Tanja Pate je docentka, mentorica in raziskovalka na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani ter zakonska in družinska terapevtka. Sodeluje na drugostopenjskem magistrskem programu Zakonski in družinski študiji in na programu za izpopolnjevanje Zakonska in družinska terapija.

Izobrazba:

 • Doktorat znanosti iz področja zakonska in družinska terapija, UL Teološka fakulteta (2014)
 • Univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja, UL Pedagoška fakulteta (2007)

Področja poučevanja

 • Terapevtska obravnava družin s kroničnimi boleznimi in posebnimi potrebami
 • Relacijska družinska terapija
 • Relacijska zakonska terapija
 • Metode raziskovanja v družboslovju in humanistiki
 • Raziskovanje intervencij in pojavov na področju zakona in družine
 • Seminar o znanstvenem delu za diplomante 
 • Psihični, socialni in duhovni razvoj posameznika ter razvojne intervencije

Področja raziskovanja

Ukvarja se z raziskovanjem duhovnih, psihičnih in telesnih dejavnikov ter relacijskih vzorcev na področju posameznika in družine.

Članstva in gostovanja

Članica združenja Zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije.

Monografije

PATE, Tanja. Kronična bolezen v družini : soočanje in nenehno prilagajanje, (Znanstvena knjižnica, 66). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-72-7. [COBISS.SI-ID 298861312]

 

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOŠIR, Meta, SIMONIČ, Barbara, GOSTEČNIK, Christian, NOČ, Marko, TADEL KOCJANČIČ, Špela, JAZBEC, Anja, DOVEČAR, Klementina, KOTNIK, Anja, KOTNIK, Polona, KROPIVNIK, Špela, SMONKAR, Helena, VAČOVNIK, Julija, VEHOVAR, Karmen, PATE, Tanja. Relational family therapy in the treatment of sudden cardiac arrest survivors and their relatives. The person and the challenges. 2021, vol. 11, no. 1, str. 249-270, ilustr. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3894, DOI: 10.15633/pch.3894. [COBISS.SI-ID 56636931], [WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,26]
2. SIMONIČ, Barbara, GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, VALENTA, Tanja. Vulnerability in facing the Covid-19 pandemic in the light of relational trauma. The person and the challenges. 2020, vol. 10, no. 2, str. 5-25. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3747, DOI: 10.15633/pch.3747. [COBISS.SI-ID 38876419], [WoS]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
3. VALENTA, Tanja, GOSTEČNIK, Christian, PATE, Tanja, REPIČ SLAVIČ, Tanja. Violence regulation and dysregulation system. Family forum. 2019, t. 9, str. 15-31. ISSN 2391-9388. https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/issue/view/103. [COBISS.SI-ID 8332634]
4. PATE, Tanja, KLEMENČIČ, Simona, BATTELINO, Tadej, BRATINA, Nataša. Fear of hypoglycemia, anxiety, and subjective well-being in parents of children and adolescents with type 1 diabetes. Journal of health psychology. 2019, vol. 24, iss. 2, str. 209-218. ISSN 1359-1053. DOI: 10.1177/1359105316650931. [COBISS.SI-ID 2997164], [JCR, SNIP, WoS do 20. 1. 2023: št. citatov (TC): 29, čistih citatov (CI): 27, čistih citatov na avtorja (CIAu): 6,75]
5. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, PATE, Tanja, CVETEK, Robert. Repetition compulsion revisited in relational family therapy : the discovery of old in order to develop something new. Journal of religion and health. [Online ed.]. 2019, vol. 58, issue 2, str. 612-627. ISSN 1573-6571. DOI: 10.1007/s10943-018-0613-3. [COBISS.SI-ID 7850842], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,25, Scopus do 25. 8. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,25]
6. GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, SIMONIČ, Barbara, VALENTA, Tanja, REPIČ SLAVIČ, Tanja. The impact of early aggression on late development. The person and the challenges. 2019, vol. 9, no. 2, str. 169-192. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3457/3361, DOI: 10.15633/pch.3457. [COBISS.SI-ID 8284506], [WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,29]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
7. PATE, Miha, PATE, Tanja. Strategije discipliniranja pri starših in konflikti v odnosu z mladostnikom = Parental discipline strategies and conflicts in relationships with adolescents. Socialna pedagogika. jul. 2019, letn. 23, št. 1/2, str. 49-64, ilustr. ISSN 1408-2942. [COBISS.SI-ID 12545097]
8. GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, PATE, Tanja, CVETEK, Robert. Body language in relational family therapy. Journal of religion and health. [Online ed.]. 2018, vol. 57, issue 4, str. 1538-1553. ISSN 1573-6571. DOI: 10.1007/s10943-018-0589-z. [COBISS.SI-ID 7850586], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
9. CVETEK, Robert, GOSTEČNIK, Christian, PATE, Tanja, SIMONIČ, Barbara, VALENTA, Tanja, REPIČ SLAVIČ, Tanja. Spirituality and psycho-organic regulation. The person and the challenges. 2018, vol. 8, no. 2, str. 147-166. ISSN 2083-8018. [COBISS.SI-ID 8058714], [WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,33]

1.02 Pregledni znanstveni članek

10. PATE, Tanja, SIMONIČ, Barbara. Intimate partner violence and physical health problems in women : a systematic review of the literature = Intimnopartnersko nasilje in telesne zdravstvene težave pri ženskah : pregled literature. Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva. [Tiskana izd.]. jul.-avg. 2021, letn. 90, št. 7/8, str. 390-398, tabele. ISSN 1318-0347. [COBISS.SI-ID 83232003], [SNIP]
11. SIMONIČ, Barbara, OSEWSKA, Elžbieta, PATE, Tanja. Partnersko nasilje v krščanskih družinah in vloga vere = Partner violence in Christian families and role of faith. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 2, str. 535-553, tabele. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/02/Simonic.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WEF5ONTZ, DOI: 10.34291/BV2019/02/Simonic. [COBISS.SI-ID 8224090], [SNIP, WoS do 4. 12. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00, Scopus do 17. 12. 2022: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,33]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349

1.04 Strokovni članek

12. SIMONIČ, Barbara, PATE, Tanja, NOČ, Marko, TADEL KOCJANČIČ, Špela, JAZBEC, Anja, ŠTAJER, Dušan, GOSTEČNIK, Christian, et al. Psihosocialna obravnava preživelih po nenadnem srčnem zastoju in njihovih svojcev = Psychosocial treatment of survivors of sudden cardiac arrest and their relatives. Rehabilitacija. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 20, št. 1, str. 84-89, ilustr. ISSN 1580-9315. https://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2021_No1_p84-89.pdf. [COBISS.SI-ID 73122051]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

13. PATE, Tanja, REMŠKAR, Maja. Občutki tesnobe in pogostost rabe alkohola v času epidemije s COVID-19 = Feelings of anxiety and frequency of alcohol use during the COVID-19 epidemic. V: KRISTOVIČ, Sebastjan (ur.). 9. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti = 9th Scientific Conference with International Participation All about people: digital transformation in science, education and arts : zbornik recenziranih prispevkov sekcije Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja s področja vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja = proceedings book with peer review on contributions on Education and mental health : Sekcija Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja = Section education and mental health. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 21-29. ISBN 978-961-6966-89-4. [COBISS.SI-ID 96165379]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
14. POLJAK LUKEK, Saša, PATE, Tanja. Fizično nasilje, agresija in samokontrola - povezave in aplikacije za psihoterapevtsko prakso = Physical violence, aggression, and self-control - connections and applications for psychotherapy practice. V: KRISTOVIČ, Sebastjan (ur.). Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja : zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov : Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja : 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = Holistic educational process and strengthening of mental health : proceedings book with peer review on scientific and professional contributions : All About People: Relevance of Science and Education : 8th scientific conference with international participaton. 1. izd. Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 46-55, tabeli. ISBN 978-961-6966-77-1. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/32/39/104-1. [COBISS.SI-ID 59284483]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
15. PATE, Tanja. Agresija ter čustveno procesiranje pri moških z izkušnjo fizične in spolne zlorabe v otroštvu = Men abused as children. V: MALAČIČ, Janez (ur.), OGRIN, Tomaž (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Ljudje in okolje : zbornik 22. Mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2019, 7. oktober 2019 : zvezek F = People and Environment : proceedings of the 22nd International Multiconference Information Society - IS 2019, 7 October, 2019, Ljubljana, Slovenia : volume F. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2019. Str. 49-51, graf. prikazi. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-165-8, ISBN 978-961-264-166-5. ISSN 2630-371X. http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/2019/IS2019_Volume_F%20-%20Ljudje%20in%20okolje.pdf. [COBISS.SI-ID 8320090]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

16. PATE, Tanja, OMULEC, Andrej. Effectiveness research methodology in doctoral dissertations in relational family therapy. V: EFTA 2022 : 11th Conference of the European family therapy association : systemic resonances and interferences : 07-10 September, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: European Family Therapy Association. https://www.conftool.com/efta2022ljubljana/index.php?page=browseSessions&form_session=68&presentations=show. [COBISS.SI-ID 122350595]
17. PATE, Tanja. Women's frequency of alcohol use and anxious feelings during the COVID-19 epidemic. V: EFTA 2022 : 11th Conference of the European family therapy association : systemic resonances and interferences : 07-10 September, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: European Family Therapy Association. https://www.conftool.com/efta2022ljubljana/index.php?page=browseSessions&form_session=146&presentations=show. [COBISS.SI-ID 122355715]
18. PATE, Tanja. Listening to spouse and listening to God. V: PLATOVNJAK, Ivan (ur.). Listening and spirituality : international scientific conference : Ljubljana, December 10th, 2022, On-line : program and abstracts. Ljubljana: [s. n.], 2022. Str. 9. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Booklet%20-%20LISTENING%20AND%20SPIRITUALITY.pdf. [COBISS.SI-ID 136249091]
19. PATE, Tanja. Analiza sprememb v izraženosti individualnih problemov in moči v terapevtskem procesu po relacijskem družinskem modelu pri osebah z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu. V: JEREBIC, Sara (ur.). International Conference Understanding Violence : theory, research, professional work and therapeutic practice : Ljubljana, 27. november 2020 [preko spletne plaftorme ZOOM] : book of abstracts = zbornik povzetkov. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 18. ISBN 978-961-6844-91-8. http://www.teof.uni-lj.si. [COBISS.SI-ID 47121667]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
20. POLJAK LUKEK, Saša, PATE, Tanja. Fizično nasilje, agresija in samokontrola - povezave in aplikacije za psihoterapevtsko prakso = Physical violence, aggression, and self-control - connections and applications for psychotherapy practice. V: MERTIK, Matej (ur.). Relevanca znanosti in izobraževanja : zbornik povzetkov = Relevance of science and education : book of abstracts. 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre = 8th Scientific Conference with International Participation All About People: Relevance of science and education, Maribor, 13. - 14. 3. 2020. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2020. Str. 291-292. ISBN 978-961-6966-59-7. http://press.almamater.si/index.php/amp. [COBISS.SI-ID 17507075]
21. PATE, Tanja, JEREBIC, Sara. Čustvena nestabilnost in agresivnost pri ženskah z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu. V: JEREBIC, Sara (ur.). XI. kongres zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo : zbornik povzetkov : 6.-7. november 2020, Ljubljana, [preko spletne platforme Zoom] : [soočanje z izgubami in žalovanjem]. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2020. Str. 9-10. ISBN 978-961-92819-5-6. https://zdt.si/wp-content/uploads/2020/11/ZBORNIK-2020.pdf. [COBISS.SI-ID 38982147]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
22. PATE, Tanja. Posledice partnerskega nasilja za zdravje žensk. V: JEREBIC, Sara (ur.). Zbornik povzetkov. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2019. Str. 29. ISBN 978-961-92819-4-9. http://www.zdt.si. [COBISS.SI-ID 8132442]
23. PATE, Tanja. Vloga staršev pri čustvenem spoprijemanju z otrokovo kronično boleznijo = Parents' role in emotional confrontation with child's chronic illness. V: PETELIN, Ana (ur.), et al. Zdravje otrok in mladostnikov : zbornik povzetkov z recenzijo : 3. znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo = Health of children and adolescents : book of abstracts : 3rd scientific and professional international conference. Koper: Založba Univerze na Primorskem: = University of Primorska Press, 2019. Str. 46-47. ISBN 978-961-7055-73-3, ISBN 978-961-7055-74-0. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-74-0/mobile/index.html. [COBISS.SI-ID 8202586]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

24. PATE, Tanja. Spolna zloraba v otroštvu ter spremembe v doživljanju problemov in moči po procesu relacijske družinske terapije. V: JEREBIC, Sara (ur.), et al. Nasilje : od razumevanja vzrokov k iskanju rešitev. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. Str. 205-221, tabela. ISBN 978-961-278-550-5, ISBN 978-961-6844-95-6, ISBN 978-961-2785-44-4. [COBISS.SI-ID 73435395]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
25. GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, VALENTA, Tanja, SIMONIČ, Barbara, REPIČ SLAVIČ, Tanja. Cyclic repetition of physical abuse. V: OSEWSKA, Elžbieta (ur.). Strong families - strong societies. Kraków: The Pontifical University of John Paul II, 2019. Str. 123-152. Family studies, 7. ISBN 978-83-7438-762-0. [COBISS.SI-ID 8098394]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

26. PATE, Tanja. Kronična bolezen v družini : soočanje in nenehno prilagajanje. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 112 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 66. ISBN 978-961-6844-72-7. [COBISS.SI-ID 298861312]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

27. PATE, Tanja. Statistične metode za analizo uporabe alkohola in drog : predavanje na znanstvenem posvetu Raziskovanje in terapevtska obravnava alkoholizma in odvisnosti, 8. julij 2022 (preko aplikacije Zoom). [COBISS.SI-ID 112621059]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570,, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
28. PATE, Tanja. Preučevanje obrambnih mehanizmov in njihova vloga pri zasvojenosti : predavanje na znanstvenem posvetu Alkoholizem in odvisnost: psihične dinamike, raziskovanje in terapevtska praksa, Teološka fakultete, Univerza v Ljubljani in Frančiškanski družinski inštitut, 9. december 2020. [COBISS.SI-ID 42040323]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

29. GREIF, Gregor. Abstinenčna kriza pri športnikih po koncu kariere z vidika relacijske družinske terapije : doktorska disertacija. Ljubljana: [G. Greif], 2021. XIII, 287, XII str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 119832835]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

30. ZEMLIČ RADOVIĆ, Tamara. Anksioznost in spoprijemanje s procesom žalovanja po izgubi bližnje osebe : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [T. Zemlič Radović], 2021. VI, 67 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=128131. [COBISS.SI-ID 70580227]
31. DOLINŠEK, Ana. Čustveno doživljanje mladih odraslih žensk s podaljšanim bivanjem v izvorni družini : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Dolinšek], 2021. III, 75, I str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=125511. [COBISS.SI-ID 56876035]
32. TRAMPUŽ, Nadja. Doživljanje mater z izkušnjo poporodne depresije : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Trampuž], 2021. VI, 78, III str., tabela. [COBISS.SI-ID 71123459]
33. NOVAK, Neža. Doživljanje prve nosečnosti, poroda in poporodnega obdobja : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Novak], 2021. IV, 79 str. [COBISS.SI-ID 71068675]
34. ŠOŠTARIČ, Kaja. Medosebni odnosi in osebnostna rast : živeta izkušnja študentov zakonske in družinske terapije : [magistrsko delo]. Ljubljana: [K. Šoštarič], 2021. VII, 77, I str., tabeli. [COBISS.SI-ID 71006211]
35. SEVER, Manca. Osebnostna rast žensk ob izkušnji materinstva : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Sever Žumer], 2021. IV, 90 str., tabele. [COBISS.SI-ID 71087363]
36. BORKO, Sara. Partnerska odtujenost, agresija in samospoštovanje : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [S. Borko], 2021. VIII, 72, III str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=127452. [COBISS.SI-ID 67089155]
37. URAN DREO, Valentina. Povezanost izkušnje travme v otroštvu ter duševnih stik v poporodnem obdobju : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [V. Uran Dreo], 2021. VIII, 67 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=127968. [COBISS.SI-ID 69129987]
38. ZAFRED, Jasna Ida. Problematična uporaba interneta, osamljenost in socialna podpora pri mladostnikih : magistrsko delo. Ljubljana; Maribor: [J. I. Zafred], 2021. X, 112, VIII str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 85998851]
39. KROPIVNIK, Špela. Uporaba sprostitvenih tehnik pri obvladovanju stresa, simptomov depresivnosti in tesnobnosti : magistrsko delo. Maribor: [Š. Kropivnik], 2021. X, 86, IV str., graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=127455. [COBISS.SI-ID 66886659]
40. BAJUK, Petra. Žalost, jeza in strah pri starših otrok s kronično boleznijo : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Martić], 2021. XIII, 180 str., tabele. [COBISS.SI-ID 74458627]
41. NOVAK, Anamarija. Doživljanje odnosa z očetom in lastnega samospoštovanja pri mladih odraslih ženskah : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Novak], 2020. VI, 92, II str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=121611. [COBISS.SI-ID 34478595]
42. CAFNIK, Vita. Povezanost med enakopravnostjo in intimnostjo v partnerskem odnosu : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Cafnik], 2020. VII, 96, V str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=115977. [COBISS.SI-ID 17061635]
43. GOTAR, Tadeja. Povezanost med narcisizmom, samospoštovanjem ter doživljanjem bližnjih medosebnih odnosov : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Gotar], 2020. VI, 102, V str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=119639. [COBISS.SI-ID 28491779]
44. MRAVLJA, Maruša. Čustveno spoprijemanje v kriznih situacijah, samokontrola, zadovoljstvo s partnerskim odnosom in družinskim življenjem pri poklicnih gasilcih : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Mravlja], 2019. VIII, 92, X str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111280. [COBISS.SI-ID 8199258]
45. KOJIĆ, Monika. Diferenciacija jaza, zadovoljstvo s partnerskim odnosom in navezanost v odrasli dobi : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Kojić], 2019. VI, 95, III str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108484. [COBISS.SI-ID 10980867]
46. STUDEN, Urška. Doživljanje življenjskih prehodov pri materah majhnih otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Studen], 2019. VI, 73, IV str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108562. [COBISS.SI-ID 8151898]

Recenzent

47. GOSTEČNIK, Christian. Obiteljske terapije i klinička praksa. Zagreb: Kršćanska sadašnjost: Hrvatsko katoličko sveučilište, 2021. 410 str. ISBN 978-953-11-1519-3, ISBN 978-953-8014-53-6. [COBISS.SI-ID 89487619]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).
Zadnja posodobitev podatkov: 29. 01. 2023

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

RAZISKOVALNI PROJEKT ARRS:

 • Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija (J5-2570)
 • Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija (J5-9349)