Roman Globokar (roj. 1971) je študiral teologijo v Ljubljani in Rimu, kjer je leta 2001 doktoriral na Univerzi Gregoriana s področja moralne teologije. Naslov doktorske naloge je Verantwortung für alles, was lebt: von Albert Schweitzer und Hans Jonas zu einer theologischen Ethik des Lebens. (Odgovornost za vse, kar živi: od Alberta Schweitzerja in Hansa Jonasa k teološki etiki življenja). Leta 2000 je tudi končal specializacijo iz bioetike na Inštitutu za bioetiko na Medicinski fakulteti Katoliške univerze v Rimu.

Jeseni 2001 je začel delovati kot asistent na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in kot učitelj vere in kulture na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani. Od 2006 do 2018 je opravljal službo direktorja Zavoda sv. Stanislava. Leta 2009 je bil izvoljen za docenta za področje moralne teologije na Teološki fakulteti v Ljubljani. Od januarja do marca 2015 je gostoval na univerzi Boston College v ZDA, od marca do junija 2018 pa na univerzi Trinity College v Dublinu na Irskem.

Od leta 2005 je član Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko, od leta 2011 pa član Strokovnega sveta za splošno izobraževanje RS. V letih 2009-2011 je bil član strokovne skupine za pripravo Bele knjige o vzgoji in izobraževanju. Leta 2013 je bil imenovan za svetovalca SAZU na področju šolske vzgoje.

Sodeluje v več mednarodnih združenjih s področja etike in bioetike (Association of Bioethicists of Central Europe, Catholic Theological Ethics in the World Church, Societas Ethica, Internationale Vereinigung für Moraltheologie und Sozialethik, European Society for Catholic Theology). Organiziral je več mednarodnih simpozijev o etičnih in pedagoških vprašanjih. Je koordinator za mednarodne izmenjave za projekt »Bioethics« v okviru mreže CEEPUS. S predavanji je gostoval na Univerzah na Dunaju, Grazu, Opolu in na Visoki teološki šoli v Pécsu. Od 2015 je dejaven v programski skupini »Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje«.

Je soavtor učnega načrta in učbenikov za predmet Vera in kultura, ki se izvaja na katoliških gimnazijah. Sodeloval je pri pripravi Leksikona krščanske etike in izdal monografijo s področja osnovne moralne teologije. Piše znanstvene, strokovne in poljudne članke, predava na domačih in mednarodnih simpozijih in se medijsko angažira na področjih etike in šolstva.
 

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. CVETEK, Mateja, PUČNIK, Peter, CVETEK, Robert, GLOBOKAR, Roman. Relational ethics scale : psychometric evaluation of the Slovene-language version = Lestvica relacijske etike : psihometrično ovrednotenje slovenske različice. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 1, str. 203-216, tabele. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/01/Cvetek.pdf, DOI: 10.34291/BV2022/01/Cvetek. [COBISS.SI-ID 114168067], [SNIP]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
2. JOHANSEN, Mikkel Willum, CENTA, Mateja, GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko. Lack of ethics or lack of knowledge? : European upper secondary students’ doubts and misconceptions about integrity issues. International journal for educational integrity. 2022, [vol.] 18, [no.] 20, str. 1-25, tabele, graf. prikazi. ISSN 1833-2595. https://edintegrity.biomedcentral.com/articles/10.1007/s40979-022-00113-0, DOI: 10.1007/s40979-022-00113-0. [COBISS.SI-ID 119241731], [SNIP, WoS, Scopus]
3. GLOBOKAR, Roman. Gemeinschaftliche Aspekte der Feier des Sakraments der Versöhnung. Acta Universitatis Carolinae Theologica. 2020, vol. 10, no. 1, str. 39-60. ISSN 1804-5588. DOI: 10.14712/23363398.2020.43. [COBISS.SI-ID 29040387], [WoS, Scopus]
4. GLOBOKAR, Roman. COVID-19, nacionalna država in družbeni nauk Cerkve = COVID-19, the nation state and the social doctrine of the Church. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, št. 2, str. 379-394. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, DOI: 10.34291/BV2020/02/Globokar. [COBISS.SI-ID 40991747], [SNIP, WoS do 1. 1. 2023: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4,00, Scopus do 1. 9. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,00]
5. GLOBOKAR, Roman. The ethics of Albert Schweitzer as an inspiration for global ethics. Studia teologiczno-historyczne Śląska Opolskiego. 2020, t. 40, nr. 1, str. 55-71. ISSN 2391-937X. https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sth/article/view/2049/1624, DOI: 10.25167/sth.2049. [COBISS.SI-ID 20670979]
6. GLOBOKAR, Roman. Normativnost človeške narave v času biotehnološkega izpopolnjevanja človeka = Normativity of human nature in the age of biotechnological human enhancement. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 3, str. 611-628. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/03/Globokar.pdf, DOI: 10.34291/BV2019/03/Globokar. [COBISS.SI-ID 8261210], [SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00, Scopus do 7. 9. 2022: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 10, čistih citatov na avtorja (CIAu): 10,00]
7. GLOBOKAR, Roman. Krščanski antropocentrizem in izkoriščevalska drža človeka do naravnega okolja. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 2, str. 349-364. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/02/Globokar.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5. [COBISS.SI-ID 7993946], [SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 9, čistih citatov na avtorja (CIAu): 9,00, Scopus do 27. 9. 2022: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 11, čistih citatov na avtorja (CIAu): 11,00]
8. GLOBOKAR, Roman. Impact of digital media on emotional, social and moral development of children. Nova prisutnost. 2018, vol. 16, no. 3, str. 545-560. ISSN 1848-8676. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=306898. [COBISS.SI-ID 8010330], [SNIP, WoS do 3. 11. 2022: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 8, čistih citatov na avtorja (CIAu): 8,00, Scopus do 25. 11. 2022: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 12, čistih citatov na avtorja (CIAu): 12,00]
9. GLOBOKAR, Roman. Der Theologe im Dialog mit der säkularisierten Öffentlichkeit in Slowenien. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego. 2018, t. 38, nr. 2, str. 31-41. ISSN 0137-3420. https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sth/article/view/467/292. [COBISS.SI-ID 8073050]

1.03 Kratki znanstveni prispevek

10. GLOBOKAR, Roman. Ranljivost človeka, družbe, narave in Boga = The vulnerability of the human being, society, nature, and God. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 1, str. 7-14. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/01/Globokar.pdf, DOI: 10.34291/BV2022/01/Globokar. [COBISS.SI-ID 114146819], [SNIP]

