Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija (J5-2570)

 

https://www.teof.uni-lj.si/uploads/REPIC%20SLAVIC%20logotipi.PNG

 

Raziskovalni projekti je (so)financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.


V okviru projekta je bila organizirana mednarodna konferenca: Dinamika alkoholizma in zasvojenosti ter družinsko življenje: teorija, raziskovanje in dobre prakse.

VEČ NA: Mednarodna konferenca Dinamika alkoholizma in zasvojenosti ter družinsko življenje: teorija, raziskovanje in dobre prakse | Teološka fakulteta Ljubljana (uni-lj.si)


 Članica UL

UL Teološka fakulteta

 Šifra

J5-2570

 Naziv projekta

Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija (J5-2570)

 Obdobje

1.9.2020 - 31.8.2023

 Letni obseg

1535 RU (0,9 FTE)

 Vodja

Barbara Simonič

 Veda

Družboslovne vede / Psihologija

 Sodelujoče RO

Frančiškanski družinski inštitut

 Vsebinski  opis projekta

 

Raziskovalni projekt Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija se osredotoča na raziskovanje globlje čustvene dinamike in relacijskih procesov, ki so prisotni ob soočanju družinskega sistema z alkoholizmom vsaj enega izmed njegovih članov, obenem pa se osredotoča na področje terapevtskega dela z alkoholizmom in odvisnostjo ter posledicami tega v družinskem sistemu.

Alkoholizem, ki ima na vse člane družine uničujoče posledice, je kompleksen in večplasten pojav. Predvsem je njegova kompleksnost vidna v psihodinamiki, ki je prisotna pri odvisnikih in njihovih članih. Značilnosti te psihodinamike je potrebno upoštevati tudi pri razumevanju razvoja odvisnosti in dinamiki ohranjanja odvisnosti, prav tako pa tudi pri obravnavi odvisnikov in njihovih svojcev. V ozadju alkoholizma gre za nezavedno obrambno vedenje, ko se oseba zaplete v alkoholizem ali druge oblike odvisnosti, da si nezavedno pomaga pri regulaciji težkih notranjih čustvenih stanj, ki lahko izvirajo tudi iz nepredelanih izkušenj iz preteklosti. Podobne nefunkcionalne oblike regulacije čustev so prisotne tudi pri družinskih članih alkoholikov, pri partnerjih (soodvisnost) in pri otrocih, ki te vzorce nesejo tudi v odraslo dobo. V jedru odvisniškega vedenja alkoholika in tudi njegovih bližnjih je tako nefunkcionalna regulacija čustvenih in afektivnih stanj.

Raziskovalni projekt bo posvečen raziskovanju psihodinamike alkoholizma in odvisnosti (dinamika razvoja, ohranjanja in prenehanja) z vidika paradigme relacijske družinske terapije (RDT). RDT se uvršča med sodobne psihoterapevtske pristope. Na podlagi teoretičnih usmeritev in številnih raziskav RDT preverjeno dokazuje učinkovitost predelave in razreševanja psihobioloških vsebin pri različnih problemih, npr. travmah in zlorabah. V tem okviru se bo projekt osredotočal na tri področja: na preučevanje globlje čustvene dinamike in značilnosti odnosov pri odvisnikih in njihovih družinskih članih v luči preteklih izkušenj, na raziskovanje učinkovitosti in uspešnosti RDT pri soočanju s posledicami alkoholizma in odvisnosti pri odvisnikih in njihovih družinskih članih ter na raziskovanje procesa (ključnih intervencij in sprememb) RDT pri delu z alkoholiki in njihovimi družinskimi člani.

Glavni cilj raziskovalnega projekta je predvsem raziskati psihične mehanizme z vidika RDT, ki pomagajo razumeti, identificirati in tudi preoblikovati najglobljo dinamiko odvisnosti, kar lahko posledično preprečuje nadaljnjo odvisnost in zmanjšuje posledice odvisnosti.

Pričakujemo, da bodo rezultati raziskovalnega projekta zagotovili nov znanstven doprinos na področju RDT modela, hkrati pa bodo podali nov vpogled v problematiko alkoholizma in dinamike odvisnosti v družinskem sistemu ter prispevali k razvoju terapevtskega in tudi drugega dela na področju odvisnosti. 

