Saša Poljak Lukek (*1979)

 • Leta 2015 (2020) pridobila naziv docentke pri Katedri za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije na Teološki fakulteti.
 • Leta 2009 in 2010 koordinatorica Mednarodne raziskave o starševstvu za Slovenijo pod okriljem Family Research Laboratory, University of New Hampshire.
 • Od leta 2009 aktivno sodelovala pri pripravi in izvedbi učnega programa predmetov bolonjskega magistrskega programa Zakonski in družinski študiji.
 • Od leta 2007 aktivno sodelovala pri pripravi in izvedbi vaj pri predmetih podiplomskega programa Zakonske in družinske terapije.
 • Aktivno sodelovala na konferencah s prispevki s področja relacijske družinske terapije.
 • Opravila desetmesečno stažiranje s supervizijo na Frančiškanskem družinskem inštitutu. Od leta 2006 opravljala samostojno terapevtsko delo pod supervizorstvom in leta 2009 pridobila naziv Zakonski in družinski terapevt, učitelj in supervizor pri Združenju zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije.
 • Pridobivala znanja iz organizacije  in sooblikovanja »šole za starše« z namenom predstavitve relacijskega  pogleda na družino staršem otrok v vrtcu in prvih razredih osnovne šole.
 • S prostovoljnim delom v času dodiplomskega študija pridobila znanja iz organizacije in izvedbe doživljajsko-pedagoških taborov in izvajanja socialnih delavnic na ljubljanskih osnovnih šolah za socialno ogrožene otroke.
   
  Delovne izkušnje
   
 • Od leta 2009 izvedba vaj in seminarjev drugostopenjskega študija Zakonski in družinski študiji pri predmetih Psihični in sociološki razvoj partnerstva in družine, Temeljni pojmi zakonske in družinske terapije in Modeli psihoterapevtske obravnave.
 • Od leta 2007 izvedba vaj v okviru podiplomskega programa Zakonske in družinske terapije pri predmetih Teorije družine in družinske študije in Družinski sistem in terapija I in II oziroma Relacijska družinska terapija (klinične vaje) II in Relacijska zakonska terapija (klinične vaje) II ter izbirni predmet Terapevtska obravnava nezvestobe in ločitve.
 • Od leta 2006 dalje opravljanje terapevtskega dela z družinami, pari in posamezniki pri Frančiškanskem in družinskem inštitutu in v okviru lastne prakse.
 • Od leta 2004 do leta 2009 zaposlena na Osnovi šoli Trzin kot svetovalna delavka v vrtcu in vodja oddelka podaljšanega bivanja; sodelovala v več strokovnih skupinah (za vzgojno problematiko, za oblikovanje vzgojnega načrta, za delo z otroci s posebnimi potrebami, za vodenje vrstniške in šolske mediacije).

Raziskovalna področja

 • Fizično kaznovanje otrok v družini
 • Družinska psihologija
 • Ločitev in soočanje družine s stresom
 • Nasilje in terapevtska obravnava družine
 • Sprememba v relacijski družinski terapiji
 • Proces relacijske družinske terapije

Članstva in gostovanja

Članica Združenja zakonskih in družinski terapevtov Slovenije

V študijskem letu 2020/2021 gostujoča predavateljica na Hrvatsko katoličko vseučilišče Zagreb, Hrvaška

Monografije 

 • Poljak Lukek, Saša. 2017. Ko odnosi postanejo družina. Oblikovanje edinstvenosti in povezanosti skozi razvojna obdobja družine. Celje: Celjska Mohorjeva družba.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SIMONIČ, Barbara, CVETEK, Robert, GOSTEČNIK, Christian, JEREBIC, Drago, POLJAK LUKEK, Saša, REPIČ SLAVIČ, Tanja, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša, CVETEK, Mateja. The relationship of emotional competence with strategies of coping and individual problems and strengths in the process of coping with divorce = Povezanost čustvene kompetentnosti s straregijami spoprijemanja ter posameznikovimi problemi in močmi v procesu soočanja z ločitvijo. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 15, št. 3/4, str. 59-77, ilustr. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 98641155]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-6825, SI, Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija
2. POLJAK LUKEK, Saša, VALENTA, Tanja. Neurobiological and relational bases for understanding aggressiveness. The person and the challenges. 2020, vol. 10, no. 1, str. 155-176. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3615, DOI: 10.15633/pch.3615. [COBISS.SI-ID 25547523], [WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
3. SIMONIČ, Barbara, GOSTEČNIK, Christian, REPIČ SLAVIČ, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, VALENTA, Tanja. Vulnerability in facing the Covid-19 pandemic in the light of relational trauma. The person and the challenges. 2020, vol. 10, no. 2, str. 5-25. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3747, DOI: 10.15633/pch.3747. [COBISS.SI-ID 38876419], [WoS]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
4. GOSTEČNIK, Christian, CVETEK, Robert, PATE, Tanja, POLJAK LUKEK, Saša, SIMONIČ, Barbara, VALENTA, Tanja, REPIČ SLAVIČ, Tanja. The impact of early aggression on late development. The person and the challenges. 2019, vol. 9, no. 2, str. 169-192. ISSN 2083-8018. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/3457/3361, DOI: 10.15633/pch.3457. [COBISS.SI-ID 8284506], [WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,29]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
5. SIMONIČ, Barbara, CVETEK, Mateja, CVETEK, Robert, GOSTEČNIK, Christian, JEREBIC, Drago, POLJAK LUKEK, Saša, REPIČ SLAVIČ, Tanja, RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša. Čustvena avtonomija in spoprijemanje s stresom v povezavi z religioznim soočanjem ob ločitvi. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 1, str. 219-235, ilustr. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Simonic2.pdf, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-6MVNDMOR/81c31605-0bb4-417c-91d7-d5b6395e937e/PDF. [COBISS.SI-ID 7877978], [SNIP]

1.02 Pregledni znanstveni članek

6. POLJAK LUKEK, Saša, SIMONIČ, Barbara. Spiritual and religious factors of recovery from alcoholism = Duhovni in verski dejavniki okrevanja po alkoholizmu. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 2, str. 469-483, ilustr. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/02/Lukek.pdf, DOI: 10.34291/BV2022/02/Simonic. [COBISS.SI-ID 125675267], [SNIP, WoS, Scopus]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

7. POLJAK LUKEK, Saša. Pomen izkušenj iz izvorne družine za razumevanje povezave med obrambnimi mehanizmi in tveganim uživanjem alkohola = The importance of experiences from the family of origin for understanding the link between defense mechanisms and hazardous alcohol use. V: MALAČIČ, Janez (ur.), OSREDKAR, Mari Jože (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Demografske in družinske analize = Demographic and Family Analyzes : Informacijska družba - IS 2022 = Information Society - IS 2022 : zbornik 25. mednarodne multikonference = proceedings of the 25th International Multiconference : zvezek F = volume F : 12. oktober 2022, 12 October 2022, Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2022. Str. 38-42, tabele. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-245-7. ISSN 2630-371X. https://is.ijs.si/wp-content/uploads/2022/is2022zborniki/IS2022_Volume-F.pdf. [COBISS.SI-ID 130031107]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
8. POLJAK LUKEK, Saša, PATE, Tanja. Fizično nasilje, agresija in samokontrola - povezave in aplikacije za psihoterapevtsko prakso = Physical violence, aggression, and self-control - connections and applications for psychotherapy practice. V: KRISTOVIČ, Sebastjan (ur.). Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja : zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov : Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja : 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = Holistic educational process and strengthening of mental health : proceedings book with peer review on scientific and professional contributions : All About People: Relevance of Science and Education : 8th scientific conference with international participaton. 1. izd. Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 46-55, tabeli. ISBN 978-961-6966-77-1. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/32/39/104-1. [COBISS.SI-ID 59284483]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

9. POLJAK LUKEK, Saša. Physical violence in family and therapeutic intervention of relation family therapy for increasing self-control. V: Brain and mind : promoting infividual and community well-being : selected proceedings. Zagreb: Department of Psychology, Catholic Univerist of Croatia, 2021. Str. 225-235. ISBN 978-953-8014-45-1, ISBN 978-953-8014-46-8. [COBISS.SI-ID 99246083]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

10. POLJAK LUKEK, Saša. Harmful alcohol consumption in the light of the connection between defense mechanism and experiences from the family of origin. V: Conference abstract book. [Lisbon: s. n.], 2022. Str. 190-191. [COBISS.SI-ID 122195459]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
11. POLJAK LUKEK, Saša. Affect regulation in treatment of an addict's partner - case study in relation family therapy. V: EFTA 2022 : 11th Conference of the European family therapy association : systemic resonances and interferences : 07-10 September, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: European Family Therapy Association. https://www.conftool.com/efta2022ljubljana/sessions.php. [COBISS.SI-ID 122359811]
12. POLJAK LUKEK, Saša, VALENTA, Tanja. Development of in-therapy affect regulation (TAR) coding system. V: EFTA 2022 : 11th Conference of the European family therapy association : systemic resonances and interferences : 07-10 September, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: European Family Therapy Association. https://www.conftool.com/efta2022ljubljana/index.php?page=browseSessions&form_session=68&presentations=show. [COBISS.SI-ID 122348803]
13. POLJAK LUKEK, Saša. The process of change in relational family therapy in the treatment of alcohol addiction. V: Abstract book : QRMH8. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 43. http://www.qrmh8.com/images/QRMH8_ABSTRACT_BOOK_9_9_m.pdf. [COBISS.SI-ID 77866755]
14. POLJAK LUKEK, Saša. Development of in therapy affect regulation coding system - tar coding system. V: Abstract book : QRMH8. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 68. http://www.qrmh8.com/images/QRMH8_ABSTRACT_BOOK_9_9_m.pdf. [COBISS.SI-ID 77867523]
15. POLJAK LUKEK, Saša, VALENTA, Tanja. Reliability of the TAR coding system (in psychotherapeutic treatment of addiction). V: PAČIĆ-TURK, Ljiljana (ur.), ŽUTIĆ, Maja (ur.). Coping with crisis : pathways towards resilience : book of abstracts. Zagreb: Department of Psychology Catholic University of Croatia: = Odjel za psihologiju Hrvatsko katoličko sveučilište, 2021. Str. 52. ISBN 978-953-8014-62-8. https://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2021/12/knjiga-sazetaka-2021-hks-psihologija.pdf. [COBISS.SI-ID 90079747]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
16. POLJAK LUKEK, Saša. Substance addiction management in psychotherapy : a process of change in relational family therapy. V: PAČIĆ-TURK, Ljiljana (ur.), ŽUTIĆ, Maja (ur.). Coping with crisis : pathways towards resilience : book of abstracts. Zagreb: Department of Psychology Catholic University of Croatia: = Odjel za psihologiju Hrvatsko katoličko sveučilište, 2021. Str. 180. ISBN 978-953-8014-62-8. https://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2021/12/knjiga-sazetaka-2021-hks-psihologija.pdf. [COBISS.SI-ID 90080515]
17. POLJAK LUKEK, Saša. Affect regulation in relational family therapy - treatment of an addict's partner. V: Knjiga sažetaka = Book of abstracts. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2021. Str. 109-110. ISBN 978-86-6065-677-5. http://stup.ff.uns.ac.rs/STuP2021.pdf. [COBISS.SI-ID 85810435]
financer: ARRS Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
18. SIMONIČ, Barbara, POLJAK LUKEK, Saša. Odnos, ki zdravi : vloga in pomen duhovnosti v procesu okrevanja po alkoholizmu. V: JEREBIC, Drago (ur.), BOŠNJAKOVIĆ, Josip (ur.). V kakšnega Boga ljudje danes verujejo oz. ne verujejo? : zbornik prispevkov : petek, 15. 10. 2021 = U kakvoga Boga ljudi danas vjeruju odnosno ne vjeruju? : knjiga sažetaka : petak, 15. 10. 2021. Đakovo; Ljubljana; Osijek: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu: Sveučilišta Josipa Strossmayera u Osijeku: Teološka fakulteta Univerza v Ljubljani, 2021. Str. 17-18. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/zbornik%20prispevkov%209_%20oktober%202021.pdf. [COBISS.SI-ID 84375555]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
19. POLJAK LUKEK, Saša. Identifikacija spremembe v oddaljenem načinu izvajanja relacijske družinske terapije z zasvojeno osebo = Identification of a change in on-line relational family therapy with an addicted person. V: MERTIK, Matej (ur.). Za človeka gre: digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti = All about people: digital transformation in science, education and arts : zbornik povzetkov = book of abstracts : 9. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = 9th Scientific Conference with International participation : Maribor, 12. - 19. 3. 2021. 1. izd. [i. e. 1. elektronska izd.]. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 316. ISBN 978-961-6966-74-0. https://almamater.si/upload/userfiles/files/Conference_2021/AMEU_K-2021_Povzetki_B5_WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 58197507]
20. POLJAK LUKEK, Saša. Regulacija sramu in krivde pri fizičnem nasilju v vzgoji in v procesu relacijske družinske terapije. V: JEREBIC, Sara (ur.). International Conference Understanding Violence : theory, research, professional work and therapeutic practice : Ljubljana, 27. november 2020 [preko spletne plaftorme ZOOM] : book of abstracts = zbornik povzetkov. Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 19. ISBN 978-961-6844-91-8. http://www.teof.uni-lj.si. [COBISS.SI-ID 47121411]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
21. POLJAK LUKEK, Saša, PATE, Tanja. Fizično nasilje, agresija in samokontrola - povezave in aplikacije za psihoterapevtsko prakso = Physical violence, aggression, and self-control - connections and applications for psychotherapy practice. V: MERTIK, Matej (ur.). Relevanca znanosti in izobraževanja : zbornik povzetkov = Relevance of science and education : book of abstracts. 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre = 8th Scientific Conference with International Participation All About People: Relevance of science and education, Maribor, 13. - 14. 3. 2020. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2020. Str. 291-292. ISBN 978-961-6966-59-7. http://press.almamater.si/index.php/amp. [COBISS.SI-ID 17507075]
22. POLJAK LUKEK, Saša. Physical violence in family and the role of self-control. V: PAČIĆ-TURK, Ljiljana (ur.), KNEŽEVIĆ, Martina (ur.). Book of abstracts = Knjiga sažetaka. Zagreb: Department of Psychology Catholic University of Croatia: = Odjel za psihologiju Hrvatsko katoličko sveučilište, 2019. ISBN 978-953-8014-36-9. http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2019/12/hks-knjiga-sazetaka-10122019.pdf. [COBISS.SI-ID 8256090]
23. POLJAK LUKEK, Saša. Addressing physical violence against children in relational family therapy interventions. V: EFTA-SIPPR : Naples 2019, 11-14 September : visible and invisible: bordering change in systemic family therapy. [S. l.: s. n.]. https://www.conftool.com/efta2019naples/index.php?page=browseSessions&search=poljak. [COBISS.SI-ID 8191322]
24. POLJAK LUKEK, Saša. Kako doseči ničelno toleranco do fizičnega kaznovanja otrok z intervencijami relacijske družinske terapije. V: JEREBIC, Sara (ur.). Zbornik povzetkov. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2019. Str. 35. ISBN 978-961-92819-4-9. http://www.zdt.si. [COBISS.SI-ID 8132698]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