1.04 Strokovni članek

11. GLOBOKAR, Roman. Spoštljiv odnos do živali. Mohorjev koledar ... 2021, str. 95-98, ilustr. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 43236355]
12. GLOBOKAR, Roman. Umweltschutz - ein Thema für die Theologie?. Ost-West : europäische Perspektiven. 2021, jg. 22, hft. 2, str. 82-90, ilustr. ISSN 1439-2089. [COBISS.SI-ID 63892227]
13. GLOBOKAR, Roman. Umweltschutz - ein Thema für die Theologie? : von den Anfängen bis zu "Laudato si". Salzkörner : Materialien für die Diskussion in Kirche und Gesellschft. Juni 2021, jg. 27, nr. 3, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 73742339]
14. GLOBOKAR, Roman. Integriteta pri raziskovanju v času koronavirusa : kako je koronavirus spremenil življenje dijakov, študentov in učiteljev?. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše. jun. 2021, letn. 23, št. 90, str. 8-10, ilustr. ISSN 1580-0482. [COBISS.SI-ID 70806275]
15. GLOBOKAR, Roman. Usoden preplet. Božje okolje. 2020, leto 45, št. 1, str. 10-11, ilustr. ISSN 1318-9328. [COBISS.SI-ID 8321114]
16. GLOBOKAR, Roman. Digitalni domorodci. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše. mar. 2019, letn. 21, št. 81, str. 12-13, ilustr. ISSN 1580-0482. [COBISS.SI-ID 8150106]
17. GLOBOKAR, Roman. Kam gre sodobna moralna teologija? : razmišljanje ob robu mednarodne konference teoloških etikov v Sarajevu. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. sep. 2018, št. 101, str. 14, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 7971930]

1.05 Poljudni članek

18. GLOBOKAR, Roman. Pomoč pri samomoru in človekovo dostojanstvo. Mladika. 2022, leto 66, [št.] 1, str. 10-11, ilustr. ISSN 1124-657X. [COBISS.SI-ID 104747779]
19. GLOBOKAR, Roman. Soočenje avtoritet na moralnem področju. Mladika. 2022, leto 66, [št.] 2/3, str. 16-17, ilustr. ISSN 1124-657X. [COBISS.SI-ID 104748547]
20. GLOBOKAR, Roman. Privlačnost in usodnost genetskega izboljševanja človeka. Mladika. 2022, leto 66, [št.] 4, str. 14-15, ilustr. ISSN 1124-657X. [COBISS.SI-ID 104749059]
21. GLOBOKAR, Roman. Sinodalnost, klerikalizem in učenje poslušanja. Mladika. 2022, leto 66, [št.] 5, str. 5-6, ilustr. ISSN 1124-657X. [COBISS.SI-ID 112773635]
22. GLOBOKAR, Roman. Skrb za okolje kot del družbenega nauka Cerkve. Žarek dobrote : informativno glasilo Karitas. 2022, [leto] 20, [št.] 3, str. 7-8. ISSN 1581-5528. [COBISS.SI-ID 102103555]
23. GLOBOKAR, Roman. Ne zgolj zase, ampak za vse ljudi. Mladika. 2021, leto 65, [št.] 1/2, str. 4-5, ilustr. ISSN 1124-657X. http://www.mladika.com/wp-content/uploads/2021/02/Ml21-01-skup.pdf. [COBISS.SI-ID 52775171]
24. GLOBOKAR, Roman. Dialog namesto vzporednih monologov. Mladika. 2021, leto 65, [št.] 3, str. 22-23, ilustr. ISSN 1124-657X. http://www.mladika.com/wp-content/uploads/2021/03/Ml21-031.pdf. [COBISS.SI-ID 55507971]
25. GLOBOKAR, Roman. Osebno odpuščanje kot pot k narodni spravi. Mladika. 2021, leto 65, [št.] 4, str. 20-21, ilustr. ISSN 1124-657X. http://www.mladika.com/wp-content/uploads/2021/04/Ml21-04.pdf. [COBISS.SI-ID 62125571]
26. GLOBOKAR, Roman. Politika kot oblika ljubezni. Mladika. 2021, leto 65, [št.] 5, str. 33-34, ilustr. ISSN 1124-657X. [COBISS.SI-ID 101171715]
27. GLOBOKAR, Roman. Nevarnost sodobnih ideologij. Mladika. 2021, leto 65, [št.] 6/7, str. 32-33, ilustr. ISSN 1124-657X. [COBISS.SI-ID 101170691]
28. GLOBOKAR, Roman. Priložnosti in nevarnosti digitalizacije. Mladika. 2021, leto 65, [št.] 8, str. 12-13, ilustr. ISSN 1124-657X. [COBISS.SI-ID 101172739]
29. GLOBOKAR, Roman. Brez strahu in predsodkov graditi bolj vključujočo družbo. Mladika. 2021, leto 65, [št.] 9, str. 14-15, ilustr. ISSN 1124-657X. [COBISS.SI-ID 101169155]
30. GLOBOKAR, Roman. Upanje na boljši svet po pandemiji. Mladika. 2021, leto 65, [št.] 10, str. 16-17, ilustr. ISSN 1124-657X. [COBISS.SI-ID 101168131]
31. GLOBOKAR, Roman. Biti usmiljeni Samarijani v sodobni družbi ravnodušnosti. Žarek dobrote : informativno glasilo Karitas. 2021, [leto] 19, [št.] 4, str. 6-7. ISSN 1581-5528. [COBISS.SI-ID 59798275]
33. GLOBOKAR, Roman. Evtanazija nasprotuje temeljni človekovi pravici do življenja. Ognjišče. [Tiskana izd.]. maj 2019, leto 55, št. 5, str. 6-7, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8110170]

1.05 članek

32. GLOBOKAR, Roman. Na sprehodu z robotom : mednarodna konferenca o etičnih izzivih umetne inteligence. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. jan. 2020, št. 117, str. 15, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 8293210]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

