Izr. prof. dr. Maksimilijan Matjaž, rojen 1963, leta 1988 diplomiral na Teološki fakulteti v Ljubljani. V duhovnika je bil posvečen leta 1989 v Mariboru. Leta 1995 je končal biblični magistrski študij na Papeškem bibličnem inštitutu, leta 1998 pa doktoriral na Papeški univerzi Gregoriana pod mentorstvom prof. Klemensa Stocka s tezo Pomen motiva strahu v kristologiji Markovega evangelija (Furcht und Gotteserfahrung: die Bedeutung des Furchtmotivs für die Christologie des Markus. Forschung zur Bibel, 91. Würzburg: Echter Verlag, 1999). Leta 2000 se je izpopolnjeval na Frančiškanski biblični šoli v Jeruzalemu.

Leta 1998 je nastopi službo asistenta na Teološki fakulteti v Ljubljani, 2001 je bil izvoljen v docenta, 2011 pa v izrednega profesor za biblični študij in judovstvo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Med leti 2012–2014 je opravljal službo prodekana Teološke fakultete za znanstveno-raziskovalno dejavnost in bil predstojnik Enote v Mariboru. Od leta 2013 je predstojnik Katedre za Sveto pismo in judovstvo na Teološki fakulteti UL. 

Predava predmete iz področja eksegeze Nove zaveze ter biblične teologije in antropologije. Njegovo temeljno raziskovalno področje, ki ga opravlja v programske skupine Judovsko-krščanski viri in razsežnost pravičnosti, je filološka, literarna in teološka analiza svetopisemskih besedil, s posebnim poudarkom na teološki, hermenevtični in antropološki interpretaciji. Raziskovanje vključuje vzporedni študij zgodovinskega okolja nastanka novozaveznega izročila in njene recepcije v prvih stoletjih ter razvoja biblične eksegeze, hermenevtike in prevajalskih načel. Je član ekipi prevajalcev slovenskega katoliškega prevoda Svetega pisma – Jeruzalemska izdaja (SPJ) ter član mednarodnega bibličnega združenja Studiorum Novi Testamenti Societas. Je urednik znanstvene revije Edinost in dialog ter predstojnik Zavoda Biblično gibanje, kjer deluje na področju biblične pastorale s posebnim poudarkom na popularizaciji Svetega pisma preko različnih združenj, šol, medijev in strokovnih ekskurzij.

Glej tudi www.eksegeza.net

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SKRALOVNIK, Samo, MATJAŽ, Maksimilijan. The Old Testament background of "desire" in 1 Cor 10:6 = Starozavezno ozadje "poželenja" v 1 Kor 10,6. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 3, str. 505-518. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-3, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-UKPV5RGH, DOI: 10.34291/BV2020/03/Skralovnik. [COBISS.SI-ID 43780099], [SNIP, WoS do 5. 2. 2024: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.50, Scopus do 31. 1. 2024: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]
2. MATJAŽ, Maksimilijan. Pavlovo razumevanje postave in del postave v Pismu Galačanom. The New Perspective on Paul in nov pogled na Pavlov odnos do judovstva = Paul's understanding of the law and works of the law in Galatians. The new perspective on Paul and a new look at Paul's relationship to Judaism. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 2, str. 51-71. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/02/Matjaz.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-S6R9BZ53, DOI: 10.34291/Edinost/75/02/Matjaz. [COBISS.SI-ID 44105987], [SNIP, Scopus do 15. 1. 2023: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
3. MATJAŽ, Maksimilijan. Prevajalska načela Slavičevega prevajanja Svetega pisma = Translation principles of Slavič's translation of the Bible. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 1, str. 69-95. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/01/Matjaz.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-FZ0XVFM1, DOI: 10.34291/Edinost/75/Matjaz. [COBISS.SI-ID 34131971], [SNIP, Scopus do 26. 1. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
4. MATJAŽ, Maksimilijan. Uporaba Stare zaveze v retorični argumentaciji Prvega pisma Korinčanom in njen pomen za razumevanje odrešenjske modrosti = The use of the Old Testament in the rhetorical argumentation of the First Epistle to the Corinthians and its importance for understanding the salvific wisdom. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 4, str. 923-935. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Matjaz.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-1CKFGQHK, DOI: 10.34291/BV2019/04/Matjaz. [COBISS.SI-ID 8266330], [SNIP, WoS do 12. 12. 2021: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00, Scopus do 31. 7. 2023: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 6.00]
5. MATJAŽ, Maksimilijan. Občestvo kljub različnosti : Pavlovo razumevanje koinonie v Pismu Galačanom (Gal 2,9) = Communion in spite of diversity : Paul's understanding of koinonia in the Letter to Galatians (Gal 2,9). Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 74, št. 1, str. 175-193. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/Matjaz.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-E230P2I9, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109191, DOI: 10.34291/Edinost/74/Matjaz. [COBISS.SI-ID 10986243], [SNIP, Scopus do 11. 10. 2021: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 6.00]
6. MATJAŽ, Maksimilijan. Matija Slavič - profesor, biblicist in državnik. V: KOLAR, Bogdan (ur.). Učitelji Teološke fakultete za ustanovitev in ohranitev Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. [št.] 41, str. 143-162, ilustr. Acta Ecclesiastica Sloveniae, 41. ISBN 978-961-6844-75-8. ISSN 0351-2789. [COBISS.SI-ID 11013379]

1.04 Strokovni članek

7. MATJAŽ, Maksimilijan. Ob Božji besedi rasti kot Cerkev - kot Kristusovo telo. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2022, letn. 29, št. 3, str. 18-21. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 133281283]
8. MATJAŽ, Maksimilijan. Podarjamo si dar občestva. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2021, letn. 28, št. 2, str. 22-25, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 71567107]
9. MATJAŽ, Maksimilijan. Razdori v prvi Cerkvi in moč evangelija o križu. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2020, letn. 27, št. 2, str. 19-22, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 25153027]
10. MATJAŽ, Maksimilijan. Tesaloniško občestvo - priča moči Božje besede. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2020, letn. 27, št. 3, str. 20-22, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 43439875]
11. MATJAŽ, Maksimilijan. Brati v občestvu, evharistiji in sinovstvu : leto Božje besede 2020 nas izziva, da bi brali naš čas v ključu Božje besede. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2020, leto 54, [št.] 4, str. 24-27, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 25146883]

1.05 Poljudni članek

12. MATJAŽ, Maksimilijan, SKRALOVNIK, Samo. Kronologija velikega tedna. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2021, letn. 28, št. 1, str. 28-29, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 59971075]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

13. MATJAŽ, Maksimilijan. Pavlovo razumevanje postave in del postave v Pismu Galačanom. The New Perspective on Paul in nov pogled na Pavlov odnos do judovstva = Paul's understanding of the law and works of the law in Galatians. The new perspective on Paul and a new look at Paul's relationship to Judaism. V: SKRALOVNIK, Samo (ur.), BEDRAČ, Marjetka (ur.). Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga : Mednarodni znanstveni simpozij : 20.-21. april 2021, spletni dogodek : zbornik povzetkov = Jewish-christian sources and dimensions of dialogue : International Scientific Symposium : 20th-21st April 2021, online event : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 55-56. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Zbornik%20povzetkov_20210410_A5_v1(1).pdf. [COBISS.SI-ID 63257603]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

14. MATJAŽ, Maksimilijan. Prijevodi Biblije na slovenski jezik. V: BARŠČEVSKI, Taras (ur.), JELASKA, Zrinka (ur.), BABIĆ, Nada (ur.). Hrvatski prijevodi Biblije : uredili Taras Barščevski, Zrinka Jelaska, Nada Babić. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo: Katolički bogoslovni fakultet: Kršćanska sadašnjost, cop. 2022. Str. 143-158. Biblioteka KROATini. ISBN 978-953-6420-42-1, ISBN 978-953-11-1562-9. [COBISS.SI-ID 145278979]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

