Nikolaj Aracki Rosenfeld OCist

je teologijo študiral na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in leta 2008 diplomiral z diplomsko nalogo: Meniška teologija Janeza Kasijana. Leta 2007 je izpovedal redovne zaobljube v meniški skupnosti cistercijanske opatije Stična in leta 2011 prejel duhovniško posvečenje.

Na Papeškem liturgičnem inštitutu (PIL) Sant'Anselmo v Rimu je zaključil magistrski študij iz liturgičnih ved (La Liturgia nella Catechesi del Buon Pastore di Sofija Cavalletti), ter kasneje nadaljeval doktorski študij.

V času priprave doktorske disertacije je delal kot posebni asistent rektorja PIL (za predmete o liturgični teologiji in o zakramentih).

V februarju 2017 je zaključil doctoratus in Sacra Liturgia - SL.D. s tezo “Celebrare l'Alleanza - la tipologia dalla Bibbia alla Liturgia”, v kateri je preučeval tipološki in figurativni pristop k liturgično-zakramentalnim stvarnostim ter ponudil izvirni način razmisleka liturgične in zakramentalne teologije.

Je član nacionalne liturgične komisije pri Slovenski škofovski konferenci.

 

Gostujoči profesor:

- drug semester akademskega leta 2016 - 2017: Papeški liturgični inštitut Sant'Anselmo v Rimu

 

Področja raziskav:

Liturgična teologija, zakramentalna teologija, tipologija, mistagogija, krščanska iniciacija.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BRUMEC, Snežana, ARACKI, Nikolaj. Primerjava življenjskih sprememb po romanju in po obsmrtnih izkušnjah = A comparison of life changes after the pilgrimage and near-death experiences. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 3, str. 695-710, graf. prikazi. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/03/Brumec.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2021/03/Brumec. [COBISS.SI-ID 100064515], [SNIP, WoS do 4. 2. 2024: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50, Scopus do 13. 7. 2024: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.50]
2. ARACKI, Nikolaj. Quod ore simul et opera docuit Hieronymus confessor, doctor maximus : evhološka besedila na čast svetemu Hieronimu ter variabilnost njihovih prevodov. Clotho. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 2, št. 1, str. 57-77. ISSN 2670-6210. https://revije.ff.uni-lj.si/clotho/article/view/9272, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.4312/clotho.2.1.57-77. [COBISS.SI-ID 57651203], [SNIP, Scopus do 16. 12. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]

1.04 Strokovni članek

3. ARACKI, Nikolaj. Prestavljeni v Božjo luč : drobci bogoslužnega leta I. Magnificat. jan. 2024, letn. 11, št. 1, str. 22-25. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 178769667]
4. ARACKI, Nikolaj. Jezusovo darovanje v templju : drobci bogoslužnega leta II. Magnificat. feb. 2024, letn. 11, št. 2, str. 23-25. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 183049987]
5. ARACKI, Nikolaj. Sveti postni čas : drobci bogoslužnega leta III. Magnificat. mar. 2024, letn. 11, št. 3, str. 25-27. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 186495235]
6. ARACKI, Nikolaj. Velikonočni čas : drobci bogoslužnega leta IV. Magnificat. apr. 2024, letn. 11, št. 4, str. 23-25. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 189948675]
7. ARACKI, Nikolaj. Binkošti : drobci bogoslužnega leta V. Magnificat. maj 2024, letn. 11, št. 5, str. 22-24. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 196199939]
8. ARACKI, Nikolaj. Presveto Srce Jezusovo : drobci bogoslužnega leta VI. Magnificat. jun. 2024, letn. 11, št. 6, str. 24-26. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 196198659]
9. ARACKI, Nikolaj. Marijin spomin v soboto : drobci bogoslužnega leta VIII. Magnificat. avg. 2024, letn. 11, št. 8, str. 24-26. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 202165251]
10. ARACKI, Nikolaj. Posvečevanje časa : molitveno bogoslužje I. Magnificat. jan. 2023, letn. 10, št. 1, str. 17-19. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 143486979]
11. ARACKI, Nikolaj. Reforma brevirja : molitveno bogoslužje VI. Magnificat. jan. 2023, letn. 10, št. 1, str. 20-22. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 153187587]
12. ARACKI, Nikolaj. Laudis canticum : molitveno bogoslužje VII. Magnificat. jul. 2023, letn. 10, št. 7, str. 20-22. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 155829507]
13. ARACKI, Nikolaj. Molitveno bogoslužje VIII. Magnificat. avg. 2023, letn. 10, št. 8, str. 20-22. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 159346435]
14. ARACKI, Nikolaj. Psalmodija in molitveno bogoslužje : molitveno bogoslužje X. Magnificat. okt. 2023, letn. 10, št. 10, str. 19-21. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 167554563]
15. ARACKI, Nikolaj. Molitev in Beseda : molitveno bogoslužje XII. Magnificat. dec. 2023, letn. 10, št. 12, str. 19-21. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 173787395]
16. ARACKI, Nikolaj. Nedelja - Gospodov dan : skupno poslušanje Besede in obhajanje evharistije. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2022, leto 56, [št.] 5, str. 4-7, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 125956611]
17. ARACKI, Nikolaj. Mistagoški itinerarij o sveti maši. Magnificat. jan. 2022-dec. 2022, letn. 9, št. 1-št. 12. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 101287939]
18. ARACKI, Nikolaj. Mistagoški itinerarij. Magnificat. jan. 2021, letn. 8, št. 1, str. 18-19. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 44831747]
19. ARACKI, Nikolaj. Mistagoški itinerarij o sveti maši. Magnificat. feb. 2021-dec. 2021, letn. 8, št. 2-št. 12. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 56767235]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

