Cilj projekta razviti inovativen in celovit pristop za usposabljanje študentov za etično in odgovorno raziskovalno delo. Takšen celovit pristop bo vključeval tako običajne oblike akademske in raziskovalne nepoštenosti, kot so goljufije, ponarejanje in prisvajanje avtorskih del drugih (plagiatorstvo) kot tudi mejne prakse ter nove oblike, na katere opozarja sodobna raziskovalna etika. Cilj je opolnomočene študentov in raziskovalcev na začetku kariere na tem področju. To je ključnega pomena, saj se bodo današnji študenti kasneje srečevali z etilnimi dilemami, ki jih sedanja praksa še ne pozna. Poudarek bo na vrednotah in načelih preglednosti, poštenosti in odgovornosti. Projekt INTEGRITETA bo razvil interaktiven učni program z učinkovitimi aktivnimi in sodelovalnimi pedagoškimi pristopi in orodji. Usposabljanje bo vključevalo tudi mentorje in druge ključne deležnike. Z vidika vsebin bo projekt zajel celoten spekter znanstvenih disciplin, vključno z naravoslovjem, tehničnimi vedami, družboslovjem in humanistiko.

Spletna stran projekta: http://h2020integrity

Pri projektu sodelujejo: izr. prof. dr. Roman Globokar, Matej Purger, doc. dr. Mateja Centa, izr. prof. dr. Vojko Strahovnik 

Partnerji projekta:

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.