Znanstveni svetnik in prof. dr. Bojan Žalec je raziskovalec na TEOF UL; r. 1966 v Ljubljani; na FF UL diplomiral iz filozofije in sociologije (1992), magistriral iz filozofije (1996) ter doktoriral iz filozofije na temo Realizem in reprezentacijska teorija duha (1999); na FF je bil mladi raziskovalec na oddelku za filozofijo; študiral tudi slovenski jezik s književnostjo, matematiko in teologijo; študiral filozofijo in se študijsko izpopolnjeval na oddelku za filozofijo in Inštitutu za raziskovanje življenja in dela Franza Brentana Univerze Würzburgu v Nemčiji (1992-1994). Tri leta (2001-2004) je kot raziskovalec sodeloval pri temeljnem raziskovalnem projektu Sodobni pristopi k motivaciji in tekmovalnosti v modelih samopodobe: medkulturna študija na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani. Na TEOF UL je zaposlen od l. 2004.  

20 let je predaval kot asistent, docent (prvič habilitiran na FF UL 2001.) in izredni profesor na več fakultetah znotraj UL (TEOF, od 2004 do 2015 (antropologija, etika, zgodovina filozofije, človekove pravice …), FF, od 1996 do 2009 (zgodovina slovenske filozofije, metodologija); AG (več let predaval estetiko)) in zunaj nje (več let na FDEŠ v Kranju ter EPF v Gorici predaval etiko v javnem življenju)).

Gostujoči profesor na KBF Univerze v Zagrebu (2007/2008); gostujoči raziskovalec na Akademiji znanosti  v Varšavi, Inštitut za filozofijo in sociologijo religije (2014).

Kot raziskovalec je bil vključen v mednarodno raziskovalno mrežo, ki se je ukvarjala z (odnosom med) religijo in vrednotami v srednji in vzhodni Evropi (kratica/ime mreže je REVACERN (več kot 15 uglednih znanstvenih ustanov iz srednje in jugovzhodne Evrope)), kjer je raziskoval vrednotni pluralizem z vidika teorije državljanstva in s poudarkom na preučevanju pomena religije za delovanje demokracije.

Kot predavatelj sodeluje pri triletnem vseživljenjskem izobraževalnem Jean Monnet projektu z naslovom European Integration and Identity; Between Tradition and a Common Dialogic Future/ ERUDIT (Evropske integracije in identiteta; med tradicijo in skupno dialoško prihodnostjo), ki ga izvaja TEOF UL (ob sodelovanju domačih in tujih znanstveno uveljavljenih osebnosti), financira pa EU. Projekt se je oz. se bo izvajal v akademskih letih 2013/14, 2014/15 in 2015/16. Je mentor pri več doktoratih na UL in pri vrsti magistrskih in diplomskih nalog.

Kot urednik, sourednik in soavtor je sodeloval pri več kot 60-ih znanstvenih monografijah, ki so izšle doma in v tujini. 10 let je bil glavni urednik humanistične knjižne zbirke Claritas pri Študentski založbi v Ljubljani (v tem času v zbirki izšlo več kot 45 znanstvenih monografij). Znanstveno monografijo Janez Juhant (ur.) in Bojan Žalec (ur.) Reconciliation: the way of healing and growth, Zürich; Münster: Lit, 2012, pri kateri je sodeloval kot sourednik in soavtor, je ARRS proglasila za izjemni znanstveni dosežek v l. 2012.

Iz nemščine je prevedel Nauk o kategorijah Franza Brentana (Lj. 1998, prvi knjižni prevod Brentana v slovenščino), iz angleščine pa knjigo Nelagodna sodobnost Charlesa Taylorja (Lj. 2000, doslej edini knjižni prevod tega avtorja v slovenščino). Obe knjigi je pospremil s spremnima študijama.

Organiziral je številne mednarodne znanstvene konference na vrhunski ravni. Je član uredništev več humanističnih knjižnih zbirk in znanstvenih časopisov, pri mnogih je sodeloval kot strokovni recenzent.