 Sestava projektne skupine

Simonič Barbara

Cvetek Robert

Gostečnik Christian

Drago Jerebic

Jerebic Sara

Pate Tanja

Poljak Lukek Saša

Repič Slavič Tanja

Rijavec Klobučar Nataša

Valenta Tanja

 

*Povezava do SICRIS

 Faze projekta in njihova realizacija

Projekt bo potekal v okvirih dveh raziskovalnih ustanov (Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani in Frančiškanski družinski inštitut) ter bo vključeval pomembne domače raziskovalce s področja zakonske in družinske terapije. Prav tako so na področju psihologije družinskega življenja in dela z odvisnostjo kompetentni raziskovalci sodelujočih raziskovalnih skupin iz tujine (EU) (Hrvaška – psihologija in psihoterapija, Poljska - družinski študiji).

Raziskovalni projekt bo trajal tri leta. Na srečanjih članov raziskovalne skupine bo pripravljen načrt dela ter razdelitev nalog in odgovornosti. Organizirani bodo interni seminarji, da se bo sproti delilo rezultate dela in izmenjevalo izkušnje, pri tem bodo vključeni tudi raziskovalci iz tujih sodelujočih raziskovalnih skupin. Člani raziskovalne skupine bodo oblikovali rezultate in ves čas skrbeli za njihovo primerno diseminacijo.

 

1. leto:

Prvo leto projekta bo namenjeno predvsem pridobivanju dovolj širokih teoretičnih osnov, ki se nanašajo razumevanje globljih dinamik alkoholizma in odvisnosti in na terapevtski proces razreševanja odvisnosti, obenem pa v snovanje empiričnega raziskovanja. Člani raziskovalne skupine bodo glede na porazdeljene naloge in odgovornosti vsak s svojega stališča raziskovali širša teoretična izhodišča, ki se povezujejo s procesom pojavljanja in ohranjanja alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu, obenem pa z vidiki terapevtskega razreševanja teh zapletov ter preučevali domače in tuje že obstoječe sorodne raziskave, ki se nanašajo na izbrano tematiko. Pri tem bodo na rednih mesečnih srečanjih svoje ugotovitve in njihovo relevantnost preverjali med seboj, ko bodo predstavljali ostalim članom svoje delo ter dobili njihove odzive. Rezultat tega obdobja bo določitev konkretnejših izhodišč za nadaljnje empirično raziskovanje (priprava merskih instrumentov in postopkov) in tudi že začetek empiričnega raziskovanja (zbiranje podatkov z vprašalniki, intervjuji in izvajanje ter spremljanje terapevtskih procesov).

Diseminacija in komunikacija rezultatov: Izsledki teoretičnega študija bodo predstavljeni v obliki preglednih znanstvenih člankov oz. prispevkov na domačih in tujih znanstvenih konferencah (npr. vsakoletni mednarodni kongres Združenja zakonskih in družinskih terapevtov ipd.).

 

2. leto:

V drugem letu projekta bodo člani skupine nadaljevali z raziskovalnih delom, ki se bo osredotočalo predvsem na empirično raziskovanje s kvalitativnimi in kvantitativnimi metodami raziskovanja. Raziskovalci bodo glede na področje oz. naloge, ki so jim bile dodeljene v prvem letu, v prvi polovici leta, po potrebi tudi v drugi polovici leta, s primernimi postopki in merskimi inštrumenti zbirali podatke. V drugi polovici leta bo potekala analiza oz. obdelava podatkov s kvantitativnimi (statistična analiza) in kvalitativnimi raziskovalnimi metodami. Nadaljevala se bodo mesečna srečanja projektne skupine.

Diseminacija in komunikacija rezultatov: Pisanje in objavljanje znanstvenih člankov v znanstvenih revijah, ki bodo predstavili kvalitativne rezultate raziskave. Delni kvantitativni rezultati bodo predstavljeni v obliki posameznih znanstvenih prispevkov na domačih in tujih znanstvenih konferencah. V drugi polovici 2. leta bo organiziran tudi znanstveni posvet, kjer bodo sodelovali domači in tuji raziskovalci ter predstavili dosedanje delo in ugotovitve v okviru projektnih aktivnosti.

