Slovenska intelektualna zgodovina v luči sodobnih teorij religije: od ločitve duhov in kulturnega boja do komunistične revolucije (J6-3140)

Raziskovalni projekti je (so)financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

Nosilna raziskovalna organizacija Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta
Šifra J6-3140
Naziv projekt Slovenska intelektualna zgodovina v luči sodobnih teorij religije: od ločitve duhov in kulturnega boja do komunistične revolucije
Obdobje financiranj 1. 10. 2021 – 30. 9. 2024
Letni obseg

2021: 667 RU (39,23 % FT)
2022: 2667 RU (156,88 % FT)
2023: 2667 RU (156,88 % FT)
2024: 2000 RU (117,65 % FT)

Vodja dr. Bojan Žalec
Veda in področje po šifrantu ARRS 6 - Humanistika
6.03 - Teologija
Raziskovalne organizacije soizvajalke  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Znanstveno-raziskovalno središče Koper 
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta 
Fakulteta za pravo in poslovne vede  
Nova Univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije

Vsebinski opis projekta

Glede časovne zamejitve projekta bo težišče nekako od druge polovice 19. stoletja oz. »Mahničeve« ločitve duhov pa do začetka komunistične revolucije v času druge svetovne vojne. To ne pomeni, da s svojimi raziskavami ne bomo segli izven tega časovnega okvira, tako v smeri predhodnega časa kot obdobja po tem. To niti ni mogoče. Vendar pa je glavni fokus na tem obdobju. V projektu bomo aplicirali sodobne teorije religije, predvsem tiste, ki so uporabne z vidika sekularizacije, modernizacije, nasilja, razumevanje kulture, kulturnega boja in idejnega spopada. Tu velja omeniti med drugim Charlesa Taylorja, Renéja Girarda, Jana Assmanna, tudi ruske filozofske in teološke mislece. Pomemben segment naših raziskav se bo dotikal nasilja in kulturnega boja. Naslednja neizogibna tema sta vprašanje resnice ter avtoritete (razodetja in Cerkve), vključno z njunimi fenomenološkimi, hermenevtičnimi in ideološkimi oz. družbenimi vidiki (aplikacija prvih dveh na zadnja dva). Ta problem je tesno povezan s problemom nihilizma, ki ga je v slovenski prostor prineslo svobodmiselstvo, ki je vanj prodrlo iz tujine. Z vidika nihilizma bomo osvetlili tako krizo slovenskega svobodomiselstva, komunizem, kot tudi krizo tradicionalnega katolištva, od katerega je situacija vedno bolj zahtevala nove odgovore, ki bi bili v skladu z znamenji časov. Pomemben del našega projekta bo raziskovanje trka med svobodomiselstvom in tradicionalnim oz. radikalnim katolištvom. Naslednja raziskovalna linija bo osvetlitev dinamike oblikovanja naroda, ki jo shematično zajemamo s triado »ljudstvo-narod-nacija«. Osvetlili bomo trenja, ki jih je povzročalo nastajanje slovenskega naroda ter ideologijo ljudskosti, ki sta jo uporabljali tako katoliška kot komunistična stran. Na ta način bomo poskušali osvetliti idejni spopad, ki ga je v slovenski prostor vneslo svobodomiselstvo, modernizacija in sekularizacija. Posledica omenjenih dejavnikov je bila ločitev duhov. Idejni spopad je kulminiral v teku druge svetovne vojne s komunistično revolucijo in spopadom med katoličani in komunisti. Projekt bo tako imel dve ravni, kateri pa bomo poskusili čim bolj organsko povezati: splošnejšo teoretsko raven in specifično slovensko »zgodbo«, katere raziskovanje bo dala projektu empirično vsebino. Tako bomo dosegli dvoje: po eni strani bomo v projektu z aplikacijo preverili splošne uveljavljene teorije religije in kulture, po drugi strani pa bomo s temi teorijami osvetlili slovensko intelektualno zgodovino na način, na katerega to doslej še ni bilo sistematično storjeno v interdisciplinarno povezanem in usklajenem raziskovalnem projektu. Tematiko bomo raziskali tudi primerjalno, v širšem okvirju (Slovaška, Madžarska, Hrvaška, Avstrija …). Zato bomo pritegnili kompetentne raziskovalce iz omenjenih držav. Projekt je novost v svetovnem merilu saj česa podobnega na sistematičen način ni storil še nihče. Projekt je pomemben z vidika nacionalnega in evropskega interesa, saj je razumevanje idejnih spopadov v preteklosti ključnega pomena tudi za razumevanje tovrstnih trenj in konfliktov v sedanjosti in ne nazadnje za njihovo razreševanje. Projekt ni pomembne samo za področje teologije, religiologije, zgodovine in kulturologije, ampak tudi za ostala področja humanistike in družboslovja. V razpisu je poudarjena kulturna dediščina in evropski pomen: projekt ima nedvomno obe dimenziji.
Sestava projektne skupine (s povezavami na SICRIS)