Je član slovenskega filozofskega društva (en mandat bil predsednik), Društva za analitično filozofijo in filozofijo znanosti, Društva antropologov Slovenije, Društva za kognitivno znanost, European Society of Catholic Theology (ESCT) < Evropsko>, Vereinigung für Katholische Sozialethik in Mitteleuropa , Delovne skupine pri UNESCOVI nacionalni komisiji za promocijo filozofije ter strokovnega sveta Inštituta Janeza Evangelista Kreka. Bil je koordinator mednarodne skupine najuglednejših znanstvenikov iz Evrope in ZDA (prof. Benjamin Barber) »Task Force« za medkulturni dialog pri Centru za evropsko prihodnost.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŽALEC, Bojan. Resonanca, demokracija in skupno dobro = Resonance, democracy, and common good. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 3, str. 521-533. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/03/Zalec.pdf, DOI: 10.34291/BV2022/03/Zalec. [COBISS.SI-ID 134544131], [SNIP]
financer: ARRS, Raziskovalni programi, P6-0269, SI, Religija, etika, edukacija in izzivi sodobne družbe; ARRS, Raziskovalni projekti, J6-3140, SI, Slovenska intelektualna zgodovina v luči sodobnih teorij religije: od ločitve duhov in kulturnega boja do komunistične revolucije
2. ŽALEC, Bojan. Ušeničnikova vizija družbene prenove, njen kontekst in izvori = Ušeničnik’s vision of social renewal, its context and origins. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 4, str. 955-973. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/04/Zalec1.pdf, DOI: 10.34291/BV2022/04/Zalec. [COBISS.SI-ID 135695619], [SNIP]
financer: ARRS, J6-3140, Slovenska intelektualna zgodovina v luči sodobnih teorij religije: od ločitve duhov in kulturnega boja do komunistične revolucije
3. HLAD, Ĺubomir, ŽALEC, Bojan. At-risk youth in the context of current normality – psychological aspects. Journal of education, culture and society. 2022, vol. 13, no. 2, str. 285-295. ISSN 2081-1640. https://jecs.pl/index.php/jecs/article/view/1471, DOI: 10.15503/jecs2022.2.285.296. [COBISS.SI-ID 124800259]
4. ŽALEC, Bojan. Contemporary societal division : resonance, alienation, and (politics of) fear. XLinguae. 2022, vol. 15, issue 1, str. 106-114. ISSN 1337-8384. http://www.xlinguae.eu/2022_15_1_11.html, DOI: 10.18355/XL.2022.15.01.11. [COBISS.SI-ID 95984899], [SNIP, Scopus]
5. ŽALEC, Bojan. Bivanjsko upanje, smisel in resonanca = Existential hope and meaning of life, and resonance. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 4, str. 825-834. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/04/Zalec.pdf, DOI: 10.34291/BV2021/04/Zalec. [COBISS.SI-ID 91384579], [SNIP, WoS do 15. 12. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,00, Scopus do 19. 12. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,00]
financer: ARRS, Programi, P6-0269, SI, Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje
6. ŽALEC, Bojan. Religija in narava v luči Rosove teorije resonance. Poligrafi : revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 26, št. 103/104, str. 5-22. ISSN 1318-8828. https://doi.org/10.35469/poligrafi.2021.298, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=14872, DOI: 10.35469/poligrafi.2021.298. [COBISS.SI-ID 91451907], [SNIP]
financer: ARRS, Programi, P6-0269, SI, Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje
7. ŽALEC, Bojan. Rosa's theory of resonance : its importance for (the science of) religion and hope. Religions. 2021, [vol.] 12, str. 1-8. ISSN 2077-1444. https://www.mdpi.com/2077-1444/12/10/797, DOI: 10.3390/rel12100797. [COBISS.SI-ID 79284227], [SNIP, WoS, Scopus do 26. 2. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,00]
8. ŽALEC, Bojan. Resonance as an integral part of human resilience. XLinguae. 2021, vol. 14, issue 3, str. 139-150. ISSN 2453-711X. http://www.xlinguae.eu/issue-n_3_2021.html. [COBISS.SI-ID 71499523], [SNIP]
9. ŽALEC, Bojan. Fair cooperation and dialogue with the other as a rational attitude : the grammarian account of authenticity. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 30, št. 3, str. 383-394. ISSN 1408-5348. DOI: 10.19233/ASHS.2020.24. [COBISS.SI-ID 45392131], [SNIP, WoS, Scopus]
10. ŽALEC, Bojan. Rezilienca, teologalne kreposti in odzivna Cerkev = Resilience, theological virtues, and a responsive Church. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 2, str. 267-279. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, DOI: 10.34291/BV2020/02/Zalec. [COBISS.SI-ID 40823043], [SNIP, WoS do 4. 12. 2022: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 7,00, Scopus do 19. 12. 2022: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 9, čistih citatov na avtorja (CIAu): 9,00]
11. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard on the beneficial yoke of suffering. XLinguae. 2020, vol. 13, no. 3, str. 3-12. ISSN 2453-711X. http://xlinguae.eu/issue-n_3_2020.html. [COBISS.SI-ID 21017603], [SNIP, Scopus do 2. 10. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,00]
12. ŽALEC, Bojan. Between secularity and post-secularity : critical appraisal of Charles Taylor's account = Med sekularnostjo in postsekularnostjo : kritična ocena pojasnitve Charlesa Taylorja. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 2, str. 411-423. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/02/Zalec.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-WEF5ONTZ, DOI: 10.34291/BV2019/02/Zalec. [COBISS.SI-ID 8226138], [SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 10, čistih citatov na avtorja (CIAu): 10,00, Scopus do 4. 5. 2022: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 12, čistih citatov na avtorja (CIAu): 12,00]
financer: ARRS, Programi, P6-0269, SI, Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje; ARRS, Ciljni projekti, J6-7325, SI, Vračanje religioznega v postmoderni misli kot izziv za teologijo; ARRS, Ciljni projekti, J6-8265, Oživljanje kozmične pravičnosti: poetika feminilnega; ARRS, Ciljni projekti, J6-9393, SI, Medreligijski dialog - temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize
13. ŽALEC, Bojan. Liberalna evgenika kot uničevalka temeljev morale : Habermasova kritika = Liberal eugenics as a destroyer of the foundations of morality : Habermas' critique. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 3, str. 629-642. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/03/Zalec.pdf, DOI: 10.34291/BV2019/03/Zalec. [COBISS.SI-ID 8261466], [SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4,00, Scopus do 4. 2. 2022: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5,00]
14. ŽALEC, Bojan, PAVLÍKOVÁ, Martina. Religious tolerance and intolerance. European journal of science and theology. 2019, vol. 15, no. 5, str. 39-48. ISSN 1842-8517. http://www.ejst.tuiasi.ro/issue15.html. [COBISS.SI-ID 8201818], [SNIP, WoS do 28. 1. 2023: št. citatov (TC): 23, čistih citatov (CI): 22, čistih citatov na avtorja (CIAu): 11,00, Scopus do 29. 11. 2022: št. citatov (TC): 18, čistih citatov (CI): 17, čistih citatov na avtorja (CIAu): 8,50]
15. ŽALEC, Bojan, PAVLÍKOVÁ, Martina. Civic virtues and functions of religion in public life. European journal of science and theology. 2019, vol. 15, no. 6, str. 75-84. ISSN 1842-8517. http://www.ejst.tuiasi.ro/issue15.html. [COBISS.SI-ID 8245082], [SNIP, WoS do 7. 11. 2022: št. citatov (TC): 17, čistih citatov (CI): 17, čistih citatov na avtorja (CIAu): 8,50, Scopus do 3. 9. 2022: št. citatov (TC): 21, čistih citatov (CI): 20, čistih citatov na avtorja (CIAu): 10,00]
16. KRÁLIK, Roman, ROUBALOVÁ, Marie, SLIVKA, Daniel, ŽALEC, Bojan. Způsob přinášení prvotin půdy ("bikurim") do jeruzalémského chrámu : historicko-teologická analýza. Historia ecclesiastica. 2019, roč. 10, č. 1, str. 3-15. ISSN 1338-4341. https://www.unipo.sk/public/media/34589/historia_ecclesiastica_01_2019_WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 8291930], [SNIP]
17. ŽALEC, Bojan. Verska strpnost in krščanstvo. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 2, str. 325-334. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/02/Zalec.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5. [COBISS.SI-ID 7993434], [SNIP]
18. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard and the ethics of sacrifice as part of the ethics of love. European journal of science and theology. 2018, vol. 14, no. 3, str. 1-11. ISSN 1842-8517. http://www.ejst.tuiasi.ro/issue14.html. [COBISS.SI-ID 7882586], [SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4,00]
19. ŽALEC, Bojan. Wittgenstein, faith and theology as grammar. European journal of science and theology. 2018, vol. 14, no. 5, str. 5-13. ISSN 1842-8517. http://www.ejst.tuiasi.ro/issue14.html. [COBISS.SI-ID 7966554], [SNIP, WoS, Scopus]
20. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard's method : edification and moral grammar of Christian virtues. European journal of science and theology. 2018, vol. 14, no. 6, str. 47-54. ISSN 1842-8517. http://www.ejst.tuiasi.ro/issue14.html. [COBISS.SI-ID 8044378], [SNIP, WoS do 19. 11. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00, Scopus do 11. 3. 2021: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,00]
21. ŽALEC, Bojan. Arendt and refugees (at present) : personalist anthropological foundations of the ethics of refugeeism. V: ŠKOF, Lenart (ur.), GORNIK, Barbara (ur.). Ontologies of asylum. Koper: Science and Research Centre, Scientific Publishing House Annales, 2018. Vol. 23, no. 91/92, str. 207-225, 232, 238. Poligrafi, vol. 23 (2018), no. 91/92. ISBN 978-961-7058-07-9. ISSN 1318-8828. http://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2019/03/Poligrafi_91-92_ONTOLOGIES_OF_ASYLUM.pdf. [COBISS.SI-ID 8095322], [SNIP]
22. ROUBALOVÁ, Marie, ŽALEC, Bojan, KRÁLIK, Roman. Smysl, nezbytnost a hodnota poslusnosti podle sidry "Lech-lecha" v rabinske tradici = Meaning, necessity, and value of obedience according to the sidra "Lech-lech" in rabbinical tradition. XLinguae. 2018, vol. 11, issue 2, str. 46-50. ISSN 2453-711X. http://www.xlinguae.eu/2018_11_02_05.html, DOI: 10.18355/XL.2018.11.02.05. [COBISS.SI-ID 7866202], [SNIP, Scopus do 15. 3. 2021: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 8, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,67]