15. MATJAŽ, Maksimilijan. Ervin Budiselić : Aspects of the biblical concept of witness and the specific understanding of the concept in the writings of Luke ... Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2020, letn. 80, št. 3, str. 703. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2020/03/Matjaz.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-ITTI26AY. [COBISS.SI-ID 44893187], [SNIP]
16. MATJAŽ, Maksimilijan. Revija Božja beseda danes. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2020, leto 54, [št.] 5, str. 36, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 33168131]
17. MATJAŽ, Maksimilijan. Pot Cerkve papeža Frančiška. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 1, str. 33, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 10917635]
18. MATJAŽ, Maksimilijan. Hermann-Josef Zoche, Apostol. Roman o Pavlu, prevod Majda Strašek Januš, Celjska Mohorjeva družba, Celje, 2019. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 3, str. 38, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 11028227]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

19. MATJAŽ, Maksimilijan. Poslušati v ljubezni. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2022, letn. 28 [i. e. 29], št. 1, str. 3, portret. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 106801411]
20. MATJAŽ, Maksimilijan. Bog se ne kesa svojega klica. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2021, letn. 28, št. 2, str. 3, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 71561987]
21. MATJAŽ, Maksimilijan. Pomembneje je varovati Božje kot narediti nekaj svojega. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2021, letn. 28, št. 3, str. 3, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 84832003]
22. MATJAŽ, Maksimilijan. Pogovarjati se o Besedi in z Besedo. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2020, letn. 27, št. 1, str. 3, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 11087107]
23. MATJAŽ, Maksimilijan. Božja beseda je živa, zato ljubezen vedno najde pot. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2020, letn. 27, št. 3, str. 3, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 43433219]
24. MATJAŽ, Maksimilijan. Sveto pismo kot kraj ustvarjalnega srečanja Boga in človeka : spremna beseda. V: FRANCISCUS. Odprl jim je um : apostolsko pismo = Aperuit illis : motu proprio. Ljubljana: Družina, 2020. Str. 21-25. Cerkveni dokumenti, Nova serija, 35. ISBN 978-961-04-0644-0. [COBISS.SI-ID 21125123]
25. MATJAŽ, Maksimilijan. Z Božjo besedo v novo leto. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 1, str. 3, portret. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 10916867]
26. MATJAŽ, Maksimilijan. Odpirati pogled, um in srce za besedo življenja. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 3, str. 3, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 11027459]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

27. MATJAŽ, Maksimilijan. Je to res Jezusov nauk?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 11. feb. 2024, letn. 69 [i. e.] 73, št. 6, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 186494723]
28. MATJAŽ, Maksimilijan. "Za koga" in ne "za kaj" se postimo. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 5. mar. 2023, letn. 72, št. 9, str. 32, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 146016003]
29. MATJAŽ, Maksimilijan. Jezusovi bratje. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 28. maj 2023, letn. 72, št. 21, str. 32, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 153472515]
30. MATJAŽ, Maksimilijan. V hrupu besed čas za Besedo. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 27. avg. 2023, letn. 72, št. 34, str. 24, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 162224899]
31. MATJAŽ, Maksimilijan. Je gospodar ravnal pravično?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 26. nov. 2023, letn. 72, št. 47, str. 32, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 173794051]
32. MATJAŽ, Maksimilijan. Verodostojnost Svetega pisma. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 10. apr. 2022, letn. 71, št. 14, str. 32, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 104150531]
33. MATJAŽ, Maksimilijan. Lahko Bog "vpelje v skušnjavo"?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 10. jul. 2022, letn. 71, št. 27, str. 32, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 114641155]
34. MATJAŽ, Maksimilijan. Logika življenja in logika smrti. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2. okt. 2022, letn. 71, št. 39, str. 32, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 123706115]
35. MATJAŽ, Maksimilijan. Stvarjenje in/ali evolucija. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 11. dec. 2022, letn. 71, št. 49, str. 32, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 133065987]

1.22 Intervju

36. MATJAŽ, Maksimilijan (intervjuvanec). Jezus je želel ostati trajno navzoč med nami po hrani : gost praznične številke revije Božja beseda danes je škof dr. Maksimilijan Matjaž ... Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2023, letn. 30, št. 3, str. 8-11, portret. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 177769475]
37. MATJAŽ, Maksimilijan (intervjuvanec). Z roko v roki - kot Cerkev. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 22. jan. 2023, letn. 72, št. 3, str. 2, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 157121027]
38. MATJAŽ, Maksimilijan (intervjuvanec). Iz doline na goro : celjski škof Maksimilijan Matjaž, ki je pri SŠK odgovoren za sinodo, o uresničevanju sinodalnega procesa, o prebujanju aktivnih laikov in drugih izzivih Katoliške cerkve v Sloveniji. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 72, št. 14/15, str. 4-5, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 149285635]
39. MATJAŽ, Maksimilijan (intervjuvanec). Ko preteče nekaj časa, ugotovimo, da malo zarjavimo : pogovor: Maksimilijan Matjaž. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 1. okt. 2023, leto 72, št. 39, str. 4-5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 166661123]
40. MATJAŽ, Maksimilijan (intervjuvanec). Izkustvo žive Cerkve : s škofom Maksimilijanom Matjažem smo se pogovarjali o doživetjih na sinodi in njenem nadaljevanju. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 12. nov. 2023, letn. 72, št. 45, str. 2-3, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 171989507]
41. MATJAŽ, Maksimilijan (intervjuvanec). "Začenjamo govoriti o tem, kaj nas žuli" : celjski škof Maksimilijan Matjaž, pri Slovenski škofovski konferenci odgovoren za sinodo. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 28. avg. 2022, letn. 71, št. 34, str. 2-3, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 119200515]
42. MATJAŽ, Maksimilijan (intervjuvanec). "Začenjamo govoriti o tem, kaj nas žuli". Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 28. avg. 2022, letn. 71, št. 34, str. 2, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 151863811]
43. MATJAŽ, Maksimilijan (intervjuvanec). Človeka lahko izpolni samo odnos : o "nenavezanosti" v Svetem pismu z biblicistom prof. Maksimilijanom Matjažem. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 28. feb. 2021, letn. 70, št. 9, str. 2-3, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 53201667]
44. MATJAŽ, Maksimilijan (intervjuvanec). Vprašati se moramo, s čim smo zares preobremenjeni : v prvem intervjuju za Družino je celjski škof Maksimilijan Matjaž nakazal temeljne poudarke svoje škofovske službe. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 11. jul. 2021, leto 70, št. 28, str. 4-5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 70118659]
45. MATJAŽ, Maksimilijan (intervjuvanec). Skupaj na poti : škof Maksimilijan Matjaž o ciljih in poteh sinode. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 17. okt. 2021, leto 70, št. 42, str. 2, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 80401411]
46. MATJAŽ, Maksimilijan (intervjuvanec). "Sinoda je že to, da smo se začeli pogovarjati". Ognjišče. [Tiskana izd.]. dec. 2021, leto 57, št. 12, str. 6-10, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 86437891]
47. MATJAŽ, Maksimilijan (intervjuvanec). Vsaka sprememba odpre nove možnosti in da novega poleta. Večer, V soboto. [Tiskana izd.]. 14. avg. 2021, 77, [št.] 187, portret. ISSN 0350-4972, ISSN 1855-7759. [COBISS.SI-ID 74781955]
48. MATJAŽ, Maksimilijan (intervjuvanec). Pot v življenje : o velikonočnem jutru, oznanilu vstajenja in pogumu za svobodo v pogovoru s prof. Maksimilijanom Matjažem, predavateljem Nove zaveze in biblične teologije na Teološki fakulteti. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 69, št. 15/16, str. 4-5. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 11089923]

1.25 Drugi sestavni deli

49. MATJAŽ, Maksimilijan. Milost v tvojih očeh, razlaga odlomkov Prve in Druge Mojzesove knjige. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2023, letn. 30, št. 3, str. 40, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 177771779]
50. MATJAŽ, Maksimilijan. Poročilo udeleženca o prvem sinodalnem zasedanju 16. škofovske sinode = Participant's report on the first synodal session of the 16th Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 78, št. 2, str. 405-411. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/78/02/Matjaz.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-RVMN6E4C, DOI: 10.34291/Edinost/78/02/Matjaz. [COBISS.SI-ID 178811139], [SNIP, Scopus]
51. MATJAŽ, Maksimilijan. Apostola iz izkustva ljubezni in odpuščanja : četrtek, 29. junij : sv. Peter in Pavel, apostola, slovesni praznik. Magnificat. jun. 2023, letn. 10, št. 6, str. 367-368. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 153191171]
52. MATJAŽ, Maksimilijan. Živeti po Duhu : nedelja, 5. junij : Binkoštna nedelja. Magnificat. jun. 2022, letn. 9, št. 6, str. 80-81. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 108781571]
53. MATJAŽ, Maksimilijan. Sveti Duh, uči nas skupnega jezika : Celje, 17. oktobra 2021. Oznanjevalec. 2021/2022, leto c, št. 1, str. 101-103. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 86603779]
54. MATJAŽ, Maksimilijan. Da bi živeli kot sinovi in hčere : petek, 25. december : Božič - Gospodovo rojstvo. Magnificat. dec. 2020, letn. 7, št. 12, str. 298-299. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 38267395]
55. MATJAŽ, Maksimilijan. "Sklonil se je in pisal po tleh." (Jn 8,8). Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 2, str. 19. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 10953731]
56. MATJAŽ, Maksimilijan. Božja beseda gradi občestvo. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 3, str. 21. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 11027971]
57. MATJAŽ, Maksimilijan. Obhajanja Nedelje Božje besede - Svetega pisma 2020. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, letn. 25 [i.e. 26], št. 3, str. 5, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 11027715]
58. MATJAŽ, Maksimilijan. Obhajanje nedelje Božje besede - Svetega pisma 2020. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2019, letn. 26, št. 3, str. 5, ilustr. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 11030019]
59. MATJAŽ, Maksimilijan. Na poti z Besedo - k mizi : nedelja Svetega pisma nas usmerja v Jezusovo občestvo med nami. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 27. jan. 2019, letn. 68, št. 4, str. 1, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 10915075]
60. MATJAŽ, Maksimilijan. Sveto pismo - ena sama beseda blagoslova : od prve do zadnje strani je popisano z blagoslovi. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 68, št. 16/17, str. 2, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 10948355]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.05 Drugo učno gradivo

61. MATJAŽ, Maksimilijan. Eksegeza Pavlovih in drugih pisem. Drugo pismo Korinčanom, Pismo Galačanom in Pismo Rimljanom : (izbrana poglavja za EMT in UTR program). Ljubljana: Teološka fakulteta, Katedra za Sveto pismo in judovstvo, 2020. 150 str. [COBISS.SI-ID 18386435]
62. MATJAŽ, Maksimilijan. Janezovi spisi: Razodetje (Apokalipsa) : (izbrana poglavja za program EMT). Ljubljana: Teološka fakulteta, Katedra za Sveto pismo in judovstvo, 2020. 98 str. [COBISS.SI-ID 19156995]
63. MATJAŽ, Maksimilijan. Teologija Nove zaveze : (izbrane teme iz teologije evangelijev, Pisma Rimljanom in Pisma Hebrejcem). Ljubljana: Teološka fakulteta, Katedra za Sveto pismo in judovstvo, 2020. 120 str. [COBISS.SI-ID 11064579]
64. MATJAŽ, Maksimilijan. Biblična antropologija in biblična praksa v karitativnem delu : (študijsko gradivo). Ljubljana: Teološka fakulteta, Katedra za Sveto pismo in judovstvo, 2019. 38 str. [COBISS.SI-ID 11064835]
65. MATJAŽ, Maksimilijan. Pravičnost in odrešenje v Svetem pismu : (študijsko gradivo za program 2 RE). Ljubljana: Teološka fakulteta, Katedra za Sveto pismo in judovstvo, 2019. 33 f. [COBISS.SI-ID 11067907]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

66. MATJAŽ, Maksimilijan. Iz Besede : biblični slovarček. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2021. 215 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0819-2. [COBISS.SI-ID 62501891]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

67. MATJAŽ, Maksimilijan. Svetopisemsko-teološki temelji sinodalnosti Cerkve : predavanje na Teološkem simpoziju 2022: Sinodalnost Cerkve, 16. marca 2022, aplikacija Zoom. [COBISS.SI-ID 102161667]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

68. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. MATJAŽ, Maksimilijan (glavni urednik 2019-). Ljubljana: Slovensko biblično gibanje, 1994-. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 41844992]
69. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. MATJAŽ, Maksimilijan (glavni in odgovorni urednik 2015-, odgovorni urednik 2013-). [Tiskana izd.]. Maribor: Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, 2013-Maribor: Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, 2013-2017Maribor: Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2018-. ISSN 2335-4127. http://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/edinost-in-dialog, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-UTGPB0XA, https://www.teof.uni-lj.si/publications/unity-and-dialogue. [COBISS.SI-ID 268194560]
70. Tretji dan. MATJAŽ, Maksimilijan (področni urednik 2000-, 2006, član uredniškega sveta ). Ljubljana: Slovenske rimokatoliške škofije, 1984-Ljubljana: Slovenske rimokatoliške škofije, 1984-2009Ljubljana: Društvo SKAM, 2010-2019Ljubljana: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2022-. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 15485184]
71. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. MATJAŽ, Maksimilijan (področni urednik 2007-2021). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 1920-. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=60, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ZCWKSFUC, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ZCWKSFUC, https://www.teof.uni-lj.si/publications/theological-quarterly. [COBISS.SI-ID 8745472]

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

72. BUDISELIĆ, Ervin. Vidiki bibličnega koncepta pričevanja in posebno razumevanje pričevanja v konceptu Lukovega pisanja = Aspects of the biblical concept of witness and the specific understanding of the concept in the writings of Luke : doktorska disertacija. Ljubljana: [E. Budiselić], 2019. XIV, 364, XV str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=117598, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=117598, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-EYD8YPUC. [COBISS.SI-ID 24818691]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

73. KOVIC, Mel. Evharistija in življenje občestva pri apostolu Pavlu : "Prizadevajte si za ljubezen" (1 Kor 14,1) : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Kovic], 2023. VII, 79 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=151013. [COBISS.SI-ID 165998083]
74. LEBAN, Martin. Jezusov pogovor s Samarijanko (Jn 4,1-42) kot model pomoči mladim na poti razločevanja : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Leban], 2020. VII, 89 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=113798, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113798. [COBISS.SI-ID 8315738]
75. RUS, Matej. Skušnjave - moč in pogum odločitve : biblično-antropološka analiza Mt 4,1-11 : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Rus], 2019. IX, 99 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113332, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113332. [COBISS.SI-ID 8255322]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

76. MIR, Alenka. "Kristus nas je osvobodil za svobodo" (Gal 5,1A) : boj za svobodno življenje na podlagi Pisma Galačanom : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Mir], 2020. VI, 51 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=114129, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=114129. [COBISS.SI-ID 11077635]
77. TOMAŽIČ, Neža. Razumljivost in razumevanje besedil ter svetopisemska govorica : analiza na podlagi pastirskih pisem slovenskih škofov za postni čas med leti 2010 in 2020 : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Tomažič], 2020. VI, 48, XXXV str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=120613, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=120868. [COBISS.SI-ID 31326979]

Prevajalec

78. KRAŠOVEC, Jože (urednik). Sveto pismo. Nova zaveza. Evangeliji : jeruzalemska izdaja. 1. izd. Ljubljana: Slovenska škofovska konferenca: Družina, 2023. 272 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0983-0. [COBISS.SI-ID 144922627]

Avtor dodatnega besedila

79. VEČKO, Snežna (avtor, avtor dodatnega besedila). Milost v tvojih očeh : 2 Mz 33,13 : razlaga odlomkov Prve in Druge Mojzesove knjige. Ljubljana: Zavod Biblično gibanje, 2023. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-96360-0-8. [COBISS.SI-ID 162991107]
80. RIJAVEC, Marko. Veselite se v Gospodu : razlaga Pisma Filipljanom. Ljubljana: Družina, 2023. 105 str. ISBN 978-961-04-0999-1. [COBISS.SI-ID 151725571]
81. FRANCISCUS. Odprl jim je um : apostolsko pismo = Aperuit illis : motu proprio. Ljubljana: Družina, 2020. 32 str. Cerkveni dokumenti, Nova serija, 35. ISBN 978-961-04-0644-0. [COBISS.SI-ID 304533504]
82. ZOCHE, Hermann-Josef. Apostol : roman o Pavlu. 2. natis. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019. 534 str., [2] str. pril., zvd. ISBN 978-961-278-427-0. [COBISS.SI-ID 301699072]
83. ZOCHE, Hermann-Josef. Apostol : roman o Pavlu. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019. 534 str., [2] str. pril., zvd. ISBN 978-961-278-427-0. https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=7058. [COBISS.SI-ID 298542080]

Recenzent

84. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. MATJAŽ, Maksimilijan (recenzent 2015-). [Tiskana izd.]. Maribor: Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, 2013-Maribor: Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, 2013-2017Maribor: Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2018-. ISSN 2335-4127. http://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/edinost-in-dialog, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-UTGPB0XA, https://www.teof.uni-lj.si/publications/unity-and-dialogue. [COBISS.SI-ID 268194560]
85. VEČKO, Snežna (avtor, avtor dodatnega besedila). Milost v tvojih očeh : 2 Mz 33,13 : razlaga odlomkov Prve in Druge Mojzesove knjige. Ljubljana: Zavod Biblično gibanje, 2023. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-96360-0-8. [COBISS.SI-ID 162991107]
86. SKRALOVNIK, Samo. The meaning and interpretation of desire in the Bible : the semantic study of hmd and 'wh word fields. Lanham [etc.]: Lexington books, cop. 2022. XI, 249 str., ilustr. ISBN 978-1-7936-5287-4, ISBN 978-1-7936-52881-. [COBISS.SI-ID 122665987]
87. HARI, Boštjan. Božja ljubezen odpušča in ozdravlja : zdravilna moč zakramenta sprave : (priročnik za vse kristjane, katoličane, pastoralne delavce in vse iskalce duhovnega, duševnega zdravja, notranjega miru, smisla in polnosti življenja). Dopolnjena in spremenjena izd. Moravče: Izobraževalne in svetovalne storitve, 2020. 480 str. ISBN 978-961-290-759-4. [COBISS.SI-ID 303649024]


NERAZPOREJENO

88. MATJAŽ, Maksimilijan. Iz Besede : biblični slovarček. 2. izd. Ljubljana: Družina, 2022. 216 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0890-1. [COBISS.SI-ID 93830659]
89. RATAJC, Damjan, ŠKAFAR, Vinko, MATJAŽ, Maksimilijan. Skupaj na poti : misijon v župnijah : 2021-2022 : Šmarje pri Jelšah, Sladka Gora, Kristan Vrh. 1. izd. Šmarje pri Jelšah: Župnija; Ljubljana: Družina, 2021. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0878-9. [COBISS.SI-ID 89054723]
90. ŠPELIČ, Miran, RUS, Janez Evangelist, DOLEŽAL-RUS, Vlasta, FABČIČ, Natalija, WOHINZ, Barbara, ČERIN, Aleš, BARTOLJ, Jože, JAKOFČIČ, Darja, PODJAVORŠEK, Janja, MATJAŽ, Maksimilijan, MERC, Marija, MUHOVIČ, Jožef. Križev pot z varuhi spomina. Elektronska izd. Ljubljana: Družina, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), ilustr. ISBN 978-961-04-0710-2. https://www.biblos.si/isbn/9789610407102, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-NU04Q9TD. [COBISS.SI-ID 33253635]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).
Zadnja posodobitev podatkov: 26. 02. 2024

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

ARRS program J6-5567 Zgodovina oblik v judovsko-krščanskih virih in tradiciji

ARRS projekt J6- J65567 Beseda v dialogu

Vodja projekta: ARRS projekt J6-0607 Apostolska dela - Zgodovina prve cerkve.

Projekt novega slovenskega prevoda Svetega pisma - Jeruzalemska biblija (SPJ)