgodovine, ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, 11. november 2021. [COBISS.SI-ID 84806147]
47. ŠIMAC, Miha. Percepcije ljubljanskega kongresa v habsburški Kranjski : predavanje na mednarodni konferenci "Kongres po kongresu", 200 let po ljubljanskem kongresu, 11.-12. maj 2021, Slovenska matica in ZRC SAZU. [COBISS.SI-ID 63054083]
48. ŠIMAC, Miha. Pogačnikov rod in izobrazba : predavanje na znanstvenem posvetu o ljubljanskem nadškofu metropoliti dr. Jožefu Pogačniku (1902-1980): ob 40-letnici njegove smrti, (21.-22. oktober 2020). [COBISS.SI-ID 43282179]

3.25 Druga izvedena dela

49. ŠIMAC, Miha. "Hrast se omaje in hrib, zvestoba Slovencev ne gine: duhovniki v vojaški suknji na poljanah prve svetovne vojne" : predavanje, 17.9.2019, v prostorih Kadetnice v Mariboru. [COBISS.SI-ID 8187226]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

50. Acta ecclesiastica Sloveniae. ŠIMAC, Miha (glavni in odgovorni urednik 2020-, član uredniškega odbora 2015-2020). Ljubljana: Teološka fakulteta, Inštitut za zgodovino Cerkve, 1979-. ISSN 0351-2789. http://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/acta-ecclesiastica-sloveniae, https://www.dlib.si/results/?euapi=1&query=%27keywords%3dacta+ecclesiastica+sloveniae%27&pageSize=25&frelation=Acta+ecclesiastica+Sloveniae, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-HBZSDHMX, https://search.ebscohost.com/direct.asp?db=a9h&jid=3903&scope=site. [COBISS.SI-ID 15981570]
51. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. ŠIMAC, Miha (področni urednik 2020-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 1920-. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=60, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ZCWKSFUC, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ZCWKSFUC, https://www.teof.uni-lj.si/publications/theological-quarterly. [COBISS.SI-ID 8745472]
52. JOSIPOVIČ, Draško, ŠIMAC, Miha (urednik). Od sv. Petra do sv. Križa : od farne cerkve do trebelske podružnice : 1803. Ljubljana: Reitenburg, 2024. ISBN 978-961-07-1639-6. [COBISS.SI-ID 154095619]
53. Redovništvo na Slovenskem. ŠIMAC, Miha (član uredniškega odbora 2015-). Ljubljana: Inštitut za zgodovino Cerkve na Teološki fakulteti, 1984-. ISSN 2712-245X. [COBISS.SI-ID 8248922]

Avtor dodatnega besedila

54. SIVEC, Ivan (avtor, fotograf). Vse generalove skrivnosti : razburkano življenje in pretresljiva smrt prvega slovenskega generala Jerneja Basaja. Mengeš: Ico, 2024. 304 str., ilustr. Slovenska zgodovina, št. 25, Biografski romani. ISBN 978-961-7143-22-5. [COBISS.SI-ID 177214467]
55. SIVEC, Ivan. Vse generalove skrivnosti : razburkano življenje in pretresljiva smrt prvega slovenskega generala Jerneja Basaja. Elektronska izd. (e-pub). Mengeš: ICO, 2024. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), ilustr. Slovenska zgodovina, št. 25, Zbirka Zgodovinski romani. ISBN 978-961-7143-23-2. https://www.biblos.si/isbn/9789617143232, https://www.ico.si/izdelek/vse-generalove-skrivnosti-e-knjiga/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-OWW1XKGF. [COBISS.SI-ID 180185347]
56. MAČEK, Jože (avtor, prevajalec). Dokument o Hitlerjevem mesijanizmu : poročilo iz arhiva. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 4, str. 941-943. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 98748931], [SNIP]

Recenzent

57. KOMAC, Jernej. "Srce se mi trga od žalosti" : vsakdanje življenje prebivalstva na Bovškem med véliko vojno. 1. dotis. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: Arhiv Republike Slovenije, 2022. 315 str., ilustr. Zbirka Razpoznavanja, 49. ISBN 978-961-7104-21-9. ISSN 2350-5664. [COBISS.SI-ID 153074435]
58. KOMAC, Jernej. "Srce se mi trga od žalosti" : vsakdanje življenje prebivalstva na Bovškem med véliko vojno. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: Arhiv Republike Slovenije, 2022. 315 str., ilustr. Zbirka Razpoznavanja, 49. ISBN 978-961-7104-21-9. ISSN 2350-5664. http://hdl.handle.net/11686/59065. [COBISS.SI-ID 123241219]
59. AMBROŽIČ, Matjaž (avtor, fotograf, prevajalec). Cerkve in božja znamenja v brezniški župniji. Ljubljana: Salve, 2021. 336 str., ilustr. ISBN 978-961-289-111-4. [COBISS.SI-ID 68091907]
60. GRDINA, Igor (urednik), OSET, Željko (urednik, avtor dodatnega besedila). Leonardo da Vinci, njegova doba in potovanje v Vipavsko dolino. V Novi Gorici: Založba Univerze, 2021. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-7025-16-3. [COBISS.SI-ID 41681411]
61. AMBROŽIČ, Matjaž (avtor, fotograf, prevajalec). Zgodovina brezniške župnije. Ljubljana: Salve, 2021. 462 str., ilustr. ISBN 978-961-289-109-1. [COBISS.SI-ID 68091139]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).
Zadnja posodobitev podatkov: 26. 02. 2024

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

  • P6-0262    Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti    1.1.2015―31.12.2020