Robert Cvetek (*1974)

Robert Cvetek je po študiju psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, zaključil specialistični program zakonske in družinske terapije na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani ter leta 2005 doktoriral na področju psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Nekaj let je delal v svetovalni službi vrtca, leta 2002 pa je bil izvoljen za asistenta za področja klinične psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, istega leta pa tudi za asistenta na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani na specialističnem programu zakonske in družinske terapije. Od takrat uči predvsem na programih zakonske in družinske terapije ter zakonskih in družinskih študijev na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2014 je bil izvoljen v naziv izrednega profesorja, leta 2019 pa za rednega profesorja za področje zakonske in družinske terapije.

Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije mu je podelilo naziv “zakonski in družinske terapevt”, “supervizor” in “učitelj”. Med leti 2003 in 2008 je bil generalni sekretar Društva psihologov Slovenije ter od 2008 do 2015 predsednik strokovnega sveta Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije. Na Frančiškanskem družinskem inštitutu je bil nekaj let zaposlen kot raziskovalec, sedaj pa deluje kot zakonski in družinski terapevt. Sodeloval je v več raziskovalnih projektih na področju zakonske in družinske problematike.

Področja poučevanja

•    Travma, stres ter krizne intervencije v družini
•    Raziskovanje intervencij in pojavov na področju zakona in družine
•    Seminar o znanstvenem delu za diplomante
•    Terapevtski modeli obravnave posameznika in družine
•    Duševne težave, motnje in bolezni posameznika ter družine
•    Pomoč zakonu in družini
•    Problemi in metode raziskovanja odnosov
•    Sodobne raziskave vpliva in terapije travme
•    Terapevtska obravnava bivanjskih vprašanj
•    Družinska in zakonska diagnostika ter ocena
•    Etični, pravni in raziskovalni vidiki dela na področju zakonske in družinske terapije
•    Psihologija odnosov
•    Psihologija zdravja (zdravstva)

Raziskovalna področja

Ukvarja se predvsem s področji znanstvenega raziskovanja na področju zakonske in družinske terapije ter psihoterapije na splošno, obravnave psihičnih travm, teorije psihoterapije ter zakonske in družinske terapije, eksistencialnih vprašanj v psihoterapiji ter etike na področju zakonske in družinske terapije.

Članstva in gostovanja

Član Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije. Med drugim je gostoval pri izvajanju predmeta Obiteljska terapija na diplomskem programu Psihologija na Hrvatskem katoliškem sveučilištu v Zagrebu. 