 

3. leto:

Tretje, zaključno leto projekta bo namenjeno interpretaciji pridobljenih podatkov in oblikovanju skupnih ugotovitev glede na pričakovane cilje projekta.

Diseminacija in komunikacija rezultatov: O rezultatih se bo poročalo v empiričnih znanstvenih člankih, ki bodo oddani v objavo v domače in tuje priznane indeksirane revije. Raziskovalna skupina bo v drugi polovici tretjega leta organizirala znanstveno konferenco, ki se bo nanašala na področje raziskovanja (pojavnost in dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu in proces razreševanja z vidika paradigme RDT), kjer bodo izsledki raziskovanja predstavljeni širši javnosti, obenem pa bo ob udeležbi drugih raziskovalcev in strokovnjakov mogoča primerjava izsledkov raziskave in drugih aktualnih pogledov. Ob tem bo izdana tudi znanstvena monografija (zbornik), kjer bodo člani raziskovalne skupine s sodelavci iz tujine objavili svoje izsledke v obliki samostojnih znanstvenih sestavkov, obenem pa bodo v monografiji tudi sintetizirane vse ugotovitve raziskav omenjenega področja.

 

*Ker projekt ni odobren v celoti in financiran v polnem obsegu, bo obseg zasnove kvantitativne raziskave skrčen (iz merjenja bodo izključene nekatere dimenzije). Prav tako bo skrčeno  raziskovanje na drugem vsebinskem področju (učinkovitost in uspešnost RDT pri soočanju s posledicami alkoholizma in odvisnosti pri odvisnikih in njihovih družinskih članih). Kljub temu bo zagotovljena izvedba ključnih segmentov projekta.

 Bibliografske reference

 1. SIMONIČ, Barbara. Affect regulation in the process of the relational family therapy with an alcoholic client. [COBISS.SI-ID 90080259]
 2. SIMONIČ, Barbara. Parentification of children of alcoholics as an emotional abuse and relational family therapy. [COBISS.SI-ID 90078979]
 3. GOSTEČNIK, Christian. A new paradigm in the treatment of addiction. [COBISS.SI-ID 90078467]
 4. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Food addiction and self-harm as anaesthesia for sexual abuse survivors.  [COBISS.SI-ID 90078723]
 5. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Developing resistance in the therapeutic process in a group of recovering alcoholics. [COBISS.SI-ID 90079235]
 6. POLJAK LUKEK, Saša, VALENTA, Tanja. Reliability of the TAR coding system (in psychotherapeutic treatment of addiction). [COBISS.SI-ID 90079747]
 7. POLJAK LUKEK, Saša. Substance addiction management in psychotherapy: a process of change in relational family therapy. [COBISS.SI-ID 90080515]
 8. VALENTA, Tanja. Alcohol abuse in case of sudden loss of a partner: a case study in the context of relational family therapy. [COBISS.SI-ID 77868035]
 9. POLJAK LUKEK, Saša. The process of change in relational family therapy in the treatment of alcohol addiction. [COBISS.SI-ID 77866755]
 10. SIMONIČ, Barbara. Action research approach in psychotherapy: a case of relational family therapy with an alcoholic client. [COBISS.SI-ID 77867011]
  kategorija: SU (S)
 11. SIMONIČ, Barbara. Paradigmatic approaches in qualitative addictions research. [COBISS.SI-ID 77867267]
 12. POLJAK LUKEK, Saša. Development of in therapy affect regulation coding system - tar coding system. [COBISS.SI-ID 77867523]
 13. VALENTA, Tanja. Ethical aspects of qualitative case study research in the case of transgenerational patterns of alcohol abuse in the process of relational family therapy. [COBISS.SI-ID 77867779]
 14. SIMONIČ, Barbara. Adult children of alcoholics: emotional experiencing in childhood and consequences in adulthood. [COBISS.SI-ID 85807619]
 15. VALENTA, Tanja. Transgenerational transmission of addictive behavior patterns researched in a case study in the process of relational family therapy. [COBISS.SI-ID 85808643]
 16. POLJAK LUKEK, Saša. Affect regulation in relational family therapy - treatment of an addict's partner. [COBISS.SI-ID 85810435]
 17. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, SIMONIČ, Barbara. Strategies of coping with stress and substance abuse. [COBISS.SI-ID 85809155]
 18. SIMONIČ, Barbara, POLJAK LUKEK, Saša. Odnos, ki zdravi: vloga in pomen duhovnosti v procesu okrevanja po alkoholizmu.  [COBISS.SI-ID 84375555]
 19. GOSTEČNIK, Christian. Religija-zasvojenost ali sakralni odnos. [COBISS.SI-ID 84378627]
 20. VALENTA, Tanja, ŠEREMET, Ana. Podoba Boga pri odvisnih od vloge žrtve. [COBISS.SI-ID 84380419]
 21. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Spletni grooming kot oblika zasvojenosti in kako pomagati žrtvam kot terapevt.  [COBISS.SI-ID 91007491]
 22. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Alkoholizem kot način povezovanja v družini. [COBISS.SI-ID 91009283]
 23. SIMONIČ, Barbara. Značilnosti doživljanja odraslih otrok alkoholikov in relacijska družinska terapija. [COBISS.SI-ID 91010819]
 24. POLJAK LUKEK, Saša. Identifikacija spremembe v oddaljenem načinu izvajanja relacijske družinske terapije z zasvojeno osebo. [COBISS.SI-ID 58197507]
 25. SIMONIČ, Barbara. Značilnosti družinske dinamike z odvisnim članom in implikacije za psihoterapevtsko prakso. [COBISS.SI-ID 58193923] 96162307
 26. JEREBIC, Drago. Primerjava in analiza treh terapevtskih pristopov pri zdravljenju zasvojenosti z alkoholom. [COBISS.SI-ID 58195203]
 27. PATE, Tanja. Občutki tesnobe in pogostost rabe alkohola v času epidemije s COVID-19. [COBISS.SI-ID 58199555]
 28. SIMONIČ, Barbara. Family recovery after alcoholism: support of relational family therapy. [COBISS.SI-ID 41830915]
 29. SIMONIČ, Barbara. Family therapy in the process of recovery after alcoholism. [COBISS.SI-ID 78217731]
 30. GOSTEČNIK, Christian. Alkohol kot temeljni regulator homeostaze v družinskem sistemu in relacijska družinska terapija. [COBISS.SI-ID 42073603]
 31. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Alkoholizem in druge odvisnosti kot način reguliranja čustev partnerskih odnosih. [COBISS.SI-ID 42070787]
 32. VALENTA, Tanja. Izgube v izvorni družini ter nagnjenost k odvisniškemu vedenju. [COBISS.SI-ID 42068995]
 33. JEREBIC, Drago. Nevarnost zamenjave zasvojenosti z alkoholom z religiozno zasvojenostjo.  [COBISS.SI-ID 42072579]
 34. JEREBIC, Drago. Above Average Religious Activity as a Hyperactivational Strategy of Anxiously Attached Adults. [COBISS.SI-ID 113072131]
 35. PATE, Tanja. Preučevanje obrambnih mehanizmov in njihova vloga pri zasvojenosti. [COBISS.SI-ID 42040323]
 36. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Regulacija afektov z zasvojenostjo kot posledica travmatične preteklosti. [COBISS.SI-ID 42072323]
 37. POLJAK LUKEK, Saša. Sledenje spremembam v relacijski družinski terapiji pri obravnavi odvisnosti. [COBISS.SI-ID 42073859]
 38. SIMONIČ, Barbara. Terapevtske in supervizijske intervencije pri delu z družino, kjer je prisoten alkoholizem. [COBISS.SI-ID 42028035]
 39. JEREBIC, Sara. Travma v otroštvu in lajšanje bolečine z alkoholom. [COBISS.SI-ID 42067971]
 40. CVETEK, Robert. Vprašanja raziskovanja odvisnosti. [COBISS.SI-ID 42074371]
 41. SIMONIČ, Barbara. Značilnosti družinske dinamike z odvisnim članom in implikacije za psihoterapevtsko prakso. [COBISS.SI-ID 96162307]
 42. PATE, Tanja, REMŠKAR, Maja. Občutki tesnobe in pogostost rabe alkohola v času epidemije s COVID-19. [COBISS.SI-ID 96165379]
 43. SIMONIČ, Barbara. Strategies of coping with stress and substance abuse. [COBISS.SI-ID 85809155]
 44. CVETEK, Robert. Metodološka vprašanja raziskovanja relacijske družinske terapije pri obravnavi odvisnosti. [COBISS.SI-ID 112622083]
 45. GOSTEČNIK, Christian. Alkoholizem in odvisnost: kako iz prekletstva v svobodo. [COBISS.SI-ID 112623363]
  GOSTEČNIK, Christian. Building healthy and sustainable family life: relational family therapy with families in distress. [COBISS.SI-ID 
  127954947]
 46. GOSTEČNIK, Christian. Prvih 1000 dni. [COBISS.SI-ID 131636739]
 47. JEREBIC, Drago. Processing of codependence in relational marital therapy. [COBISS.SI-ID 121744131]
 48. JEREBIC, Drago. Attitude towards mother and attitude towards father in individuals addicted to alcohol. [COBISS.SI-ID 127956483]
 49. JEREBIC, Drago. Značilnosti odnosa med mamo in sinom v otroštvu, kjer je sin v odraslosti imel težave z odvisnostjo od alkohola. [COBISS.SI-ID 112626435]
 50. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Obremenjujoče izkušnje v otroštvu: primerjalna študija med odraslimi otroci alkoholikov in nealkoholikov. [COBISS.SI-ID 130028291]
 51. JEREBIC, Sara. Adult daughters of alcohol addicts and their intimate couple relationships. V [COBISS.SI-ID 113071619]
 52. JEREBIC, Sara. Processing shame and fear from trauma and alcohol addiction within the family through relational family therapy. [COBISS.SI-ID 121668355]
 53. JEREBIC, Sara. Doživljanje in odnosi odraslih, ki so odraščali ob alkoholu. [COBISS.SI-ID 113609987]
 54. JEREBIC, Sara. Impact of trauma and addiction within the family and recovery in relational family therapy. [COBISS.SI-ID 127961347]
 55. JEREBIC, Sara. Terapevtska pomoč otrokom, ki odraščajo v družini s prisotnim alkoholom. [COBISS.SI-ID 112625667]
  PATE, Tanja. Women's frequency of alcohol use and anxious feelings during the COVID-19 epidemic. [COBISS.SI-ID 122355715]
 56. POLJAK LUKEK, Saša, SIMONIČ, Barbara. Spiritual and religious factors of recovery from alcoholism. [COBISS.SI-ID 125675267]
 57. POLJAK LUKEK, Saša, VALENTA, Tanja. Development of in-therapy affect regulation (TAR) coding system. [COBISS.SI-ID 122348803]
 58. POLJAK LUKEK, Saša. Affect regulation in treatment of an addict's partner - case study in relation family therapy. [COBISS.SI-ID 122359811]
 59. POLJAK LUKEK, Saša. Harmful alcohol consumption in the light of the connection between defense mechanism and experiences from the family of origin. [COBISS.SI-ID 122195459]