20. ARACKI, Nikolaj. Izvirni duh cistercijanske identitete - Listina Ljubezni : --- v enaki ljubezni, z enakim Pravilom in s podobnimi navadami = The original source of Cistercian identity - The Charter of Charity : --- by one charity, one Rule, and like usages. V: ARACKI, Nikolaj (ur.). Carta Caritatis prior : znanstvena monografija [in faksimile]. Stična: Cistercijanska opatija, 2019. Str. 43-65. Monumenta Sitticensia, 1. ISBN 978-961-6725-12-5. [COBISS.SI-ID 8233562]
21. ARACKI, Nikolaj. La lettura tipologica del complesso sacramentale : saporoso e vivo gusto della Sacra Scrittura per l'adattamento della sacra liturgia (cf. SC 24). V: MIECZKOWSKI, Janusz (ur.). W służbie tradycji i odnowy liturgicznej : 50 lat Instytutu Liturgicznego w Krakowie (1968-2018). Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, cop. 2019. Str. 193-205. Ad fontes liturgicos, 9. ISBN 978-83-7438-849-8. [COBISS.SI-ID 8236122]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

22. ARACKI, Nikolaj. Življenje in teologija Jeana Corbona. V: CORBON, Jean. Liturgija iz izvira. 1. izd. Ljubljana: Družina: Marijina kongregacija slovenskih bogoslovcev in duhovnikov, 2020. Str. 247-260. ISBN 978-961-04-0770-6. [COBISS.SI-ID 57643523]

1.22 Intervju

23. ARACKI, Nikolaj (intervjuvanec). Oblika ne more biti pomembnejša od smotra liturgije. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 12. mar. 2023, letn. 72, št. 10, str. 16-17, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 145907715]

1.25 Drugi sestavni deli

24. ARACKI, Nikolaj. Vedno se veselite : 3. adventna nedelja : 17. 12. 2023. Oznanjevalec. 2023/2024, leto b, št. 1, str. 17-19. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 177774851]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

25. ARACKI, Nikolaj. Sine musica nulla disciplina --- : kratek sprehod skozi stoletja petja in glasbe v cistercijanskem redu : predavanje v ciklu "Sursum corda, utrinki iz liturgičnoglasbenih praks na Slovenskem med 16. in 18. stoletjem" v organizaciji ZRC SAZU in Zavoda za cerkveno glasbo, 14. december 2021. [COBISS.SI-ID 89257731]
projekt: J6-1809 Stare tradicije v novih oblačilih: glasbene in besedilne predelave v izvajalski praksi liturgične glasbe; financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
projekt: J6-2586 Digitalna demonstracija cerkvene glasbe dolgega 16. stoletja, povezane s Kranjsko; financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

26. ARACKI, Nikolaj (urednik), MARKOVIČ, Robert (urednik). Blagoslovitev opata p. Maksimilijana Fileja : Cistercijanska opatija Stična - 18. avgust MMIX. Stična: Cistercijanska opatija, 2019. 16 str. [COBISS.SI-ID 301563904]
27. ARACKI, Nikolaj (urednik). Carta Caritatis prior : znanstvena monografija [in faksimile]. Stična: Cistercijanska opatija, 2019. 139 str., ilustr. Monumenta Sitticensia, 1. ISBN 978-961-6725-12-5. [COBISS.SI-ID 301193728]
28. ARACKI, Nikolaj (urednik). Ordo electionis, confirmationis & installationis abbatis = Obrednik izvolitve, potrditve in umestitve opata. Stična: Cistercijanska Opatija, 2019. 22 str., note. [COBISS.SI-ID 8129114]
29. ARACKI, Nikolaj (urednik). Rimski misal ob novi maši. [Stična: Cistercijanska opatija, 201-]. 42 str. [COBISS.SI-ID 8115290]

Prevajalec

30. OBLONŠEK, Cecilija (urednik, avtor dodatnega besedila), HRGAREK, Luka (urednik), ŠTIFTAR, Luka (urednik). Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa = Passio Domini nostri Iesu Christi. Ljubljana: Zavod za cerkveno glasbo, 2023. 7 zv., ilustr. Cantus Ecclesiae, 1. [COBISS.SI-ID 139621123]

Avtor dodatnega besedila

31. CORBON, Jean. Liturgija iz izvira. 1. izd. Ljubljana: Družina: Marijina kongregacija slovenskih bogoslovcev in duhovnikov, 2020. 262 str. ISBN 978-961-04-0770-6. [COBISS.SI-ID 38099203]

Recenzent

32. EGERIA, BOGATAJ, Jan Dominik (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). Potopis = Itinerarium : romanje, bogoslužje in Sveta dežela v pozni antiki. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. 352 str., zvd. Zbirka Cerkveni očetje, 19. ISBN 978-961-278-518-5, ISBN 978-961-6844-89-5. [COBISS.SI-ID 40735235]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).
Zadnja posodobitev podatkov: 22. 07. 2024

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI