Doc. dr. Tadej Stegu je rojen v Ljubljani leta 1972. Štiri leta teološkega študija je opravil na visoki teološki šoli mednarodnega škofijsko misijonskega bogoslovnega semenišča Redemptoris Mater v Pulju in zaključil dodiplomski študij na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Ob delu v različnih podjetjih po magistrskem študiju na isti fakulteti in neposrednem prehodu na doktorski študij pod mentorstvom prof. dr. Alojzija Slavka Snoja in somentorstvom prof. dr. Ane Krajnc s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je 3. marca 2006 uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Aplikacija andragoških načel pri izobraževanju in katehezi odraslih v luči Plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem in prejel naslov doktor znanosti.

Leta 2007 je bil prvič imenovan za asistenta na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani pri Katedri za pastoralno in oznanjevalno teologijo, ponovno leta 2010 in 2013, leta 2014 pa za docenta. Na fakulteti sodeluje pri izvajanju predmetov s področja pastoralne teologije, katehetike in didaktike. Od leta 2014 opravlja službo prodekana za študijske zadeve.

Njegovo znanstveno in raziskovalno delo je povezano z njegovo katehetsko dejavnostjo in je usmerjeno predvsem na področja sodobnih izzivov evangelizacije, kateheze in pastorale ter izobraževanja odraslih. Ugotovitve objavlja v različnih strokovnih in znanstvenih revijah, kot so Bogoslovni vestnik, Kateheza, Edinost in dialog, Diacovensia, British journal of religious education in drugih. Je član Andragoškega društva Slovenije (ADS), Religious Education Association (REA), European Society for Catholic Theology (ESCT) in Equipe europea di catechesi (EEC). V letih 2013-2015 je vključen v mednarodno raziskovalno skupino, ki pripravlja prvo enciklopedijo krščanske edukacije; Encyclopedia of Christian education je izšla leta 2015 (ur. Kurian, George Thomas in Lamport, Mark A. pri Lanham: Rowman & Littlefield). Vključen je v več raziskovalnih projektov in raziskovalni program P6-0269: Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje.

Podrobnejša bibliografija je dosegljiva v sistemu SICRIS.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.02 Pregledni znanstveni članek

1. STEGU, Tadej. Kerigmatična kateheza in resonanca = Kerygmatic catechesis and resonance. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 3, str. 705-714. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/03/Stegu.pdf, DOI: 10.34291/BV2022/03/Stegu. [COBISS.SI-ID 134633219], [SNIP]
2. STEGU, Tadej. Pandemija in oznanilo kerigme = The pandemic and the proclamation of the kerygma. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 2, str. 425-432. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, DOI: 10.34291/BV2020/02/Stegu. [COBISS.SI-ID 41064195], [SNIP, WoS do 1. 1. 2023: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4,00, Scopus do 14. 12. 2022: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4,00]
3. STEGU, Tadej. Transhumanizem in krščanska antropologija = Transhumanism and Christian anthropology. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 3, str. 683-692. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/03/Stegu.pdf, DOI: 10.34291/BV2019/03/Stegu. [COBISS.SI-ID 8263514], [SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,00, Scopus do 16. 2. 2022: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5,00]

1.04 Strokovni članek

4. STEGU, Tadej. Jožefovo občestvo. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2021, letn. 28, št. 3, str. 18-21, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 84835587]
5. STEGU, Tadej. Kateheza odraslih v Sloveniji : najbolj razširjene oblike kateheze odraslih. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2020, leto 54, [št.] 2, str. 22-25, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 8359002]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

6. STEGU, Tadej. Radosna vijest među lošim vijestima : pandemija i navješćivanje kerigme. V: GARMAZ, Jadranka (ur.), ŠEGULA, Andrej (ur.). Probuditi kreativnost : izazovi učenja i poučavanja u kontekstu pandemije i migracija : zbornik radova ; Inciting creativity : learning and teaching challenges in the context of pandemic and migration : conference proceedings. Split; Ljubljana; Passau: Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu: Katolička izdavačka kuća i časopis Crkva u svijetu: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani: Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts, Universität Passau, 2022. Str. 159-166. Biblioteka Teologija, 3. ISBN 978-953-8429-01-9, ISBN 978-961-7167-00-9. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:202:957621. [COBISS.SI-ID 104883971]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. STEGU, Tadej. Kerygmatic catechesis and resonance = Kerigmatična kateheza in resonanca. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 37. [COBISS.SI-ID 130092547]
8. STEGU, Tadej. Good news among bad news : the pandemic and the proclamation of the kerygma. V: Knjižica sažetaka = Booklet of abstracts. Split: [s. n.], 2021. Str. 30. [COBISS.SI-ID 77234691]
9. STEGU, Tadej. Good news in times of global despair and mistrust = Vesela novica v času globalnega obupa in nezaupanja. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 41-42. [COBISS.SI-ID 84734723]
10. STEGU, Tadej. Evangelization by the new ecclesial movements and communities after the Second Vatican Council = Mala občestva in evangelizacijsko delovanje gibanj in novih skupnosti. V: VODIČAR, Janez (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. Str. 46-47. [COBISS.SI-ID 70957315]
11. STEGU, Tadej. Vera v Boga in neokatehumenat. V: JEREBIC, Drago (ur.), BOŠNJAKOVIĆ, Josip (ur.). V kakšnega Boga ljudje danes verujejo oz. ne verujejo? : zbornik prispevkov : petek, 15. 10. 2021 = U kakvoga Boga ljudi danas vjeruju odnosno ne vjeruju? : knjiga sažetaka : petak, 15. 10. 2021. Đakovo; Ljubljana; Osijek: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu: Sveučilišta Josipa Strossmayera u Osijeku: Teološka fakulteta Univerza v Ljubljani, 2021. Str. 78. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/zbornik%20prispevkov%209_%20oktober%202021.pdf. [COBISS.SI-ID 84390147]
12. STEGU, Tadej. Prevention of sexual abuse in the new Church movements and communities = Preprečevanje spolnih zlorab v novih cerkvenih gibanjih in skupnostih. V: VODIČAR, Janez (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 37-38. [COBISS.SI-ID 8280154]
13. STEGU, Tadej. Resilience and the proclamation of the kerygma = Rezilientnost in oznanilo kerigme. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 45-46. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38967555]
14. STEGU, Tadej. Transhumanism and Christian anthropology = Transhumanizem in krščanska antropologija. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 44-45. [COBISS.SI-ID 8231258]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

15. STEGU, Tadej. Resilience and the proclamation of the kerygma. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethics of resilience : vulnerability and survival in times of pandemics and global uncertainty. Berlin: Lit, cop. 2022. Str. 225-232, 252. Theology East - West, vol. 29. ISBN 978-3-643-91211-4, ISBN 978-3-643-96211-9. [COBISS.SI-ID 119955715]
16. STEGU, Tadej. Evangelizacijsko delovanje gibanj in novih skupnosti = Evangelization work of the new ecclesial movements and communities. V: VODIČAR, Janez (ur.). Vemo namreč, da ste izvoljeni! : od klerikalizacije do sinodalnosti v pastorali in katehezi. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 97-104. Znanstvena knjižnica, 83. ISBN 978-961-7167-05-4. [COBISS.SI-ID 137447939]
17. STEGU, Tadej. I'm already - like God! : transhumanism and Christian anthropology. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Transhumanism as a challenge for ethics and religion. Wien; Zürich: Lit, cop. 2021. Str. 135-140, 220. Theology East-West, vol. 27. ISBN 978-3-643-91297-8, ISBN 978-3-643-96297-3. [COBISS.SI-ID 75685379]
18. STEGU, Tadej. Preprečevanje spolnih zlorab v novih cerkvenih gibanjih in skupnostih = Prevention of sexual abuse in the new Church movements and communities. V: VODIČAR, Janez (ur.). V iskanju novega zaupanja v Cerkvi : pastorala in kateheza po razkritju spolnih in drugih zlorab. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 66-75. Znanstvena knjižnica, 74. ISBN 978-961-6844-86-4. [COBISS.SI-ID 34831107]
19. STEGU, Tadej. Sacrifice and mercy in Slovenian Catholic religious education. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges. Wien; Zürich: Lit, 2018. Str. 257-264. Theology East-West, vol. 21. ISBN 978-3-643-90917-6. [COBISS.SI-ID 7870042]
20. STEGU, Tadej. Religijsko izobraževanje odraslih in medverski dialog. V: LIČEN, Nives (ur.), MEZGEC, Maja (ur.). Sodobne paradigme raziskovanja izobraževanja in učenja odraslih : eseji v počastitev jubileja Ane Krajnc. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. Str. 269-279. ISBN 978-961-06-0120-3. [COBISS.SI-ID 8003418]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

21. STEGU, Tadej. Recenzija : Božje oznanilo sodobnemu človeku : monografija ob osemdesetletnici profesorja Rafka Valenčiča. V: ŠEGULA, Andrej (ur.), et al. Božje oznanilo sodobnemu človeku : monografija ob osemdesetletnici profesorja Rafka Valenčiča. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2018. Str. 173-175. Znanstvena knjižnica, 59. ISBN 978-961-04-0480-4. [COBISS.SI-ID 7845210]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

22. VODIČAR, Janez, STEGU, Tadej. Uvod. V: VODIČAR, Janez (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. Str. 14-17. [COBISS.SI-ID 70961923]
23. VODIČAR, Janez, STEGU, Tadej. Uvod. V: VODIČAR, Janez (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 12-14. [COBISS.SI-ID 8281178]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

24. LIČEN, Nives, MEZGEC, Maja, FINDEISEN, Dušana, GERDINA, Otto, STEGU, Tadej, KAPLER, Urša, HUDOURNIK, Klara, BRATOŽ, Silva, MEDEN, Ema, FURLAN, Meta, RIHTARŠIČ, Sara, SUHOVRŠNIK, Mojca, PODREKA, Jasna, NOVAKOVIĆ, Sanja, TUŠEK, Nina, DE BRITO, Maja, ŠEGULA, Ana, MARC, Brigita, SLABE, Damjan, ŠMID, Mateja, KUTIN, Meta, ŠPARL, Monika, LIČEN, Nives (urednik), MEZGEC, Maja (urednik). Homo senescens : dolgoživost in izobraževanje starejših. 1. izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. 274 str., ilustr. ISBN 978-961-7128-91-8. [COBISS.SI-ID 121417475]

2.05 Drugo učno gradivo

25. STEGU, Tadej. Andragogika in kateheza odraslih : izbrana poglavja za uporabo študentom pri predmetu Pedagogika religij in katehetika. Ljubljana: [T. Stegu], 2021. 43 str., tabela. [COBISS.SI-ID 84820483]
26. STEGU, Tadej. Andragogika : izbrana poglavja za uporabo študentom pri predmetu Pedagogika in andragogika. Ljubljana: [T. Stegu], 2020. 43 str., tabela. [COBISS.SI-ID 84819203]
27. STEGU, Tadej. Catechetica. I : fondamentale. Trieste: [T. Stegu], 2020. 48 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 84825347]
28. STEGU, Tadej. Katehetika : opća i diferencijalna. Pula: [T. Stegu], 2019. IV, 93 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8080218]
29. STEGU, Tadej. Andragogika : izbrana poglavja za uporabo študentom pri predmetu Pedagogika in andragogika. Ljubljana: [T. Stegu], 2018. 43 str., tabela. [COBISS.SI-ID 8080474]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

30. STEGU, Tadej, JURAN KANELLOPULOS, Marija, MEVEC, Janez, ROŽMAN, Lucija, VRTOVEC, Špela. Religijsko izobraževanje odraslih za celostno vseživljenjsko rast : raziskovalno poročilo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, 2018. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Porocila/Raziskovalno%20poro%C4%8Dilo%205_10_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 7940954]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

31. LIČEN, Nives, MEZGEC, Maja, FINDEISEN, Dušana, GERDINA, Otto, STEGU, Tadej, KAPLER, Urša, HUDOURNIK, Klara, BRATOŽ, Silva, MEDEN, Ema, FURLAN, Meta, RIHTARŠIČ, Sara, SUHOVRŠNIK, Mojca, PODREKA, Jasna, NOVAKOVIĆ, Sanja, TUŠEK, Nina, DE BRITO, Maja, ŠEGULA, Ana, MARC, Brigita, SLABE, Damjan, ŠMID, Mateja, KUTIN, Meta, LIČEN, Nives (urednik), MEZGEC, Maja (urednik). Homo senescens : procesi staranja in izobraževanje starejših : izhodišča za pripravo izobraževalnih dejavnosti za starejše. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, 2021. 222 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 93060611]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

32. PLATOVNJAK, Ivan, STEGU, Tadej, LIČEN, Nataša. Zdrava krščanska duhovnost ni beg, ampak je vera dejavnih odnosov : pogovor o iskanju duhovnega s p. dr. Ivanom Platovnjakom in doc. dr. Tadejem Stegujem. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Via positiva. http://radio.ognjisce.si/sl/219/utrip/30530/, https://avdio.ognjisce.si/oddaja/positiva_2019_10_17_duhovna_akademija. [COBISS.SI-ID 8213082]
33. LIČEN, Nataša (oseba, ki intervjuva), STEGU, Tadej (intervjuvanec), CELARC, Matjaž (intervjuvanec). Študij na Teološki Fakulteti. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (38 min, 15 sek)). Mladoskop. https://avdio.ognjisce.si/share/mladoskop_2018_08_30_Studij_na_Teoloski_Fakulteti. [COBISS.SI-ID 81623299]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

34. BURGER, Magda, REBEC, Slavko, ZELIČ, Brigita, ZOREC, Franc, ČESEN, Anton, GERJOLJ, Stanko, STEGU, Tadej, ŠEGULA, Andrej. Slovenski katehetski načrt. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-278-379-2. [COBISS.SI-ID 293883648]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

35. STEGU, Tadej, GREGORČIČ, Simona. Pogačnikovi pastoralni poudarki : predavanje na znanstvenem posvetu o ljubljanskem nadškofu metropoliti dr. Jožefu Pogačniku (1902-1980): ob 40-letnici njegove smrti, (21.-22. oktober 2020). [COBISS.SI-ID 43286531]
36. STEGU, Tadej, ŠEGULA, Andrej. Novi slovenski nacrt kateheze i pogled na katehezu u Sloveniji danas : prispevek na međunarodnom znanstvenem simpoziju Odgoj i obrazovanje kao novi locus theologicus evangelizacije, Zagreb, 10. maj 2019. [COBISS.SI-ID 8128346]

3.25 Druga izvedena dela

37. LIČEN, Nives (diskutant), SLABE, Damjan (diskutant), STEGU, Tadej (diskutant), GERDINA, Otto (diskutant). Dolgoživost: z znanostjo do zdravega podaljševanja življenja in blagostanja starejših : pogovorna postaja 38. Slovenskega knjižnega sejma 2022, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana, 25. 11. 2022. [COBISS.SI-ID 131260163]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

38. GRIL, Monika. Vzgoja za krščansko spolnost : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Gril], 2022. VIII, 31 str. [COBISS.SI-ID 126951683]

Recenzent

39. PATE, Tanja. Kronična bolezen v družini : soočanje in nenehno prilagajanje. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 112 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 66. ISBN 978-961-6844-72-7. [COBISS.SI-ID 298861312]
40. JUHANT, Janez, KVATERNIK, Peter, ŠEGULA, Andrej, VODIČAR, Janez, MAVRIČ, Luka, ŠLIBAR, Miro, PLUT, Jože, BALOBAN, Josip, ARAČIĆ, Pero, VRANJEŠ, Nikola, ŠEGULA, Andrej (urednik). Božje oznanilo sodobnemu človeku : monografija ob osemdesetletnici profesorja Rafka Valenčiča. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2018. 175 str. Znanstvena knjižnica, 59. ISBN 978-961-04-0480-4. [COBISS.SI-ID 293768960]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).
Zadnja posodobitev podatkov: 29. 01. 2023

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

  • V letih 2013-2015 je vključen v mednarodno raziskovalno skupino, ki pripravlja prvo enciklopedijo krščanske edukacije; Encyclopedia of Christian education je izšla leta 2015 (ur. Kurian, George Thomas in Lamport, Mark A. pri Lanham: Rowman & Littlefield).
  • Mentor v projektu Religijsko izobraževanje odraslih za celostno vseživljenjsko rast (RCR), ki je l. 2017 potekal v okviru javnega razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018 (ŠIPK). 
  • Vključen je v raziskovalni program P6-0269: Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje.