Jan Dominik Bogataj se je rodil leta 1994. Leta 2013 je vstopil v Red manjših bratov in začel s študijem klasične filologije na Filozofski fakulteti UL in teologije na Teološki fakulteti UL. Leta 2018 je prejel diplomo iz bibličnih študij na Studium Biblicum Franciscanum v Jeruzalemu (Izrael). Leat 2019 je magistriral na Teološki fakulteti UL z delom, naslovljenim "Transformativna vizija metamorfoze v zgodnjekrščanski literaturi", za katerega je kot prvi študent Teološke fakultete v zgodovini Univerze prejel Prešernovo nagrado, ki je najvišja nagrada za študente UL. Leta 2021 je v Rimu dosegel licenciat iz patristične teologije in znanosti na Institutum Patristicum Augustinianum (Pontificia Universitas Lateranensis) s tezo: "Andreas Cretensis, Homilia De crucifixione (CPG 8204 / BHG 451n): Editio princeps (Oxon. Bodl. Laud. gr. 81, fol. 9r-18v), commentarius ac quaestio auctoritatis". Na isti ustanovi sedaj končuje tudi doktorsko dizertacijo, za katero pripravlja kritično izdajo vseh grških govorov o Svetem Križu (nekaterih še neobjavljenih), ki so v rokopisni tradiciji pripisani Andreju Kretskemu.

Od leta 2020 naprej sodeluje kot strokovni sodelavec v raziskovalnem programu "Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti (P6-0262)", ki se v obdobju 2022-2027 imenuje "Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga". Leta 2022 je bil izvoljen za asistenta raziskovalca pri Inštitutu za patristične študije Victorinianum na Teološki fakulteti UL.

Od leta 2010 je Bogataj objavil okrog 200 znanstvenih, strokovnih in poljudnih del s področja carkvenih očetov oz. patristike (zgodnjega krščanstva), patristične teologije in eksegeze, cerkvene zgodovine, klasične filogogije, latinske srednjeveške misli, bizantinistike, ekumenizma, odnosa do pravoslavja ... Leta 2020 je izšla njegova prva znanstvena monografija Preobraženi: zgodnjekrščanska teologija Kristusovega spremenjenja na gori (KUD Logos; TEOF UL), v kateri obravnava latinsko, grško in sirsko teološko tradicijo prvega stoletja v odnosu do skrivnosti Gospodovega spremenjenja. Istega leta je izšel še njegov prevod - z obsežno spremno študijo -  Egerijinega Potopisa: Itinerarium: romanje, bogoslužje in Sveta dežela v pozni antiki (Celjska Mohorjeva družba; TEOF UL) in prevod Bonaventurovega dela Drevo življenja (Založba Brat Frančišek) Leta 2021 je prevedel in uredil še dve znanstvenokritični izdaji: Bonaventurov Brevilokvij ali Teologija na kratko (TEOF UL; Založba Brat Frančišek) in Fortunacijan Oglejski, Razlage evangelijev (Celjska Mohorjeva družba, TEOF UL). Leta 2022 je uredil znanstvenokritično izdajo Latinski očetje o molitvi (Celjska mohorjeva družba), kjer je v antologijo zbral najlepša zgodnjekrščanska latinska besedila o molitvi. Istega leta je iz cerkvenoslovanskega jezika prevedel Božjo liturgijo, tj. liturgijo Janeza Zlatousta in Bazilija Velikega z dodatnimi troparji in kondaki.

Bogataj je leta 2019 kot glavni tajnik sodeloval pri pripravi odmevnega mednarodnega simpozija Hieronymus noster, ki je bil do sedaj največji kongres hieronimijanskih študij na svetu (več kot 110 sodelujočih), potem pa bdel nad izdajo več kot 60-ih prispevkov; kot sourednik je sodeloval tudi pri pripravi konferencijskega zbornika, ki bo izšel pri založbi Brepols v zbirki Instrumenta patristica et mediaevalia. Leta 2021 je organiziral mednarodno konferenco ob 800-letnici rojstva Bonaventura, že naslednje leto pa je kot sourednik sodeloval pri izdaji zbornika Ut bon(aventurian)i fiamus: Studies in St. Bonaventure on the occasion of the 800th anniversary of his birth, ki je kot prva knjiga s strani Teološke fakultete izšla pri Založbi UL v sodelovanjem s prestižnim rimskim inštitutom Quaracchi. Januarja 2021 je pod okriljem mednarodnega združenja IAPS organiziral dobro obiskano prvo srečanje vseh, ki se v Sloveniji ukvarjajo s proučevanjem krščanske antike (Slovensko patristično popoldne).

Poleg udeležb na različnih domačih znanstvenih srečanjih je Bogataj sodeloval še na konferencah v Zagredu, Pragi, Oxfordu, Rimu, Benetkah, Madridu, Efezu, Tbilisiju, New Yorku. Leat 2022 je kot vabljeni raziskovalec gostoval na lyonskem inštitutu Sources chrétiennes.

Je član dveh največjih mednarodnih patroloških združenj, North American Patristic Society (NAPS) in International Association of Patristic Studies (AIEP / IAPS). Od leta 2017 sodeluje v uredništvu revije Tretji dan, od leta 2021 pa v ožjem uredništvu založbe KUD Logos. Je tudi član Komisije za ekumenizem in medreligijski dialog pri SŠK.

Poleg aktivnega znanja slovenščine, angleščine, italijanščine, nemščine, francoščine, srbščine oz. hrvaščine in pasivnega znanja španščine, premore znanje latinščine, stare grščine, sirščine, cerkvenoslovanščine in deloma hebrejščine.

 