Monografije 

  1. Bolečina preteklosti : travma, medosebni odnosi, družina, terapija. Ponatis. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2010.
  2. Raziskujemo medosebne odnose : priročnik za izvedbo kvantitativne empirične raziskave: [univerzitetni učbenik za študente Teološke fakultete Univerze v Ljubljani]. 2. izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. CVETEK, Mateja, PUČNIK, Peter, CVETEK, Robert, GLOBOKAR, Roman. Relational ethics scale : psychometric evaluation of the Slovene-language version = Lestvica relacijske etike : psihometrično ovrednotenje slovenske različice. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 1, str. 203-216, tabele. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/01/Cvetek.pdf, DOI: 10.34291/BV2022/01/Cvetek. [COBISS.SI-ID 114168067], [SNIP]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
2. CVETEK, Robert. Videti sence, strmeti v Sonce : travma, potravmatska rast, bivanjska vprašanja in varanje samega sebe = Seeing shadows, staring at the Sun : trauma, post-traumatic growth, existential questions and self-deception. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 1, str. 9-21, tabela. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/01/Cvetek.pdf, DOI: 10.34291/BV2021/01/Cvetek. [COBISS.SI-ID 72600067], [SNIP, WoS]
3. SIMONIČ, Barbara, CVETEK, Robert, GOSTEČNIK, Christian, JEREBIC, Drago, POLJAK LUKEK, Saša, REPIČ SLAVIČ, Tanja, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, CVETEK, Mateja. The relationship of emotional competence with strategies of coping and individual problems and strengths in the process of coping with divorce = Povezanost čustvene kompetentnosti s straregijami spoprijemanja ter posameznikovimi problemi in močmi v procesu soočanja z ločitvijo. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 15, št. 3/4, str. 59-77, ilustr. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 98641155]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-6825, SI, Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija
4. SIMONIČ, Barbara, GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, VALENTA, Tanja. Vulnerability in facing the Covid-19 pandemic in the light of relational trauma. The person and the challenges. 2020, vol. 10, no. 2, str. 5-25. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3747, DOI: 10.15633/pch.3747. [COBISS.SI-ID 38876419], [WoS]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
5. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, PATE, Tanja, CVETEK, Robert. Repetition compulsion revisited in relational family therapy : the discovery of old in order to develop something new. Journal of religion and health. [Online ed.]. 2019, vol. 58, issue 2, str. 612-627. ISSN 1573-6571. DOI: 10.1007/s10943-018-0613-3. [COBISS.SI-ID 7850842], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,25, Scopus do 25. 8. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,25]
6. GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, SIMONIČ, Barbara, VALENTA, Tanja, REPIČ SLAVIČ, Tanja. The impact of early aggression on late development. The person and the challenges. 2019, vol. 9, no. 2, str. 169-192. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3457/3361, DOI: 10.15633/pch.3457. [COBISS.SI-ID 8284506], [WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,29]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
7. SIMONIČ, Barbara, CVETEK, Mateja, CVETEK, Robert, GOSTEČNIK, Christian, JEREBIC, Drago, POLJAK LUKEK, Saša, REPIČ SLAVIČ, Tanja, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Čustvena avtonomija in spoprijemanje s stresom v povezavi z religioznim soočanjem ob ločitvi. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 219-235, ilustr. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Simonic2.pdf, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-6MVNDMOR/81c31605-0bb4-417c-91d7-d5b6395e937e/PDF. [COBISS.SI-ID 7877978], [SNIP]
8. CVETEK, Robert, CVETEK, Mateja. The concept of respect in the Bible and in modern sciences : a descriptive model of respect in interpersonal relations. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 3, str. 855-869, ilustr. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/03/Cvetek.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-QQQJE02N. [COBISS.SI-ID 8023642], [SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,50]
9. CVETEK, Robert, CVETEK, Mateja. The Expressions of Spirituality Inventory - revised (ESI-R) : psychometric evaluation of the Slovene-language version. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 4, str. 1087-1100, ilustr. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/04/Cvetek.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-P3OOYAGI. [COBISS.SI-ID 8039770], [SNIP]
10. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, PATE, Tanja, CVETEK, Robert. Body language in relational family therapy. Journal of religion and health. [Online ed.]. 2018, vol. 57, issue 4, str. 1538-1553. ISSN 1573-6571. DOI: 10.1007/s10943-018-0589-z. [COBISS.SI-ID 7850586], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
11. CVETEK, Robert, GOSTEČNIK, Christian, PATE, Tanja, SIMONIČ, Barbara, VALENTA, Tanja, REPIČ SLAVIČ, Tanja. Spirituality and psycho-organic regulation. The person and the challenges. 2018, vol. 8, no. 2, str. 147-166. ISSN 2083-8018. [COBISS.SI-ID 8058714], [WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,33]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

12. CVETEK, Robert. Some new guidelines for professional practice and the system for monitoring the progress of an individual client in family therapy. V: EFTA 2022 : 11th Conference of the European family therapy association : systemic resonances and interferences : 07-10 September, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: European Family Therapy Association. https://www.conftool.com/efta2022ljubljana/index.php?page=browseSessions&form_session=68&presentations=show. [COBISS.SI-ID 122351619]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

13. GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, VALENTA, Tanja, SIMONIČ, Barbara, REPIČ SLAVIČ, Tanja. Cyclic repetition of physical abuse. V: OSEWSKA, Elžbieta (ur.). Strong families - strong societies. Kraków: The Pontifical University of John Paul II, 2019. Str. 123-152. Family studies, 7. ISBN 978-83-7438-762-0. [COBISS.SI-ID 8098394]
14. CVETEK, Robert. Poroke in ločitve v Sloveniji v številkah. V: RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša (ur.), et al. Živeti in ljubiti po ločitvi. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018. Str. 173-189, graf. prikazi. ISBN 978-961-278-384-6. [COBISS.SI-ID 7861594]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

15. CVETEK, Robert. Metodološka vprašanja raziskovanja relacijske družinske terapije pri obravnavi odvisnosti : predavanje na znanstvenem posvetu Raziskovanje in terapevtska obravnava alkoholizma in odvisnosti, 8. julij 2022 (preko aplikacije Zoom). [COBISS.SI-ID 112622083]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570,, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
16. CVETEK, Robert. Vprašanja raziskovanja odvisnosti : predavanje na znanstvenem posvetu Alkoholizem in odvisnost: psihične dinamike, raziskovanje in terapevtska praksa, Teološka fakultete, Univerza v Ljubljani in Frančiškanski družinski inštitut, 9. december 2020. [COBISS.SI-ID 42074371]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija

3.25 Druga izvedena dela

17. CVETEK, Robert. Different type of research in relational family therapy and guidelines for evidence-based and professional practice : moderiranje sklopa v okviru konference EFTA 2022, 8. 9. 2022. [COBISS.SI-ID 122460419]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

18. AVBERŠEK, Marija. Obravnava telesnih zaznav pri mladostnikih v relacijski družinski terapiji : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Avberšek Platiša], 2022. XI, 307, VI str., ilustr. [COBISS.SI-ID 132275715]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

19. MAVEC, Katja. Doživljanje staršev ob prejetju novice, da ima njihov otrok Downov sindrom : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Mavec], 2021. VIII, 100, II str., tabele. [COBISS.SI-ID 80322819]
20. FLIS, Jan. Diferenciacija jaza, psihološka odpornost in prisotnost/iskanje smisla v življenju : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Flis], 2020. VII, 71 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=120896. [COBISS.SI-ID 34500099]
21. ŠTEFANČIČ, Teja. Doživljanje samskosti na prehodu v odraslost in v zgodnji odraslosti : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Štefančič], 2020. VIII, 143, I str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=116078. [COBISS.SI-ID 21179651]
22. KRALJ, Aleksandra. Doživljanje svoje odvisnosti od alkohola pri ženskah : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kralj], 2020. VIII, 99, II str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=120899. [COBISS.SI-ID 34488835]
23. ŠMIT, Nejc. Povezanost stilov humorja z zadovoljstvom v partnerski zvezi : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Šmit], 2019. VIII, 56 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106884. [COBISS.SI-ID 8095066]
24. RISTEVSKA, Elena. Čuječnost, doživljanje pozitivne in negativne emocionalnosti ter zadovoljstvo v družini : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Ristevska], 2018. VI, 55 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=105815. [COBISS.SI-ID 8035162]
25. KUGLER, Katja. Doživljanje čustvene podpore s strani družinskih članov pri onkoloških pacientih : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Kugler], 2018. V, 73, II str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=102690&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7960922]
26. PAUL, Julija. Doživljanje izkušnje nenadne smrti družinskega člana pri odrasli osebi : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Paul], 2018. VII, 117 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101791&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7905626]
27. RUS, Aja Eva. Povezanost čustvenega procesiranja, stopnje empatije ter pozitivnih in negativnih čustveno-kognitivnih razsežnosti odnosa s starši : magistrsko delo. Ljubljana: [A. E. Rus], 2018. XIII, 114 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=104062&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7973466]
28. PETRIČ, Matjaž. Strategije regulacije afekta pri osebah, ki se zdravijo zaradi odvisnosti od psihoaktivnih substanc : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Petrič], 2018. VI, 72 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=100582&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7848538]

