Iz zgodovine Teološke knjižnice Maribor

Teološka knjižnica Maribor je najstarejša znanstvena in visokošolska knjižnica v Mariboru. Njena zgodovina sega v čas prenosa škofijskega sedeža v Maribor in v čas ustanovitve Slomškove visoke bogoslovne šole leta 1859. Knjižnica od samega začetka deluje v službi teologije, in to najprej Visoke bogoslovne šole, nato pa Teološke fakultete. V sedanji obliki deluje od leta 1987, ko je mariborska škofija zgradila nove  prostore in knjižnico odprla za širšo uporabo, hkrati pa v njej zaposlila laike. Po letu 1994 je v upravi in uporabi Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, ki ima v Mariboru svojo Enoto. Knjižnični fond je namenjen študijskim in raziskovalnim potrebam slušateljev in raziskovalcev TEOF, še vedno pa jo uporabljajo tudi pastoralni delavci in drugi občani Maribora ter širše regije.

Nekateri mejniki:

1859: škof A. M. Slomšek ustanovi Bogoslovsko knjižnico v sklopu ustanove Lavanter alumnat.

1903: škof M. Napotnik Bogoslovsko knjižnico preimenuje v Škofijsko knjižnico, sinoda potrdi statut in pravila delovanja  »De bibliotheca diocesana«.

1900-1940 knjižnica deluje kot bogoslovska knjižnica, ves fond škofijske knjižnice je na razpolago profesorjem in bogoslovcem, prav tako tudi zunanjim znanstvenim delavcem.

1941-1945: Knjižnica je deloma uničena, deloma odpeljana, kar ostane, je v prostorih Škofijskega arhiva v kanoniški hiši na Slomškovem trgu 19 in na Koroški c. 1.

1945-1968: Ostanek škofijskega fonda knjižnice je na hodnikih frančiškanskega samostana, postopoma se fond zbira na Koroški c. 1. Mariborski bogoslovci v Ljubljani uporabljajo oddelek knjižnice, ki tam nastaja iz darov in dvojnic knjižnice ljubljanskega bogoslovja.

1968: Škof Držečnik prenese bogoslovje ponovno v Maribor, kjer se ponovno vzpostavlja bogoslovska knjižnica.

1987: škof Kramberger da zgraditi moderno knjižnico na Slomškovem trgu 20, ki je predvidena za skupni fond škofijske in bogoslovske knjižnice. Imenuje se Škofijska teološka knjižnica Maribor (STK), je sodobno računalniško vodena, vključena v sistem COBISS, odprtega tipa, postopoma začne urejati stari in novejši fond.

1995: Škof Kramberger da celotno knjižnico v upravo in uporabo Teološki fakulteti Ljubljana, Enoti v Mariboru, knjižnica se preimenuje v Teološko knjižnico Maribor.

1999: Državna matična služba za knjižničarstvo (dopis štev. 703/99 z dne 21. 9. 1999)  Teološko knjižnico Maribor uvrsti med visokošolske - fakultetne knjižnice Univerze v Ljubljani.

Posebnosti knjižnice in zbirke

 

Posebne zbirke

Biblična arheološka zbirka

Predmeti izvirajo iz Izraela, Palestine in Egipta in predstavljajo edinstveno zbirko v Sloveniji, kar jim v našem prostoru daje še dodatno vrednost. Doslej je Teološka
knjižnica zbirko predstavila deloma v knjigi ob 140-letnici knjižnice, na svoji spletni strani in posamezne primerke na priložnostnih razstavah, v digitalni obliki pa v sklopu muzeja Musei Capitolini v Rimu. Ker so predmeti, ki ilustrirajo življenje in dogodke, opisane v Svetem pismu, zanimivi tako za laike kot teologe in druge strokovnjake, knjižnica zbirko širše predstavlja s katalogom in z nadaljnjimi razstavami.

Predstavitev biblične arheološke zbirke

Monografija Biblična arheološka zbirka

 

Rokopisi, raritete

Glasbena zbirka