Slavko Krajnc (*1960)

Prof. dr. Slavko Krajnc je rojen 20. 4. 1960 na Ptuju. Študij teologije je opravil dve leti v Ljubljani (1981-1983), nato tri leta v Seraphicum-u, »Pontificia facultas theologica S. Bonaventurae« v Rimu (1983-1986); eno leto pastoralne specializacije na Karl-Franzens-Universität Graz« (1986-1987) in v župniji Mariahilf v Gradcu. Nato je nadaljeval študij na »Pontificium Athenaeum Anselmianum, Facultas Sacrae Liturgiae« v Rimu in ga zaključil z doktoratom dne 3. 06. 1993. V času teoloških študijev je opravil triletno glasbeno šolo koralnega petja na »Scuola di musica, T. Ludovico da Victoria, associata al Pontificio istituto di Musica sacra« v Rimu. Leta 1994 je postal honorarni predavatelj na TEOF, 1997 asistent, 1999 docent in predstojnik katedre za liturgiko, 2005 izredni profesor in leta 2015 redni profesor za liturgiko. Na povabilo Papeške fakultete sv. Bonaventura v Seraphicum-u v Rimu je predaval liturgiko na enoti »Istitutul Teologic Romano-Catolic Franciscan – Roman« v Romuniji in sicer: v oktobru-decembru 1996, juniju 1997, aprilu-maju 1999, novembru-decembru 1999 in v juniju 2000.

Vse od leta 2006 ob predavateljski službi na TEOF UL, predava tudi kot honorarni predavatelj na Akademiji za glasbo UL – smer Sakralna glasba. Ob tem je predaval na mnogih mednarodnih simpozijih (Rim, Fatima, Dobogoko-Manreza, Košice, Krakow) in nekatere tudi sam organiziral (o Jožefu Muršcu /1995/, Jakobu Gomilšaku /2002/ ob 1700-letnici smrti sv. Viktorina Ptujskega, Zdenki Serajnik /2017/ itd.), sodeloval v raznih raziskovalnih projektih (ARRS L6-1352; J6-3257; »Aufbruch« pod vodstvom prof. ddr. Paula Zulehnerja) in bil vodja projekta ARRS – L6-6057. 

Njegov glavni znanstveno raziskovalni interes se kaže v raziskovanju slovenske liturgične zgodovine, inkulturacije, semiotike in liturgije, priprava in izdaja Slomškovih rokopisnih in anastatičnih liturgičnih priročnikov ter novih inkulturiranih bogoslužnih knjig.
Od 1999 – vse do danes, predstojnik katedre za liturgiko
Od 1999 – 2005 in od 2008 - , član senata
Od 1995 – 2011 predstojnik Inštituta za liturgiko in cerkveno glasbo
Od 2011 – 2017 predstojnik Inštituta za aplikativno teologijo
Od 1999 – 2005 in 2008 – 2017 koordinator za teološke simpozije
 
Področja poučevanja

 • Splošna in zakramentalna liturgika (EMT)
 • Obredje in bogočastje (UTR, TRŠ)
 • Krščanska bogoslužja (UDTŠ)
 • Pastoralno in liturgično petje (PI)
 • Simbolnost, mitskost in obrednost v verstvih (RE)
 • Liturgična, prostorska in telesna duhovnost (DI)
 • Zborovsko petje (izbirni za: EMT, UTR, UDTŠ, ZDŠ)
 • Teorija glasbe in gregorijanski koral (izbirni za: EMT, UTR, TRŠ)
 • Cerkvena glasba v službi bogoslužja (izbirni za: EMT, UTR, TRŠ)
 • Bogoslužni sodelavci (interdisciplinarni izbirni za: EMT)

 Raziskovalna področja

Vodja raziskovalnega projekta:

 • 7. 2004 - 30. 6. 2007: L6-6057 - »Analiza slovenskih pokoncilskih obrednikov in priprava novih«

Član raziskovalnih projektov:

 • 1. 1999 – 30. 6. 2001: L6-1352 – »Analiza nekaterih segmentov pedagoško – religijskega delovanja Katoliške cerkve«
 • 7. 2001 – 30. 6. 2004: J6-3257 – »Literarna kritika spokornih molitev in daritev«

Član raziskovalne programske skupine:

 • 2000-2014; 2017–2020: P6-0262 - »Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti«

Članstva in gostovanja

 • Od 1993 član Slovenske liturgične komisije.
 • Od 1994 član APL - Associazione professori e cultori di liturgia (Padova).
 • Od 2009 član Europäische Gesellschaft für Katholische Theologie (Tübingen).
 • Od 1994-2003 član Association Europeenne des Secretaires nationaux de Liturgie (CH - La Pelouse).

Predavanja na Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan, Romunija:

 • junij 2000: Liturgia sacramentale 
 • november – december 1999: Liturgia generale 
 • april . maj 1999: Pastorale liturgica 
 • 14.7.-19.7.1997: La fede celebrata 
 • oktober – december 1996: Liturgia generale e Liturgia sacramentale

Monografije

 1. L'opera liturgica di Anton Martin Slomšek nella sua attività pastorale : il pensiero e la sollecitudine liturgico-pastorale dai suoi scritti e in particolare dal Mnemosynon slavicum e dal Manuale liturgicum : excerptum ex dissertatione ad doctoratum sacrae liturgiae assequendum in Pontifico Instituto Liturgico. Roma: Pontificum Athenaeum s. Anselmi de Urbe: Pontificum Institutum Liturgicum, 1993. 259 str.
 2. Postna mašna evhologija. Bogoslovni vestnik, 1997, 57, št. 4, str. 529-544.
 3. L'attiva partecipazione liturgica nella Chiesa slovena come preparazione al Concilio Vaticano II. V: MONTAN, Agostino (ur.), SODI, Manlio (ur.). Actuosa participatio : conoscere, comprendere e vivere la liturgia : studi in onore del Domenico Sartore, (Monumenta studia instrumenta liturgica, 18). Città del Vaticano: Editrice Vaticana, 2002, str. 273-288 (od 645 strani)
 4. Il rito della purificazione e della benedizione della puerpera con l'esempio dell'inculturazione slovena. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2004, let. 64, št. 4, str. 663-676.
 5. Inkulturacija druge osnovne izdaje rimskega poročnega obrednika. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2006, let. 66, št. 1, str. 89-109.
 6. Osebnost in poslanstvo Avguština Stegenška (1875-1920). Studia Historica Slovenica, 2007, letn. 7, št. 3/4, str. 489-511.
 7. Trubarjevo pojmovanje evharistije. V: ŠKULJ, Edo (ur.). Primož Trubar, (Simpoziji v Rimu, ISSN 1408-4015, 26). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; v Rimu: Slovenska teološka akademija; v Ljubljani: Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti, 2009, str. 155-173.
 8. Slomškov rokopisni obrednik Manuale liturgicum. V: KRAJNC, Slavko (ur.), SLOMŠEK, Anton Martin. Liturgični priročnik. 2, Manuale liturgicum : Slomškov rokopisni obrednik : [faksimile, diplomatični in kritični prepis], (Zbrano delo, 2, 2). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2011, str. 7-28 (495 strani).
 9. Evharistija v pravičnosti in pravičnost v evharistiji. Bogoslovni vestnik, 2011, letn. 71, št. 1, str. 7-18.
 10. Razumijevanje liturgije u svjetlu Wittgensteinove filozofije jezika. Diacovensia, 2013, god. 21, br. 3, str. 477-493.
 11. Razumijevanje nekih misnih dijelova u svjetlu Peirceove teorije znakova. Diacovensia, 2014, god. 22, br. 2, str. 143-162.
 12. Liturgy and Tillichʼs theory of symbols. Bogoslovni vestnik, 2014, letn. 74, št. 2, str. 311-325. 
 13. Le fonti liturgiche antiche - fonti di ispirazione per lʼinculturazione dei libri liturgici sloveni odierni. V: Reformy liturgii a powrót do źródeł, (Ad fontes liturgicos, 4). Krakow: Uniwersytet Papieski Jana Pawla II, 2014, str. 301-316 (397 strani).
 14. Zakramentalna liturgika : skrivnost vere v obredih in molitvah (B 48), (Priročniki TEOF, 24). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2014. 248 str.
 15. KRAJNC, Slavko, HOLCMAN, Borut. Placebo effect. Lex localis, letn. 12, št. 3, str. 715-730, doi: 10.4335/12.3.715-730(2014).

 

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KRAJNC, Slavko. Znanstveno, pedagoško in strokovno delo prvega dekana Teološke fakultete prof. dr. Franca Ušeničnika. V: KOLAR, Bogdan (ur.). Učitelji Teološke fakultete za ustanovitev in ohranitev Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. [št.] 41, str. 247-278, ilustr. Acta Ecclesiastica Sloveniae, 41. ISBN 978-961-6844-75-8. ISSN 0351-2789. [COBISS.SI-ID 11013891]
2. KRAJNC, Slavko. Duhovnost, ki temelji na liturgiji in na "liturgiji" po liturgiji. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 3, str. 797-811. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/03/Krajnc.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-QQQJE02N. [COBISS.SI-ID 8022362], [SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4,00]

1.02 Pregledni znanstveni članek

3. KRAJNC, Slavko. Človek je obredno-dialoško bitje in bitje praznovanja = Man is a ritual-dialogical being and a being of celebration. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 4, str. 781-798. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/04/KrajncS.pdf, DOI: 10.34291/BV2022/04/Krajnc2. [COBISS.SI-ID 135681795], [SNIP]
financer: ARRS, P6-0262, Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga
4. KRAJNC, Slavko. Gostoljubje - osebna izkaznica liturgičnega in pastoralnega sodelavca = Hospitality - an identity card of a liturgical and pastoral associate. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 3, str. 489-503. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-3, DOI: 10.34291/BV2020/03/Krajnc. [COBISS.SI-ID 43729411], [SNIP, WoS do 17. 12. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,00]
5. KRAJNC, Slavko. Raziskovalno in pedagoško delo predavatelja liturgike Karla Jaša = Research and pedagogical work of liturgist Karel Jaš. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 73, št. 1/2, str. 123-137. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/73/Krajnc.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-Y9Q1NJ63. [COBISS.SI-ID 8047706], [SNIP]

1.04 Strokovni članek

6. KRAJNC, Slavko. "Liturgični predlogi so v veliki meri neuresničeni" : v obeh dokumentih najdemo daljnosežne predloge za novo evangelizacijo, poglobljeno osebno vero, pristnejše liturgično obhajanje in za večjo pripadnost Cerkvi. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2022, leto 56, [št.] 2, str. 10-13, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 105393923]
7. KRAJNC, Slavko. Priložnost ali zdravilo za rane in utrjevanje edinosti Cerkve : "Sedanja oblika rimskega obreda ni nič manj katoliška od predkoncilske; lahko pa rečemo, da je bliže bogoslužju Katoliške cerkve prvega tisočletja.". Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2022, leto 56, [št.] 3, str. 20-23, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 112843779]
8. KRAJNC, Slavko. Motuproprij Varuhi izročila (traditionis custodes) papeža Frančiška v službi edinosti Cerkve. Sporočila slovenskih škofij. 2022, letn. 41, [št.] 3, str. 66-68. [COBISS.SI-ID 101300483]
9. KRAJNC, Slavko. Gostoljubna in sinodalna Cerkev pri sv. maši : držo gostoljubja je razodel in "uzakonil" sam Jezus. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2021, leto 55, [št.] 5, str. 19-22, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 80073731]

1.05 Poljudni članek

10. HOČEVAR, Ksenja, KRAJNC, Slavko. Velikonočno tridnevje: skrivnost Trpečega, Umrlega in Vstalega : liturgik prof. Slavko Krajnc z nasveti, kako naj doma praznujemo praznična bogoslužja. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 69, št. 15/16, str. 24. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 11090435]
11. KRAJNC, Slavko. Prihovški oratorij 2019 povezal 180 otrok okrog podobe in sporočila Petra Klepca. Utrip : glasilo Občine Oplotnica. maj 2020, str. 49, ilustr. [COBISS.SI-ID 28000003]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

12. KRAJNC, Slavko. Evharistija - v dar Gospodu ter v dar bratom in sestram. V: KRAJNC, Slavko (ur.), HOLC, Danilo (ur.), SALMIČ, Igor (ur.). »Resnično, močnejša od smrti je ljubezen« (Vp 8,6) : življenje in delo patra Milana Holca, OFMConv : ob 75-letnici rojstva p. Milana Holca. Ptuj: Slovenska minoritska provinca sv. Jožefa, 2021. Str. 165-185. ISBN 978-961-92807-4-4. [COBISS.SI-ID 100520707]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

13. KRAJNC, Slavko. Reviews. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethical implications of one God : the significance of monotheism. Wien; Zürich: Lit, cop. 2020. Str. 197. Theology East-West, vol. 26. ISBN 978-3-643-91126-1, ISBN 978-3-643-96126-6. [COBISS.SI-ID 96874243]
14. KRAJNC, Slavko, POTRČ, Matjaž. Znanstveni recenziji. V: ŽALEC, Bojan. Kierkegaard o ljubezni in preizkušnjah : krščanska antropologija tesnobe, nasilja in trpljenja. Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard, 2020. Str. 253-256. Posebne izdaje, 66. ISBN 978-961-7054-31-6. [COBISS.SI-ID 96867587]
15. KRAJNC, Slavko, MAVER, Aleš. Znanstveni recenziji. V: JAMNIK, Anton (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Nadškof Alojzij Šuštar : 100-letnica rojstva. Ljubljana: Družina, 2020. Str. 385-388. ISBN 978-961-04-0698-3. [COBISS.SI-ID 96864771]
16. KRAJNC, Slavko. Nikolaj Aracki Rosenfeld. Celebrare l'Alleanza: la tipologia dalla Bibbia alla liturgia. Rim: Centro Liturgico Vincenziano, 2017. 535 str. ISBN: 978-88-7367-224-1. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 2, str. 662-664. ISSN 0006-5722. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BJ1XQQU5. [COBISS.SI-ID 33664259], [SNIP]
17. KRAJNC, Slavko (recenzent). Za pristne medčloveške odnose. V: SLATINEK, Stanislav. Velikodušna ljubezen : pot do zakonske sreče. Ljubljana: Teološka fakulteta; Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2018. Str. 119-122. Znanstvena knjižnica, 60. ISBN 978-961-265-179-4, ISBN 978-961-6844-64-2. [COBISS.SI-ID 63435267]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

18. KRAJNC, Slavko. Pri tebi, Mati, smo doma. V: KRAJNC, Slavko (ur.), SERAJNIK, Zdenka. Ne bojim se tebi, Mati, hvalnic peti : pesmi Zdenke Serajnik Mariji v čast. Prihova: KUD Zbor Marije Zavetnice, 2020. Str. 5-6. ISBN 978-961-290-772-3. [COBISS.SI-ID 11076099]
19. KRAJNC, Slavko (avtor dodatnega besedila). Plamen, ki ožarja srce za Gospoda. V: AHČIN, Nataša. V tvoj plamen. Ljubljana: Družina, 2020. Str. 5-7. ISBN 978-961-04-0645-7. [COBISS.SI-ID 27979523]

1.22 Intervju

20. KRAJNC, Slavko (intervjuvanec). "Veselim se bogoslužja ---" : intervju z dr. Slavkom Krajncem. Cerkev danes : revija za pastoralo in evangelizacijo. 2022, leto 56, [št.] 5, str. 21-24, ilustr. ISSN 2350-5818. [COBISS.SI-ID 125961475]
21. KRAJNC, Slavko (intervjuvanec). Oznanjajo, vabijo, budijo, objokujejo, naznanjajo in krotijo : prof. dr. Slavko Krajnc, predavatelj liturgike na Teološki fakulteti, župnik na Prihovi. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 30. jan. 2022, letn. 71, št. 4, str. 2-3, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 95881475]
22. KRAJNC, Slavko (intervjuvanec). V "ječi" svojih domov : z duhovnikom, profesorjem liturgike na Teološki fakulteti dr. Slavkom Krajncem o praznovanju cvetne nedelje (in velikonočnega tridnevja) brez župnijskega občestva. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 5. apr. 2020, letn. 69, št. 14, str. 2-3. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 11089667]

1.25 Drugi sestavni deli

23. KRAJNC, Slavko. Božična osemdnevnica – bližnja priprava na Božič. Družina. 17. dec. 2022, ilustr. ISSN 2820-4824. https://www.druzina.si/clanek/bozicna-osemdnevnica-ena-izmed-mnogih-obrazov-bliznje-priprave-na-bozic. [COBISS.SI-ID 134502915]
24. KRAJNC, Slavko. Gostoljubnost - rdeča nit pastoralnega dela in poslanstva župnije na Prihovi. Utrip : glasilo Občine Oplotnica. maj 2018, str. 42-43, ilustr. [COBISS.SI-ID 11078147]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

25. KRAJNC, Slavko. Gostoljubnost liturgičnih sodelavcev na Kristusovi gostiji. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. 168 str. Znanstvena knjižnica, 77. ISBN 978-961-6844-93-2. [COBISS.SI-ID 48634883]

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

26. KRAJNC, Slavko. Zakramentalna liturgika : skrivnost vere v obredih in molitvah (B 48) : [univerzitetni učbenik za študente Teološke fakultete Univerze v Ljubljani]. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. 271 str., tabele. Priročniki Teološke fakultete, 24. ISBN 978-961-6844-98-7. [COBISS.SI-ID 77686531]
27. KRAJNC, Slavko. Splošna liturgika : krščanski obredi v siju nebeških resničnosti : [univerzitetni učbenik za študente Teološke fakultete Univerze v Ljubljani]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 223 str. Priročniki TEOF, 27. ISBN 978-961-6844-71-0. [COBISS.SI-ID 298756096]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

28. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. KRAJNC, Slavko (področni urednik 2007-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 1920-. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=60, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ZCWKSFUC. [COBISS.SI-ID 8745472]
29. Služba božja : liturgijsko pastoralna revija. KRAJNC, Slavko (član uredniškega odbora 2017-). Makarska: Franjevačka visoka bogoslovija, 1960-. ISSN 0037-7074. [COBISS.SI-ID 6931458]
30. KRAJNC, Slavko (urednik), HOLC, Danilo (urednik), SALMIČ, Igor (urednik). »Resnično, močnejša od smrti je ljubezen« (Vp 8,6) : življenje in delo patra Milana Holca, OFMConv : ob 75-letnici rojstva p. Milana Holca. Ptuj: Slovenska minoritska provinca sv. Jožefa, 2021. 308 str., ilustr. ISBN 978-961-92807-4-4. [COBISS.SI-ID 91020035]
31. KRAJNC, Slavko (urednik). Cerkveni molitvenik. 2. izd. Ljubljana: Slovenska škofovska konferenca: Družina, 2020. 376 str., note. ISBN 978-961-94056-4-2, ISBN 978-961-04-0609-9. [COBISS.SI-ID 302181888]
32. SERAJNIK, Zdenka, KRAJNC, Slavko (urednik, avtor dodatnega besedila). Ne bojim se tebi, Mati, hvalnic peti : pesmi Zdenke Serajnik Mariji v čast. Prihova: KUD Zbor Marije Zavetnice, 2020. 311 str., ilustr. ISBN 978-961-290-772-3. [COBISS.SI-ID 303772416]
33. GRIL, Janez (urednik), KRAJNC, Slavko (urednik). Pasijoni : leto A - po Mateju, leto B - po Marku, leto C - po Luku, veliki petek - po Janezu. 4. ponatis. Ljubljana: Družina, 2019. 54 str. ISBN 978-961-222-828-6. [COBISS.SI-ID 299333632]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

34. LORBEK, Primož. Radijski in televizijski prenosi liturgičnih obredov v luči graditve občestva : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Lorbek], 2020. VI, 77 str., tabele, graf. prikazi. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=119883. [COBISS.SI-ID 31249667]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

35. SADAR, Tadej. Vpliv obredne glasbe na religioznost človeka z vidika alikvotnih tonov : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Sadar], 2018. IV, 31 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=102768&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7960154]

Avtor dodatnega besedila

36. SERAJNIK, Zdenka, KRAJNC, Slavko (urednik, avtor dodatnega besedila). Ne bojim se tebi, Mati, hvalnic peti : pesmi Zdenke Serajnik Mariji v čast. Prihova: KUD Zbor Marije Zavetnice, 2020. 311 str., ilustr. ISBN 978-961-290-772-3. [COBISS.SI-ID 303772416]

Recenzent

37. PETKOVŠEK, Robert (urednik), ŽALEC, Bojan (urednik). Ethics of resilience : vulnerability and survival in times of pandemics and global uncertainty. Berlin: Lit, cop. 2022. 256 str. Theology East - West, vol. 29. ISBN 978-3-643-91211-4, ISBN 978-3-643-96211-9. [COBISS.SI-ID 118762755]
financer: ARRS, Programi, P6-0269, si, Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije in nasilje
38. ŽALEC, Bojan. Pošteno sodelovanje, racionalnost in religija : solidarni personalizem kot družbena filozofija. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2022. 238 str. ISBN 978-961-04-0897-0. [COBISS.SI-ID 98432003]
39. PETKOVŠEK, Robert (urednik), ŽALEC, Bojan (urednik). Transhumanism as a challenge for ethics and religion. Wien; Zürich: Lit, cop. 2021. 232 str. Theology East-West, vol. 27. ISBN 978-3-643-91297-8, ISBN 978-3-643-96297-3. [COBISS.SI-ID 75645443]
40. PETKOVŠEK, Robert (urednik), ŽALEC, Bojan (urednik). Ethical implications of one God : the significance of monotheism. Wien; Zürich: Lit, cop. 2020. 199 str. Theology East-West, vol. 26. ISBN 978-3-643-91126-1, ISBN 978-3-643-96126-6. [COBISS.SI-ID 21617411]
41. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard o ljubezni in preizkušnjah : krščanska antropologija tesnobe, nasilja in trpljenja. Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard, 2020. 263 str., ilustr. Posebne izdaje, 66. ISBN 978-961-7054-31-6. [COBISS.SI-ID 43115011]
42. JAMNIK, Anton (urednik), ŽALEC, Bojan (urednik, avtor dodatnega besedila). Nadškof Alojzij Šuštar : 100-letnica rojstva. Ljubljana: Družina, 2020. 397 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0698-3. [COBISS.SI-ID 32310275]
43. ARACKI, Nikolaj (urednik). Carta Caritatis prior : znanstvena monografija [in faksimile]. Stična: Cistercijanska opatija, 2019. 139 str., ilustr. Monumenta Sitticensia, 1. ISBN 978-961-6725-12-5. [COBISS.SI-ID 301193728]
44. ŽALEC, Bojan. Čovjek, moral i umjetnost : uvod u filozofsku antropologiju i etiku. Zagreb: Lara, 2019. 327 str. ISBN 978-953-8258-60-2. [COBISS.SI-ID 8250458]
45. PETKOVŠEK, Robert (urednik), ŽALEC, Bojan (urednik). Religion as a factor of intercultural dialogue. Wien; Zürich: Lit, cop. 2019. 209 str., ilustr. Theology East-West, vol. 22. ISBN 978-3-643-91014-1. [COBISS.SI-ID 8153690]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2018-2023).
Zadnja posodobitev podatkov: 29. 01. 2023

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI

Vodja projekta ARRS: 1.7.2004-30.6.2007
L6-6057: Analiza slovenskih pokoncilskih obrednikov in priprava novih

Sodelovanje pri projektih ARRS:
a) od 1.7.2001-30.6.2004
J6-3257:Literarna kritika spokornih molitev in daritev
b) od 1.1.1999-30.6.2001
L6-1352: Analiza nekaterih segmentov pedagoško-religijskega delovanja Katoliške cerkve