 60. POLJAK LUKEK, Saša. Pomen izkušenj iz izvorne družine za razumevanje povezave med obrambnimi mehanizmi in tveganim uživanjem alkohola. [COBISS.SI-ID 130031107]
 61. POLJAK LUKEK, Saša. Osebna rast v okrevanju po alkoholizmu v procesu relacijske družinske terapije. [COBISS.SI-ID 112624643]
  POLJAK LUKEK, Saša. Vulnerability and spirituality in the alcohol recovery process. [COBISS.SI-ID 
  127952899]
 62. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Addiction to smartphones and modern ways of meeting partners. V [COBISS.SI-ID 113073923]
 63. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Relationship addiction and the trauma of sexual abuse. [COBISS.SI-ID 122360579]
 64. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Zasvojenosti v odraslosti v povezavi z zlorabami v otroštvu. [COBISS.SI-ID 130033411]
 65. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Terapevtski proces pri osebah zasvojenih z alkoholom in zgodovino spolne zlorabe. [COBISS.SI-ID 112626691]
 66. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, SIMONIČ, Janez. Otroci in zasvojenost v družini. [COBISS.SI-ID 121711363]
 67. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Psychotherapeutic work with spouses with alcoholism experience. [COBISS.SI-ID 113070595]
 68. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Značilnosti družinske dinamike in odnosov v izvornih družinah alkoholikov. [COBISS.SI-ID 112622851]
 69. SIMONIČ, Barbara. Action research approach in the process of relational family therapy with an alcoholic client. [COBISS.SI-ID 122349827]
 70. SIMONIČ, Barbara. Adult children of alcoholics: emotional, behavioral and relational difficulties and implications for psychotherapeutic practice. [COBISS.SI-ID 122355203]
 71. SIMONIČ, Barbara. Family life and psychosocial functioning of adult children of alcoholics. [COBISS.SI-ID 122129667]
 72. SIMONIČ, Barbara. Funkcionalnost družinskega življenja v družinah z alkoholizmom in odrasli otroci alkoholikov. [COBISS.SI-ID 130034435]
 73. SIMONIČ, Barbara. Hidden victims of alcoholism: the dynamics of growing up in an alcoholic family and adult children of alcoholics. [COBISS.SI-ID 113070083]
 74. SIMONIČ, Barbara. Proces odvisnosti in alkoholizma v družinah. [COBISS.SI-ID 122100483]
 75. SIMONIČ, Barbara. Procesi čustvene regulacije in terapevtska obravnava odraslih otrok alkoholikov. [COBISS.SI-ID 112627459]
 76. SIMONIČ, Barbara. The legacy of family relationships: adult children of alcoholics in search of new prosperities. [COBISS.SI-ID 127955203]
 77. ŠEREMET, Ana, HARAMINA, Ana, HALUŽAN, Mirjana, VALENTA, Tanja. Relationship between family of origin dynamics and current mental health: the role of emotional regulation. [COBISS.SI-ID 122458115]
 78. VALENTA, Tanja, KRANJC, Urška. Example of the case study in relational family therapy: the mechanism of intergenerational transmission of alcohol misuse. [COBISS.SI-ID 122345987]
 79. VALENTA, Tanja. Difficulties in emotional regulation and risk of alcohol dependence. [COBISS.SI-ID 122125315]
 80. VALENTA, Tanja. Nevrobiološko ozadje težav v čustveni regulaciji in tveganje za odvisnost od alkohola. [COBISS.SI-ID 130036227]
 81. VALENTA, Tanja. Obrambni mehanizmi klienta ob tveganem uživanju alkohola v okviru relacijske družinske terapije in supervizijskega procesa. [COBISS.SI-ID 112624899]
 82. VALENTA, Tanja. The mechanism of intergenerational transmission of alcohol misuse and relation family therapy. [COBISS.SI-ID 127954179]
 83. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Parental addiction, conflicts and marital disruption. [COBISS.SI-ID  97313027]
 84. SIMONIČ, Barbara, OSEWSKA, Elžbieta. Emotional experience and consequences of growing up in a family with alcoholism in adult children of alcoholics.  [COBISS.SI-ID 158932739]
 85. SIMONIČ, Barbara, CVETEK, Robert. Alcoholismas a way of dealing with emotions and transformation in relational family therapy. [COBISS.SI-ID 140596995]
 86. SIMONIČ, Barbara. Čustvovanje in psihosocialna funkcionalnost odraslih otrok alkoholikov. [COBISS.SI-ID 173154563]; [COBISS.SI-ID 145672707]
 87. SIMONIČ, Barbara. Parentification of children of alcoholics as emotional abuse and relational family therapy: a case study. [COBISS.SI-ID 142583299]
 88. SIMONIČ, Barbara. Problematična raba alkohola, težave v čustveni regulaciji in vloga spola. [COBISS.SI-ID 172301315]
 89. SIMONIČ, Barbara. Alkoholizem, regulacija afekta in relacijska družinska terapija. [COBISS.SI-ID 179252227]; [COBISS.SI-ID 152057859]
 90. SIMONIČ, Barbara, VALENTA, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša. Emotion dysregulation as a mediator between individual problems and the problematic use of alcohol. [COBISS.SI-ID 177807363]
 91. POLJAK LUKEK, Saša, SIMONIČ, Barbara. Spirituality as a resilience factor in the addiction recovery process. [COBISS.SI-ID 177807107]
 92. POLJAK LUKEK, Saša, SIMONIČ, Barbara, VALENTA, Tanja. Affect regulation in therapy - research of the therapeutic process with the TAR coding system. [COBISS.SI-ID 150595587]
 93. SIMONIČ, Barbara, VALENTA, Tanja. Relational family therapy approach to addiction in the family system. [COBISS.SI-ID 150596099]
 94. SIMONIČ, Barbara. Emotion regulation and psychosocial functioning of adult children of alcoholics. [COBISS.SI-ID 155868419]
 95. SIMONIČ, Barbara. The legacy of family addiction: adult children of alcoholics. [COBISS.SI-ID 188182787]
 96. POLJAK LUKEK, Saša, SIMONIČ, Barbara. Spirituality as a source of strength and help in the process of recovery from alcoholism. [COBISS.SI-ID 188184579]
 97. SIMONIČ, Barbara. Odrasli otroci alkoholikov. [COBISS.SI-ID 169200643]
 98. SIMONIČ, Barbara. Skrite žrtve alkoholizma: dinamika odraščanja v alkoholični družini in odrasli otroci alkoholikov. [COBISS.SI-ID 140587523]; [COBISS.SI-ID 140587523]
 99. SIMONIČ, Barbara, VALENTA, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša. Difficulties in emotion regulation in adult children of alcoholics  [COBISS.SI-ID 158303235]
 100. VALENTA, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, SIMONIČ, Barbara. Harmful use of alcohol in the light of difficulties in emotion regulation. [COBISS.SI-ID 158299139]
 101. POLJAK LUKEK, Saša, SIMONIČ, Barbara, VALENTA, Tanja. Relational family therapy and affect regulation: the case of addiction. [COBISS.SI-ID 158300931]
 102. POLJAK LUKEK, Saša, SIMONIČ, Barbara, VALENTA, Tanja. TAR coding system for psychotherapy process research in addiction treatment. [COBISS.SI-ID 158298371]
 103. GOSTEČNIK, Christian. Razvojna relacijska paradigma in dinamika zasvojenosti. [COBISS.SI-ID 152053507]
 104. GOSTEČNIK, Christian. Relacijski družinski pogled na zgodnji razvoj pri fantih in dekletih in vznik agresije ter zasvojenosti v poznejši dobi. [COBISS.SI-ID 169357315]
 105. POLJAK LUKEK, Saša. Posttravmatska rast v procesu okrevanja po zasvojenost. [COBISS.SI-ID 179248643]
 106. POLJAK LUKEK, Saša. Pomen izkušenj iz izvorne družine za razumevanje povezave med obrambnimi mehanizmi in tveganim uživanjem alkohola. [COBISS.SI-ID 130031107]
 107. POLJAK LUKEK, Saša, VALENTA, Tanja. Tracking therapeutic interventions in addiction treatment using TAR coding system.. [COBISS.SI-ID 145673475]; [COBISS.SI-ID 155872003]
 108. POLJAK LUKEK, Saša. Potravmatska rast v procesu okrevanja po zasvojenosti. [COBISS.SI-ID 152062467]
 109. POLJAK LUKEK, Saša. Relational family therapy – process of affect regulation in the treatment of alcohol addiction. [COBISS.SI-ID 150596611]
 110. POLJAK LUKEK, Saša. Okrevanje in osebnostna rast po zasvojenosti. [COBISS.SI-ID 169358595]
 111. POLJAK LUKEK, Saša, SIMONIČ, Barbara. A healing relationship: the role and meaning of spirituality in the recovery process from alcohol addiction. [COBISS.SI-ID 142063875]
 112. VALENTA, Tanja. Razumevanje zasvojenosti in dvoumne izgube - nevroznanost in relacijska družinska terapija. [COBISS.SI-ID 179255299]; [COBISS.SI-ID 152059139]
 113. VALENTA, Tanja. Medgeneracijski prenos zasvojenosti. [COBISS.SI-ID 169358339]
 114. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Dinamika v družini s staršem alkoholikom in relacijska družinska terapija. [COBISS.SI-ID 179251459]; [COBISS.SI-ID 152064003]