25. POLJAK LUKEK, Saša. Regulacija afekta pri fizičnem nasilju v družini in proces relacijske družinske terapije. V: JEREBIC, Sara (ur.), et al. Nasilje : od razumevanja vzrokov k iskanju rešitev. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. Str. 127-145. ISBN 978-961-278-550-5, ISBN 978-961-6844-95-6, ISBN 978-961-2785-44-4. [COBISS.SI-ID 73431043]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-9349, SI, Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija
26. POLJAK LUKEK, Saša. Corporal punishment and affect dysregulation in the parental role. V: OSEWSKA, Elžbieta (ur.). Strong families - strong societies. Kraków: The Pontifical University of John Paul II, 2019. Str. 211-228. Family studies, 7. ISBN 978-83-7438-762-0. [COBISS.SI-ID 8098138]
27. POLJAK LUKEK, Saša. Razpad partnerskega odnosa v različnih razvojnih obdobjih družine. V: RIJAVEC KLOBUČAR, Nataša (ur.), et al. Živeti in ljubiti po ločitvi. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018. Str. 55-79. ISBN 978-961-278-384-6. [COBISS.SI-ID 7860314]

1.22 Intervju

28. POLJAK LUKEK, Saša (intervjuvanec). Za sočutje se je treba potruditi : Dr. Saša Poljak Lukek, psihoterapevtka. Slamnik : glasilo občine Domžale. [Tiskana izd.]. 23. dec. 2021, letn. 61, št. 12, str. 16, ilustr. ISSN 0354-0154. [COBISS.SI-ID 121024259]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

29. POLJAK LUKEK, Saša. Osebna rast v okrevanju po alkoholizmu v procesu relacijske družinske terapije : predavanje na znanstvenem posvetu Raziskovanje in terapevtska obravnava alkoholizma in odvisnosti, 8. julij 2022 (preko aplikacije Zoom). [COBISS.SI-ID 112624643]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570,, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
30. POLJAK LUKEK, Saša. Vulnerability and spirituality in the alcohol recovery process : lecture at conference We cherish family life / Pielęgnujemy życie rodzinne, 21.-22.10.2022, Kraków. [COBISS.SI-ID 127952899]
31. POLJAK LUKEK, Saša. Affect regulation in relational family therapy - treatment of an addict's partner : predavanje na konferenci Savremeni trendovi u psihologiji 2021, Filozofski fakultet Novi Sad, 28-30. oktobar 2021. [COBISS.SI-ID 85005059]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
32. POLJAK LUKEK, Saša. Sledenje spremembam v relacijski družinski terapiji pri obravnavi odvisnosti : predavanje na znanstvenem posvetu Alkoholizem in odvisnost: psihične dinamike, raziskovanje in terapevtska praksa, Teološka fakultete, Univerza v Ljubljani in Frančiškanski družinski inštitut, 9. december 2020. [COBISS.SI-ID 42073859]
financer: ARRS, Ciljni projekti, J5-2570, SI, Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija
33. POLJAK LUKEK, Saša. Why do i hit - the dynamics of physical punishment of children in the family : prispevek na mednarodni konferenci Mocna rodzina fundamentem zdrowego społeczeństwa, 22. oktobra 2018, Aula Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. [COBISS.SI-ID 7990618]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

34. KORENČAN, Elizabeta. Analiza vsebine etičnih kodeksov in pravilnikov univerz na področju varovanja žrtev nadlegovanja : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Korenčan], 2022. XII, 74, I str., tabele. [COBISS.SI-ID 136714499]
35. ZUPANČIČ, Tina. Integracija relacijske družinske terapije in elementov doživljajske pedagogike : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Zupančič], 2022. VII, 71, I str., tabele. [COBISS.SI-ID 119828227]
36. ERPIČ, Eva. Kakovost partnerskega odnosa v povezavi z delovnim časom : [magistrsko delo]. Ljubljana; Maribor: [E. Erpič], 2022. VI, 57 str., tabele. [COBISS.SI-ID 127884035]
37. KOLAR, Ajda. Usklajevanje starševske vloge očetov s profesionalno kariero : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kolar], 2022. IV, 62, III str., ilustr. [COBISS.SI-ID 114086403]
38. MEHLE, Špela. Zgodnje izkušnje družinskih odnosov podpornikov feminizma in njihovo vrednotenje družine : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Mehle], 2022. VII, 122, V str., tabele. [COBISS.SI-ID 126259715]
39. FILIPOVIĆ, Katarina. Kazalniki kvalitete partnerskega odnosa : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Filipović], 2021. IX, 67 str., tabele. [COBISS.SI-ID 80312579]
40. PAVLIČ, Mojca. Predšolske preventivne delavnice kot pomoč za krepitev starševskih kompetenc : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Pavlič Drnovšek], 2021. IX, 73, III str., graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=126478. [COBISS.SI-ID 62379779]
41. BLATNIK, Sandra. Anoreksija - pot od spoznanja do ozdravitve : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Blatnik], 2020. V, 51 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=124448. [COBISS.SI-ID 52826883]
42. JAGODIC, Neža. Izzivi zakonskih in družinskih terapevtk v času nosečnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Jagodic], 2020. VI, 117, IV str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=119645. [COBISS.SI-ID 31238147]
43. ALIŠIČ, Denis. Navezanost v primarni družini kot temelj navezanosti v partnerskem odnosu : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Ališič], 2020. V, 53, III str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=117262. [COBISS.SI-ID 21963267]
44. KOLENC, Blažka. Usklajevanje materinske vloge s profesionalno kariero : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Kolenc], 2020. 81, IV str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=121535. [COBISS.SI-ID 34469123]
45. GOSTENČNIK, Ines. Čustvena lakota in navezanost : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Gostenčnik], 2018. VIII, 77, VII str., graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103818&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10849283]
46. ATANASKOVIĆ, Sara, CVEK, Maruša. Primerjava v doživljanju izgorelosti med zakonskimi in družinskimi terapevti v Sloveniji in ZDA : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Atanasković: M. Cvek], 2018. VI, 172, L str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=104379&lang=slv. [COBISS.SI-ID 10815235]
47. NOVAK, Petra, PRESKER, Martina, URH, Katarina. Sočutno starševstvo in stili vzgoje v eno- in dvostarševski družini : (magistrsko delo). Ljubljana: [P. Novak: M. Presker: K. Urh], 2018. IX, 271, CCCLXX, tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=100529&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7846746]

Recenzent

48. JEREBIC, Sara (urednik, recenzent). Zbornik povzetkov. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2019. ISBN 978-961-92819-4-9. https://zdt.si/wp-content/uploads/2019/05/Zbornik_Zdruzenje-zakonskih-in-druzinskih-terapevtov_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 300196096]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).
Zadnja posodobitev podatkov: 29. 01. 2023

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Proces soočanja z ločitvijo in relacijska družinska terapija (raziskovalni projekt ARRS št. J5-6825)  1.7.2014―30.6.2017

Proces razreševanja fizičnega in spolnega nasilja ter relacijska družinska terapija (raziskovalni projekt ARRS št. J5-9349) 1.7.2018 - 30.6.2021

Dinamika alkoholizma in odvisnosti v družinskem sistemu ter relacijska družinska terapija (J5-2570)  1.9.2020 - 31.8.2023

https://www.teof.uni-lj.si/raziskovanje/raziskovalni-programi-in-projekti/dinamika-alkoholizma-in-odvisnosti-v-druzinskem-sistemu-ter-relacijska-druzinska-terapija-j5-2570