34. GLOBOKAR, Roman. Etična vprašanja pri genski terapiji redkih bolezni. V: UHAN, Mihaela (ur.), FAGANEL, Jože (ur.). Dan redkih bolezni : 7. nacionalna konferenca : 2. marec 2021, spletni dogodek. Mengeš: Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije, 2021. Str. 47-53. Knjižica Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije, 11. ISBN 978-961-94523-5-6. [COBISS.SI-ID 62633475]
35. GLOBOKAR, Roman. A gyermekek érzelmi és társadalmi fejlödése a digitális korban. V: CSONTA, Réka (ur.). Példabeszédek, élettörténetek és gondolatkísérletek : valláspedagógiai tanulmányok. Pécs: Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, 2021. Str. 9-16. ISBN 978-615-5579-27-1. [COBISS.SI-ID 59196675]
36. GLOBOKAR, Roman. Vloga religij pri oblikovanju globalne etike = The role of religions in shaping a global ethics. V: PIVEC, Franci (ur.), KRISPER, Marjan (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Etika in stroka = Professional Ethics : 7. oktober 2020, 7 October, 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd international multiconference : zvezek D = volume D. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2020. Str. 17-20. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-194-8, ISBN 978-961-264-195-5. ISSN 2630-371X. http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/2020/IS2020_Volume_D%20-%20Etika%20in%20stroka.pdf. [COBISS.SI-ID 43017219]
37. GLOBOKAR, Roman. Kritika antropocentrizma u enciklici Laudato si'. V: BALOBAN, Stjepan (ur.), PETROVIĆ ŠTEFANAC, Dubravka (ur.). Laudato si'! Kako mijenjati stil života?. Zagreb: Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve: Kršćanska sadašnjost, 2020. Str. 101-113. ISBN 978-953-6710-24-9, ISBN 978-953-11-1337-3. [COBISS.SI-ID 33391875]
38. GLOBOKAR, Roman. Vloga šole pri čustvenem in socialnem razvoju otrok v digitalni dobi = The role of the school in children's emotional and social development in the digital age. V: RIFEL, Tadej (ur.). "Kritično mišljenje v digitalni dobi" : zbornik mednarodne konference ob petindvajsetletnici ponovnega delovanja Škofijske klasične gimnazije in Jegličevega dijaškega doma ter desetletnici ustanovitve Osnovne šole Alojzija Šuštarja v Zavodu sv. Stanislava, 10.-12. maj 2018 = "Critical thinking in the digital age" : proceedings of the international conference in St. Stanislav's Institution 10th-12th May 2018. Ljubljana: Zavod sv. Stanislava: = St. Stanislav's Institution, 2018. Str. 32-53. Zbirka Simpoziji v Zavodu sv. Stanislava, 8. ISBN 978-961-6650-26-7. [COBISS.SI-ID 8060762]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

39. GLOBOKAR, Roman. Vloga teologije in Teološke fakultete pri ustanovljanju [!] Univerze v Ljubljani in preoblikovanju slovenskega naroda v nacijo. V: LUKŠIČ, Igor (ur.). Vloga Univerze v Ljubljani pri preoblikovanju naroda v državo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2019. Str. 103-122. Knjižna zbirka Stičišča. ISBN 978-961-235-892-1. [COBISS.SI-ID 8219738]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

40. GLOBOKAR, Roman. The rise of loneliness in the intertwine of digital media = Porast osamljenosti v prepletu digitalnih medijev. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 19-20. [COBISS.SI-ID 130095875]
41. STRAHOVNIK, Vojko, GLOBOKAR, Roman, CENTA, Mateja. Utilizing religious and ethics education to fight polarization and radicalization of youth : the example of the EDUC8 project. V: BJELICA, Maja (ur.). International Symposium Religious Peace-Building, Inter-Religious Dialogue, Migrations and Refugee Crisis : Koper, online, April 19, 2021 : programme and abstracts = Mednarodni simpozij Religijska izgradnja miru, medreligijski dialog, migracije in begunska kriza : Koper, po spletu, 19. april 2021 : program in povzetki. Online ed. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS, 2021. Str. 16-17. ISBN 978-961-7058-69-7. https://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2021/06/Zbornik-povzetkov_Religious-Peace-Building-2021_SPLETNA-IZDAJA.pdf. [COBISS.SI-ID 97404163]
42. CENTA, Mateja, GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko. Ethics, knowledge and understanding of research integrity among students = Etika, znanje o in razumevanje raziskovalne etike in integritete med dijaki in študenti. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 20-21. https://www.teof.uni-lj.si/upanje-in-zaupanje-v-casu-globalnega-obupa-in-nezaupanja. [COBISS.SI-ID 85008131]
43. GLOBOKAR, Roman. Hope as a political virtue in uncertain times = Upanje kot politična krepost v negotovih časih. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 21-22. [COBISS.SI-ID 84702211]
44. GLOBOKAR, Roman. COVID-19, the nation state and the social doctrine of the Church = COVID-19, nacionalna država in družbeni nauk Cerkve. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 24-25. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38041091]
45. GLOBOKAR, Roman. The ethics of vulnerability in the age of biotechnological enhancement of human = Etika ranljivosti v dobi biotehnološkega izpopolnjevanja človeka. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 24-25. [COBISS.SI-ID 8227674]
46. GLOBOKAR, Roman. Ethical implications of the belief into God the Creator regarding man's relationship towards creation = Etične implikacije vere v Boga Stvarnika glede človekovega odnosa do stvarstva. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2018. Str. 18-19. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Celje%202018.pdf. [COBISS.SI-ID 7985754]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

47. GLOBOKAR, Roman. Challenges of a global pandemic and ascent of nationalism : response of pope Francis. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethics of resilience : vulnerability and survival in times of pandemics and global uncertainty. Berlin: Lit, cop. 2022. Str. 125-132, 246-247. Theology East - West, vol. 29. ISBN 978-3-643-91211-4, ISBN 978-3-643-96211-9. [COBISS.SI-ID 119950595]
48. GLOBOKAR, Roman. Ethics of vulnerability in the age of human biotechnological enhancement. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Transhumanism as a challenge for ethics and religion. Wien; Zürich: Lit, cop. 2021. Str. 27-35, 213. Theology East-West, vol. 27. ISBN 978-3-643-91297-8, ISBN 978-3-643-96297-3. [COBISS.SI-ID 75660035]
49. GLOBOKAR, Roman. Alojzij Šuštar kot moralni teolog v pokoncilski prenovi. V: JAMNIK, Anton (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Nadškof Alojzij Šuštar : 100-letnica rojstva. Ljubljana: Družina, 2020. Str. 166-185, ilustr. ISBN 978-961-04-0698-3. [COBISS.SI-ID 43233283]
50. GLOBOKAR, Roman. Werte in der Schule. V: MÜLLER, Sigrid (ur.), HÖLLINGER, Stephanie (ur.), BALDT, Bettina (ur.). Werte im Beruf : Ethik und Praxis im Gespräch. Münster: Aschendorff, 2020. Str. 95-111, ilustr. Studien der Moraltheologie, Neue Folge, New series, Bd. 14. ISBN 978-3-402-11950-1, ISBN 978-3-402-11949-5. https://www.aschendorff-buchverlag.de/res/user/vam/media/978-3-402-11953-2.pdf, DOI: 10.17438/978-3-402-11949-5. [COBISS.SI-ID 43426563]
51. GLOBOKAR, Roman. Social egg freezing and the concept of autonomy = A petesejtfagyasztás és az autonómia fogalma. V: RAGADICS, Tamás (ur.). Az élet kezdete és vége : bioetikai és szociáletikai tanulmányok. Pécs: Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, 2019. Str. 9-28. ISBN 978-615-5579-24-0. [COBISS.SI-ID 8303450]
52. GLOBOKAR, Roman. Theologians and public ethical discourse in Slovenia. V: AUTIERO, Antonio (ur.). The Catholic ethicist in the local church. Maryknoll: Orbis Books, cop. 2018. Str. 161-172. Catholic theological ethics in the world church series, 6. ISBN 978-1-62698-274-1. [COBISS.SI-ID 7895130]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

53. GLOBOKAR, Roman. Kovač, Nedjeljka Valerija, Mjesto slike u govoru vjere: povijest, teologija, primjeri. Zagreb: Glas Koncila, 2020. 395 str. ISBN 978-953-241-916-0. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 1, str. 236-237. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/01/Globokar1.pdf. [COBISS.SI-ID 120027395], [SNIP]
54. GLOBOKAR, Roman. Jože Krašovec. God’s righteousness and justice in the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company, 2022. 479 str. Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2022, letn. 82, št. 2, str. 501-502. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/02/Globokar.pdf. [COBISS.SI-ID 125685251], [SNIP]
55. GLOBOKAR, Roman. Autiero, Antonio, Goertz, Stephan, Merks, Karl-Wilhelm (eds.), Autorität in der Moral. Historische und systematische Perspektiven. Jahrbuch für Moraltheologie, Bd. 3. Freiburg, Herder, 2019, 271 p., ISBN 978-3-451-38434-9. ET-Studies : Journal of the European Society for Catholic Theology. 2022, [vol.] 13, [iss.] 1, str. 170-171. ISSN 2032-5215. [COBISS.SI-ID 121379331]
56. GLOBOKAR, Roman. Severin J. Lederhilger (Hg.), Gott und die digitale Revolution (Schriften der Katholischen Privat-Universität Linz Bd. 6), Regensburg: Verlag Friedrich Pustet 2019, 230 S., ISBN 978-3-7917-3116-2. Theologie der Gegenwart. 2021, jg. 64, 1, str. 73-75. ISSN 0342-1457. [COBISS.SI-ID 67152387]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

57. GLOBOKAR, Roman. Knjigi na pot. V: LINTNER, Martin M. Človek in ljube živali : etična vprašanja o ravnanju z živalmi. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019. Str. 13-18. ISBN 978-961-278-448-5. [COBISS.SI-ID 8219482]
58. GLOBOKAR, Roman (intervjuvanec). 10 dogodkov, ki so zaznamovali 10 let šole. Odločitev za OŠ Alojzija Šuštarja. Megaron : zbornik. 2018/2019, str. 176, ilustr. ISSN 1318-3621. [COBISS.SI-ID 8060250]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

59. GLOBOKAR, Roman. Kakšna bo prihodnost Evrope po pandemiji?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 9. maj 2021, letn. 70, št. 19, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 62155523]
60. GLOBOKAR, Roman. Je koronavirus demonsko delovanje ali preprosto človeška neodgovornost?. Ognjišče. [Tiskana izd.]. jan. 2021, leto 57, št. 1, str. 31-33, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 52762371]
61. GLOBOKAR, Roman. Bog ni rasist, ampak je Oče vseh ljudi. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2020, let. 69, št. 51/52, str. 27. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 52759811]
62. GLOBOKAR, Roman. Evtanazija je zloraba avtonomije. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 10. feb. 2019, letn. 68, št. 6, str. 5, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8074074]
63. GLOBOKAR, Roman. Irska, quo vadis?. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 3. jun. 2018, letn. 67, št. 23, str. 3, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7881306]

1.22 Intervju

64. GLOBOKAR, Roman (intervjuvanec). "Cerkev evtanazijo obsoja" : intervju s prof. Romanom Globokarjem. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2022, leto 56, [št.] 6, str. 11-14, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 135471107]
65. GLOBOKAR, Roman (intervjuvanec). Pred prvim korakom na spolzkem klancu? : z dr. Romanom Globokarjem o slovenski evtanazijski zakonodajni pobudi. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 5. jun. 2022, letn. 71, št. 22, str. 4-5. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 110445827]
66. GLOBOKAR, Roman (intervjuvanec). "Kaži mi, Gospod, svojo pot, da bom zvesto hodil za teboj!" : septembra 2021 ... je namreč rektorsko službo prevzel g. dr. Roman Globokar ... Virtuti & musis : interno glasilo Marijine kongregacije slovenskih duhovnikov in bogoslovcev. jun. 2022, letn. 59, str. 13-16, ilustr. [COBISS.SI-ID 112563459]
67. GLOBOKAR, Roman (intervjuvanec). Velik dar je, da imamo svojo državo : ob 30-letnici slovenske državnosti: kako družbeni nauk Cerkve vidi nacionalno državo? Odgovore iščemo z moralnim teologom dr. Romanom Globokarjem. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 20. jun. 2021, letn. 70, št. 25, str. 2-3, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 70644483]
68. GLOBOKAR, Roman (intervjuvanec). Ne smemo postati malodušni in pasivni : pogled družbenega nauka Cerkve na državljansko nepokorščino. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2. feb. 2020, letn. 69, št. 5, str. 12, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8316250]
69. GLOBOKAR, Roman (intervjuvanec). Verskega življenja nam nič ne more omejiti : pogovor z dr. Romanom Globokarjem, profesorjem moralne teologije, o odnosu med vero in znanostjo. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 15. nov. 2020, letn. 69, št. 46, str. 2-3, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 37893379]
70. GLOBOKAR, Roman (intervjuvanec). "Vera v Boga ne nasprotuje razumu in znanosti, ampak spodbuja človeka, da zavzeto in odgovorno živi" : dr. Roman Globokar, moralni teolog. Ognjišče. [Tiskana izd.]. dec. 2020, leto 56, št. 12, str. 30-32, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 37870339]
71. GLOBOKAR, Roman (intervjuvanec). Vera ni dodatek! : novi študentski duhovnik dr. Roman Globokar. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 30. sep. 2018, letn. 67, št. 40, str. 10, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 7971418]