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BOGATAJ, Jan Dominik. Caro salutis est cardo : Tertulijanova antropologija v razmerju med telesom, odrešenjem in zdravjem = Caro salutis est cardo : Tertullian’s anthropology in the relationship between body, redemption, and health. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 2, str. 353-364. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/02/Bogataj.pdf, DOI: 10.34291/BV2022/02/Bogataj. [COBISS.SI-ID 125588739], [SNIP, WoS]
2. BOGATAJ, Jan Dominik. Inspired by Cicero : Ambrosian contribution to the formation of a clerical ethos in the De officiis = Navdihnjeno po Ciceronu : Ambrozijev prispevek k oblikovanju kleriškega etosa v De officiis. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 4, str. 877-889. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/04/Bogataj.pdf, DOI: 10.34291/BV2022/04/Bogataj. [COBISS.SI-ID 135690755], [SNIP]
financer: ARRS, P6-0262, Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga
3. BOGATAJ, Jan Dominik. Colat alius Deum, alius Iovem : Tertulijan, verska svoboda (libertas religionis) in verski pluralizem = Colat alius Deum, alius Iovem : Tertullian, freedom of religion (libertas religionis) and religious pluralism. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 77, št. 2, str. 73-87. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/77/02/Bogataj.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/77/02/Bogataj. [COBISS.SI-ID 135363331], [SNIP, Scopus]
financer: ARRS, Programi, P6-0262, SI, Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga
4. BOGATAJ, Jan Dominik. Cerkev kot karavana : sinod-i-alna ekleziologija Ireneja Lyonskega. Tretji dan. 2022, [letn.] 49, [št.] 1, str. 50-61. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 137758723]
5. BOGATAJ, Jan Dominik. Trinitarian doctrine in Fortunatian of Aquileia's Commentarii in evangelia. Augustinianum. 2021, vol. 61, issue 1, str. 25-51. ISSN 0004-8011. https://www.pdcnet.org/agstm/content/agstm_2021_0061_0001_0025_0051, DOI: 10.5840/agstm20216112. [COBISS.SI-ID 80094211]
6. BOGATAJ, Jan Dominik. Jerome’s interpretation of the transfiguration in the light of some recent patristic discoveries (Origen, Fortunatian, Chromace) = Hieronimova razlaga Kristusovega spremenjenja v luči nekaterih nedavnih patrističnih odkritij (Origen, Fortunacijan, Kromacij). Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 2, str. 309-323. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/02/Bogataj.pdf, DOI: 10.34291/BV2021/02/Bogataj. [COBISS.SI-ID 86868739], [SNIP, WoS, Scopus]
7. BOGATAJ, Jan Dominik. Transformativna hermenevtika : spremenjenje v patristični perspektivi. Res novae : revija za celovito znanost. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 6, št. 2, str. 77-105. ISSN 2464-0344. [COBISS.SI-ID 70761731]
8. BOGATAJ, Jan Dominik. Conversion as transformation of the heart : Guardini's existential interpretation of Augustine's Conffesions. Review of Ecumenical Studies. 2021, vol. 13, issue 1, str. 58-74. ISSN 2359-8093. [COBISS.SI-ID 71507971]
9. BOGATAJ, Jan Dominik. Kristologija Fortunacijana Oglejskega : arijanska herezija ali nicejska ortodoksija? = Fortunatian of Aquileia's Christology : arian heresy or Nicene Orthodoxy?. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 4, str. 715-731. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-4, DOI: 10.34291/BV2020/04/Bogataj. [COBISS.SI-ID 44582147], [SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00, Scopus do 1. 1. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
10. BOGATAJ, Jan Dominik, ŠPELIČ, Miran. Krščanska in judovska skupnost v Ogleju skozi dela Fortunacijana in Kromacija = Christian and Jewish communities of Aquileia through the works of Fortunatian and Chromace. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 2, str. 141-165. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/02/BogatajSpelic.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/75/02/Bogataj. [COBISS.SI-ID 44112131], [SNIP, Scopus do 29. 12. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,50]
financer: ARRS, Programi, P6-0262, SI, Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti
11. BOGATAJ, Jan Dominik. Byzantine theology and Islam : Paul of Antioch's irenic approach = Bizantinska teologija in islam : irenični pristop Pavla iz Antiohije. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 74, št. 2, str. 195-210. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/02/Bogataj.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/74/02/Bogataj. [COBISS.SI-ID 11042563], [SNIP, Scopus do 18. 1. 2023: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
12. BOGATAJ, Jan Dominik. Metamorphosis med Ovidijem, theosis Andreja Kretskega in bizantinskim humanizmom Leona VI. Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 21, št. 1, str. 45-59. ISSN 1580-0261. https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/8765, DOI: 10.4312/keria.21.1.45-59. [COBISS.SI-ID 8216666]
13. BOGATAJ, Jan Dominik. Parenetična retorika v govorih In Matthaeum Janeza Krizostoma : diatriba, lalija, protreptik. Primerjalna književnost. [Tiskana izd.]. nov. 2019, letn. 42, št. 3, str. 169-184. ISSN 0351-1189. DOI: 10.3986/pkn.v42.i3.11. [COBISS.SI-ID 70690658], [SNIP, WoS, Scopus do 21. 3. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
14. BOGATAJ, Jan Dominik. Neopatristična sinteza in ressourcement : med tradicijo in postmoderno. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 4, str. 957-969. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/04/Bogataj.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-P3OOYAGI. [COBISS.SI-ID 8042586], [SNIP]
15. BOGATAJ, Jan Dominik. Hieronim in Fortunacijan Oglejski v luči odkritja Commentarii in evangelia. Tretji dan. 2018, 47, [št.] 9/10, str. 54-65, ilustr. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 1115773278]

1.02 Pregledni znanstveni članek

16. BOGATAJ, Jan Dominik. O novem slovenskem prevodu Božje liturgije = On the new Slovenian translation of the Divine Liturgy. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 77, št. 2, str. 247-264. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/77/02/Bogataj1.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/77/02/Bogataj2. [COBISS.SI-ID 135357955], [SNIP, Scopus]
financer: ARRS, Programi, P6-0262, SI, Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga
17. BOGATAJ, Jan Dominik. Ambroževa grška pnevmatologija. Tretji dan. 2018, 47, [št.] 3/4, str. 34-39. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 1115784286]

1.04 Strokovni članek

18. BOGATAJ, Jan Dominik. Poslušaj, Novi Izrael : šema v patristični razlagi. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2022, letn. 28 [i. e. 29], št. 1, str. 30-31, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 106858243]
19. BOGATAJ, Jan Dominik. Synodía med tovarištvom, karavano in popotno druščino : starokrščanski utrinki o sinodalni grščini. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2022, letn. 29, št. 2, str. 29-31, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 116701955]
20. BOGATAJ, Jan Dominik. Irenej Lyonski o razmerju med različnostjo in edinostjo. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2022, letn. 29, št. 3, str. 28-30, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 133286403]
21. BOGATAJ, Jan Dominik. Krščansko spominjanje med confessio in exomológesis : antična prolegomena ob spominih dr. Franca kardinala Rodéta (Vse je dar). Zvon : kulturno - družbena revija. 2022, letn. 25, št. 6, str. 60-63. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 135511299]
22. BOGATAJ, Jan Dominik. Pavel in skrivnostna devica tekla. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2021, letn. 28, št. 1, str. 30-31, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 60008195]
23. BOGATAJ, Jan Dominik. Ali so bili cerkveni očetje antisemiti?. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2021, letn. 28, št. 2, str. 32-33, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 71569411]
24. BOGATAJ, Jan Dominik. Jožef v perspektivi sirskih očetov. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2021, letn. 28, št. 3, str. 30-32, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 84840451]
25. BOGATAJ, Jan Dominik. Kromacij Oglejski o Eliju in lakoti po Božji besedi. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2020, [letn.] 27, št. 1, str. 24-25, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 37524483]
26. BOGATAJ, Jan Dominik. Origen, bolezen in greh : gobavost v 4 Mz 14. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2020, [letn.] 27, št. 2, str. 30-31, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 37518851]
27. BOGATAJ, Jan Dominik. Hieronim, hebrejske črke in Božja imena. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2020, [letn.] 27, št. 3, str. 32-33, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 44956675]
28. BOGATAJ, Jan Dominik. Hieronimov sprehod po Stari zavezi. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 1, str. 20-22, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 587763]
29. BOGATAJ, Jan Dominik. Jagnje , pečeno v Svetem Duhu : Hieronim o eksodusu na velikonočno vigilijo. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, [letn.] 26, št. 2, str. 23-25, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 37526531]
30. BOGATAJ, Jan Dominik. Hieronim o eksodusu na velikonočno vigilijo : Jagnje, pečeno v Svetem Duhu : Cerkveni očetje berejo Sveto pismo. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, letn. 26, št. 2, str. 23-25, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 590323]
31. BOGATAJ, Jan Dominik. Avguštinovo pismo Hieronimu o duši. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, [letn.] 26, št. 3, str. 26-28, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 37547523]
32. BOGATAJ, Jan Dominik, BLAŽIČ, Rok. Ukrajinska avtokefalnost : aktualno dogajanje, odmevi in izzivi. Tretji dan. 2019, [letn.] 48, [št.] 1/2, str. 97-104, ilustr. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 37554435]
33. BOGATAJ, Jan Dominik. Ignorantia Scripturae ignorantia Christi : Hieronimov jezik vere. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2018, letn. 24 [i.e. 25], št. 1, str. 24-26, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 7884634]
34. BOGATAJ, Jan Dominik. "Glas mojega ljubega" : Origen o Visoki pesmi. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2018, letn. 24 [i.e. 25], št. 2, str. 20-22, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 7884890]
35. BOGATAJ, Jan Dominik. Fortunacijan Oglejski razlaga provokativnost Sirofeničanke : Mt 15, 21-28. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2018, letn. 24 [i.e. 25], št. 3, str. 20-22, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 587251]
36. BOGATAJ, Jan Dominik. Hieronimova eshatologija ob podiranju starega sveta. Pogovori : glasilo študentov Teološke fakultete. [Tiskana izd.]. jun. 2018, letn. 20, št. 1, str. 26-28, portret. ISSN 2350-5931. [COBISS.SI-ID 7898970]

1.05 Poljudni članek

37. BOGATAJ, Jan Dominik. Tiha veličina : reportaža s pogreba papeža Benedikt XVI. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 15. jan. 2023, letn. 72, št. 2, str. 2-3, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 137589251]
38. BOGATAJ, Jan Dominik. Bomo res vstali od mrtvih s telesom?. Svetogorska kraljica : glasilo prijateljev Svete Gore. 2022, leto 27, št. 1, str. 5-6, ilustr. ISSN 1581-7342. [COBISS.SI-ID 134032899]
39. BOGATAJ, Jan Dominik. Avguštin nas uvaja v molitev s pomočjo očenaša. Svetogorska kraljica : glasilo prijateljev Svete Gore. 2022, leto 27, št. 2, str. 9-10, ilustr. ISSN 1581-7342. [COBISS.SI-ID 134034691]
40. BOGATAJ, Jan Dominik. Odkritja v Sveti deželi : fragmenti bibličnega zvitka iz 1. stoletja. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2021, letn. 28, št. 2, str. 30-31, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 71568643]
41. BOGATAJ, Jan Dominik. Serafski učitelj : ob 800. obletnici rojstva sv. Bonaventura, svetnika, ki je pripomogel, da so manjši bratje kot red, ki zasleduje karizmo asiškega ubožca, sploh preživeli. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 3. okt. 2021, letn. 70, št. 40, str. 8-9, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 79885059]
42. BOGATAJ, Jan Dominik. Maksim Izpovedovalec - kako je trpljenje lahko pozitivno?. Brat Frančišek : glasilo Frančiškovega svetnega reda (FSR) v Sloveniji. jan./feb. 2019, letn. 29 (139), št. 1, str. 4-5. ISSN 1408-0192. https://www.franciskani.si/zbf/revija_BF/BF-1-2019.pdf. [COBISS.SI-ID 588531]
43. BOGATAJ, Jan Dominik. Palestinsko meništvo. Ognjišče. [Tiskana izd.]. apr. 2018, leto 54, št. 4, str. 108-110, fotogr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 7890778]
44. BOGATAJ, Jan Dominik. "Radost nebeščana" : in memoriam dr. Andrej Capuder (1942-2018). Tretji dan. 2018, 47, [št.] 5/6, str. 5-6. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 586483]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

45. BOGATAJ, Jan Dominik. Metamorphosis and theosis : Andrew of Crete on the transfiguration of the Lord and the deification of the human nature. V: VINZENT, Markus (ur.). Studia patristica : papers presented at the Eighteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2019. Leuven; Paris; Bristol (CT): Peeters, 2021. Str. 145-158. Studia patristica, vol. 130. ISBN 978-90-429-4788-7, ISBN 978-90-429-4789-4. [COBISS.SI-ID 105237251]
46. BOGATAJ, Jan Dominik. First slovenian patristic translation : philological and theological approach of fr. Klemen Velikonja (1752-1830). V: KUNTNER, Rok (ur.), UNUK, Lara (ur.). GLAS - Graecae Latinaeque antiquitatis studentes : zbornik tretje regionalne študentske konference = proceedings of the third regional student conference. Ljubljana: Organizacijski odbor konference GLAS 2017: = Organising Committee of GLAS 2017 Conference, 2018. Str. 24-35. ISBN 978-961-288-763-6. https://ff.classics.si/wp-content/uploads/2018/10/proceedings-of-the-3rd-regional-student-conference.x30392.pdf. [COBISS.SI-ID 8218714]
47. BOGATAJ, Jan Dominik. Tempus dilectionis : time as maturity for love in Jerome's Commentarium in Ezechielem 16:8. V: GHILARDI, Massimiliano (ur.). Tempo di Dio tempo dell'uomo : XLVI Incontro di studiosi dell'antichità cristiana (Roma, 10-12 maggio 2018). Roma: Institutum Patristicum Augustinianum; Lugano: Nerbini International, cop. 2019. Str. 459-467. Studia Ephemeridis Augustinianum, 155. ISBN 978-88-97351-28-3. [COBISS.SI-ID 8235610]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

48. BOGATAJ, Jan Dominik. Towards a new critical edition of Andrew of Crete’s Homiletical Corpus : staurological homilies. V: FARINA, Luca (ur.), DESPOTAKIS, Eleftherios (ur.). Abstracts of the free communications, thematic sessions, round tables and posters : The 24th International Congress of Byzantine Studies, Venice and Padua, 22-27 August 2022 : proceedings. 1st ed. Venezia: Edizioni Ca’ Foscari, Venice University Press, 2022. Str. 32. ISBN 978-88-6969-634-3. https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/books/978-88-6969-634-3/978-88-6969-634-3_kOVRjwV.pdf. [COBISS.SI-ID 136563715]
49. BOGATAJ, Jan Dominik, ŠPELIČ, Miran. Krščanska in judovska skupnost v Ogleju skozi dela Fortunacijana in Kromacija = Christian and Jewish communities of Aquileia through the works of Fortunatian and Chromace. V: SKRALOVNIK, Samo (ur.), BEDRAČ, Marjetka (ur.). Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga : Mednarodni znanstveni simpozij : 20.-21. april 2021, spletni dogodek : zbornik povzetkov = Jewish-christian sources and dimensions of dialogue : International Scientific Symposium : 20th-21st April 2021, online event : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 28-29. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Zbornik%20povzetkov_20210410_A5_v1(1).pdf. [COBISS.SI-ID 62998531]
50. BOGATAJ, Jan Dominik. Transformational vision of Metamorphosis in the Early Christian literature. V: International Conference of Undergraduate Research : Conference 2020 : Tuesday, 29 September - Wednesday, 30 September 2020. [S. l.: s. n.], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka pdf ([1] str.)). https://icur2020.entegyapp.com.au/Page/28/495. [COBISS.SI-ID 80089347]
51. BOGATAJ, Jan Dominik. Bizatinska teologija in islam : irenični pristop Pavla iz Antiohije (12. stol.) = Byzantine theology and Islam : Paul of Antioch's (12th cent.) irenic approach. V: OSREDKAR, Mari Jože (ur.). 800 let sobivanja : predstavitveni zbornik predavateljev s programom in povzetki = 800 years of convivence : presentation book with program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2019. Str. 22-23. ISBN 978-961-6844-76-5. [COBISS.SI-ID 8216154]
52. BOGATAJ, Jan Dominik. Jerome's interpretation of the transfiguration in the light of some recent patristic discoveries. V: BOGATAJ, Jan Dominik (ur.), MOVRIN, David (ur.), ŠPELIČ, Miran (ur.). Hieronymus noster : povzetki = abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 81. ISBN 978-961-6844-78-9. [COBISS.SI-ID 8217178]
53. BOGATAJ, Jan Dominik. Spreobrnjenje kot preobrazba srca: Guardinijeva eksistencialna razlaga Avguštinovih Izpovedi = Conversion as Transformation of the Heart: Guardini's Existential Interpretation of Augustine's Confessiones. V: KRALJ, Robert (ur.). Romano Guardini: mislec enostavnosti v različnosti : program in povzetki = Romano Guardini: ein Denker der Einheit in Vielheit : Programm und Zusammenfassungen. [Ljubljana: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2018]. Str. 17-18. [COBISS.SI-ID 1115799134]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

54. BOGATAJ, Jan Dominik. Identiteta skupnosti v dialogu : ekleziologija v delu Razlage evangelijev Fortunacijana Oglejskega. V: CEDILNIK, Alenka (ur.), LOVENJAK, Milan (ur.). Na obzorju novega : območje severnega Jadrana ter vzhodnoalpski in balkansko-podonavski prostor v obdobju pozne antike in zgodnjega srednjega veka : posvečeno Rajku Bratožu ob njegovi sedemdesetletnici. 1. izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. Str. 31-49. ISBN 978-961-297-017-8. [COBISS.SI-ID 134063619]
55. BOBOVNIK, Nena, CIGLENEČKI, Jan, BOGATAJ, Jan Dominik. Romarska pričevanja o puščavskih očetih. V: CIGLENEČKI, Jan (ur.), ZORE, Franci (ur.), BOBOVNIK, Nena (ur.). Egiptovsko puščavništvo. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. Str. 87-106. ISBN 978-961-06-0443-3. [COBISS.SI-ID 64437251]
56. BOGATAJ, Jan Dominik. Janez Kasijan in prenos egiptovske meniške izkušnje na Zahod. V: CIGLENEČKI, Jan (ur.), ZORE, Franci (ur.), BOBOVNIK, Nena (ur.). Egiptovsko puščavništvo. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. Str. 159-177. ISBN 978-961-06-0443-3. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/267. [COBISS.SI-ID 70587907]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

57. BOGATAJ, Jan Dominik. Spremna študija. V: BOGATAJ, Jan Dominik (ur.), BONAVENTURA. Drevo življenja = Lignum vitae. Ljubljana: Brat Frančišek, 2020. Str. 5-10. Pergamenti, 2. ISBN 978-961-6873-60-4. [COBISS.SI-ID 31480579]
58. BOGATAJ, Jan Dominik. Transkontekstualni izzivi trinitarične teologije Gregorja iz Nazianza : anagogija v perspektivi mikroeshatologije. V: GREGORIUS NAZIANZENUS. Bogoslovni govori. Ljubljana: KUD Logos, 2018. Str. 141-166. Knjižna zbirka KUD Logos, 61. ISBN 978-961-7011-48-7. [COBISS.SI-ID 7938138]

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

59. BOGATAJ, Jan Dominik. Cestnik, Anton : (1868-1947). Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon. 2020, fotogr. ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi158012/. [COBISS.SI-ID 30551555]
60. BOGATAJ, Jan Dominik. Čepon, Anton : (1895-1995). Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon. 2020. ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1022710/. [COBISS.SI-ID 18347267]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

61. BOGATAJ, Jan Dominik. Simon Malmenvall, Kultura Kijevske Rusije in krščanska zgodovinska zavest ... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 1, str. 237-238. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2020/01/Bogataj.pdf. [COBISS.SI-ID 26668291], [SNIP]
62. BOGATAJ, Jan Dominik. Buffon, Giuseppe (OFM), Francesco l'ospite folle - il povero di Assisi e il Sultano, Damieta 1219 ... Archivum Franciscanum historicum. 2019, anno 112, fasc. 3/4, str. 717-718. ISSN 0004-0665. [COBISS.SI-ID 31473411], [SNIP]
63. BOGATAJ, Jan Dominik. Gregor iz Nise, O Mojzesovem življenju / O devištvu, Ljubljana: KUD Logos, 2017. Tretji dan. 2018, 47, [št.] 7/8, str. 119-120, ilustr. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 586739]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

64. BOBOVNIK, Nena, BOGATAJ, Jan Dominik, SHORT, William, ŠPELIČ, Miran. Introduction : Ut bon(aventurian)i fiamus. V: BOBOVNIK, Nena (ur.), BOGATAJ, Jan Dominik (ur.), ŠPELIČ, Miran (ur.). Ut bon(aventurian)i fiamus : studies in St. Bonaventure on the occasion of the 800th anniversary of his birth. 1st ed. Ljubljana: Založba Univerze; Roma: Quarachi, 2022. Str. 6-10. Znanstvena knjižnica, 82. ISBN 978-961-7128-74-1. [COBISS.SI-ID 119993859]
65. BOGATAJ, Jan Dominik, BRATOŽ, Rajko, CEDILNIK, Alenka, MOVRIN, David, ŠPELIČ, Miran, VALENČIČ, Rafko. Uvodnik = Editorial. Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2021, letn. 81, št. 2, str. 265-269. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/02/Uvodnik.pdf. [COBISS.SI-ID 87177731], [SNIP]
66. BOBOVNIK, Nena, BOGATAJ, Jan Dominik, ŠPELIČ, Miran. Ut boni (sive bonaventuriani) fiamus et salvemur. V: BOBOVNIK, Nena (ur.), BOGATAJ, Jan Dominik (ur.), ŠPELIČ, Miran (ur.). Ut bon(aventurian)i fiamus : International Conference on the 800th anniversary of the birth of St. Bonaventure = Mednarodna znanstvena konferenca ob 800-letnici rojstva sv. Bonaventura : Ljubljana, 30. 9.-1. 10. 2021 : [zbornik s povzetki]. Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2021. Str. 5-7. [COBISS.SI-ID 80178947]
67. BOGATAJ, Jan Dominik, BRATOŽ, Rajko, CEDILNIK, Alenka, MOVRIN, David, ŠPELIČ, Miran, VALENČIČ, Rafko. Hieronymus noster - Slavicus : odmevi Stridončanove dediščinev slovenski in širši slovanski kulturi = Hieronymus noster - Slavicus : echoes of the Stridonian's legacy in the Slovenian and broader Slavic culture. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 1, str. 97-100. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/01/Bogataj.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/75/Bogataj. [COBISS.SI-ID 34690819], [SNIP]
68. BOGATAJ, Jan Dominik, ŠPELIČ, Miran. Naš sv. Hieronim, knjižničar božjih navdihov : spremna beseda. V: FRANCISCUS. Gorečnost za Sveto pismo = Scripturae Sacrae affectus : apostolsko pismo : ob 1600-letnici smrti sv. Hieronima. Ljubljana: Družina, 2020. Str. 39-43. Cerkveni dokumenti, 164. ISBN 978-961-04-0775-1. [COBISS.SI-ID 44953859]

1.22 Intervju

69. BRATOŽ, Rajko (intervjuvanec), BOGATAJ, Jan Dominik (intervjuvanec). Dediščina antičnega krščanstva : na pogovor o Fortunacijanu in o njegovem delu ter o pomeni antičnega krščanstva nasploh smo povabili največjega slovenskega poznavalca antične zgodovine, akademika dr. Rajka Bratoža, nekdanjega profesorja na Filozofski fakulteti UL, ter urednika slovenske izdaje in avtorja obsežne spremne študije Jana Dominika Bogataja ... Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. avg. 2021, št. 136, str. 10-11, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 73725443]

