Doc. dr. Matjaž Ambrožič (*1967) je po zaključeni družboslovno-jezikovni gimnaziji in odsluženi vojaščini leta 1987 začel s študijem teologije na ljubljanski Teološki fakulteti. V duhovnika je bil posvečen leta 1993. Najprej je deloval kot kaplan v Kočevju (1993–1996) in v Novem mestu – Šmihelu (1996–1996). Jeseni 1997 je odšel v Rim na Papeško univerzo Gregoriana, kjer je na Fakulteti za zgodovino Cerkve opravil podiplomski študij in leta 2002 doktoriral. Nato je bil duhovni pomočnik na Vrhniki (2001–2004) in v župniji Ljubljana – Stožice (2004-2013). Od leta 2013 je župnik v Begunjah na Gorenjskem.

Znanstveno-raziskovalno in predavateljsko se udejstvuje na TEOF Univerze v Ljubljani in na njeni Enoti v Mariboru (asistent 2001, docent 2004, 2010, 2015). Znanstveno-raziskovalno dejavnost posveča področju domače cerkvene in svetne zgodovine, kakor tudi umetnostne zgodovine. Veliko časa posveča tudi preučevanju arhivskega gradiva.

Doc. dr. Matjaž Ambrožič je izvedenec (kolavdator) na področju zvonoslovja in orglarstva ter pisec strokovnih elaboratov ob restavracijah in nakupih zvonov in orgel. Na področju zvonarstva sodeluje z Beratungsausschuß für Deutsche Glockenwesen.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. AMBROŽIČ, Matjaž. Drža kočevarskih župnikov in usoda njihovih župnij ob preselitvi kočevskih Nemcev = The stance of the parish priests of Kočevska and the fate of their parishes during the resettlement of the Germans from Kočevska region. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 4, str. 905-923. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/04/Ambrozic.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2022/04/Ambrozic. [COBISS.SI-ID 135685891], [SNIP, WoS, Scopus]
projekt: P6-0262 Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga; financer: ARRS
2. AMBROŽIČ, Matjaž. Plečnikova dela za Žensko kaznilnico v Begunjah in njihova usoda po odhodu usmiljenk = Plečnik's creations for the Women's Prison in Begunje and their fate upon departure of the Sisters of Charity. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 4, str. 971-988. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Ambrozic.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2019/04/Ambrozic. [COBISS.SI-ID 8267098], [SNIP, WoS do 6. 3. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, Scopus do 22. 1. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
3. AMBROŽIČ, Matjaž. Prof. dr. Janez Ev. Zore in njegova vloga pri ustanavljanju Ljubljanske univerze in Teološke fakultete. V: KOLAR, Bogdan (ur.). Učitelji Teološke fakultete za ustanovitev in ohranitev Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. [št.] 41, str. 281-297. Acta Ecclesiastica Sloveniae, 41. ISBN 978-961-6844-75-8. ISSN 0351-2789. [COBISS.SI-ID 8212570]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. AMBROŽIČ, Matjaž. Josip Lavtižar - zvonoslovec. V: MLINAR, Janez (ur.), SMOLEJ MILAT, Špela (ur.). Josip Lavtižar (1851-1943) in njegov čas : referati posveta ob 170. letnici rojstva Josipa Lavtižarja. Jesenice: Gornjesavski muzej, 2022. Str. 33-53, ilustr. ISBN 978-961-6467-69-8. [COBISS.SI-ID 145567235]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. AMBROŽIČ, Matjaž. Matevž Ravnikar - bogoslovni profesor, ravnatelj Semenišča in stolni kanonik. V: PACEK, Dejan (ur.). Mednarodni znanstveni posvet o tržaško-koprskem škofu Matevžu Ravnikarju : (Vače, 1776 - Trst, 1845) : Ljubljana, 18. april-Trst, 19. april 2023 = [Convegno scientifico internazionale : Matteo Ravnikar, vescovo di Trieste e Capodistria : (Vače, 1776 - Trieste, 1845) : Lubiana-Trieste, 18-19 aprile 2023]. Trst: Mladika, 2023. Str. 14-15. ISBN 978-88-7342-335-5. [COBISS.SI-ID 151526659]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. AMBROŽIČ, Matjaž. Službe Jožefa Pogačnika do škofovskega imenovanja. V: PACEK, Dejan (ur.), ŠIMAC, Miha. Ljubljanski nadškof in metropolit dr. Jožef Pogačnik : znanstvena monografija. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; v Ljubljani: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za zgodovino Cerkve, 2023. Str. 41-60, ilustr. Zbirka Testes temporum, 1. ISBN 978-961-278-631-1. [COBISS.SI-ID 144932867]
7. AMBROŽIČ, Matjaž. Izzivi in odzivi Jugoslovanske škofovske konference v obdobju 1945-1991. V: KOLAR, Bogdan (ur.), et al. V službi evangelija in človeka : 30 let Slovenske škofovske konference. Ljubljana: Družina, 2023. Str. 99-127. ISBN 978-961-04-0970-0. [COBISS.SI-ID 148294403]
projekt: P6-0262 Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga; financer: ARRS
8. AMBROŽIČ, Matjaž. Iz korespondence nadškofa Šuštarja s predstavniki in uslužbenci Svetega sedeža. V: JAMNIK, Anton (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Nadškof Alojzij Šuštar : 100-letnica rojstva. Ljubljana: Družina, 2020. Str. 202-221, ilustr. ISBN 978-961-04-0698-3. [COBISS.SI-ID 37914371]
9. AMBROŽIČ, Matjaž. Arhivski drobci župnije Sodražica iz obdobja 1862-1945. V: MIHELIČ, Ludvik (ur.). Sodraških 800 : monografija ob 800-letnici prve pisne omembe Sodražice. Sodražica: Občina, 2020. Str. 271-289, ilustr. ISBN 978-961-94955-0-6. [COBISS.SI-ID 32744195]

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

10. AMBROŽIČ, Matjaž. Dolinar, France Martin : (1941–). Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon. 2023. ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1024430/. [COBISS.SI-ID 163908099]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

11. AMBROŽIČ, Matjaž. Dejan Pacek, Odnos med državo in Katoliško cerkvijo v Sloveniji med letoma 1966 in 1991 v luči arhiva republiške verske komisije ... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 3, str. 701-702. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 88020739], [SNIP]
12. AMBROŽIČ, Matjaž. Dejan Pacek : Odnos med državo in Katoliško cerkvijo v Sloveniji med letoma 1966 in 1991 v luči arhiva republiške verske komisije ... Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2020, letn. 80, št. 3, str. 701-702. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2020/03/Ambrozic.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 44890115], [SNIP]
13. AMBROŽIČ, Matjaž. Lilijana Žnidaršič Golec: Kariere duhovnikov na Slovenskem v zgodnjem novem veku. Vzvodi, okoliščine ... Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 68, št. 2, str. 316-317, ilustr. ISSN 0023-4923. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 24790019], [SNIP]

1.25 Drugi sestavni deli

14. AMBROŽIČ, Matjaž, ČERNE, Boštjan, SODIN, Matjaž. Černe-Sodinove orgle v Preboldu (2). Cerkveni glasbenik : glasilo slovenskih cerkvenih glasbenikov. 2022, letn. 115, [št.] 4, str. 18. ISSN 0351-496X. [COBISS.SI-ID 125287939]

1.26 Znanstveni sestavek v slovarju, enciklopediji, leksikonu

15. AMBROŽIČ, Matjaž. Christian, Karel. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2022, zv. 4: c, str. 196-197. ISBN 978-961-254-645-8, ISBN 978-961-254-985-5, ISBN 978-961-05-0116-9, ISBN 978-961-05-0640-9, ISBN 978-961-05-0651-5. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi158586/. [COBISS.SI-ID 45869613]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

16. AMBROŽIČ, Matjaž (avtor, fotograf, prevajalec). Cerkve in božja znamenja v brezniški župniji. Ljubljana: Salve, 2021. 336 str., ilustr. ISBN 978-961-289-111-4. [COBISS.SI-ID 68091907]
17. AMBROŽIČ, Matjaž (avtor, fotograf, prevajalec). Zgodovina brezniške župnije. Ljubljana: Salve, 2021. 462 str., ilustr. ISBN 978-961-289-109-1. [COBISS.SI-ID 68091139]

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

18. AMBROŽIČ, Matjaž. Zgodovina Cerkve na Slovenskem : [univerzitetni učbenik za študente Teološke fakultete Univerze v Ljubljani]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 640 str. Priročniki Teološke fakultete, 28, Priročniki TEOF, 28. ISBN 978-961-6844-79-6. [COBISS.SI-ID 302045696]

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

19. Slovar zvonjenja in pritrkavanja. KOVAČIČ, Mojca, BOKAL, Ljudmila, AMBROŽIČ, Matjaž, KLOPČIČ, Tomaž. Kamnik: Amebis, 2021-. Zbirka Termania. ISSN 2784-5338. https://www.termania.net/slovarji/346/Slovar_zvonjenja_in_pritrkavanja. [COBISS.SI-ID 65079299]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

20. AMBROŽIČ, Matjaž. O zvonarstvu : prispevek v oddaji Ars humana, Radio Slovenija, 3., ars program, 11. jan. 2021. [COBISS.SI-ID 47196931]

3.12 Razstava

21. AMBROŽIČ, Matjaž. Bogoslužno posodje župnijske cerkve Žalostne Matere Božje na Breznici : razstava, Breznica, 27. avg. 2021. [COBISS.SI-ID 75439619]
22. AMBROŽIČ, Matjaž. Plečnikova dediščina v Begunjah nekdaj in danes : razstava, Begunje, 30. jun. do 15. jul. 2019. [COBISS.SI-ID 8169306]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

23. AMBROŽIČ, Matjaž. Josip Lavtižar - zvonoslovec : predavanje na znanstvenem posvetu Josip Lavtižar (1851-1943) in njegov čas, Ljudski dom v Kranjski Gori, 28. oktober 2021. [COBISS.SI-ID 83468291]
24. AMBROŽIČ, Matjaž. Pogačnikove cerkv. službe pred škof. imen. : predavanje na znanstvenem posvetu o ljubljanskem nadškofu metropoliti dr. Jožefu Pogačniku (1902-1980): ob 40-letnici njegove smrti, (21.-22. oktober 2020). [COBISS.SI-ID 43284227]

3.25 Druga izvedena dela

25. AMBROŽIČ, Matjaž. Organizacija župnij v srednjem veku : predavanje v okviru Kulturnega društva Sotočje v župnišču v Radovljici, 23. februar 2024. [COBISS.SI-ID 188152835]
26. AMBROŽIČ, Matjaž. Povrnitev in nabava zvonov po prvi svetovni vojni : predavanje v okviru Okrogle mize Slovenskih pritrkovalcev, Zavod sv. Stanislava v Šentvidu v Ljubljani, 7. 4. 2024. [COBISS.SI-ID 200401411]
27. AMBROŽIČ, Matjaž. Zvonovi in zvonjenje : predavanje za oskrbovance Doma dr. Janka Benedika, Radovljica, 23. jan. 2020. [COBISS.SI-ID 25185539]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

28. Acta ecclesiastica Sloveniae. AMBROŽIČ, Matjaž (član uredniškega odbora 2015-). Ljubljana: Teološka fakulteta, Inštitut za zgodovino Cerkve, 1979-. ISSN 0351-2789. http://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/acta-ecclesiastica-sloveniae, https://www.dlib.si/results/?euapi=1&query=%27keywords%3dacta+ecclesiastica+sloveniae%27&pageSize=25&frelation=Acta+ecclesiastica+Sloveniae, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 15981570]

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

29. PACEK, Dejan. Odnos med državo in Katoliško cerkvijo v Sloveniji med letoma 1966 in 1991 v luči arhiva republiške verske komisije : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Pacek], 2020. VIII, 390, XI str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=122246, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 46461187]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

30. MEGLIČ, Polona. Zgodovina župnije Duplje (s posebnim poudarkom na 19. stoletju) : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Meglič], 2022. V, 47 str., ilustr. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 122809091]

Recenzent

31. GUČEK, Boštjan. "Nosi le zakrpano obuvalo" : oris družbenega položaja duhovščine na Slovenskem (1918-1941). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. 408 str., ilustr. Acta Ecclesiastica Sloveniae, 44. ISBN 978-961-7167-06-1. ISSN 0351-2789. [COBISS.SI-ID 127812867]
32. GERŠIČ, Matjaž (avtor, kartograf, fotograf). Krajevna skupnost Lesce : v prostoru in času. 1. izd. Lesce: Krajevna skupnost, 2021. 247 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-95304-0-5. [COBISS.SI-ID 53170691]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).
Zadnja posodobitev podatkov: 22. 07. 2024

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Doc. dr. Matjaž Ambrožič Matjaž je znanstveni sodelavec pri raziskovalnem programu P6-0262 Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti (2004―2020).