1.25 Drugi sestavni deli

72. GLOBOKAR, Roman. Različnost poklicanih : sreda, 29. junij : sv. Peter in Pavel, apostola, slovesni praznik. Magnificat. jun. 2022, letn. 9, št. 6, str. 375-376. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 108774915]
73. PURGER, Mojca, RIFEL, Tadej, GLOBOKAR, Roman, DEBEVEC, Marjana. Kaj me najbolj nagovarja v okrožnici Vsi smo bratje? : tu so zbrani utrinki štirih posameznikov, ki so prebrali papeževo okrožnico Vsi smo bratje. Zaupali so nam, kaj jih najbolj nagovarja v njej in kaj bi to pomenilo za slovenski prostor. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2021, leto 55, [št.] 1, str. 7-10, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 52757507]
74. GLOBOKAR, Roman. Prof. dr. Eberhard Schockenhoff : (1953-2020). Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 3, str. 697-698. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2020/03/Globokar%2CMemoriamBV80%2C3.pdf. [COBISS.SI-ID 44608515], [SNIP]
75. GLOBOKAR, Roman. Etični izzivi umetne inteligence : 47. srečanje Innsbruškega kroga moralnih teologov in socialnih etikov : Innsbruck, 2.-4. januar 2020. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, 1, str. 239-242. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2020/01/Globokar.pdf. [COBISS.SI-ID 26641155], [SNIP]
76. GLOBOKAR, Roman. Božja potrpežljivost in prizanesljivost : nedelja, 19. julij : 16. nedelja med letom. Magnificat. jul. 2020, letn. 7, št. 7, str. 234-235. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 19952643]
77. GLOBOKAR, Roman. Mednarodno združenje za moralno teologijo in socialno etiko: 39. strokovni kongres Krščanska etika živali : Briksen, 8.-11. 9. 2019. Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2019, letn. 79, št. 2, str. 569-572. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/02/Globokar.pdf. [COBISS.SI-ID 8225626], [SNIP]
78. GLOBOKAR, Roman. V besedi je moč : nedelja, 3. marec : 8. nedelja med letom. Magnificat. mar. 2019, letn. 6, št. 3, str. 55-56. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 8073562]
79. GLOBOKAR, Roman. Islamska etika in medreligijska družbena etika : letno srečanje moralnih teologov in družbenih etikov : Innsbruck, 3.-5. 1. 2018. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 281-282. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Globokar.pdf, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-6MVNDMOR/81c31605-0bb4-417c-91d7-d5b6395e937e/PDF. [COBISS.SI-ID 7879258], [SNIP]
80. GLOBOKAR, Roman. Praznik Svete družine - nedelja po božiču : 30. 12. 2018 : bogastvo medgeneracijskih odnosov v družini. Oznanjevalec. 2018/2019, leto c, št. 1, str. 36-38. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 8012378]
81. GLOBOKAR, Roman. Jezusovo vstajenje je začetek novega življenja : Velika noč : 21. 4. 2019. Oznanjevalec. 2018/2019, leto c, št. 2, str. 45-47. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 8083802]
82. GLOBOKAR, Roman. Človek postaja to, kar pričakuje : 19. nedelja med letom : 11. 8. 2019. Oznanjevalec. 2018/2019, leto c, št. 3, str. 54-56. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 8147546]
83. GLOBOKAR, Roman. Pomnoži nam vero : 27. nedelja med letom - rožnovenska : 6. 10. 2019. Oznanjevalec. 2018/2019, leto c, št. 4, str. 26-28. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 8184410]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

84. GLOBOKAR, Roman. Vzgojni izzivi šole v digitalni dobi. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (247 str.)), ilustr. Znanstvena knjižnica, 69. ISBN 978-961-6844-92-5. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/2021_ZnK69_Vzgojni_izzivi.pdf. [COBISS.SI-ID 45265923]
85. GLOBOKAR, Roman. Vzgojni izzivi šole v digitalni dobi. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 247 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 69. ISBN 978-961-6844-74-1. [COBISS.SI-ID 299374336]

2.05 Drugo učno gradivo

86. TSALAMPOUNE, Aikaterine, GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. Dans le magnifique jardin des religions / philosophies : [une perspective de l’intérieur] : livre de l’élève. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (107 str.)), ilustr. https://reduc8.eu/document/fr/FR-Shallow-Student-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 115398915]
87. TSALAMPOUNE, Aikaterine, STRAHOVNIK, Vojko, GLOBOKAR, Roman, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. Dans le magnifique jardin des religions / philosophies : [une perspective de l’intérieur] : livre de l’enseignant. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (130 str.)), ilustr. https://reduc8.eu/document/fr/FR-Shallow-Teacher-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 115400195]
88. STRAHOVNIK, Vojko, GLOBOKAR, Roman, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. Face2Face : dialogue d'un point de vue éthique : livre de l’élève. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (100 str.)), ilustr. ISBN 978-94-6444-933-4. https://reduc8.eu/document/fr/FR-Face2Face-Ethics-in-Encounter-Student-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 115412227]
89. STRAHOVNIK, Vojko, GLOBOKAR, Roman, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. Face2Face : ethics in the diverse world : student's book. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (97 str.)), ilustr. ISBN 978-94-6444-931-0. https://reduc8.eu/document/Face2Face-Ethics-in-Encounter-Student-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 115406083]
90. STRAHOVNIK, Vojko, GLOBOKAR, Roman, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. Face2Face : ethics in the diverse world : teacher's book. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (147 str.)), ilustr. ISBN 978-94-6444-932-7. https://reduc8.eu/document/Face2Face-Ethics-in-Encounter-Teacher-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 115407619]
91. GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. Face2Face : ethiek in een complexe wereld : handleiding voor de leerkracht. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (147 str.)), ilustr. ISBN 978-94-6444-911-2. https://reduc8.eu/document/nl/NL-Face2Face-Ethics-in-Encounter-Teacher-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 115410179]
92. GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. Face2Face : ethiek in een complexe wereld : handleiding voor de leerling. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (96 str.)), ilustr. ISBN 978-94-6444-910-5. https://reduc8.eu/document/nl/NL-Face2Face-Ethics-in-Encounter-Student-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 115409155]
93. ANCKAERT, Luc, GLOBOKAR, Roman (avtor, prevajalec), STRAHOVNIK, Vojko (avtor, prevajalec), CENTA, Mateja, PURGER, Matej (avtor, prevajalec). V čudovitem vrtu religije in filozofije : pregledni moduli. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. 109 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-99-4. [COBISS.SI-ID 83973123]
94. GLOBOKAR, Roman. Bioetika : skripta za študente. Ljubljana: [R. Globokar], 2020. 123 str. [COBISS.SI-ID 38131203]
95. TSALAMPOUNE, Aikaterine, GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. In de fascinerende tuin van religies / levensbeschouwingen : een binnenperspectief : handleiding voor de leerkracht. [S. l.: s. n.], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (131 str.)), ilustr. https://project-educ8.eu/wp-content/uploads/2021/03/NL-Shallow-Teacher-Book-comp.pdf. [COBISS.SI-ID 115394563]
96. TSALAMPOUNE, Aikaterine, GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. In de fascinerende tuin van religies / levensbeschouwingen : een binnenperspectief : handleiding voor de leerling. [S. l.: s. n.], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (111 str.)), ilustr. https://project-educ8.eu/wp-content/uploads/2021/03/NL-Shallow-Student-Book-comp.pdf. [COBISS.SI-ID 115393283]
97. TSALAMPOUNE, Aikaterine, GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. In the wonderful garden of religions / philosophies : [an inner perspective] : student's book. [S. l.: s. n.], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (111 str.)), ilustr. https://project-educ8.eu/wp-content/uploads/2021/03/Shallow-Module-Student-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 115289347]
98. TSALAMPOUNE, Aikaterine, GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. In the wonderful garden of religions / philosophies : [an inner perspective] : teacher's book. [S. l.: s. n.], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (133 str.)), ilustr. https://project-educ8.eu/wp-content/uploads/2021/03/Shallow-Module-Teacher-Book-comp.pdf. [COBISS.SI-ID 115292419]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