1.25 Drugi sestavni deli

70. BOGATAJ, Jan Dominik. Prometej, ki je Slovencem prinesel ogenj : in memoriam Kajetan Gantar. Domovina : [medij, odprt v našo skupno prihodnost]. 17. jun. 2022, 1 spletni vir, fotogr. ISSN 2670-7675. https://www.domovina.je/prejeli-smo-prometej-ki-je-slovencem-prinesel-ogenj-in-memoriam-kajetan-gantar/. [COBISS.SI-ID 134176771]
71. BOGATAJ, Jan Dominik. Razlage evangelijev : Fortunacijan Oglejski, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, Teološka fakulteta (2021). Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2021, letn. 28, št. 2, str. 41, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 71569923]
72. BOGATAJ, Jan Dominik. Hieronimova ulica v "njegovi" Ljubljani : mesto Ljubljana se s poimenovanjem poklanja izjemni osebnosti. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 24. jan. 2021, letn. 70, št. 4, str. 14, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 57982211]
73. BOGATAJ, Jan Dominik. "Odvrzimo prtljago in barka se bo nekoliko dvignila" : izreki puščavnikov in cerkvenih očetov. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 28. feb. 2021, letn. 70, št. 9, str. 9, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 58200835]
74. BOGATAJ, Jan Dominik. "Ta, ki je jedel, je sebe napravil za jed" : post od jedi nas vzgaja, da bi ne spregledali resnične jedi, nam v postnih in velikonočnih himnah govori sv. Efrem Sirski. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 21. mar. 2021, letn. 70, št. 12, str. 26. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 56757507]
75. BOGATAJ, Jan Dominik. "Veleposlaniki Boga za ljudi" : cerkveni očetje o nalogah, dostojanstvu in nevarnostih škofovske službe. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 6. jun. 2021, letn. 70, št. 23, str. 3, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 66476803]
76. BOGATAJ, Jan Dominik, POTISEK, Janez. Novi srbski patriarh Porfirije - znanec Slovencev = Porfirije, the new Serbian patriarch - acquaintance of Slovenes. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 76, št. 1, str. 341-344. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/76/1/BogatajPotisek.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/76/Bogataj1. [COBISS.SI-ID 62062595], [SNIP]
77. BOGATAJ, Jan Dominik. Vječnaja pamjat - vladika Atanasije Jevtić (2021) = Memory eternal - bishop Atanasije Jevtić (2021). Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 76, št. 1, str. 345-347. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/76/1/Bogataj.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/76/Bogataj2. [COBISS.SI-ID 62064131], [SNIP]
78. BOGATAJ, Jan Dominik. Najboljše nas šele čaka!. Frančiškov prijatelj. 2021, letn. 27, št. 1, str. 22-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 134029059]
79. BOGATAJ, Jan Dominik. Filokalija I. Prev. B. Bevc, Ž. Borak, J. Ciglenečki, J. Hrovat, G. Kocijančič; ur. Gorazd Kocijančič : Ljubljana: KUD Logos, 2020, 527 str. ISBN: 978-961-7096-52-1 (zv. 1). Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 2, str. 323-325. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/02/Bogataj.pdf, DOI: 10.34291/Edinost/75/02/Bogataj2. [COBISS.SI-ID 44219651], [SNIP]
80. BOGATAJ, Jan Dominik. Patristični študiji: 18. mednarodna konferenca : Oxford, 19.-24. avgust 2019. Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2019, letn. 79, št. 2, str. 573-574. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/02/Bogataj.pdf. [COBISS.SI-ID 8225882], [SNIP]
81. BOGATAJ, Jan Dominik. Hieronymus noster - mednarodni simpozij ob 1600-letnici Stridončeve smrti. Clotho. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 1, št. 1, str. 125-126. ISSN 2670-6210. https://revije.ff.uni-lj.si/clotho/article/view/8636/8646, DOI: 10.4312/clotho.1.1.125-126. [COBISS.SI-ID 8218458]
82. BOGATAJ, Jan Dominik. Umbilicus mundi: kroženje okrog popka : uvodnik. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2018, letn. 24 [i.e. 25], št. 3, str. 2. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 587507]
83. BOGATAJ, Jan Dominik. Jeruzalem - simbolna mati. Božje okolje. 2018, leto 43, št. 2, str. 4, portret. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 7884122]

1.26 Znanstveni sestavek v slovarju, enciklopediji, leksikonu

84. BOGATAJ, Jan Dominik. Čebokli, Andrej. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2022, zv. 5: č, str. 56-58, portret. ISBN 978-961-254-645-8, ISBN 978-961-254-985-5, ISBN 978-961-05-0116-9, ISBN 978-961-05-0640-9, ISBN 978-961-05-0651-5. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi164225/. [COBISS.SI-ID 49835523]
85. BOGATAJ, Jan Dominik. Čepe, Franc. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2022, zv. 5: č, str. 80-81. ISBN 978-961-254-645-8, ISBN 978-961-254-985-5, ISBN 978-961-05-0116-9, ISBN 978-961-05-0640-9, ISBN 978-961-05-0651-5. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi165203/. [COBISS.SI-ID 49836291]
86. BOGATAJ, Jan Dominik. Cruxilla, Janez Krstnik : (1622-1684). Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon. 2020. ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1005650/. [COBISS.SI-ID 49838083]
87. BOGATAJ, Jan Dominik. Čadež, Adolf : (1871-1948). Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon. 2020, fotogr. ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1023170/. [COBISS.SI-ID 30550531]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

88. BOGATAJ, Jan Dominik. Preobraženi : zgodnjekrščanska teologija Kristusovega spremenjenja na gori : [znanstvena monografija]. Ljubljana: KUD Logos: Teološka fakulteta, 2020. 383 str. KUD Logos, 72, Znanstvena knjižnica TEOF, 73. ISBN 978-961-7096-39-2, ISBN 978-961-6844-84-0. [COBISS.SI-ID 304940032]

2.09 Magistrsko delo

89. BOGATAJ, Jan Dominik. Andreas Cretensis, homilia De crucifixione (CPG 8204 / BHG 451n) : editio princeps (Oxon. Bodl. Laud. gr. 81, fol. 9r-18v), commentarius ac quaestio auctoritatis. Romae: [J. D. Bogataj], 2021. 143 str. [COBISS.SI-ID 92082691]
90. BOGATAJ, Jan Dominik. Transformativna vizija metamorfoze v zgodnjekrščanski literaturi : magistrsko delo. Ljubljana: [J. D. Bogataj], 2019. XI, 196 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108384. [COBISS.SI-ID 8150362]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

91. SUBOTIČANEC, Mateja (oseba, ki intervjuva), BOGATAJ, Jan Dominik (intervjuvanec). Andrej Kretski opeva križ. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (46 min, 51 sek). Naši očetje v veri. https://avdio.ognjisce.si/posnetki/radijska_kateheza/2022/rk_2022_09_10_JDB_Andrej_Kretski.mp3. [COBISS.SI-ID 134248707]
92. SUBOTIČANEC, Mateja (oseba, ki intervjuva), BOGATAJ, Jan Dominik (intervjuvanec). Aristej piše o nastanku Septuaginte. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (50 min, 12 sek). Naši očetje v veri. https://avdio.ognjisce.si/posnetki/radijska_kateheza/2022/rk_2022_07_09.mp3. [COBISS.SI-ID 134250499]
93. SUBOTIČANEC, Mateja (oseba, ki intervjuva), BOGATAJ, Jan Dominik (intervjuvanec). Cerkev kot karavana : sinodialna ekleziologija Ireneja Lyonskega. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (46 min, 10 sek). Naši očetje v veri. https://avdio.ognjisce.si/posnetki/radijska_kateheza/2022/rk_2022_11_12_Jan_Dominik_Bogataj.mp3. [COBISS.SI-ID 134244867]
94. MAVER, Aleš (oseba, ki intervjuva), BOGATAJ, Jan Dominik (intervjuvanec). Kaj nam sporočata romarica in škof iz pozne antike?. [S. l.]: Exodus TV; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2022. 1 spletni vir (1 videoposnetek (73 min, 41 sek)), barve, zvok. Za skupno dobro. https://www.youtube.com/watch?v=k-VqEEHsXbM. [COBISS.SI-ID 98283779]
95. SUBOTIČANEC, Mateja (oseba, ki intervjuva), BOGATAJ, Jan Dominik (intervjuvanec). Latinski očetje o skušnjavi v očenašu. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (49 min). Naši očetje v veri. https://avdio.ognjisce.si/posnetki/radijska_kateheza/2022/rk_2022_10_08_JDB_Ne-nos-inducas-in-tentationem.mp3. [COBISS.SI-ID 134247171]
96. SUBOTIČANEC, Mateja (oseba, ki intervjuva), BOGATAJ, Jan Dominik (intervjuvanec). Tertulijan veruje v vstajenje mesa. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (45 min, 41 sek). Naši očetje v veri. http://oddaje.ognjisce.si/ocetjevveri/2022/01/08/99-oddaja-tertulijan-veruje-v-vstajenje-mesa. [COBISS.SI-ID 97791747]
97. SUBOTIČANEC, Mateja (oseba, ki intervjuva), BOGATAJ, Jan Dominik (intervjuvanec). Avguštinov pogled na molitev Očenaš. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (52 min, 39 sek)). Radijska kateheza. https://avdio.ognjisce.si/share/posnetki/radijska_kateheza/2021/rk_2021_08_14_Avgustin_ocenas.mp3. [COBISS.SI-ID 74514691]
98. SUBOTIČANEC, Mateja (oseba, ki intervjuva), BOGATAJ, Jan Dominik (intervjuvanec). Fortunacijan Oglejski, Razlage evangelijev. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. Radijska kateheza. https://avdio.ognjisce.si/share/posnetki/radijska_kateheza/2021/rk_2021_04_10.mp3. [COBISS.SI-ID 71806979]
99. SUBOTIČANEC, Mateja (oseba, ki intervjuva), BOGATAJ, Jan Dominik (intervjuvanec). Janez Kasijan sprašuje menihe o molitvi. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (42 min, 33 sek)). Radijska kateheza. https://avdio.ognjisce.si/share//posnetki/radijska_kateheza/2021/rk_2021_07_10_JanDominikBogataj_p.mp3. [COBISS.SI-ID 74515459]
100. KREVS, Nejc (oseba, ki intervjuva), BOGATAJ, Jan Dominik (intervjuvanec). Oglejski teolog Fortunacijan. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (18 min, 20 sek)). Sedmi dan. https://365.rtvslo.si/arhiv/sedmi-dan/174829921. [COBISS.SI-ID 97780995]
101. SUBOTIČANEC, Mateja (oseba, ki intervjuva), BOGATAJ, Jan Dominik (intervjuvanec). Poromajmo s knjigo. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. Od slike do besede. https://avdio.ognjisce.si/share/posnetki/od_slike_do_besede/2021/osdb_2021_04_13_Potopis_romarice_Egerije.mp3. [COBISS.SI-ID 71808259]
102. KREVS, Nejc (oseba, ki intervjuva), ŠPELIČ, Miran (intervjuvanec), BOBOVNIK, Nena (intervjuvanec), BOGATAJ, Jan Dominik (intervjuvanec). Sv. Bonaventura: mistik, mislec in organizator. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (19 min, 52 sek)). Sedmi dan. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sedmi-dan/174809987. [COBISS.SI-ID 81123331]
103. BOGATAJ, Jan Dominik. Tertulijan - učitelj molitve. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. Naši očetje v veri. http://oddaje.ognjisce.si/ocetjevveri/2021/01/09/90-oddaja-tertulijan-u-itelj-molitve. [COBISS.SI-ID 58391299]
104. DEKLEVA, Goran (oseba, ki intervjuva), BOGATAJ, Jan Dominik (intervjuvanec). Tisoč let izgubljena, zdaj spet najdena knjiga. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (48 min, 56 sek)). Kulturni fokus. https://4d.rtvslo.si/arhiv/kulturni-fokus/174789231. [COBISS.SI-ID 74512131]
105. JEREBIČ, Marta (oseba, ki intervjuva), BOGATAJ, Jan Dominik (intervjuvanec). Vatikan in Sveta dežela. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. Iz življenja vesoljne Cerkve. https://avdio.ognjisce.si/share/vc_2021_04_04_p. [COBISS.SI-ID 71804675]
106. BOGATAJ, Jan Dominik. Jakob iz Seruga opeva Jezusov krst kot poroko s Cerkvijo. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. Naši očetje v veri. http://oddaje.ognjisce.si/ocetjevveri/2020/01/11/80-oddaja-jakob-iz-seruga-opeva-jezusov-krst-kot-poroko-s-cerkvijo. [COBISS.SI-ID 37534211]
107. BOGATAJ, Jan Dominik. Janez Krizostom opeva Abrahamovo gostoljubnost do prišlekov. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. Naši očetje v veri. http://oddaje.ognjisce.si/ocetjevveri/2020/08/09/85-oddaja-janez-krizostom-opeva-abrahamovo-gostoljubnost-do-prislekov. [COBISS.SI-ID 37532675]
108. BOGATAJ, Jan Dominik. Fortunacijan Oglejski o obilnem ulovu. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Naši očetje v veri. http://oddaje.ognjisce.si/ocetjevveri/2019/02/10/71-oddaja-fortunacijan-oglejski-o-obilnem-ulovu. [COBISS.SI-ID 37539587]
109. BOGATAJ, Jan Dominik. Gospodovo spremenjenje na gori Tabor. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Radijska kateheza. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/rk_2019_08_10. [COBISS.SI-ID 37602051]
110. KRALJ, Robert (oseba, ki intervjuva), BOGATAJ, Jan Dominik (intervjuvanec), ŠPELIČ, Miran (intervjuvanec). Maksim Izpovedovalec : pričevalec krščanskega misterija. Ljubljana: MMC RTV Slovenija, 2019. Ars humana. https://4d.rtvslo.si/arhiv/ars-humana/174609993. [COBISS.SI-ID 589043]
111. SUBOTIČANEC, Mateja (oseba, ki intervjuva), BOGATAJ, Jan Dominik (intervjuvanec). Sv. Hieronim : Prevajalec Svetega pisma. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Od slike do besede. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/osdb_2019_01_29_sv_Hieronim_p. [COBISS.SI-ID 589299]
112. KRALJ, Robert (oseba, ki intervjuva), BOGATAJ, Jan Dominik (intervjuvanec). Sv. Hieronim : veliki prevajalec Svetega pisma. Ljubljana: MMC RTV Slovenija, 2019. Sedmi dan. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sedmi-dan/174597379. [COBISS.SI-ID 588787]
113. SUBOTIČANEC, Mateja (oseba, ki intervjuva), BOGATAJ, Jan Dominik (intervjuvanec). Veliko odkritje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Radijska kateheza. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/rk_2019_02_09_Jan-Dominik_Bogataj_p. [COBISS.SI-ID 590067]
114. SUBOTIČANEC, Mateja (oseba, ki intervjuva), BOGATAJ, Jan Dominik (intervjuvanec). Kristus je naše vse ob poslednji sodbi. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2018. Radijska kateheza. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/rk_2018_11_10_Jan-Dominik-Bogataj_p. [COBISS.SI-ID 589555]
115. SUBOTIČANEC, Mateja (oseba, ki intervjuva), BOGATAJ, Jan Dominik (intervjuvanec). Naši očetje v veri. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2018. Radijska kateheza. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/rk_2018_09_08_Jan-Dominik-Bogataj_Evagrij-Pontski_p. [COBISS.SI-ID 589811]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

116. KOCIJANČIČ, Matic (oseba, ki intervjuva), BOGATAJ, Jan Dominik (intervjuvanec). Kristusovo spremenjenje na gori : podcast Matic Kocijančič, Pogovori : 8. maj 2021. [San Bruno]: You Tube, 2021. https://www.youtube.com/watch?v=EMJVOVM8lqw&t=936s. [COBISS.SI-ID 80327683]

2.28 Znanstvenokritična izdaja vira

117. TERTULLIANUS, Quintus Septimus Florens, BOGATAJ, Jan Dominik (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). Latinski očetje o molitvi. Ljubljana: Teološka fakulteta; Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2022. 244 str. Zbirka Cerkveni očetje, 24. ISBN 978-961-278-625-0. [COBISS.SI-ID 128157955]
118. BONAVENTURA, BOGATAJ, Jan Dominik (prevajalec, urednik). Brevilokvij ali Teologija na kratko = Breviloquium. Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2021. 319 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 79, Pergamenti, 4. ISBN 978-961-6844-97-0. [COBISS.SI-ID 75526147]
119. FORTUNATIANUS AQUILEIENSIS, BOGATAJ, Jan Dominik (urednik, avtor dodatnega besedila). Razlage evangelijev. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. 346 str. Zbirka Cerkveni očetje, 20. ISBN 978-961-6844-94-9, ISBN 978-961-278-527-7. [COBISS.SI-ID 53945347]
120. EGERIA, BOGATAJ, Jan Dominik (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). Potopis = Itinerarium : romanje, bogoslužje in Sveta dežela v pozni antiki. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. 352 str., zvd. Zbirka Cerkveni očetje, 19. ISBN 978-961-278-518-5, ISBN 978-961-6844-89-5. [COBISS.SI-ID 40735235]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

121. BOGATAJ, Jan Dominik. O odnosih znotraj krščanskih cerkva v Ukrajini in Rusiji : prispevek v oddaji Iz življenja vesoljne Cerkve, Radio Ognjišče, 13. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 134174979]
122. BOGATAJ, Jan Dominik. Velikonočni običaji in vraže : prispevek v oddaji Dnevnik, TV SLO 1, 17. 4. 2022. [COBISS.SI-ID 134175235]
123. BOGATAJ, Jan Dominik. Egerija in njen Potopis : prispevek v oddaji Obzorja duha, RTV SLO, 24. jan. 2021. [COBISS.SI-ID 58383875]
124. BOGATAJ, Jan Dominik. Fortunacijan Oglejski: Razlage evangelijev : prispevek v oddaji Obzorja duha, RTV SLO, 13. jun. 2021. [COBISS.SI-ID 74509571]
125. BOGATAJ, Jan Dominik, KLUN, Branko. Mednarodna znanstvena konferenca Ut bon(aventurian)i fiamus: 800 let od rojstva sv. Bonaventura : prispevek v oddaji Obzorja duha, RTV SLO, 10. okt. 2021. [COBISS.SI-ID 80619523]
126. BOGATAJ, Jan Dominik. Patriarh Porfirije Perić : prispevek v oddaji Iz življenja vesoljne Cerkve, Radio Ognjišče, 21. feb. 2021. [COBISS.SI-ID 58393859]
127. BOGATAJ, Jan Dominik. Reportaža s počitnic : prispevek v oddaji Prijatelji Radia Ognjišče, 8. 11. 2021. [COBISS.SI-ID 85954051]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

128. BOGATAJ, Jan Dominik, ZARZA, Ulise. Creari magistratus : Fortunaziano d'Aquileia e Prov 8,22 : lecture at XVIII Jornadas de estudio "La filiación en los inicios de la reflexión cristiana. Prov 8, 22ss: texto, contexto y recepción", Univerza San Dámaso Madrid, 15 y 17 de noviembre de 2021. [COBISS.SI-ID 86024963]
129. BOGATAJ, Jan Dominik. Unedited Homily De crucifixione (CPG 8204, Bodl. Laud. gr. 81): The authorship of Andrew of Crete? : lecture at the International Online Conference "The Ancient and Byzantine World in the Light of Interdisciplinary Research", Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 22-24 September 2021. [COBISS.SI-ID 80150275]
130. BOGATAJ, Jan Dominik. Figurativna eksegeza toposov poti v Fortunacijanovih Commentarii in evangelia : prispevek na 10. Grošljevem simpoziju Vela dabant ventis na temo Potovanja in prevoz v antiki in latinskem srednjem veku, Atrij ZRC SAZU, Ljubljana, 5.-7. mar. 2019. [COBISS.SI-ID 588275]
131. BOGATAJ, Jan Dominik. Metamorphosis and theosis: Oratio in transfigurationem Domini nostri by Andrew of Crete : a lecture at 18th International Conference on Patristic Studies, Oxford, 22nd August 2019. [COBISS.SI-ID 8216410]
132. BOGATAJ, Jan Dominik. Metamorphosis med Ovidijevo apotheosis in patristično theosis : predavanje na Ovidijeva dvatisočetnica na Oddelku za klasično filologijo, 12. in 13. april 2018. [COBISS.SI-ID 7889498]
133. BOGATAJ, Jan Dominik. Neopatristična sinteza in ressourcement : med tradicijo in postmoderno : predavanje na znanstvenem posvetu o Francu Grivcu in Francu Perku, Ob desetletnici smrti beograjskega nadškofa, prof. dr. Franca Perka (1929-2008), in 140-letnici rojstva prof. dr. Franca Grivca (1878-1963), Velika dvorana Teološke fakultete, Ljubljana, 20. 2. 2018. [COBISS.SI-ID 7890010]
134. BOGATAJ, Jan Dominik. Tempus dilectionis : time as maturity for love in Jerome's Commentarium in Ezechielem (comunicazione) : predavanje na znanstveni konferenci Tempo di Dio, tempo dell'uomo, Rim, Segreteria Augustinianum, 10-12 maj 2018. [COBISS.SI-ID 7889754]

3.25 Druga izvedena dela

135. BOGATAJ, Jan Dominik. Caro salutis est cardo : Tertulijan in razmerje med odrešenjem, zdravjem in telesom : em patrističnem popoldnevu, 7. januar 2022, Teološka fakulteta, organizatorji slovenska sekcija AIEP/IAPS, Inštitut za patristične študije Victorinianum TEOF UL, KUD Logos, Celjska Mohorjeva družba. [COBISS.SI-ID 97592835]
136. BOGATAJ, Jan Dominik. Vpliv Janeza Kasijana na zhodno meništvo : vabljeno predavanje na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete UL, 21. novembra 2018. [COBISS.SI-ID 1115793502]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

137. Tretji dan. BOGATAJ, Jan Dominik (član uredniškega odbora 2017-). Ljubljana: Slovenske rimokatoliške škofije, 1984-Ljubljana: Slovenske rimokatoliške škofije, 1984-2009Ljubljana: Društvo SKAM, 2010-2019Ljubljana: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2022-. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 15485184]
138. BOBOVNIK, Nena (urednik), BOGATAJ, Jan Dominik (urednik), ŠPELIČ, Miran (urednik). Ut bon(aventurian)i fiamus : studies in St. Bonaventure on the occasion of the 800th anniversary of his birth. 1st ed. Ljubljana: Založba Univerze; Roma: Quarachi, 2022. 168 str. Znanstvena knjižnica, 82. ISBN 978-961-7128-74-1. https://ebooks.uni-lj.si/, DOI: 10.34291/9789617128765. [COBISS.SI-ID 117886467]
financer: ARRS, Programi, P6-0262, SI, Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga
139. BOBOVNIK, Nena (urednik), BOGATAJ, Jan Dominik (urednik), ŠPELIČ, Miran (urednik). Ut bon(aventurian)i fiamus : studies in St. Bonaventure on the occasion of the 800th anniversary of his birth. 1. e-izd. Ljubljana: Založba Univerze; Roma: Quarachi, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (170 str.)). Znanstvena knjižnica, 82. ISBN 978-961-7128-76-5. https://ebooks.uni-lj.si/, DOI: 10.34291/9789617128765. [COBISS.SI-ID 118005251]
140. BOBOVNIK, Nena (urednik), BOGATAJ, Jan Dominik (urednik), ŠPELIČ, Miran (urednik). Ut bon(aventurian)i fiamus : International Conference on the 800th anniversary of the birth of St. Bonaventure = Mednarodna znanstvena konferenca ob 800-letnici rojstva sv. Bonaventura : Ljubljana, 30. 9.-1. 10. 2021 : [zbornik s povzetki]. Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2021. 62 str. [COBISS.SI-ID 80167683]
141. BONAVENTURA, BOGATAJ, Jan Dominik (prevajalec, urednik). Drevo življenja = Lignum vitae. Ljubljana: Brat Frančišek, 2020. 119 str., ilustr. Pergamenti, 2. ISBN 978-961-6873-60-4. [COBISS.SI-ID 29480963]
142. BOGATAJ, Jan Dominik (urednik), MOVRIN, David (urednik), ŠPELIČ, Miran (urednik). Hieronymus noster : povzetki = abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 148 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-78-9. [COBISS.SI-ID 301820416]

Prevajalec

143. TERTULLIANUS, Quintus Septimus Florens, BOGATAJ, Jan Dominik (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). Latinski očetje o molitvi. Ljubljana: Teološka fakulteta; Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2022. 244 str. Zbirka Cerkveni očetje, 24. ISBN 978-961-278-625-0. [COBISS.SI-ID 128157955]
144. BELLO, Antonio. Marija, ženska našega časa. 1. izd. Ljubljana: Družina: Marijina kongregacija slovenskih bogoslovcev in duhovnikov, 2022. 142 str. ISBN 978-961-04-0945-8. [COBISS.SI-ID 122661379]
145. ŠTORMAN VREG, Andreja (avtor, urednik). Rimljan s slovenskim srcem : ob stoletnici rojstva dddr. Maksimilijana Jezernika (1922–2015). Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2022. 396 str., ilustr. ISBN 978-961-278-627-4. [COBISS.SI-ID 129693699]
146. LEWIS, C. S. O branju starih knjig. Tretji dan. 2022, [letn.] 49, [št.] 1, str. 94-98. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 137759235]
147. ATHANASIUS MAGNUS ALEXANDRINUS. O učlovečenju (1, 4, 54). Tretji dan. 2022, [letn.] 49, [št.] 1, str. 100-102. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 137759491]
148. JACOBUS SARUGENSIS. Memre o krstu našega Odrešenika v Jordanu. Tretji dan. 2022, [letn.] 49, [št.] 1, str. 104-106. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 137759747]
149. BONAVENTURA, BOGATAJ, Jan Dominik (prevajalec, urednik). Brevilokvij ali Teologija na kratko = Breviloquium. Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2021. 319 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 79, Pergamenti, 4. ISBN 978-961-6844-97-0. [COBISS.SI-ID 75526147]
150. HIERONYMUS, ŠPELIČ, Miran (urednik, prevajalec). Pisma. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2021. 3 zv. Zbirka Cerkveni očetje, 21; 22; 23. ISBN 978-961-278-564-2, ISBN 978-961-278-565-9, ISBN 978-961-278-566-6, ISBN 978-961-278-567-3. [COBISS.SI-ID 86309123]
151. Dodatek : Pahomijevo pravilo. V: CIGLENEČKI, Jan (ur.), ZORE, Franci (ur.), BOBOVNIK, Nena (ur.). Egiptovsko puščavništvo. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. Str. 205-226. ISBN 978-961-06-0443-3. [COBISS.SI-ID 70590467]
152. JOANNES CHRYSOSTOMUS. Gostoljubje do prišlekov : (Hom. in Gen. 41). Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 23, št. 2, str. 197-207. ISSN 1580-0261. https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/10687, DOI: 10.4312/keria.23.2.197-207. [COBISS.SI-ID 97607427]
153. BONAVENTURA, BOGATAJ, Jan Dominik (prevajalec, urednik). Drevo življenja = Lignum vitae. Ljubljana: Brat Frančišek, 2020. 119 str., ilustr. Pergamenti, 2. ISBN 978-961-6873-60-4. [COBISS.SI-ID 29480963]
154. FRANCISCUS. Gorečnost za Sveto pismo = Scripturae Sacrae affectus : apostolsko pismo : ob 1600-letnici smrti sv. Hieronima. Ljubljana: Družina, 2020. 48 str., ilustr. Cerkveni dokumenti, 164. ISBN 978-961-04-0775-1. [COBISS.SI-ID 38328579]
155. EGERIA, BOGATAJ, Jan Dominik (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). Potopis = Itinerarium : romanje, bogoslužje in Sveta dežela v pozni antiki. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. 352 str., zvd. Zbirka Cerkveni očetje, 19. ISBN 978-961-278-518-5, ISBN 978-961-6844-89-5. [COBISS.SI-ID 40735235]
156. SHERIDAN, Mark. Koptsko meništvo. KUD Logos. 2018, ilustr. ISSN 2463-9249. http://kud-logos.si/2018/koptsko-menistvo/. [COBISS.SI-ID 7890266]
157. JOANNES CHRYSOSTOMUS. Komentar Matejevega evangelija. Sedma homilija (Mt 2,4-9). Logos : mednarodna večjezična revija za kulturo in duhovnost. ISSN 1854-1321. http://kud-logos.si/2018/komentar-matejevega-evangelija/. [COBISS.SI-ID 1115793246]
158. JOANNES CHRYSOSTOMUS. Homilija 69 : Janez Krizostom o svatbi in puščavnikih (Mt 22,1-14). Tretji dan. 2018, 47, [št.] 7/8, str. 27-33. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 1115764574]
159. MURIĆ, Branko. Vera in razum : vzajemna korelacija v svobodi avtonomnega sožitja. Tretji dan. 2018, 47, [št.] 7/8, str. 91-100, ilustr. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 586995]
160. HIERONYMUS. Pisma 1, 2, 8, 9. Tretji dan. 2018, 47, [št.] 9/10, str. 47-52. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 1115775582]

Avtor dodatnega besedila

161. TERTULLIANUS, Quintus Septimus Florens, BOGATAJ, Jan Dominik (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). Latinski očetje o molitvi. Ljubljana: Teološka fakulteta; Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2022. 244 str. Zbirka Cerkveni očetje, 24. ISBN 978-961-278-625-0. [COBISS.SI-ID 128157955]
162. GREGORIUS NAZIANZENUS. Bogoslovni govori. Elektronska izd. Ljubljana: KUD Logos, 2021. 1 spletni vir. Elektronska knjižna zbirka KUD Logos, e-63. ISBN 978-961-7096-74-3, ISBN 978-961-7096-75-0. http://www.kud-logos.si/e-knjige/. [COBISS.SI-ID 46615555]
163. FORTUNATIANUS AQUILEIENSIS, BOGATAJ, Jan Dominik (urednik, avtor dodatnega besedila). Razlage evangelijev. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. 346 str. Zbirka Cerkveni očetje, 20. ISBN 978-961-6844-94-9, ISBN 978-961-278-527-7. [COBISS.SI-ID 53945347]
164. EGERIA, BOGATAJ, Jan Dominik (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). Potopis = Itinerarium : romanje, bogoslužje in Sveta dežela v pozni antiki. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. 352 str., zvd. Zbirka Cerkveni očetje, 19. ISBN 978-961-278-518-5, ISBN 978-961-6844-89-5. [COBISS.SI-ID 40735235]

Intervjuvanec

165. JEGLIČ, Urška. Cerkveni očetje. Ognjišče. [Tiskana izd.]. feb. 2021, leto 57, št. 2, str. 53-57, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 48856067]

Oseba, ki intervjuva

166. KMETEC, Martin (intervjuvanec). "Evropsko kulturo in civilizacijo lahko obnovi samo evangelij" : intervju z novim smirnskim nadškofom Martinom Kmetcem. Domovina : [medij, odprt v našo skupno prihodnost]. 17. jan. 2020. ISSN 2670-7675. https://www.domovina.je/evropsko-kulturo-in-civilizacijo-lahko-obnovi-samo-evangelij-intervju-z-novim-smirnskim-nadskofom-martinom-kmetcem/. [COBISS.SI-ID 58402307]

Izvajalec

167. Samo začeti je treba : [dokumentarni film o Janezu Evangelistu Kreku]. [Ljubljana: Salve, 2018]. 1 video DVD (47 min, 3 sek), č-b in barve, zvok. ISBN 978-961-211-935-5. [COBISS.SI-ID 293723648]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).
Zadnja posodobitev podatkov: 29. 01. 2023

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI