Na drugostopenjskem študijskem programu študentje nadgradijo predhodno izobrazbo s pedagoškimi veščinami in didaktičnimi spretnostmi. Program hkrati usmerja v specifično področje dela in razmišljanja. Na ravni magistrskega študija tako udeleženci programa pridobijo specializirana vedenja in veščine, ki dopolnjujejo njihovo osnovno znanje s področja verovanja in sistema religij, da jih morejo praktično uporabiti pri vzgojno izobraževalnem delu. Največ vsebin in poudarkov v programu ustreza področju filozofije, logike, pedagogike in etike, saj se ukvarja predvsem s izobraževalnimi, filozofskimi, etičnimi, duhovnimi itd. koncepcijami življenja in medosebnih odnosov. Področje izobraževanja in usmerjenost v humanistiko je primerna tudi zaradi vpetosti programa v Teološko fakulteto (tudi vsebinsko preko skupnih predmetov z drugimi programi). Zaradi svoje interdisciplinarnosti pa močno posega tudi na področje pedagogike in didakatike.

Teologija študentu daje vse potrebne metodološke in pedagoške kompetence (pedagoški modul), prav tako pa daje na teološkem področju znanja iz konkretnih teoloških disciplin, ki so povezana s sodobnimi teološkimi in religijskimi vprašanji. Študijski program dopolnjuje znanja in kompetence, ki jih študenti dobijo na drugem študijskem področju dvopredmetnega študija in tako razvija študentove zmožnosti za interdisciplinarno strokovno delo.

Osnovne informacije:

Kraj izvajanja: Ljubljana (v povezavi z UL FF)
Kreditne točke: 120
Trajanje: 2 leti
Strokovni naziv: »magister profesor … in teologije« oz. »magistrica profesorica … in teologije«.

Kompetence magistranta:

  • je usposobljen za preoblikovanje in posredovanje strokovno-predmetnih vsebin na učencu razumljiv način
  • pri uresničevanju šolskega kurikuluma ustrezno povezuje cilje učnih načrtov, vsebine, načine učenja in razvoj učencev
  • učinkovito načrtuje, organizira in izvaja učne aktivnosti
  • obvlada principe raziskovanja na pedagoškem področju ter jih uporablja pri izboljševanju učenja in poučevanja
  • spodbuja aktivno in neodvisno učenje, ki učencem omogoča, da sami načrtujejo, spremljajo, vrednotijo in uravnavajo svoje učenje
  • spodbuja sodelovalno učenje, ki učencem omogoča razvoj socialnih veščin za uspešno sodelovanje v različnih heterogenih skupinah
  • ustrezno uporablja različne načine spremljanja, preverjanja in ocenjevanja napredka posameznega učenca v skladu s cilji ter daje konstruktivno povratno informacijo
  • spremlja in vrednoti napredek učencev na področju usvajanja strategij učenja, učenja socialnih veščin, bralne in informacijske pismenosti

Zaposljivost:

  • osnovna šola (predmeti: Verstva in etika I, II, III; Državljanska in domovinska vzgoja in etika; učitelj izbirnih predmetov z drugih področij; učitelj v oddelku podaljšanega bivanja v izobraževalnem programu osnovne šole; učitelj za individualno in skupinsko pomoč v izobraževalnem programu osnovne šole; učitelj za dodatno strokovno pomoč v izobraževalnem programu osnovne šole)
  • vzgojitelj v domu za učence ali dijaškem domu
  • organizator izobraževanja odraslih
  • poučevanje kateheze v župnijski pastorali

Predstavitveni zbornik (2024/2025)

Skrbnika programa: prof. dr. Janez Vodičardoc. dr. Mateja Pevec Rozman.