 115. RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Družina in alkoholizem. [COBISS.SI-ID 169358083]
 116. PATE, Tanja. Problematična raba alkohola, funkcionalnost v družini ter individualne težave. [COBISS.SI-ID 172304131]
 117. PATE, Tanja. Čustvena regulacija, zloraba alkohola in funkcionalnost v družini. [COBISS.SI-ID 179253763];  [COBISS.SI-ID 179253763]
 118. PATE, Tanja. Duhovnost, duhovna rast in okrevanje po zasvojenosti z alkoholom. [COBISS.SI-ID 169358851]
 119. PATE, Tanja. Statistične metode za analizo uporabe alkohola in drog. [COBISS.SI-ID 112621059]
 120. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Zasvojenosti v odraslosti v povezavi z zlorabami v otroštvu. [COBISS.SI-ID 130033411]
 121. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Ženske in zasvojenost z alkoholom. [COBISS.SI-ID 152057347]
 122. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Addictive and self-harming behavior as affect regulator after surviving sexual abuse. [COBISS.SI-ID 188186115]
 123. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Zasvojenost in čustvena regulacija ter zgodnje travmatične izkušnje. [COBISS.SI-ID 169357571]
 124. REPIČ SLAVIČ, Tanja. Zasvojenost s pametnimi telefoni in novodobni načini spoznavanja partnerjev. [COBISS.SI-ID 140584963]
 125. JEREBIC, Sara. Alkohol v družini: klinično ocenjevanje partnerskih in družinskih odnosov. [COBISS.SI-ID 179256835]; [COBISS.SI-ID 152063235]
 126. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Obremenjujoče izkušnje v otroštvu: primerjalna študija med odraslimi otroci alkoholikov in nealkoholikov. [COBISS.SI-ID 130028291]
 127. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. A comparison study of adult children of alcoholics and non-adult children of alcoholics. [COBISS.SI-ID 150597891]
 128. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Understanding the mother-son relationship concerning the son’s alcoholism. [COBISS.SI-ID 150597379]
 129. JEREBIC, Sara. Adult daughters of alcohol addicts and their intimate couple relationships. [COBISS.SI-ID 113071619]
 130. JEREBIC, Sara. Impact of trauma and addiction within the family and recovery in relational family therapy. [COBISS.SI-ID 188183555]
 131. JEREBIC, Drago, JEREBIC, Sara. Childhood experience of mother-son relationship in recovered alcoholics in group therapy. [COBISS.SI-ID 165952515]
 132. JEREBIC, Sara, JEREBIC, Drago. Addictions and their understanding in relational family therapy. [COBISS.SI-ID 165954819]
 133. JEREBIC, Sara. Razumevanje zasvojenosti. [COBISS.SI-ID 169198595]
 134. JEREBIC, Drago. Regulation of differentiation of self as a key intervention in married couples: where there is a high level of codependency and one spouse is a treated alcoholic. [COBISS.SI-ID 145672963]
 135. JEREBIC, Drago. Obrambni mehanizmi pri zdravljenih alkoholikih. [COBISS.SI-ID 152060931]
 136. JEREBIC, Drago. Regulation of differentiation of self as a key intervention in married couples where there is a high level of codependency and one spouse is a treated alcoholic. [COBISS.SI-ID 155869955]
 137. JEREBIC, Drago. Attitude towards mother and attitude toward father in individuals addicted to alcohol. [COBISS.SI-ID 188182019]
 138. JEREBIC, Drago. Soodvisnost v zakonskem odnosu. [COBISS.SI-ID 169357827]
 139. HALUŽAN Mirjana, MATOŠIĆ Ana, VOJNOVIČ Daniela, ŠEREMET Ana. Delo sistemskega družinskega terapevta z družinami odvisnikov od alkohola: prikaz primera. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/zbornik%20povzetkov.pdf
 140. ŠEREMET Ana, HARAMINA Ana, HALUŽAN Mirjana. Dinamika v primarni družini, čustvena regulacija in individualni problemi in moči: otroci alkoholikov vs. otroci nealkoholikov.https://www.teof.uni-lj.si/uploads/zbornik%20povzetkov.pdf ; [COBISS.SI-ID 178708483]
 141. ŠEREMET Ana. Navezanost in zasvojenost. [COBISS.SI-ID 16421453]
 142. SIMONIČ Barbara, POLJAK LUKEK Saša, VALENTA Tanja, JEREBIC Drago, JEREBIC Sara, RIJAVEC KLOBUČAR Nataša, REPIČ SLAVIČ Tanja, GOSTEČNIK Christian, CVETEK Robert, ŠEREMET Ana, PATE Tanja. The Role of Emotion Dysregulation in Problematic Alcohol Use and Coping with Problems (v tisku).