Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija (J5-2570)

 

https://www.teof.uni-lj.si/uploads/REPIC%20SLAVIC%20logotipi.PNG

 

Raziskovalni projekti je (so)financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

 

Članica UL

UL Teološka fakulteta

Šifra

J5-2570

Naziv projekta

Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija (J5-2570)

Obdobje

1.9.2020 - 31.8.2023

Letni obseg

1535 RU (0,9 FTE)

Vodja

Barbara Simonič

Veda

Družboslovne vede / Psihologija

Sodelujoče RO

Frančiškanski družinski inštitut

Vsebinski opis projekta

 

Raziskovalni projekt Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija se osredotoča na raziskovanje globlje čustvene dinamike in relacijskih procesov, ki so prisotni ob soočanju družinskega sistema z alkoholizmom vsaj enega izmed njegovih članov, obenem pa se osredotoča na področje terapevtskega dela z alkoholizmom in odvisnostjo ter posledicami tega v družinskem sistemu.

Alkoholizem, ki ima na vse člane družine uničujoče posledice, je kompleksen in večplasten pojav. Predvsem je njegova kompleksnost vidna v psihodinamiki, ki je prisotna pri odvisnikih in njihovih članih. Značilnosti te psihodinamike je potrebno upoštevati tudi pri razumevanju razvoja odvisnosti in dinamiki ohranjanja odvisnosti, prav tako pa tudi pri obravnavi odvisnikov in njihovih svojcev. V ozadju alkoholizma gre za nezavedno obrambno vedenje, ko se oseba zaplete v alkoholizem ali druge oblike odvisnosti, da si nezavedno pomaga pri regulaciji težkih notranjih čustvenih stanj, ki lahko izvirajo tudi iz nepredelanih izkušenj iz preteklosti. Podobne nefunkcionalne oblike regulacije čustev so prisotne tudi pri družinskih članih alkoholikov, pri partnerjih (soodvisnost) in pri otrocih, ki te vzorce nesejo tudi v odraslo dobo. V jedru odvisniškega vedenja alkoholika in tudi njegovih bližnjih je tako nefunkcionalna regulacija čustvenih in afektivnih stanj.

Raziskovalni projekt bo posvečen raziskovanju psihodinamike alkoholizma in odvisnosti (dinamika razvoja, ohranjanja in prenehanja) z vidika paradigme relacijske družinske terapije (RDT). RDT se uvršča med sodobne psihoterapevtske pristope. Na podlagi teoretičnih usmeritev in številnih raziskav RDT preverjeno dokazuje učinkovitost predelave in razreševanja psihobioloških vsebin pri različnih problemih, npr. travmah in zlorabah. V tem okviru se bo projekt osredotočal na tri področja: na preučevanje globlje čustvene dinamike in značilnosti odnosov pri odvisnikih in njihovih družinskih članih v luči preteklih izkušenj, na raziskovanje učinkovitosti in uspešnosti RDT pri soočanju s posledicami alkoholizma in odvisnosti pri odvisnikih in njihovih družinskih članih ter na raziskovanje procesa (ključnih intervencij in sprememb) RDT pri delu z alkoholiki in njihovimi družinskimi člani.

Glavni cilj raziskovalnega projekta je predvsem raziskati psihične mehanizme z vidika RDT, ki pomagajo razumeti, identificirati in tudi preoblikovati najglobljo dinamiko odvisnosti, kar lahko posledično preprečuje nadaljnjo odvisnost in zmanjšuje posledice odvisnosti.

Pričakujemo, da bodo rezultati raziskovalnega projekta zagotovili nov znanstven doprinos na področju RDT modela, hkrati pa bodo podali nov vpogled v problematiko alkoholizma in dinamike odvisnosti v družinskem sistemu ter prispevali k razvoju terapevtskega in tudi drugega dela na področju odvisnosti. 

Sestava projektne skupine

Simonič Barbara

Cvetek Robert

Gostečnik Christian

Drago Jerebic

Jerebic Sara

Pate Tanja

Poljak Lukek Saša

Repič Slavič Tanja

Rijavec Klobučar Nataša

Valenta Tanja

 

*Povezava do SICRIS

Faze projekta in njihova realizacija

Projekt bo potekal v okvirih dveh raziskovalnih ustanov (Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani in Frančiškanski družinski inštitut) ter bo vključeval pomembne domače raziskovalce s področja zakonske in družinske terapije. Prav tako so na področju psihologije družinskega življenja in dela z odvisnostjo kompetentni raziskovalci sodelujočih raziskovalnih skupin iz tujine (EU) (Hrvaška – psihologija in psihoterapija, Poljska - družinski študiji).

Raziskovalni projekt bo trajal tri leta. Na srečanjih članov raziskovalne skupine bo pripravljen načrt dela ter razdelitev nalog in odgovornosti. Organizirani bodo interni seminarji, da se bo sproti delilo rezultate dela in izmenjevalo izkušnje, pri tem bodo vključeni tudi raziskovalci iz tujih sodelujočih raziskovalnih skupin. Člani raziskovalne skupine bodo oblikovali rezultate in ves čas skrbeli za njihovo primerno diseminacijo.

 

1. leto:

Prvo leto projekta bo namenjeno predvsem pridobivanju dovolj širokih teoretičnih osnov, ki se nanašajo razumevanje globljih dinamik alkoholizma in odvisnosti in na terapevtski proces razreševanja odvisnosti, obenem pa v snovanje empiričnega raziskovanja. Člani raziskovalne skupine bodo glede na porazdeljene naloge in odgovornosti vsak s svojega stališča raziskovali širša teoretična izhodišča, ki se povezujejo s procesom pojavljanja in ohranjanja alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu, obenem pa z vidiki terapevtskega razreševanja teh zapletov ter preučevali domače in tuje že obstoječe sorodne raziskave, ki se nanašajo na izbrano tematiko. Pri tem bodo na rednih mesečnih srečanjih svoje ugotovitve in njihovo relevantnost preverjali med seboj, ko bodo predstavljali ostalim članom svoje delo ter dobili njihove odzive. Rezultat tega obdobja bo določitev konkretnejših izhodišč za nadaljnje empirično raziskovanje (priprava merskih instrumentov in postopkov) in tudi že začetek empiričnega raziskovanja (zbiranje podatkov z vprašalniki, intervjuji in izvajanje ter spremljanje terapevtskih procesov).

Diseminacija in komunikacija rezultatov: Izsledki teoretičnega študija bodo predstavljeni v obliki preglednih znanstvenih člankov oz. prispevkov na domačih in tujih znanstvenih konferencah (npr. vsakoletni mednarodni kongres Združenja zakonskih in družinskih terapevtov ipd.).

 

2. leto:

V drugem letu projekta bodo člani skupine nadaljevali z raziskovalnih delom, ki se bo osredotočalo predvsem na empirično raziskovanje s kvalitativnimi in kvantitativnimi metodami raziskovanja. Raziskovalci bodo glede na področje oz. naloge, ki so jim bile dodeljene v prvem letu, v prvi polovici leta, po potrebi tudi v drugi polovici leta, s primernimi postopki in merskimi inštrumenti zbirali podatke. V drugi polovici leta bo potekala analiza oz. obdelava podatkov s kvantitativnimi (statistična analiza) in kvalitativnimi raziskovalnimi metodami. Nadaljevala se bodo mesečna srečanja projektne skupine.

Diseminacija in komunikacija rezultatov: Pisanje in objavljanje znanstvenih člankov v znanstvenih revijah, ki bodo predstavili kvalitativne rezultate raziskave. Delni kvantitativni rezultati bodo predstavljeni v obliki posameznih znanstvenih prispevkov na domačih in tujih znanstvenih konferencah. V drugi polovici 2. leta bo organiziran tudi znanstveni posvet, kjer bodo sodelovali domači in tuji raziskovalci ter predstavili dosedanje delo in ugotovitve v okviru projektnih aktivnosti.

 

3. leto:

Tretje, zaključno leto projekta bo namenjeno interpretaciji pridobljenih podatkov in oblikovanju skupnih ugotovitev glede na pričakovane cilje projekta.

Diseminacija in komunikacija rezultatov: O rezultatih se bo poročalo v empiričnih znanstvenih člankih, ki bodo oddani v objavo v domače in tuje priznane indeksirane revije. Raziskovalna skupina bo v drugi polovici tretjega leta organizirala znanstveno konferenco, ki se bo nanašala na področje raziskovanja (pojavnost in dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu in proces razreševanja z vidika paradigme RDT), kjer bodo izsledki raziskovanja predstavljeni širši javnosti, obenem pa bo ob udeležbi drugih raziskovalcev in strokovnjakov mogoča primerjava izsledkov raziskave in drugih aktualnih pogledov. Ob tem bo izdana tudi znanstvena monografija (zbornik), kjer bodo člani raziskovalne skupine s sodelavci iz tujine objavili svoje izsledke v obliki samostojnih znanstvenih sestavkov, obenem pa bodo v monografiji tudi sintetizirane vse ugotovitve raziskav omenjenega področja.

 

*Ker projekt ni odobren v celoti in financiran v polnem obsegu, bo obseg zasnove kvantitativne raziskave skrčen (iz merjenja bodo izključene nekatere dimenzije). Prav tako bo skrčeno  raziskovanje na drugem vsebinskem področju (učinkovitost in uspešnost RDT pri soočanju s posledicami alkoholizma in odvisnosti pri odvisnikih in njihovih družinskih članih). Kljub temu bo zagotovljena izvedba ključnih segmentov projekta.

Bibliografske reference

_