99. FELTRIN NOVLJAN, Mateja (oseba, ki intervjuva), GLOBOKAR, Roman (intervjuvanec). Pred nedeljo Božje besede. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (51 min, 56 sek)). Za življenje. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/zz_2022_01_22_dr_Roman_Globokar_Pred_nedeljo_Bozje_besede. [COBISS.SI-ID 102473475]
100. LESNIK, Blaž (oseba, ki intervjuva), KOCJANČIČ, Romana (intervjuvanec), GLOBOKAR, Roman (intervjuvanec). Vloga ženske v Cerkvi. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (59 min, 28 sek)). Globine. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/globine_2022_03_08. [COBISS.SI-ID 102477059]
101. JEREBIČ, Marta (oseba, ki intervjuva), KASTELIC, Anja (intervjuvanec), GLOBOKAR, Roman (intervjuvanec). Etičnost cepiv in moralna odgovornost cepljenja. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. Srečanja. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/srecanja_2021_02_16_eticnost_cepiv_Globokar_Kastelic. [COBISS.SI-ID 53163779]
102. FELTRIN NOVLJAN, Mateja (oseba, ki intervjuva), GLOBOKAR, Roman (intervjuvanec). Kako ostati miren in optimističen v danih razmerah. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. Za življenje. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/zz_2021_01_23_Roman_Globokar. [COBISS.SI-ID 53166083]
103. LESNIK, Blaž (oseba, ki intervjuva), GLOBOKAR, Roman (intervjuvanec). O ideologijah. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (58 min, 53 sek)). Globine. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/globine_2021_02_09. [COBISS.SI-ID 53165059]
104. FELTRIN NOVLJAN, Mateja (oseba, ki intervjuva), GLOBOKAR, Roman (intervjuvanec). Roman Globokar: šola v digitalni dobi. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (47 min, 48 sek)). Za življenje. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/zz_2021_09_25_Roman_Globokar_Izzivi_v_digitalni_dobi. [COBISS.SI-ID 102472195]
105. FELTRIN NOVLJAN, Mateja (oseba, ki intervjuva), GLOBOKAR, Roman (intervjuvanec). Svoboda govora. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (43 min, 29 sek)). Za življenje. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/zz_2021_04_24_Roman_Globokar. [COBISS.SI-ID 102469379]
106. DEBEVEC, Marjana (oseba, ki intervjuva), BAHOVEC, Igor (intervjuvanec), GLOBOKAR, Roman (intervjuvanec). Vsi smo bratje (drugo poglavje). Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (39 min, 52 sek)). Iz življenja vesoljne Cerkve. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/vc_2021_03_28. [COBISS.SI-ID 102467587]
107. GLOBOKAR, Roman (intervjuvanec). Doc. dr. Roman Globokar, predstojnik katedre za moralno teologijo Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. Nočni obisk. https://radioprvi.rtvslo.si/2020/05/nocni-obisk-1931/. [COBISS.SI-ID 21035267]
108. DEBEVEC, Marjana (oseba, ki intervjuva), BAHOVEC, Igor (intervjuvanec), GLOBOKAR, Roman (intervjuvanec), PETROVIČ, Jorg Kristijan (intervjuvanec). Kakšen svet bomo našli po pandemiji?. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. Pogovor o. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/po_2020_12_30_vsi_bratje. [COBISS.SI-ID 53169411]
109. GLOBOKAR, Roman, LANG, Nataša. Krščanstvo in živali. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. Sedmi dan. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sedmi-dan/174668787. [COBISS.SI-ID 8353882]
110. KOCJANČIČ, Romana (avtor, oseba, ki intervjuva), BEOVIĆ, Bojana (diskutant), MILOŠEVIĆ, Vladimir (diskutant), GLOBOKAR, Roman (diskutant), TURK, Žiga (diskutant). Življenje s koronavirusom. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. Sveto in svet. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174718157. [COBISS.SI-ID 29181955]
111. KODELA, Zoran (avtor, oseba, ki intervjuva), GLOBOKAR, Roman (diskutant). Evtanazija. Maribor: Exodus TV, 2019. Na robu znanega. https://www.youtube.com/watch?v=VGsUnkFJc88. [COBISS.SI-ID 8354906]
112. LESNIK, Blaž (oseba, ki intervjuva), GLOBOKAR, Roman (intervjuvanec). Roman Globokar. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (33 min, 19 sek)). Svetovalnica. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/svetovalnica_2019_04_11_Roman_Globokar. [COBISS.SI-ID 102464259]
113. GLOBOKAR, Roman, LANG, Nataša. Vzgojni vidik šole v digitalni dobi. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Sledi večnosti. https://4d.rtvslo.si/arhiv/sledi-vecnosti/174638870. [COBISS.SI-ID 8354138]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

114. STRAHOVNIK, Vojko, GLOBOKAR, Roman, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. Face2Face : guide de formation de l’enseignant. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (29 str.)), ilustr. ISBN 978-94-6444-936-5. https://reduc8.eu/document/FR-Teacher-GUIDE.pdf. [COBISS.SI-ID 115386371]
115. GLOBOKAR, Roman, STRAHOVNIK, Vojko, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. Face2Face : handleiding voor de begeleiding van leraren. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (29 str.)), ilustr. ISBN 978-94-6444-912-9. https://reduc8.eu/document/NL-Teacher-GUIDE.pdf. [COBISS.SI-ID 115385347]
116. STRAHOVNIK, Vojko, GLOBOKAR, Roman, CENTA, Mateja, PURGER, Matej. Face2Face : teacher training guide. [S. l.: s. n.], 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (29 str.)), ilustr. ISBN 978-94-6444-935-8. https://reduc8.eu/document/EN-Teacher-GUIDE.pdf. [COBISS.SI-ID 115379715]

2.33 Strokovni film, videoposnetek ali zvočni posnetek

117. AHLIN DOLJAK, Sara, BUTUROVIĆ-PONIKVAR, Jadranka, EBERT MOLTARA, Maja, GLOBOKAR, Roman, OŠLAJ, Borut, PRAŽNIKAR, Aleš, REBERŠEK GORIŠEK, Jelka, ZWITTER, Matjaž. O vprašanjih življenja in umiranja : okrogla miza Pogovorni večeri, 31. maj 2022. [San Bruno]: YouTube [distributer], 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (2 uri 16 min 36 sek)), barve, zvok. https://www.youtube.com/watch?v=pPTHCfbHrnM. [COBISS.SI-ID 109396995]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

118. GLOBOKAR, Roman, JEREBIČ, Marta. Kako enotni smo kristjani pri nasprotovanju evtanaziji? : pogovor na Radiu Ognjišče, Ljubljana, 30. okt. 2019. [COBISS.SI-ID 8354650]
119. GLOBOKAR, Roman, JEREBIČ, Marta. "Pritisk, da bi evtanazirali bolnike z demenco, bo čedalje večji" : pogovor na Radiu Ognjišče, Ljubljana, 13. sep. 2019. [COBISS.SI-ID 8354394]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

120. GLOBOKAR, Roman. Debate on euthanasia in Slovenia : lecture at the workshop "Bioethical Issues in the European Union", CEEPUS programme, University of Zagreb, Faculty of Catholic Theology, 9. 6. 2022. [COBISS.SI-ID 112778243]
121. GLOBOKAR, Roman. Genetic therapy and ethics : lecture at the summer school "Bioethics of the Future", CEEPUS programme, University of Opole, Faculty of Theology, 7. 5. 2022. [COBISS.SI-ID 112776451]
122. GLOBOKAR, Roman. Transhumanism and human enhancement – ethical issues : lecture at the summer school "Bioethics of the Future", CEEPUS programme, University of Opole, Faculty of Theology, 7. 5. 2022. [COBISS.SI-ID 112775939]
123. GLOBOKAR, Roman. Transhumanism, genetic therapy, and ethical issues : lecture at the University of Zagreb, Faculty of Catholic Theology, 6. 6. 2022. [COBISS.SI-ID 112776707]
124. GLOBOKAR, Roman. Personal experiences of the pandemic : lecture at the CEEPUS virtual Summer School Learning ethics through the pandemic, Palacký University Olomouc, Faculty of Theology, Olomouc (on-line), 18. 3. 2021. [COBISS.SI-ID 62123011]
125. GLOBOKAR, Roman. Application of bioethical guidelines in the field of research : lecture at Episcopal Theological College of Pécs, Department of Philosophy and Social Sciences, Pécs, 7. 5. 2019. 2019. [COBISS.SI-ID 8135514]
126. GLOBOKAR, Roman. Bioethical argumentation in the pluralistic society : lecture at Episcopal Theological College of Pécs, Department of Philosophy and Social Sciences, Pécs, 7. 5. 2019. 2019. [COBISS.SI-ID 8135770]
127. GLOBOKAR, Roman. Die Normativität der menschlichen Natur in der Zeit der biotechnologischen Perfektion des Menschen : Gastvorlesung an der Theologischen Fakultät der Universität Erfurt, Erfurt, 11. 7. 2019. [COBISS.SI-ID 36523267]
128. GLOBOKAR, Roman. Amoris Laetitia und die Lebensentscheidung : lecture at the Faculty of Theology in Graz, 17. 5. 2018. [COBISS.SI-ID 7896666]
129. GLOBOKAR, Roman. Discussion about the film "Iris" : lecture at Theological College of Pécs, 12. 4. 2018. [COBISS.SI-ID 7897690]
130. GLOBOKAR, Roman. Ethische Erziehung in der digitalen Welt : lecture at the Faculty of Theology in Graz, 15. 5. 2018. [COBISS.SI-ID 7896154]
131. GLOBOKAR, Roman. How to live with dementia : lecture at Theological College of Pécs, 12. 4. 2018. [COBISS.SI-ID 7897434]
132. GLOBOKAR, Roman. Identität und Demenz : lecture at the Faculty of Theology in Graz, 15. 5. 2018. [COBISS.SI-ID 7896410]
133. GLOBOKAR, Roman. Personal identity : lecture at Theological College of Pécs, 13. 4. 2018. [COBISS.SI-ID 7897178]
134. GLOBOKAR, Roman. Werte in der Schule : ringvorlesung Werte im Beruf: Expertlnnen aus Theorie und Praxis im Dialog, Universität Wien, Katholisch-Theologische Fakultät, 8. 5. 2018. [COBISS.SI-ID 7895898]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

135. GLOBOKAR, Roman. O dostojanstvu človeku : predavanje na 5. simpoziju Etika v medicini, 12. 5. 2022. [COBISS.SI-ID 112775171]
136. GLOBOKAR, Roman. Research integrity among high school and university students : predavanje na 28th meeting of the National Ethics Councils (NEC) Forum, 18-19 November 2021, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 104162563]
137. GLOBOKAR, Roman. Impact of digital media on emotional, social and moral development of children : lecture at the conference Parables, Life Stories and Thought Experiments in the Classroom, Pécs, 14. Jul. 2020. [COBISS.SI-ID 58764035]
138. GLOBOKAR, Roman. Gemeinschaftliche Aspekte des Feierns des Sakraments der Versöhnung : predavanje na konferenci Sakramente im Kontext: die theologischen Disziplinen vor neuen Fragestellungen im 21. Jahrhundert, Prag, 21.-24. mar. 2019. 2019. [COBISS.SI-ID 8135258]
139. GLOBOKAR, Roman. Vloga teologije in teološke fakultete pri preoblikovanju naroda v nacijo in ustanavljanju UL : predavanje na konferenci Vloga Univerze v Ljubljani pri preoblikovanju slovenskega naroda v nacijo, Ljubljana, 21. 5. 2019. 2019. [COBISS.SI-ID 8135002]
140. GLOBOKAR, Roman. Was spaltet Europa? : predavanje na konferenci Europäische Integration auf dem Prüfstand, Wien, 4.-5. apr. 2019. 2019. [COBISS.SI-ID 8134746]
141. GLOBOKAR, Roman. Education and ethics : predstavitev in poster na konferenci The Third International Conference of Catholic Theological Ethics in the World Church (CTEWC) - Building Bridges for the Future, Sarajevo, July 26-29 2018. 2018. [COBISS.SI-ID 7945050]
142. GLOBOKAR, Roman. Etika v znanosti : predavanje na 24. slovenskem festivalu znanosti, Ljubljana, 25. sep. 2018. [COBISS.SI-ID 7992154]
143. GLOBOKAR, Roman. Der Theologe im Dialog mit der säkularisierten Öffentlichkeit in Slowenien = Teolog w dialogu z zsekularyzowaną sferą publiczną w Slowenii : prispevek na mednarodni konferenci Teologia w przestrzeni publicznej - Theoogie in der Öffentlichkeit, Opole, 21-23. 03. 2018. [COBISS.SI-ID 7895386]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