1.02 Pregledni znanstveni članek

23. PAVLÍKOVÁ, Martina, ŽALEC, Bojan. Boj za človekov jaz in pristnost : Kierkegaardova kritika javnosti, uveljavljenega reda, medijev in lažnega krščanstva = Struggle for the human self and authenticity : Kierkegaard's critique of the public, established order, media, and false christianity. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 4, str. 1015-1026. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Pavlikova.pdf, DOI: 10.34291/BV2019/04/Pavlikova. [COBISS.SI-ID 8267866], [SNIP, WoS do 18. 12. 2022: št. citatov (TC): 24, čistih citatov (CI): 24, čistih citatov na avtorja (CIAu): 12,00, Scopus do 25. 11. 2022: št. citatov (TC): 21, čistih citatov (CI): 21, čistih citatov na avtorja (CIAu): 10,50]
financer: ARRS, Programi, P6-0269, SI, Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje; ARRS, Ciljni projekti, J6-7325, SI, Vračanje religioznega v postmoderni misli kot izziv za teologijo; ARRS, Ciljni projekti, J6-9393, SI, Medreligijski dialog - temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize; ARRS, Ciljni projekti, J6-8265, SI, Oživljanje kozmične pravičnosti: poetika feminilnega

1.04 Strokovni članek

24. ŽALEC, Bojan. Pedagogika odnosa in resonance. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše. sep. 2022, leto 24, št. 3, str. 9-11, ilustr. ISSN 1580-0482. [COBISS.SI-ID 125168643]
25. ŽALEC, Bojan. Realizem in svoboda : resonanca s stvarnostjo in rezilienca človečnosti v luči Komarjeve filozofije. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze. mar. 2022, letn. 32, št. 123, str. 106-115. ISSN 1580-2132. [COBISS.SI-ID 114754051]
26. ŽALEC, Bojan. Kdo ima pravico živeti? : etika in vera v času pandemije koronavirusa in po njej. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. maj 2020, št. 121, str. 12, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 16195075]
27. ŽALEC, Bojan. EU orje ledino kompleksne demokracije : kakšna je narava, pomen in izvor ključnih problemov Evropske unije?. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. apr. 2019, št. 108, str. 14. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 8112730]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

28. ŽALEC, Bojan. Etični izzivi v tehnološki dobi : pristnost, new age in transhumanizem = Ethical challenges in the technological age : authenticity, New Age and transhumanism. V: REPAR, Primož (ur.). Tesnoba in dejanje v luči eksistencialne antropologije : mednarodna filozofska delavnica in osma konferenca Kierkegaard 2020 : [Ljubljana, 29. 8. - 2. 9. 2020]. Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard, 2021. Str. 129-138. Zbirka Revija v reviji, 17, Posebna izdaja revije Apokalipsa in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana. ISBN 978-961-7054-43-9. [COBISS.SI-ID 114268931]
29. ŽALEC, Bojan. Sekularizacija, pristnost in postsekularna doba : pojasnitev Charlesa Taylorja. V: REPAR, Primož (ur.). Tesnoba in dejanje v luči eksistencialne antropologije : mednarodna filozofska delavnica in osma konferenca Kierkegaard 2020 : [Ljubljana, 29. 8. - 2. 9. 2020]. Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard, 2021. Str. 19-27. Zbirka Revija v reviji, 17, Posebna izdaja revije Apokalipsa in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana. ISBN 978-961-7054-43-9. [COBISS.SI-ID 114271235]
30. ŽALEC, Bojan. Kierkegaardov personalizam. V: ŠESTAK, Ivan (ur.). Odjeci filozofije personalizma : zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Personalizam - jučer, danas, sutra održanoga 1. prosinca 2017. na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb: Filozofsko-teološki institut družbe Isusove u Zagrebu, 2019. Str. 179-189. Biblioteka Filozofski niz, knj. 33. ISBN 978-953-231-172-3. [COBISS.SI-ID 8102746]
31. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard in nasilje : primerjava z Girardom. V: REPAR, Primož (ur.), REPAR, Primož. Etična praksa med filozofijo in eksistenco. Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard, 2018. Str. 155-162. Posebna izdaja revije Apokalipsa in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana, Zbirka Revija v reviji, 12. ISBN 978-961-7054-00-2. ISSN 1318-3680. [COBISS.SI-ID 7881562]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

32. ŽALEC, Bojan. Art and culture as a resonance with the world = Umjetnost i kultura kao rezonancija svijeta. V: BARIŠIĆ, Pavo (ur.). 30. dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 25. rujna - 1. listopada 2022 = 30th days of Frane Petrić, Cres, Croatia, September 25 - October 1, 2022 = 30. Frane-Petrić-Tage, Cres, Kroatien, 22. September - 1. Oktober 2022 = 30. giorni di Francesco Patrizi, Cherso, Croazia, 25 settembre - 1 ottobre 2022. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2022. Str. 138. Dani Frane Petrića, 30. ISSN 1848-2228. [COBISS.SI-ID 125472259]
33. ŽALEC, Bojan. Ethical aspects of transhumanism and abortion : the nature of human, person, common good, and democracy. V: MIKLAVČIČ, Jonas (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Etični izzivi umetne inteligence in novih tehnologij : [mednarodna konferenca], Ljubljana, 25. okt. 2022 = Ethical challenges of artificial intelligence and new technologies : [international conference], Ljubljana, Oct. 25th 2022. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 14-15. [COBISS.SI-ID 131697411]
34. ŽALEC, Bojan. Resonance, democracy and common good = Resonanca, demokracija in skupno dobro. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 48. [COBISS.SI-ID 130089475]
35. ŽALEC, Bojan. Različni "svetovi" v luči teorije resonance Hartmuta Rose. V: URŠIČ, Marko. Vzdržati različnost : filozofski simpozij o "mnogih svetovih" v teoriji in praksi : povzetki referatov. [S. l.: s. n., 2022]. Str. [5]. [COBISS.SI-ID 107457283]
36. ŽALEC, Bojan. Hartmut Rosa's resonance theory from an ethical perspective. V: 6th International Conference "Visuality 2021: "Media and Communication" : abstracts : April 22, 2021 - April 23, 2021. Vilnius: Vilnius Tech, Vilnius Gediminas Technical University, 2021. Str. 28. http://visuality.vgtu.lt/files/conferences/1/ABSTRACTSofVisuality2021.pdf. [COBISS.SI-ID 61654019]
37. ŽALEC, Bojan. Positive relationships and the philosophy of resonance : the Muslim context. V: BJELICA, Maja (ur.). International Symposium Religious Peace-Building, Inter-Religious Dialogue, Migrations and Refugee Crisis : Koper, online, April 19, 2021 : programme and abstracts = Mednarodni simpozij Religijska izgradnja miru, medreligijski dialog, migracije in begunska kriza : Koper, po spletu, 19. april 2021 : program in povzetki. Online ed. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS, 2021. Str. 15. ISBN 978-961-7058-69-7. https://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2021/06/Zbornik-povzetkov_Religious-Peace-Building-2021_SPLETNA-IZDAJA.pdf. [COBISS.SI-ID 97406467]
38. ŽALEC, Bojan. Buber in Kierkegaard : eksistencialni odnosni personalizem, religija in družba. V: SKRALOVNIK, Samo (ur.), BEDRAČ, Marjetka (ur.). Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga : Mednarodni znanstveni simpozij : 20.-21. april 2021, spletni dogodek : zbornik povzetkov = Jewish-christian sources and dimensions of dialogue : International Scientific Symposium : 20th-21st April 2021, online event : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 95. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Zbornik%20povzetkov_20210410_A5_v1(1).pdf. [COBISS.SI-ID 63683331]
39. ŽALEC, Bojan. Trust, resonance, and (politics) of fear : contexts and factors = Zaupanje, resonanca in politika strahu : konteksti in dejavniki. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 53-54. [COBISS.SI-ID 84804611]
40. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard, Bergson in Patočka o človekovih pravicah : potrebna oseba, preobrazba, skrb za dušo in pojavljanje = Kierkegaard, Bergson, and Patočka on human rights : needy person, transformation, care for soul, and appearing. V: REPAR, Primož (ur.). Državljan kot svetovljan v luči fenomena apokalypsis : mednarodna filozofska delavnica in šesta konferenca Kierkegaard 2018 : 7. mednarodni filozofski simpozij Miklavža Ocepka 2019 : in memoriam dr. Cvetka H. Tóth. Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard, 2020. Str. 157-158. Zbirka Revija v reviji, 16, Posebna izdaja revije Apokalipsa in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana. ISBN 978-961-7054-33-0. [COBISS.SI-ID 73788419]
41. ŽALEC, Bojan. Izazovi moralu i religiji u modernom sekularnom dobu : autentičnost, new age i transhumanizam = Challenges for morality and religion in the modern secular age : authenticity, new age, and transhumanism. V: Međunarodni interdisciplinarni znanstveni simpozij Utjecaj suvremene tehnike na čovjeka i njegovo seberazumijevanje : Fakultet filozofije i religijskih znanosti, Zagreb, 20. studeni 2020 = International symposium The impact of modern technology on the human being and its self-understanding : Faculty of philosopyh and religious studies, Zagreb, 20. November 2021. [Zagreb: s. n.], 2020. Str. 19. [COBISS.SI-ID 48233219]
42. ŽALEC, Bojan. Resilience, theological virtues, and a responsive Church = Rezilienca, teologalne kreposti in odzivna Cerkev. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 53-54. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf, https://www.youtube.com/watch?v=ZMM00a7yCos&list=PLQuSPzP5TzNE3rJr-MMPI_kYQ870Cwq1V&index=29. [COBISS.SI-ID 38968835]
43. ŽALEC, Bojan. A secular age as a source of threat to modern Western moral grammar. V: KONDRLA, Peter (ur.), ĎURKOVÁ, Eva (ur.). Book of abstracts : religiosity, spirituality and alternative religious movements (international scientific conference) = Zborník abstraktov : religiozita, spiritualita a alternativne náboženské hnutia (medzinárodná vedecká konferencia) : 2019 November 27th, Constantine the Philosopher University, Nitra. Nitra: [s. n.], 2019. Str. [22]. [COBISS.SI-ID 8246874]
44. ŽALEC, Bojan. Grammatical account of religion and theology : some reflections on its significance, fruitfulness and implications. V: Comparative philosophy of religion 2 : abstracts of 7th International Conference on Contemporary Philosophy of Religion, [Tehran], January 29-30, 2019. Tehran: Kharazmi University, 2019. Str. 31-32. [COBISS.SI-ID 8094554]
45. ŽALEC, Bojan. Liberal eugenics as a destroyer of morality = Liberalna evgenika kot uničevalka morale. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 55. [COBISS.SI-ID 8232794]
46. ŽALEC, Bojan. Religious exclusivism, dialogue and coexistence. V: ANDREJČ, Gorazd (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). Programme and abstracts = Program in povzetki. International Conference New Philosophical and Theological Foundations for Christian-Muslim Dialogue, Portorož, May 27-29, 2019 = Mednarodna konferenca Novi filozofski in teološki temelji za krščansko-islamski dialog, Portorož, 27.-29. maj, 2019. Koper: Science and Research Centre Koper, Annales ZRS: = Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS, 2019. Str. 49-50. ISBN 978-961-7058-14-7. [COBISS.SI-ID 8141402]
47. ŽALEC, Bojan. Totalitarianism and genocide : a conceptual analysis. V: Scars of history - Goli otok : vestiges of totalitarianism in the contemporary world : 21st to 28th July 2019. [Zagreb]: NGO Magis, 2019. Str. [15], ilustr. [COBISS.SI-ID 8167514]
48. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard and Levinas on suffering. V: Philosophy's religions: challenging continental philosophy of religion : International Conference, 5th - 7th September 2018 = Religija v filozofiji in izzivi sodobnosti : mednarodna konferenca. [Ljubljana: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2018]. Str. 37. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/Konferenca_sept_2018%20(booklet_Ljubljana).pdf. [COBISS.SI-ID 7964506]
49. ŽALEC, Bojan. Joyful anxiety as an implication of Christianity = Radostna tesnoba kot implikacija krščanstva. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2018. Str. 37-38. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Celje%202018.pdf. [COBISS.SI-ID 7988570]
50. ŽALEC, Bojan. Existential violence. V: ŠKOF, Lenart (ur.). Programme and abstracts. Koper: Science and Research Centre, Publishing House Annales, 2018. Str. 33. ISBN 978-961-7058-03-1. [COBISS.SI-ID 7983706]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

51. ŽALEC, Bojan. Filozofski pristop Alme Sodnik, s posebnim ozirom na estetiko : kritični prikaz. V: MARKIČ, Olga (ur.). Alma Sodnik in njeno filozofsko delo. Ljubljana: Slovenska matica: Založba Univerze, 2022. Str. 111-129. Odstiranja, 6. ISBN 978-961-213-389-4. ISSN 2784-4625. [COBISS.SI-ID 137401091]
52. ŽALEC, Bojan. Resilience : a conceptual analysis with special regard to theological virtues. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethics of resilience : vulnerability and survival in times of pandemics and global uncertainty. Berlin: Lit, cop. 2022. Str. 25-31, 241-242. Theology East - West, vol. 29. ISBN 978-3-643-91211-4, ISBN 978-3-643-96211-9. [COBISS.SI-ID 119920131]
53. ŽALEC, Bojan. Islamofobija : elementi, izvor, funkcija in načini premagovanja. V: MITHANS, Gašper (ur.), FURLAN-ŠTANTE, Nadja (ur.). Izzivi medreligijskih in medkulturnih stikov in možnosti vzpostavitve dialoga. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS, 2022. Str. 85-101. ISBN 978-961-7058-74-1. [COBISS.SI-ID 113665027]
financer: ARRS, Raziskovalni programi, P6-0269, SI, Religija, etika, edukacija in izzivi sodobne družbe; ARRS, Raziskovalni projekti, J6-9393, SI, Medreligijski dialog - temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize; ARRS, Raziskovalni projekti, J5-1790, SI, Holistični pristop k spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu - reforma slovenske in mednarodne pravne ureditve
54. ŽALEC, Bojan. Resonance as a foundation of resilience and as a basic human right in the context of business ethics = Rezonance jako základ odolnosti a jako základní lidské právo v kontextu podnikateské etiky. V: KRÁLIK, Roman (ur.), MATURKANIČ, Patrik (ur.). Aktuálni otázky : filozoficko-sociálního výzkumu. Terezín: Vysoká škola aplikované psychologie, 2021. Str. 108-119. ISBN 978-80-87871-16-4. [COBISS.SI-ID 95858179]
55. ŽALEC, Bojan. Pomen sramu za človečnost in skupnost : slovnični pristop. V: FURLAN-ŠTANTE, Nadja (ur.), BJELICA, Maja (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). Pravičnost, sram, nasilje in feminino : filozofski in večdisciplinarni vpogledi. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS, 2021. Str. 97-120, 234, 244. ISBN 978-961-7058-53-6. [COBISS.SI-ID 95298819]
financer: ARRS, Programi, P6-0269, SI, Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje; ARRS, Raziskovalni projekti, J6-8265, SI, Oživljanje kozmične pravičnosti: poetika feminilnega; ARRS, Raziskovalni projekti, J6-9393, SI, Medreligijski dialog - temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize
56. ŽALEC, Bojan. Liberal eugenics as a destroyer of moral agents : Habermas' critique. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Transhumanism as a challenge for ethics and religion. Wien; Zürich: Lit, cop. 2021. Str. 53-59, 215. Theology East-West, vol. 27. ISBN 978-3-643-91297-8, ISBN 978-3-643-96297-3. [COBISS.SI-ID 75672067]
57. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard on joyful anxiety and suffering. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethical implications of one God : the significance of monotheism. Wien; Zürich: Lit, cop. 2020. Str. 41-52, 184-185. Theology East-West, vol. 26. ISBN 978-3-643-91126-1, ISBN 978-3-643-96126-6. [COBISS.SI-ID 21762819]
58. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard and becoming an image of God. V: GODAWA, Marcin (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Image and man - correlations. Krakow: Pontifical University of John Paul II, 2020. Str. 11-20, 119. ISBN 978-83-7438-679-1, ISBN 978-83-7438-680-7. [COBISS.SI-ID 47005187]
59. ŽALEC, Bojan. Islamophobia as a false image of Islam and a negative factor of intercultural dialogue. V: GODAWA, Marcin (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Image and man - correlations. Krakow: Pontifical University of John Paul II, 2020. Str. 103-117, 124-125. ISBN 978-83-7438-679-1, ISBN 978-83-7438-680-7. [COBISS.SI-ID 47031299]
60. ŽALEC, Bojan. Nadškof Alojzij Šuštar s filozofskega vidika : eksistencialna etika osebne odločitve. V: JAMNIK, Anton (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Nadškof Alojzij Šuštar : 100-letnica rojstva. Ljubljana: Družina, 2020. Str. 119-142, ilustr. ISBN 978-961-04-0698-3. [COBISS.SI-ID 37876739]
61. ŽALEC, Bojan. Wittgenstein o veri : gotovost, terapija in teologija kot slovnica. V: MARKIČ, Olga (ur.), et al. Filozofska pot Andreja Uleta. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 203-211. ISBN 978-961-06-0182-1. [COBISS.SI-ID 69571938]
62. ŽALEC, Bojan. Charles Taylor on religion in a modern cultural frame : secularity and authenticity. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion as a factor of intercultural dialogue. Wien; Zürich: Lit, cop. 2019. Str. 39-48, ilustr. Theology East-West, vol. 22. ISBN 978-3-643-91014-1. [COBISS.SI-ID 8154714]
63. ŽALEC, Bojan. Kierkegaardova duhovna edukacija i okrepljenje. V: DODLEK, Ivan (ur.). Religija između hermenevtike i fenomenologije : zbornik u čast prof. dr. sc. Josipu Osliću povodom 65. godine života. Zagreb: Katolički bogoslovni fakultet: Kršćanska sadašnjost, 2018. Str. 187-201. Biblioteka Zbornici radova, knj. 6. ISBN 978-953-6420-12-4, ISBN 978-953-11-1195-9. [COBISS.SI-ID 8071258]
64. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard, love, and sacrifice. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges. Wien; Zürich: Lit, 2018. Str. 69-76. Theology East-West, vol. 21. ISBN 978-3-643-90917-6. [COBISS.SI-ID 7867482]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

65. ŽALEC, Bojan. Digitalizacija in umetna inteligenca : izzivi za filozofijo, teologijo in cerkev. V: POULIQUEN, Tanguy Marie. Čar novih tehnologij in transhumanizem : 115 vprašanj. Ljubljana: Družina, 2022. Str. 9-18. ISBN 978-961-04-0845-1. [COBISS.SI-ID 109252611]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

66. ŽALEC, Bojan, LENGHART, Patrik, WEBB, Carson. Kierkegaard and classical Greek thought, Acta Kierkegaardiana vol. 7, Toronto - Nitra:Trinity College, University of Toronto 2017, 227 pages, ISBN: 978-0-9878186-5-6. Konštantínove listy. 2019, vol. 12, issue 1, str. 173-175. ISSN 2453-7675. http://www.constantinesletters.ukf.sk/images/issues/2019_v12_iss1/CL_v12_iss1.pdf. [COBISS.SI-ID 8149594], [SNIP, WoS]
67. ŽALEC, Bojan. Leksikon filozofije. Pravna praksa : PP. 18. apr. 2019, leto 38, št. 16, str. 32-33, ilustr. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 16707153]
68. ŽALEC, Bojan. Moralna bolezen liberalizma : Anton Jamnik, Svet osamljenih tujcev, komunitarna in postmoderna kritika liberalizma. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. feb. 2019, št. 106, str. 12, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 8073818]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

69. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Resonanca in odtujenost : kriza odnosov v sodobnem svetu = Resonance and alienation : crisis of relationships in the modern world. Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2022, letn. 82, št. 3, str. 519-520. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/03/Petkovsek.pdf. [COBISS.SI-ID 134533635], [SNIP]
70. ŽALEC, Bojan. Slovenska duhovna zgodovina, kulturni boj in religija : sodobne interpretacije = Slovenian spiritual history, cultural struggle and religion : contemporary interpretations. Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2022, letn. 82, št. 4, str. 953-954. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/04/Zalec.pdf. [COBISS.SI-ID 137060867], [SNIP]
71. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethics of resilience : vulnerability and survival in times of pandemics and global uncertainty. Berlin: Lit, cop. 2022. Str. 11-13. Theology East - West, vol. 29. ISBN 978-3-643-91211-4, ISBN 978-3-643-96211-9. [COBISS.SI-ID 119956995]
72. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction = Uvod. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 12-13. [COBISS.SI-ID 130096899]
73. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Upanje in zaupanje v času globalnega obupa in nezaupanja = Hope and trust in times of global despair and mistrust. Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2021, letn. 81, št. 4, str. 781-782. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/04/Uvodnik.pdf. [COBISS.SI-ID 91483395], [SNIP]
financer: ARRS, Programi, P6-0269, SI, Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje
74. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction = Uvod. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 12-13. [COBISS.SI-ID 84694787]
75. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Transhumanism as a challenge for ethics and religion. Wien; Zürich: Lit, cop. 2021. Str. 11-14. Theology East-West, vol. 27. ISBN 978-3-643-91297-8, ISBN 978-3-643-96297-3. [COBISS.SI-ID 75653891]
financer: ARRS, Programi, P2-0269, SI, Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje
76. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Etika rezilentnosti[!] = Ethics of resilience. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 2, str. 251-252. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 46258179], [SNIP]
77. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethical implications of one God : the significance of monotheism. Wien; Zürich: Lit, cop. 2020. Str. 9-10. Theology East-West, vol. 26. ISBN 978-3-643-91126-1, ISBN 978-3-643-96126-6. [COBISS.SI-ID 21782531]
financer: ARRS, Programi, P2-0269, SI, Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje
78. GODAWA, Marcin, ŽALEC, Bojan. Introduction. V: GODAWA, Marcin (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Image and man - correlations. Krakow: Pontifical University of John Paul II, 2020. Str. 7-9. ISBN 978-83-7438-679-1, ISBN 978-83-7438-680-7. [COBISS.SI-ID 48899075]
79. JAMNIK, Anton, ŽALEC, Bojan. Uvod. V: JAMNIK, Anton (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Nadškof Alojzij Šuštar : 100-letnica rojstva. Ljubljana: Družina, 2020. Str. 11-14. ISBN 978-961-04-0698-3. [COBISS.SI-ID 37868547]
80. ŽALEC, Bojan. Uvod. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 3, str. 587-588. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 8313434], [SNIP]
81. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion as a factor of intercultural dialogue. Wien; Zürich: Lit, cop. 2019. Str. 9-11. Theology East-West, vol. 22. ISBN 978-3-643-91014-1. [COBISS.SI-ID 8154202]
82. ŽALEC, Bojan. Nov filozofski mejnik. V: STRES, Anton. Leksikon filozofije. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018. Str. xxiii-xxiv. ISBN 978-961-278-405-8. [COBISS.SI-ID 8102234]
83. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction = Uvod. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2018. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Celje%202018.pdf. [COBISS.SI-ID 7998042]
84. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges. Wien; Zürich: Lit, 2018. Str. 11-16. Theology East-West, vol. 21. ISBN 978-3-643-90917-6. [COBISS.SI-ID 7866970]
85. ŽALEC, Bojan. Beganja človeka tekoče moderne : spremna beseda. V: BAUMAN, Zygmunt, LEONCINI, Thomas. Tekoča generacija : spremembe v tretjem tisočletju. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2018. Str. 71-89. ISBN 978-961-04-0528-3. [COBISS.SI-ID 8103002]

1.22 Intervju

86. ŽALEC, Bojan (intervjuvanec). Ohranite zdrav razum! : dr. Bojan Žalec o pomanjkanju resonance kot temeljnem problemu sodobne družbe. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. nov. 2021, št. 139, str. 4-5, portret. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 83759619]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

87. ŽALEC, Bojan. Pošteno sodelovanje, racionalnost in religija : solidarni personalizem kot družbena filozofija. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2022. 238 str. ISBN 978-961-04-0897-0. [COBISS.SI-ID 98432003]
88. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard o ljubezni in preizkušnjah : krščanska antropologija tesnobe, nasilja in trpljenja. Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard, 2020. 263 str., ilustr. Posebne izdaje, 66. ISBN 978-961-7054-31-6. [COBISS.SI-ID 43115011]
89. ŽALEC, Bojan. Čovjek, moral i umjetnost : uvod u filozofsku antropologiju i etiku. Zagreb: Lara, 2019. 327 str. ISBN 978-953-8258-60-2. [COBISS.SI-ID 8250458]

2.02 Strokovna monografija

90. LETNAR ČERNIČ, Jernej (avtor, urednik), JUSTINEK, Gorazd, ROZMAN, Til, STROJIN ŠTAMPAR, Anja, SVETLIČ, Rok, ŽALEC, Bojan, VATOVEC, Katarina, AVBELJ, Matej. Slovenski državni holding, d. d., in spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu. Kranj: Nova Univerza, Fakulteta za državne in evropske študije, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (37 str.)). ISBN 978-961-6901-15-4. https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2020/04/Slov.drzav_.holding-JLC.pdf. [COBISS.SI-ID 13089795]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

91. VUKOVIČ, Katarina (avtor, oseba, ki intervjuva), BAHOVEC, Igor (diskutant), NOVAK, Leon (diskutant), GODINA, Zmago (diskutant), ŽALEC, Bojan (diskutant), JEREBIC, Drago (diskutant). "Dovolj vere imamo, da sovražimo, ne pa dovolj, da bi drug drugega ljubili." Jonathan Swift. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Sveto in svet. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174606113. [COBISS.SI-ID 8104026]
92. VUKOVIČ, Katarina (avtor, oseba, ki intervjuva), MUSTAFIĆ, Nevres (diskutant), PETKOVŠEK, Robert (diskutant), ŽALEC, Bojan (diskutant), FURLAN-ŠTANTE, Nadja (diskutant). Etika enega Boga. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Sveto in svet. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174590831. [COBISS.SI-ID 8067418]
93. KOCJANČIČ, Romana (oseba, ki intervjuva, voditelj oddaje), ŽALEC, Bojan (diskutant). Etične implikacije enega Boga. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. Obzorja duha. https://4d.rtvslo.si/arhiv/obzorja-duha/174571791. [COBISS.SI-ID 8004186]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

94. ŽALEC, Bojan. Ethical challenges in the technological age : authenticity, New Age and transhumanism : Matej Bel conference on science, theology and humane philosophy, Slovakia, Banská Bystrica, 10. 6. 2022. Banská Bystrica: Pedagogická Fakulta Univerzity Mateja Bela, Katedra Teológie a katechetiky; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2022. https://www.youtube.com/watch?v=5b5_9O-MR5s. [COBISS.SI-ID 115201027]
95. ŽALEC, Bojan. Predavanje dr. Bojana Žalca : uvodni dogodek: Kdo sem, kdo smo? : Socialni teden 2019, Galerija Družina, Krekov trg 1, Ljubljana, 25. september 2019. [Ljubljana]: Socialna akademija; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2019. https://www.youtube.com/watch?v=cgM_A04lcG4. [COBISS.SI-ID 8204378]
96. ŽALEC, Bojan. Solidarnost v evropskem prostorum [!]. [Ljubljana]: Socialna akademija; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2019. https://www.youtube.com/watch?v=4r6i8s0E-PE. [COBISS.SI-ID 8141658]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

97. ŽALEC, Bojan. Slovenska duhovna zgodovina : prispevek v oddaji Obzorja duha, TV Slovenija 1, 11. dec. 2022. https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174920894?s=tv. [COBISS.SI-ID 133521923]
98. ŽALEC, Bojan (intervjuvanec), GORJUP, Tone (oseba, ki intervjuva). Konferenca Etične implikacije enega Boga : pogovor v oddaji Mozaik dneva, Radio Ognjišče, 17. okt. 2018. [COBISS.SI-ID 7992666]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

99. ŽALEC, Bojan. Ethical challenges in the technological age : authenticity, New Age and transhumanism : [lecture at the International Colloquium The Future of Imago Dei Theologies in the Context, Bratislava, June 9, 2022]. [COBISS.SI-ID 113493251]
100. ŽALEC, Bojan. Ethical challenges in the technological age : authenticity, New Age and transhumanism : [predavanje na konferencii Mateja Bela o vede, teológii a humánnej filozofii, Banská Bystrica, 10. jun. 2022]. [COBISS.SI-ID 113881347]
101. ŽALEC, Bojan. Liberal eugenics as a form of transhumanism : Habermas critique : lecture at international conference The challenge of transhumanism to antropology and its implications for our of human dignity and rights: global perspectives, University of Prešov in Prešov, 14.9.2022. [COBISS.SI-ID 130016003]
102. ŽALEC, Bojan. Pomen knjižnic v sodobni (digitalni) dobi in prihodnosti : predavanje na Kongresu ZBDS 2022 "Proaktivno delovanje knjižnic", online, 21. - 23. 9. 2022. [COBISS.SI-ID 124800771]
103. ŽALEC, Bojan. Realizem in svoboda : resonanca s stvarnostjo in rezilienca človečnosti : predavanje na simpoziju treh Slovenij o totalitarizmih: komunizem, fašizem in nacizem v misli Milana Komarja, posvet ob 100-letnici rojstva, 21. avgust 2021, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 90086403]
104. ŽALEC, Bojan. Resonance and leisure : lecture at international scientific conference Colloquia Gedanensia 13, Gdańsk, November 19-20, 2021. [COBISS.SI-ID 86830339]
105. ŽALEC, Bojan. Vidiki nekonsistentnosti in nekompetentnosti v procesu evalvacije : predavanje na srečanju Ocenjevanje raziskovalnih projektov s strani ARRS, Ljubljana, 3. jul. 2020. [COBISS.SI-ID 23379971]
106. ŽALEC, Bojan. Alma Sodnik in estetika : predavanje na simpoziju Alma Sodnik in slovenska filozofija, Ljubljana, 10. sep. 2019. [COBISS.SI-ID 8244570]
107. ŽALEC, Bojan. Nasilje in ekonomija : prispevek na 7. mednarodnem filozofskem Simpoziju Mikavža Ocepka, Ljubljana, 17. maj 2019. [COBISS.SI-ID 8140890]
108. ŽALEC, Bojan. The political significance of authenticity: a grammatical approach : a lecture at 5. Religionspolitologisches Forum / Forum of political studies of religion, Saint Joseph Home, Celje, 31. mai 2019. [COBISS.SI-ID 8141146]
109. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard, Bergson in Patočka o človekovih pravicah : prispevek na mednarodni filozofski delavnici in 6. konferenci Søren Kierkegaard 2018, Ljubljana, Cankarjev dom, 2. junij 2018. [COBISS.SI-ID 8145242]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

110. ŽALEC, Bojan. Ethical aspects of transhumanism and abortion : the nature of human, person, common good, and democracy : lecture at International Scientific Conference Ethical challenges of artificial intelligence and new technologies, October 25th, 2022 Faculty of Theology, University of Ljubljana. [COBISS.SI-ID 127700739]

3.25 Druga izvedena dela

111. ŽALEC, Bojan (diskutant), MAVER, Aleš (diskutant), MALMENVALL, Simon (diskutant), BILOBRK, Petar (diskutant). Slovenska duhovna zgodovina, kulturni boj in religija : sodobne interpretacije : pogovor, Ljubljana, 29. nov. 2022. [COBISS.SI-ID 133518851]
112. ŽALEC, Bojan. Verski ekskluzivizem in odprtost za druge religije : peto predavanje v ciklu predavanj Medreligijski dialog skozi prizmo sodobnih migracij, Ljubljana, 14. okt. 2019 - 3. mar. 2020. [COBISS.SI-ID 8333914]
113. ŽALEC, Bojan, STRES, Anton. Anton Stres, Leksikon filozofije : predstavitev in pogovor na Katoliškem inštitutu, Ljubljana, 28. nov. 2018. [COBISS.SI-ID 8014938]
114. STRES, Anton (diskutant), ŽALEC, Bojan (diskutant), KOS, Janko (diskutant), REZAR, Cvetka (diskutant). Anton Stres, Leksikon filozofije : predstavitev na Knjižnem, Ljubljana, 21. nov. 2018. [COBISS.SI-ID 8015450]
115. ŽALEC, Bojan. Opredelitev in uresničevanje medkulturnih kompetenc v OŠO : predavanje na seminarju Usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev za delo s priseljenci v programu Osnovna šola za odrasle, Andragoški center Slovenije, Ljubljana, 30. nov. 2018. [COBISS.SI-ID 8146266]
116. ŽALEC, Bojan, AHAČIČ, David. Thomas Leoncini, Zygmunt Bauman, Tekoča generacija : razprava na Knjižnem sejmu, Ljubljana, 24. nov. 2018. https://www.youtube.com/watch?v=tIMhTP_CRQs, https://www.youtube.com/watch?v=J2FHFwOUPts, https://www.youtube.com/watch?v=SHVYaHbGinI. [COBISS.SI-ID 8015194]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

117. Analiza : časopis za kritično misel. ŽALEC, Bojan (član uredniškega sveta 1997-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti, 1997-. ISSN 1408-2969. https://daf.splet.arnes.si/spletni-dostop/. [COBISS.SI-ID 67716608]
118. Anthropological notebooks. ŽALEC, Bojan (član uredniškega odbora 2000-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo antropologov Slovenije: = Slovene Anthropological Society, 1995-. ISSN 1408-032X. http://www.drustvo-antropologov.si/anthropological_notebooks1.html, https://search.ebscohost.com/direct.asp?db=a9h&jid=%22DR7%22&scope=site. [COBISS.SI-ID 62755072]
119. Anthropos : časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved. ŽALEC, Bojan (član uredniškega sveta 2002-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije: Slovensko filozofsko društvo, 1969-. ISSN 0587-5161. http://www.anthropos.si/si/kdo.html, https://www.dlib.si/results/?euapi=1&query='keywords%3danthropos'&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 736516]
120. Aut. ŽALEC, Bojan (član uredniškega odbora 2000-). Ljubljana: Društvo Apokalipsa, 1997-. ISSN 1408-1997. [COBISS.SI-ID 65707776]
121. Philosophy in dialogue. ŽALEC, Bojan (član uredniškega odbora 2014-). Zürich; Berlin: Lit, 2014-. [COBISS.SI-ID 6568794]
122. PETKOVŠEK, Robert (urednik), ŽALEC, Bojan (urednik). Ethics of resilience : vulnerability and survival in times of pandemics and global uncertainty. Berlin: Lit, cop. 2022. 256 str. Theology East - West, vol. 29. ISBN 978-3-643-91211-4, ISBN 978-3-643-96211-9. [COBISS.SI-ID 118762755]
financer: ARRS, Programi, P6-0269, si, Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje
123. ŽALEC, Bojan (urednik), ŠTIVIĆ, Stjepan (urednik, prevajalec). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. 48 str. [COBISS.SI-ID 130021635]
124. ŽALEC, Bojan (urednik), ŠTIVIĆ, Stjepan (urednik, prevajalec). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (57 str.)). https://www.teof.uni-lj.si/upanje-in-zaupanje-v-casu-globalnega-obupa-in-nezaupanja. [COBISS.SI-ID 85006595]
125. ŽALEC, Bojan (urednik), ŠTIVIĆ, Stjepan (urednik, prevajalec). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. 54 str. [COBISS.SI-ID 84638211]
126. PETKOVŠEK, Robert (urednik), ŽALEC, Bojan (urednik). Transhumanism as a challenge for ethics and religion. Wien; Zürich: Lit, cop. 2021. 232 str. Theology East-West, vol. 27. ISBN 978-3-643-91297-8, ISBN 978-3-643-96297-3. [COBISS.SI-ID 75645443]
127. PETKOVŠEK, Robert (urednik), ŽALEC, Bojan (urednik). Ethical implications of one God : the significance of monotheism. Wien; Zürich: Lit, cop. 2020. 199 str. Theology East-West, vol. 26. ISBN 978-3-643-91126-1, ISBN 978-3-643-96126-6. [COBISS.SI-ID 21617411]
128. GODAWA, Marcin (urednik), ŽALEC, Bojan (urednik). Image and man - correlations. Krakow: Pontifical University of John Paul II, 2020. 125 str., ilustr. ISBN 978-83-7438-679-1, ISBN 978-83-7438-680-7. [COBISS.SI-ID 47002883]
129. JAMNIK, Anton (urednik), ŽALEC, Bojan (urednik, avtor dodatnega besedila). Nadškof Alojzij Šuštar : 100-letnica rojstva. Ljubljana: Družina, 2020. 397 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0698-3. [COBISS.SI-ID 32310275]
130. ŽALEC, Bojan (urednik), ŠTIVIĆ, Stjepan (urednik, prevajalec). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. 57 str. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 37484547]
131. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. ŽALEC, Bojan (gostujoči urednik 2019). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 1920-. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=60, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ZCWKSFUC. [COBISS.SI-ID 8745472]
132. ŽALEC, Bojan (urednik), ŠTIVIĆ, Stjepan (urednik). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 55 str. [COBISS.SI-ID 11029507]
133. PETKOVŠEK, Robert (urednik), ŽALEC, Bojan (urednik). Religion as a factor of intercultural dialogue. Wien; Zürich: Lit, cop. 2019. 209 str., ilustr. Theology East-West, vol. 22. ISBN 978-3-643-91014-1. [COBISS.SI-ID 8153690]
134. ŽALEC, Bojan (urednik), LAMPRET, Urška (urednik). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2018. 38 str. [COBISS.SI-ID 7984986]
135. PETKOVŠEK, Robert (urednik), ŽALEC, Bojan (urednik). Sacrifice : from origins of culture to contemporary life challenges. Wien; Zürich: Lit, 2018. 307 str., tabele. Theology East-West, vol. 21. ISBN 978-3-643-90917-6. [COBISS.SI-ID 7866714]

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

136. PENGOV, Jaka. Narava človeka v pravu : Narava človeka v pravu - pomen filozofske antropologije za preučevanje prava : (doktorska disertacija). Ljubljana: [J. Pengov], 2018. 341 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=105474. [COBISS.SI-ID 16470097]

Avtor dodatnega besedila

137. POULIQUEN, Tanguy Marie. Čar novih tehnologij in transhumanizem : 115 vprašanj. Elektronska izd. Ljubljana: Družina, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB). ISBN 978-961-04-0918-2. https://www.biblos.si/isbn/9789610409182, https://www.druzina.si/knjiga/car-novih-tehnologij-in-transhumanizem. [COBISS.SI-ID 110339075]
138. POULIQUEN, Tanguy Marie. Čar novih tehnologij in transhumanizem : 115 vprašanj. Ljubljana: Družina, 2022. 234 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0845-1. [COBISS.SI-ID 77551619]
139. JAMNIK, Anton (urednik), ŽALEC, Bojan (urednik, avtor dodatnega besedila). Nadškof Alojzij Šuštar : 100-letnica rojstva. Ljubljana: Družina, 2020. 397 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0698-3. [COBISS.SI-ID 32310275]
140. CINDRIČ, Alojz. Od imatrikulacije do promocije : doktorandi profesorja Franceta Vebra na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v luči arhivskega gradiva 1919-1945. 1. e-izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (310 str.)), ilustr. Zbirka Historia facultatis. ISBN 978-961-06-0322-1. https://doi.org/10.4312/9789610603221. [COBISS.SI-ID 304955392]

Recenzent

141. JAMNIK, Anton. Liberalizem, komunitarizem in vprašanje etike. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (289 str.)). Priročniki Teološke fakultete, e5. ISBN 978-961-7167-04-7. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Prirocniki/PrTeof_e5_Liberalizem.pdf. [COBISS.SI-ID 113048579]
142. KLUN, Branko (urednik), TREBEŽNIK, Luka (urednik, prevajalec). Vračanje religije v postmodernem kontekstu. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 137 str. Znanstvena knjižnica, 68. ISBN 978-961-6844-73-4. [COBISS.SI-ID 299145472]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).
Zadnja posodobitev podatkov: 29. 01. 2023

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

ARRS projekt J6-5565 Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga (vodja)

ARRS projekt J5-3322 Sodobni pristopi k motivaciji in tekmovalnosti v modelih samopodobe: medkulturna študija

ARRS program P6-0269 Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje