Moč čustev in status ženskih likov v različnih literarnih žanrih Stare zaveze (J6-50212)

                

>> Spletna stran: Moč čustev in status ženskih likov v Svetem pismu (custva-zenske.si)

Raziskovalni projekti (so)financira Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Članica UL Teološka fakulteta UL
Šifra J6-50212
Naziv projekta Moč čustev in status ženskih likov v različnih literarnih žanrih Stare zaveze (J6-50212)
Obdobje 1.10.2023–1.10.2026
Letni obseg 2294 RU (1,35 FTE)
Vodja Irena Avsenik Nabergoj
Veda Humanistika
Področje Teologija / Filozofija, religija in etika
Sodelujoče RO

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Znanstveno-raziskovalno središče Koper

Vsebinski opis projekta

V raziskovanju Stare zaveze od devetdesetih let 20. stoletja sledimo naraščajočemu zanimanju za vprašanja o čustvih, vendar večina svetopisemskih besedil še ni bila osvetljena s tega vidika. Projekt Moč čustev in status ženskih likov v različnih literarnih žanrih Stare zaveze, ki vključuje enajst raziskovalk in raziskovalcev Univerze v Ljubljani, Teološka fakulteta; dva raziskovalca z ZRC SAZU in eno raziskovalko z ZRS Koper, želi vsaj delno zapolniti te vrzeli. Zaradi skromnejše vloge ženskih starozaveznih likov v zgodovini interpretacije v izboru besedil za natančnejšo analizo dajemo prednost le-tem.

Cilji: Projekt Moč čustev in status ženskih likov v različnih literarnih žanrih Stare zaveze ima dva cilja, ki se v celoti prepletata:

 1. raziskavo narave in vloge čustev v različnih literarnih vrstah in zvrsteh Stare zaveze, kot so pripovedi, zgodovinske knjige, preroški govori, modrostni literarni žanri in molitve v obliki psalmov;
 2. raziskavo starozaveznih ženskih likov, ki doslej še niso bili deležni celostne poglobljene obravnave, z vidikov njihovega družbenega statusa in njihove intime.

Raziskava čustev in statusa ženskih likov izhaja iz edinstvenih značilnosti starozaveznega mišljenja o človeku in njegovi naravi, ob upoštevanju odnosa do telesa in duhovnega sveta pri Hebrejcih in ob upoštevanju značilnosti njihovega življenja (antropološki vidiki).

Metodologija: Interakcija filološke analize semantičnih polj besedišča, ki izraža čustva; etimologije, literarne analize, študijev spolov, socialne zgodovine žensk, bibličnih in filozofskih tradicij, historičnega antropološkega pristopa, kritike oblik. teorije žanrov ter kognitivne teorije metafor omogoča celosten pristop v analizi izbranih besedil. Celosten pristop pa pomeni, da besedil ne obravnavamo le kot gradivo za rekonstrukcijo zgodovine starega Izraela, temveč predvsem kot večpomenske literarne stvaritve.

Pomen:

 • Projekt bo pomagal zapolniti velike vrzeli v dosedanjem raziskovanju vprašanja o tem, kako so stari Izraelci dojemali in občutili čustva in kakšno vlogo so imela čustva v njihovem življenju.
 • Pomenil bo prvo celostno raziskavo o načinih, kako se čustva, kot so ljubezen, želja, žalost, veselje, strah in druga, izražajo v vseh poglavitnih svetopisemskih knjigah in žanrih Stare zaveze. S tem bo pomembno prispeval ne le k raziskovanju Stare zaveze, judovstva, religiologije in teologije, temveč tudi k zgodovinopisju ter družbeni in kulturni zgodovini.
 • S primerjavo semantičnih polj besedišča o čustvih v izvirniku in standardnih evropskih in slovenskih prevodih Svetega pisma projekt utira nove poti v spoznavanju jezikovnih in duhovnih osnov razvoja slovenskega jezika, literature in splošne kulture.
Sestava projektne skupine

19609 - Irena Avsenik Nabergoj

54932 - Jan Dominik Bogataj

50873 - Matjaž Celarc

22368 - Nadja Furlan Štante

54648 - Aljaž Krajnc

13884 -  Jože Krašovec

19608 - Maksimilijan Matjaž

28869 - Maria Carmela Palmisano

34643 - Ivan Platovnjak

22572 - Gregor Pobežin

37758 - Andrej Saje

36723 - Samo Skralovnik

14469 - Miran Špelič

30800 - Neža Zajc
 

Povezava do Sicris (narediti link)

Projekt poteka v okviru treh raziskovalnih ustanov: Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (UL TEOF);

Znanstveno-raziskovalno središče Koper (ZRS Koper) in Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za kulturno zgodovino (ZRC SAZU, IKZ) ter vključuje pomembne raziskovalke in raziskovalce s področij raziskovanja Svetega pisma Stare zaveze, (ženskih) religijskih študij; religijske antropologije, Nove zaveze in patristike, pa tudi s področij zgodovinopisja, jezikoslovja, klasične filologije ter literarnih ved oz. teorije literarnih žanrov. Ti bodo svojim metodološkim poznavanjem različnih interpretacijskih strategij, pristopov in teorij pomembno prispevali k celostni obravnavi čustev v Stari zavezi s posebno pozornostjo na statusu in čustvovanju ženske. Več članov sedanjega projekta je že sodelovalo tudi v projektu komentiranega prevoda Svetega pisma v slovenščino, katerega rezultat je novi prevod celotnega SP v slovenščino iz izvirnih jezikov (Jeruzalemska izdaja, 2008‒2021): Jože Krašovec (glavni urednik in prevajalec); Maksimilijan Matjaž, Maria Carmela Palmisano, Miran Špelič, Irena Avsenik Nabergoj. Večina (10) članov novega projekta je vključenih tudi v raziskovalni program ARRS P6-0262: Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga, ki ga na TEOF UL vodi vodja tega projekta (2022–2027). Vse to zagotavlja potrebna izhodiščna znanja za novo raziskavo. Naše sodelovanje bo hkrati ves čas vpeto v mednarodni prostor. Izsledke raziskav bomo sproti predstavljali na mednarodnih konferencah v tujini ob stiku z mednarodno priznanimi tujimi raziskovalci, ki bodo v okviru projekta sestavljali Svetovalno telo (ST).

Raziskovalni projekt bo trajal tri leta. Na rednih delovnih srečanjih članov raziskovalne skupine bodo predstavljeni vizija projekta, načrt dela ter razdelitev nalog in odgovornosti. Organizirane bodo interne projektne delavnice, na katerih bomo sproti predstavljali delne rezultate dela in izmenjevali izkušnje. Člani raziskovalne skupine bomo skrbeli za uresničevanje posameznih nalog, potrebnih za dosego sprotnih in končnih ciljev, in za ustrezno diseminacijo raziskovalnih rezultatov.

1. leto

•      Pregled dosedanjih raziskav, zbiranje relevantnih podatkov, metodološki premisleki, začetek analiz in interpretacij podatkov

•     Predvideni rezultati:

 1. Objava prvih rezultatov v skupni tematski številki na temo projekta v mednarodni znanstveni reviji in druge posamezne znanstvene objave projektne skupine.
 2. Predavanja na mednarodnih konferencah, študijska bivanja in raziskovanja v tujih knjižnicah (pregled in študij najsodobnejše literature, študijska posvetovanja s strokovnimi kolegi iz tujine (člani ST idr.)), delo z viri v domačih knjižnicah in arhivih.
 3. Izvedba 1. letne delavnice projektne skupine.
 4. Priprava spletne strani na temo projekta, prvi intervjuji.

2. leto

 • Bistveni del analiz in interpretacij podatkov.
 • Predvideni rezultati:
 1. Objava publikacij (člankov, monografij).
 2. Izvedba 2. letne delavnice projektne skupine.
 3. Organizacija in izvedba skupne mednarodne konference na temo projekta v Ljubljani, na kateri nastopijo člani projektne skupine in vabljeni tuji raziskovalci.
 4. Priprava konferenčnih prispevkov za objavo v skupni znanstveni monografiji.
 5. Raziskovalna bivanja in predavanja na tujih raziskovalnih ustanovah in univerzah.
 6. Priprava vmesnega poročila o projektu za ARRS.

3. leto

 • Bistveni del analiz in interpretacij podatkov.
 • Predvideni rezultati:
 1. Izvedba 3. projektne delavnice projektne skupine.
 2. Priprava skupne znanstvene monografije za tisk.
 3. Objava drugih publikacij (člankov, monografij).
 4. Diseminacija rezultatov v tisku, v medijih, na spletu.
 5. Priprava zaključnega poročila za ARIS.

Za diseminacijo rezultatov bo ključnega pomena osrednji dogodek projektne skupine: organizacija mednarodne konference na temo projekta, ki bo potekala v 2. letu projekta v Ljubljani, ter priprava pripadajočega konferenčnega zbornika. Ta bo mdr. pomenil študijsko gradivo za profesorje in študente različnih humanističnih smeri. Člani projekta bomo nova znanja vključili tudi v vsebinske sklope svojih predavanj na dodiplomski in podiplomskih stopnjah.