Recenzent

29. REPIČ SLAVIČ, Tanja, ŠVAJNCER VREČKO, Zmago (avtor, urednik), SIMONIČ, Barbara, JAKOB ROBAN, Renata, KRIŽNIK, Alenka, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, DEMŠAR PEČAK, Nataša, KOZLOVIČ, Katja, VUKMIR, Andreja, STVARNIK, Alja (urednik). XII. kongres Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo : Doživljanje odnosov v digitalni dobi: osamljenost, zasvojenost, digitalna demenca : spletni dogodek v dveh delih, 25. september in 27. november 2021 : zbornik povzetkov. 1. brezplačna elektronska izd. v PDF formatu. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (24 str.)), ilustr. ISBN 978-961-92819-6-3. https://zdt.si/wp-content/uploads/2021/12/ZBORNIK-XII.-KONGRES-ZDT.SI-2021.pdf. [COBISS.SI-ID 90329859]
30. GOSTEČNIK, Christian. Nevroznanost in relacijska družinska terapija. Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut: Teološka fakulteta, 2021. 431 str., ilustr. Monografije FDI, 25, Znanstvena knjižnica, 76. ISBN 978-961-6873-61-1, ISBN 978-961-6844-90-1. [COBISS.SI-ID 43844867]
31. GOSTEČNIK, Christian. Obiteljske terapije i klinička praksa. Zagreb: Kršćanska sadašnjost: Hrvatsko katoličko sveučilište, 2021. 410 str. ISBN 978-953-11-1519-3, ISBN 978-953-8014-53-6. [COBISS.SI-ID 89487619]
32. MODIC, Karmen Urška, ŽVELC, Gregor. Raziskovanje v psihoterapiji in integracija psihoterapevtskih pristopov. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. 177 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0530-0. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/320/467/7017-1. [COBISS.SI-ID 77506819]
33. ŽVELC, Gregor (avtor, urednik), AMBROŽIČ, Borut. Terapija sprejemanja in predanosti : čuječnost in psihološka fleksibilnost v psihoterapiji. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0183-8. [COBISS.SI-ID 62061571]
34. JEREBIC, Sara (urednik, recenzent). XI. kongres zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo : zbornik povzetkov : 6.-7. november 2020, Ljubljana, [preko spletne platforme Zoom] : [soočanje z izgubami in žalovanjem]. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (34 str.)). ISBN 978-961-92819-5-6. https://zdt.si/wp-content/uploads/2020/11/ZBORNIK-2020.pdf. [COBISS.SI-ID 37524995]
35. GOSTEČNIK, Christian. Najgloblji izzivi ljubezni. Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut, 2020. 406 str. Monografije FDI, 24. ISBN 978-961-6873-58-1. [COBISS.SI-ID 304474368]
36. AMBROŽIČ, Borut, ŽVELC, Gregor (urednik). Terapija sprejemanja in predanosti : čuječnost in psihološka fleksibilnost v psihoterapiji. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0183-8. [COBISS.SI-ID 299650816]
37. GOSTEČNIK, Christian. Travma in relacijska družinska terapija. Ljubljana: Brat Frančišek: Frančiškanski družinski inštitut: Teološka fakulteta, 2019. 391 str., ilustr. Monografije FDI, 23, Znanstvena knjižnica, 67. ISBN 978-961-6873-55-0, ISBN 978-961-6844-77-2. [COBISS.SI-ID 301737984]
38. JEREBIC, Sara (urednik, recenzent). Zbornik povzetkov. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2019. ISBN 978-961-92819-4-9. https://zdt.si/wp-content/uploads/2019/05/Zbornik_Zdruzenje-zakonskih-in-druzinskih-terapevtov_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 300196096]
39. GOSTEČNIK, Christian. Bolečina ločenosti. Ljubljana: Brat Frančišek: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2018. 343 str. Monografije FDI, 21, Znanstvena knjižnica, 58. ISBN 978-961-6873-50-5, ISBN 978-961-6844-61-1. [COBISS.SI-ID 292889600]
40. GOSTEČNIK, Christian. Psihoanaliza in sakralno izkustvo. Ljubljana: Brat Frančišek: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2018. 455 str. Monografije FDI, 22, Znanstvena knjižnica, 61. ISBN 978-961-6873-52-9, ISBN 978-961-6844-63-5. [COBISS.SI-ID 296024064]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).
Zadnja posodobitev podatkov: 29. 01. 2023

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Proces soočanja z ločitvijo in relacijski družinska terapija       1.7.2014―30.6.2017

Učinkovito spoprijemanje s travmatičnimi in močnejšimi stresnimi izkušnjami pri delu na obrambnem področju                1.6.2006―30.11.2008

Travma v družini, medgeneracijski prenos in religioznost       1.9.2005―31.8.2007