dr. Bojan Žalec 

dr. Irena Avsenik Nabergoj  

dr. Nadja Furlan Štante  

dr. Branko Klun  

dr. Simon Malmenvall  

dr. Aleš Maver  

dr. Robert Petkovšek  

Stjepan Štivić  

dr. Polona Tratnik   

 

*Povezava do spletne strani projekta na SICRIS
Faze projekta in njihova realizacija

Raziskovalni projekt bo trajal tri leta in bo razdeljen na štiri časovne faze. Prva faza vrednotenja ustrezne literature in priprava teoretične zasnove bo potekala v knjižnicah. V prvi in drugi fazi bomo raziskali obstoječo literaturo in vire. V tretji in četrti fazi bomo analizirali in sintetizirali zbrane podatke, oblikovali predloge in smernice za njihovo uporabo, predloge o najboljših opcijah za nadaljnje raziskovanje in pripravili članke. Večina raziskovalnih ur na projektu bo namenjenih raziskovanju in pisanju izvirnih znanstvenih člankov, poglavij in monografij, ki bodo pripravljeni in napisani v drugi, tretji in četrti fazi. Na koncu vsake faze projekta bomo ustvarili vrsto znanstveno utemeljenih in preverljivih rezultatov.

1. V prvi, začetni teoretični fazi bomo pregledali in raziskali ustrezno literaturo in vire; vzpostavili in opredelili teoretične temeljne koncepte; vzpostavili normativne temelje in pripravili podlage za razvoj meril za oblikovanje predlogov in priporočil za reševanje problemov kulturnega konflikta in boja.

To fazo smo realizirali v celoti.  

2. V drugi, praktični - empirični fazi bomo beležili, identificirali in klasificirali primere in vrste ideoloških konfliktov in kulturnih bojev v slovenskem in širšem okolju, ki bodo služili kot izhodišče za oblikovanje celostnega interdisciplinarnega teoretičnega in normativnega modela. Te primere in vrste bomo preučili z naslednjih vidikov: 1. njihov izvor in geneza; 2. njihovo bistvo ali narava; 3. njihove posebnosti glede na njihovo specifično kulturno okolje, "snov", "osnovo"; 4. njihova funkcija. Ugotovili in našteli bomo najpomembnejše ali skupne pozitivne in negativne dejavnike kulturnega boja in ideoloških konfliktov.

To fazo smo realizirali delno, raziskovalno delo na njeni popolni realizaciji še poteka.

3. V tretji, teoretični in normativni fazi bomo poskušali vrednostno oceniti v drugi fazi obravnavane primere / vrste / oblike ideoloških konfliktov in kulturnega boja. Na splošno bodo naša izhodišča v tem pogledu razmeroma splošno sprejeta merila in vrednote sodobne evropske socialne slovnice. V ta namen bomo razvili holistični, teoretični in normativni model za oceno ideoloških konfliktov in kulturnih bojev. Oblikovani bodo vzorčni standardi in smernice za obravnavo situacij ideološkega konflikta in kulturnega boja ter za spopadanje s problemi, ki jih prinašajo. Za te standarde in smernice bomo pripravili vrsto izvirnih znanstvenih prispevkov za teoretično osnovo.

To fazo smo realizirali delno, raziskovalno delo na njeni popolni realizaciji še poteka.

4. V četrti, analitično-aplikativni fazi bomo pripravljeni teoretični model uporabili na slovenskem in širšem kontekstu ter oblikovali predloge, priporočila in smernice za odnos do ideoloških konfliktov v slovenski preteklosti in sedanjosti. Ti predlogi bodo temeljili na naši raziskavi in bodo zato teoretično in empirično utemeljeni. Analizirali in sintetizirali bomo rezultate projekta ter pripravili monografijo, ki bo izšla pri ugledni založbi; kritično bomo ocenili rezultate projekta in postavili metodološke temelje za njihovo uporabo pri nadaljnjih raziskavah.

To fazo smo realizirali delno, raziskovalno delo na njeni popolni realizaciji še poteka.

Bibliografske reference

1. ŽALEC, Bojan. Ušeničnikova vizija družbene prenove, njen kontekst in izvori [COBISS.SI-ID 135695619]

2. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Vprašanja nazorske usmeritve Ivana Cankarja v prvih ocenah slovenskih literarnih zgodovinarjev. [COBISS.SI-ID 135709699]

3. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Žensko vprašanje v času ločitve duhov - "trn v peti" Antona Mahniča. [COBISS.SI-ID 135708163]

4. KLUN, Branko. Neosholastična metafizika Aleša Ušeničnika in njena (post)moderna kritika [COBISS.SI-ID 135705859]

5.MALMENVALL, Simon. Podoba ruske pravoslavne kulture v delih Franca Grivca [COBISS.SI-ID 135709443]

6. ŠTIVIĆ, Stjepan. Franc Šanc DJ : filozofska pot in razumevanje filozofije. [COBISS.SI-ID 135712515]

7. TRATNIK, Polona. Razcepi na visoko in nizko kulturo na Slovenskem z ozirom na politične interese [COBISS.SI-ID 135711235]

8. MALMENVALL, Simon. Pravoslavje in ruska kultura v delih Franca Grivca. [COBISS.SI-ID 117048579]

9. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Emotions, the senses and faith in Slovenian folk prayers about the Passion of Jesus. [COBISS.SI-ID 128170499]

10. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Negative image of Jews in older Slovenian folk prayers. [COBISS.SI-ID 59043843]

11. MALMENVALL, Simon. Franc Grivec in začetki slovenske recepcije ruske religiozne misli.  [COBISS.SI-ID 127283715]

12. MAVER, Aleš. The history of Jews in the territory of present-day Slovenia in the Middle Ages as mirrored in selected Slovenian historical novels. [COBISS.SI-ID 102688515]

13. MAVER, Aleš. Stoletno romanje v noči in mraku? : drobci o razmerju med katolištvom in slovensko istovetnostjo. [COBISS.SI-ID 108645635]

14. PETKOVŠEK, Robert. Spreobrnjenje želje v luči mimetične teorije. [COBISS.SI-ID 134633731]

15. DEKLEVA, Goran, MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Rusko pravoslavje skozi prizmo slovenskega katolištva. [COBISS.SI-ID 132818691]

16. ŽALEC, Bojan. Slovenska duhovna zgodovina. [COBISS.SI-ID 133521923]

17. ŽALEC, BOJAN, STJEPAN ŠTIVIĆ, ur. Mednarodna znanstvena konferenca Intelektualna zgodovina in kulturni boj v Srednji in Vzhodni Evropi v luči sodobnih teorij religije. Program in povzetki/Program and abstracts. [COBISS.SI-ID 142251011]

18. ŽALEC, Bojan. Realizem in svoboda : resonanca s stvarnostjo in rezilienca človečnosti v luči Komarjeve filozofije. [COBISS.SI-ID 114754051]

19. ŽALEC, Bojan. Slovenian Catholicism and radical ideologies = Slovenski katolicizem in radikalne ideologije. [COBISS.SI-ID 144141315]

20. ŽALEC, Bojan. Filozofski pristop Alme Sodnik, s posebnim ozirom na estetiko : kritični prikaz. V: MARKIČ, Olga (ur.). Alma Sodnik in njeno filozofsko delo. Ljubljana: Slovenska matica: Založba Univerze, 2022. Str. 111-129. Odstiranja, 6. ISBN 978-961-213-389-4. ISSN 2784-4625. [COBISS.SI-ID 137401091]

21. ŽALEC, BOJAN. Ušeničnik's social model : the critique of capitalism, the Christian socialism of solidarity personalism, and the utopia of religious renewal. [COBISS.SI-ID 144118275]

22. ŽALEC, Bojan. Slovenska duhovna zgodovina, kulturni boj in religija : sodobne interpretacije [COBISS.SI-ID 137060867]

23. ŽALEC, Bojan (intervjuvanec). "Če polarizacija preseže okvire civiliziranosti, se lahko zgodijo grozljive stvari". https://www.druzina.si/clanek/ce-polarizacija-preseze-okvire-civiliziranosti-se-lahko-zgodijo-grozljive-stvari. [COBISS.SI-ID 140956675]

24. ŽALEC, Bojan. Slovenian Catholicism and radical ideologies: predavanje na Katedri Teologii Duchowości Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 9. maja 2023. [COBISS.SI-ID 152820995]

25. ŽALEC, Bojan. Slovenian political Catholicism, national identity and chauvinism : predavanje na 7. Religionspolitologisches Forum zum Thema Nationalismus und Christentum, Reformierte Theologische Universität Debrecen, Kálvin tér 16. - Senatsaal, 12. Mai 2023. [COBISS.SI-ID 152820227]