► VSE INFORMACIJE O ŠTUDIJSKEM PROGRAMU


Študijski program se bo prvič izvajal v študijskem letu 2023/2024.

Osnovne informacije:

Kraj izvajanja: Ljubljana ali Maribor
Kreditne točke: 180
Trajanje: 3 leta
Zunanja izbirnost: Študent oz. študentka lahko do vključno 12 ECTS iz obveznih ali izbirnih enot programa prenese oz. pridobi na drugih programih UL TEOF oz. na programih drugih visokošolskih zavodov, pod pogoji, ki jih določa Študijski red UL. UL TEOF priporoča izbiro strokovnih izbirnih predmetov, ki jih nudi.
Strokovni naziv: diplomant oz. diplomantka Teoloških in religijskih študijev (smer Teološki in religijski študiji) ali diplomirani družinski svetovalec oz. diplomirana družinska svetovalka (smer Zakonska in družinska terapija ter svetovanje).

Smer Teološki in religijski študiji

Univerzitetni študijski program prve stopnje Človek in medosebni odnosi na smeri Teološki in religijski študiji temelji na širokem spektru znanj in metod s humanističnega, družboslovnega, kulturnega, teološkega in religijskega področja. Študente in študentke usposablja za delo na cerkvenem področju, na področju kulture, javnega in upravnega življenja, gospodarstva, zgodovine in storitev, povezanih z delom z ljudmi. Diplomanti in diplomantke pridobijo temeljna znanja s področij krščanstva, drugih religijskih verovanj, kulturne zgodovine in etike. Usposobijo se za znanstveno, teoretično-kritično in metodološko ustrezno obravnavo teh tem.

Smer Zakonska in družinska terapija ter svetovanje

Na smeri Zakonska in družinska terapija ter svetovanje se študentje in študentke seznanijo s temeljnimi znanji s področja psihoterapije/zakonske in družinske terapije ter svetovanja. Študij predstavlja osnovo za nadaljnjo izobraževanje na področju psihoterapije, zakonske in družinske terapije ter posreduje osnovna znanja s področja razvojne psihologije, psihopatologije, psihiatrije, diagnostike/ocene, nevropsihologije, temeljev psihoterapije, medicine, znanstveno-raziskovalnega dela ter etičnih in pravnih vidikov prakse ter razvoja lastne osebnosti, pomembne za opravljanje psihoterapevtske dejavnosti. Študentje in študentke pridobijo osebno terapevtsko izkušnjo, ki je potrebna pri svetovalnem in psihoterapevtskem delu.

Kompetence:

Hermenevtične, kognitivne, teoretične, metodološke, tehnične, osebnostno-komunikacijske, sistemsko-sintezne, kompetence s področja kritičnega presojanja, kaj je zdravo oziroma funkcionalno na področju duševnega in duhovnega zdravja, kompetence s področja preventive in promocije na področju duševnega zdravja; nudenje osnovnih informacij družinskim članom o težavah in stiskah na področju duševnega in duhovnega zdravja; usmerjanje družinskih članov k ustreznim virom pomoči za duševno in duhovno zdravje; kompetence za opravljanje svetovalnih in psihoterapevtskih storitev na osnovnem nivoju.

Zaposljivost:

  • Na področju verske dejavnosti in cerkvenih služb (stalni diakoni, pastoralni referenti,  sodelovanje v organih verskih skupnosti),
  • na področju humanitarne, karitativne in socialno-varstvene dejavnosti,
  • na področju kulturne dejavnosti (vodenje kulturnih dejavnosti, delo v arhivih, dokumentalistika, upravljanje kulturne dediščine),
  • na področju javne uprave in političnih dejavnosti (delo v političnih strankah),
  • na področju medijev (poročevalci, moderatorji, napovedovalci),
  • na področju založništva (uredniki, pomočniki urednikov),
  • na področju menedžmenta (stiki z javnostjo, turizem, organizacija kulturnih in drugih dogodkov, delo na razvoju kadrov),
  • na področju edukacije, preventive in promocije duševnega zdravja posameznika in družine,
  • na področju osnovne podpore družini, osnovne oskrbe posameznika v stiski in usmerjanja posameznikov po socialnem in zdravstvenem sistemu pomoči,
  • na področju multidisciplinarnega sodelovanja za oblikovanje duševne in duhovne podpore posameznikom in družini.

Predstavitveni zbornik 2024/2025

Skrbnika programa: doc. dr. Tadej Stegu in doc. dr. Saša Poljak Lukek.