144. VOLJČ, Božidar, KOVAČ, Edvard, GLOBOKAR, Roman, GROŠELJ, Urh, FAGANEL, Jože. Etična vprašanja in hemofilija kot redka bolezen : vabljeno predavanje na okrogli mizi, Ljubljana, 22. 10. 2020. [COBISS.SI-ID 40982275]

3.25 Druga izvedena dela

145. JEREB, Matjaž (diskutant), DERNOVŠEK, Mojca Zvezdana (diskutant), GLOBOKAR, Roman (diskutant), ZOBEC LOGAR, Helena Barbara (diskutant), ČUŠIN, Gregor (diskutant), ŠTRAVS, Jurij (diskutant), KRISTOVIČ, Sebastjan (diskutant). Kaj je “korona” razkrila in česa nas je naučila : 12. Hipokratovo srečanje, okrogla miza, Dom sv. Jožef v Celju, 5. marec 2022. https://katoliski-zdravniki.si/12-hipokratovo-srecanje/. [COBISS.SI-ID 102375171]
146. AHLIN DOLJAK, Sara, BUTUROVIĆ-PONIKVAR, Jadranka, EBERT MOLTARA, Maja, GLOBOKAR, Roman, OŠLAJ, Borut, PRAŽNIKAR, Aleš, REBERŠEK GORIŠEK, Jelka, ZWITTER, Matjaž. Pogovorni večer o vprašanjih življenja in umiranja : Domus Medica, 31.5.2022. [COBISS.SI-ID 109743107]
147. TORKAR, Gregor (diskutant), BECKER, Peter (diskutant), GLOBOKAR, Roman (diskutant), MARÍN, Celia (diskutant), PANDEL, Rok (diskutant), KOKALJ, Irena (diskutant). "Pro et Contra : ICT and outdoor learning" : okrogla miza v okviru Mednarodne konference Didaktika učenja na prostem: IKT in učenje na prostem, Bohinj, Slovenia, 29. 6. 2021. [COBISS.SI-ID 74819587]
148. GLOBOKAR, Roman. Krzysztof Kieslowski, Dekalog 8 - discussion of the film : lecture at Episcopal Theological College of Pécs, Department of Philosophy and Social Sciences, Pécs, 7. 5. 2019. 2019. [COBISS.SI-ID 8136026]
149. GLOBOKAR, Roman. Odprtost za duhovnost pri mladih v digitalnem svetu : predavanje in pogovor o temi, Ljubljana, 27. 5. 2019. 2019. [COBISS.SI-ID 8134490]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

150. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. GLOBOKAR, Roman (področni urednik 2007-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 1920-. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=60, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ZCWKSFUC. [COBISS.SI-ID 8745472]
151. Family forum. GLOBOKAR, Roman (član uredniškega odbora 2019-). Opole: Wydawnictw Wydziału teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2011-. ISSN 2084-1698. http://familyforum.uni.opole.pl/. [COBISS.SI-ID 6280538]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

152. CIRINGER, Peter. Odgovor budistične etike na družbene probleme globalizacije : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Ciringer], 2022. VI, 46 str. [COBISS.SI-ID 126253571]
153. VIDMAR, Matjaž. Ekumenski in medreligijski dialog v slovenskih šolah : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Vidmar], 2021. III, 71 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=125960. [COBISS.SI-ID 59750403]
154. FELE, Urška. Genski inženiring: ustvarjeni otroci in večna mladost - iluzija ali realnost? : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Fele], 2019. V, 56 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110967. [COBISS.SI-ID 8198746]
155. ZUPANČIČ, Marko. Oglaševanje in evangelizacija : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Zupančič], 2018. VIII, 109 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103947&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7972954]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

156. LEBEN, Živa. Vprašanje transfuzije krvi pri otrocih Jehovovih prič : diplomsko delo. Ljubljana: [Ž. Leben], 2019. III, 29, IX str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110469. [COBISS.SI-ID 8191834]
157. MUBI, Jure. Pravičnost pri darovanju in porazdeljevanju organov : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Mubi], 2018. V, 42 str., tabeli. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103782&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7970394]
158. VIDMAR, Matjaž. Soočanje s samomorilnostjo v slovenski družbi in Cerkvi : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Vidmar], 2018. III, 44 f. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=105028&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7989338]
159. KERČMAR, Marina. Umetna inteligenca in človeško dostojanstvo : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kerčmar], 2018. V, 47 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=105455. [COBISS.SI-ID 8013402]

Intervjuvanec

160. JEGLIČ, Urška, GRUDEN, Ana, ERJAVEC, Matej. Bioetika ali kako branimo človekovo dostojanstvo. Ognjišče. [Tiskana izd.]. okt. 2017, leto 54, št. 10, str. 68-73, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 8002650]

Recenzent

161. VODIČAR, Janez (urednik). Vemo namreč, da ste izvoljeni! : od klerikalizacije do sinodalnosti v pastorali in katehezi. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. 200 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 83. ISBN 978-961-7167-05-4. [COBISS.SI-ID 127511299]
162. MIHELIČ ZAJEC, Andreja, KARNJUŠ, Igor, BABNIK, Katarina, KLUN, Branko, ŠTRANCAR, Klelija, AŽMAN, Monika (urednik). Splošna priporočila za duhovno oskrbo v zdravstveni negi. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2020. 24 str. ISBN 978-961-273-219-6. [COBISS.SI-ID 304154880]

Diskutant

163. KOCJANČIČ, Romana. Spodbuda "Ljubljena Amazonija". Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. Obzorja duha. https://4d.rtvslo.si/arhiv/obzorja-duha/174678874. [COBISS.SI-ID 8353626]
164. KOCJANČIČ, Romana (avtor, oseba, ki intervjuva). Človeško telo. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Obzorja duha. https://4d.rtvslo.si/arhiv/obzorja-duha/174615887. [COBISS.SI-ID 8127322]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).
Zadnja posodobitev podatkov: 29. 01. 2023

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

»Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje«. (2015-)

"INTEGRITY: Empowering students through evidence-based, scaffolded learning of Responsible Conduct in Research (RCR)" (2019-)