Študij religiologije in etike daje največ poudarka humanističnim oz. filozofskim, etičnim, duhovnim, teološkim in religioznim koncepcijam življenja, medosebnih odnosov in daje magistrom programa religiologije in etika široko osnovo s tega področja za nadaljnje izobraževanje in delo. Študenti se seznanijo z metodologijo na področju religioloških raziskav, z razmerji med verstvi, etiko, mediji idr.

Magistri in magistrice religiologije in etike s končanim univerzitetnim programom teološki in religijski študiji so zaposljivi kot pastoralni asistenti in strokovni pastoralni delavci. Z opravljenim dodatnim izobraževanjem so zaposljivi/zaposljive na področju sociale, v vzgojnih zavodih in v javni upravi. Široka interdisciplinarna izobrazba jim omogoča delo na političnem področju, v medijih in založniških hišah. Kot poznavalci verstev in kultur so uspešni v službah, ki skrbijo za stike z javnostjo in organizirajo kulturne in druge dogodke.

Osnovne informacije:

Kraj izvajanja: Ljubljana
Kreditne točke: 120
Trajanje: 2 leti
Strokovni naziv: magister/magistrica religiologije in etike (Master of religious studies and ethics)

Kompetence:

  • sposobnost pridobivanja, selekcije, ocenjevanja in umeščanja novih informacij in znanj ter zmožnost interpretacije
  • razvoj opazovanja, analiziranja, sintetiziranja in kritičnega ocenjevanja
  • poznavanje pomena kakovosti in prizadevanje za kakovost strokovnega dela skozi avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost in (samo)evalviranje v strokovnem delu
  • avtonomno uporabljati vire za učenje in raziskovanje
  • razvita sposobnost izražanja, zastopanja in argumentiranja svoje pozicije v dialogu, s poudarkom na progresivnem reševanju konfliktov
  • razvoj komunikacijskih in empatičnih sposobnosti ter spretnosti
  • sposobnost znanstveno kritičnega pogleda na družinske in zakonske pojave ter sposobnost znanstvenega pisanja o njih
  • sposobnost za reševanje teoretičnih in empiričnih, konkretnih družbenih, še posebej družinskih in zakonskih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov na področju družine in zakona
  • zmožnost socialnega čutenja in reagiranja, čutenja potreb okolja (duhovnih, družbenih, kulturnih in političnih)

Predstavitveni zbornik (2021/2022)

Skrbnik programa: izr. prof. dr. Mari Jože Osredkar.