Simon Malmenvall se je rodil leta 1991 v Trstu. Leta 2012 je diplomiral iz zgodovine in rusistike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2014 je na omenjeni fakulteti zaključil magistrski študij zgodovine. Leta 2018 je doktoriral iz teologije na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2019 je opravil državni strokovni izpit iz bibliotekarstva pri Narodni in univerzitetni knjižnici. Leta 2022 je opravil državni strokovni izpit iz varstva arhivskega gradiva pri Arhivu Republike Slovenije. Leta 2023 je opravil državni strokovni izpit iz varstva kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije.

Med letoma 2016 in 2018 je Malmenvall deloval kot mladi raziskovalec na Teološki fakulteti. Od leta 2018 do 2022 je deloval kot vodja bibliotekarskega in arhivskega dela na Katoliškem inštitutu ter kot raziskovalec na Fakulteti za pravo in poslovne vede. Od leta 2023 je kustos v Slovenskem šolskem muzeju. Od leta 2016 deluje tudi kot predavatelj in raziskovalec na Teološki fakulteti. Leta 2019 je na Teološki fakulteti dosegel habilitacijo v naziv docenta na področju religiologije in religijske antropologije. Med letoma 2019 in 2021 je bil vodja podoktorskega temeljnega raziskovalnega projekta »Vladarski svetniki (mučenci) na obrobju srednjeveške Evrope: Kijevska Rusija, Norveška, Duklja«. Od leta 2021 do 2025 je v okviru Teološke fakultete predstojnik Inštituta Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog. 

Od leta 2009 je Malmenvall objavil nad dvesto znanstvenih del in prevodov na področju kulturne in cerkvene zgodovine, filozofije, ekumenske teologije, ekleziologije in literarne zgodovine. Njegovo glavno raziskovalno zanimanje predstavljata teološka misel vzhodnega krščanstva in zgodovina katoliško-pravoslavnih odnosov. Je avtor treh znanstvenih monografij: Kultura Kijevske Rusije in krščanska zgodovinska zavest (2019, izdala Teološka fakulteta), Ruler Martyrs on the Periphery of Medieval Europe: Boris and Gleb of Rus', Jovan Vladimir of Dioclea, and Magnus Erlendsson of Orkney (2021, izdala Pravoslavna teološka fakulteta Univerze v Beogradu), Pravoslavje in ruska kultura v delih Franca Grivca (2022, izdalo Kulturno-umetniško društvo Logos). Leta 2018 je prejel Svečano listino za mlade visokošolske učitelje in visokošolske sodelavce, ki jo podeljuje Univerza v Ljubljani. Leta 2020 je prejel ugledno mednarodno nagrado Danubius Young Scientist Award, ki jo podeljuje Avstrijsko zvezno ministrstvo za izobraževanje, znanost in raziskave za izjemne znanstvene dosežke in odmevnost v kontekstu podonavske regije. V slovenski jezik je prevedel (2019, 2020, izdalo Kulturno-umetniško društvo Logos) monumentalno delo Poti ruske teologije (1937), ki ga je napisal ruski pravoslavni teolog in zgodovinar Georgij Florovski.

Malmenvall tekoče obvlada slovensko, rusko, angleško, italijansko in srbsko, ima pasivno znanje nemškega, ukrajinskega, latinskega in cerkvenoslovanskega jezika.

Ni obvestil.

Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MALMENVALL, Simon. Ruska revolucija in slovensko narodno vprašanje : katoliški (akademski) pogled iz prve polovice 20. stoletja = Russian revolution and Slovenian national question : a Catholic (academic) view from the first half of the twentieth century. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 83, št. 4, str. 957-972. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2023/04/Malmenvall.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2023/04/Malmenvall. [COBISS.SI-ID 179026179], [SNIP, WoS, Scopus]
projekt: P6-0269 Religija, etika, edukacija in izzivi sodobne družbe; financer: ARIS
projekt: J5-4595 Med tradicijo in moderno: slovenski katoliški intelektualci in narodno vprašanje v transnacionalni perspektivi (1848–1948); financer: ARIS
2. MALMENVALL, Simon. Pilgrimage and polemics : early reception of Latin Christendom in Kievan Rus’ between Byzantine normativity and practical decisions = Romanje in polemika : zgodnja recepcija latinskega krščanstva v Kijevski Rusiji med bizantinsko normativnostjo in praktičnimi odločitvami. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 78, št. 1, str. 43-69. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/78/01/Malmenvall.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/78/01/Malmenvall. [COBISS.SI-ID 168264707], [SNIP, Scopus]
projekt: P6-0269 Religija, etika, edukacija in izzivi sodobne družbe; financer: ARIS
3. MALMENVALL, Simon. Ruska kultura in boljševizem v delih Franca Grivca ter njuna refleksija pri Slovencih = Russian culture and Bolshevism in the works of Franc Grivec and their reception among Slovenes. Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje. 2023, št. 1/2, str. 99-120. ISSN 1318-6728. [COBISS.SI-ID 179578115]
projekt: J5-4595 Med tradicijo in moderno: slovenski katoliški intelektualci in narodnostno vprašanje v transnacionalni perspektivi (1848−1948); financer: ARIS
4. MALMENVALL, Simon. Georgij Florovski in zgodovina v teologiji = Georges Florovsky and history in theology. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 3, str. 639-650. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/03/Malmenvall.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2022/03/Malmenvall. [COBISS.SI-ID 134734595], [SNIP, WoS do 24. 3. 2024: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.00, Scopus do 25. 1. 2024: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.00]
5. MALMENVALL, Simon. Podoba ruske pravoslavne kulture v delih Franca Grivca = The image of the Russian Orthodox culture in the works of Franc Grivec. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 4, str. 1003-1015. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2022/04/Malmenvall.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2022/04/Malmenvall. [COBISS.SI-ID 135709443], [SNIP, WoS, Scopus]
projekt: J6-3140 Slovenska intelektualna zgodovina v luči sodobnih teorij religije: od ločitve duhov in kulturnega boja do komunistične revolucije; financer: ARRS
6. MALMENVALL, Simon. Magnus Erlendsson, medieval ruler martyrs and realization of Christian ideals amid (political) violence. Diacovensia. 2022, vol. 30, no. 1, str.13-27. ISSN 1330-2655. https://hrcak.srce.hr/278086, DOI: 10.31823/d.30.1.1. [COBISS.SI-ID 110458115], [SNIP, Scopus]
7. MALMENVALL, Simon. Zgodnji kartuzijani : zgodovinski in duhovni kontekst. Res novae : revija za celovito znanost. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 7, št. 2, str. 25-45. ISSN 2464-0344. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 122572803]
8. MALMENVALL, Simon. (Mis)trusting unification : examples of East Slavic perception of the Council of Florence = (Ne)zaupljivo zedinjenje : primeri vzhodnoslovanskega sprejemanja florentinskega koncila. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 4, str. 947-961. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2021/04/Malmenvall.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2021/04/Malmenvall. [COBISS.SI-ID 91442691], [SNIP, WoS, Scopus do 11. 11. 2023: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
9. MALMENVALL, Simon. Literaturno-bogoslovs'ka dovidka propovidi pro Zakon i blagodat'. Galičina : naukovyj i kul'turno-prosvitnij kraéznavčyj časopys. 2021, no. 34, str. 178-192. ISSN 2312-1165. https://journals.pnu.edu.ua/index.php/istgal/article/view/5549/5968, DOI: 10.15330/gal.34.178-192. [COBISS.SI-ID 90678531]
10. MALMENVALL, Simon. Magnus Erlendsson and ruler martyrdom on the Scandinavian and Slavic periphery of Medieval Europe. Konštantínove listy. 2021, vol. 14, issue 1, str. 23-38. ISSN 1337-8740. http://www.constantinesletters.ukf.sk/index.php/issues/34-2021-v14-iss1/207-magnus-erlendsson-and-ruler-martyrdom-on-the-scandinavian-and-slavic-periphery-of-medieval-europe, DOI: 10.17846/CL.2021.14.1.23-38. [COBISS.SI-ID 67380995], [SNIP, WoS, Scopus]
projekt: Z6-1883 Vladarski svetniki (mučenci) na obrobju srednjeveške Evrope: Kijevska Rusija, Norveška, Duklja; financer: ARRS
11. MALMENVALL, Simon. Smrt Borisa in Gleba kot poosebitev krščanskega političnega ideala in pojav vladarskih mučencev. Res novae : revija za celovito znanost. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 6, št. 1, str. 26-68. ISSN 2464-0344. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 54530819]
12. MALMENVALL, Simon. Franc Grivec in začetki akademskega proučevanja ruske teološke misli na Slovenskem = Franc Grivec and the beginnings of academic research into Russian theological thought in Slovenia. Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje. 2021, letn. 30 = 54, št. 2/3, str. 201-221, portret. ISSN 1318-6728. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 91857155]
13. MALMENVALL, Simon. Samožrtvovanje in stanovitna ljubezen do bližnjega : mučeništvo Jovana Vladimirja iz Duklje in Magnusa Erlendssona z Orkneyjskih otokov = Self-sacrifice and perseverant love towards one's neighbor : martyrdom of Jovan Vladimir of Dioclea and Magnus Erlendsson of Orkney. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 2, str. 453-462. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-2, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2020/02/Malmenvall. [COBISS.SI-ID 41073155], [SNIP, WoS do 27. 2. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00, Scopus do 4. 2. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]
14. MALMENVALL, Simon, PUZOVIĆ, Vladislav. Jovan Vladimir of Dioclea : ruler martyrdom and its reception in Serbian historiography = Jovan Vladimir iz Duklje : vladarsko mučeništvo in njegov odmev v srbskem zgodovinopisju. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 3, str. 669-683. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/bogoslovni-vestnik/bogoslovni-vestnik-80-2020-3, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2020/03/Malmenvall. [COBISS.SI-ID 44544259], [SNIP, WoS do 8. 3. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50, Scopus do 30. 10. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50]
projekt: Z6-1883 Vladarski svetniki (mučenci) na obrobju srednjeveške Evrope: Kijevska Rusija, Norveška, Duklja; financer: ARRS
15. MALMENVALL, Simon. Ruler martyrs on the periphery of medieval Europe. Bogoslovska smotra. 2020, vol. 90, no. 5, str. 989-1010. ISSN 1848-9648. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=365279. [COBISS.SI-ID 51723779], [SNIP]
16. MALMENVALL, Simon. Jovan Vladimir of Dioclea and medieval ruler martyrs : to persevere in love "until the end" = Jovan Vladimir iz Duklje in srednjeveški vladarski mučenci : biti stanoviten v ljubezni "do konca". Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 1, str. 251-267. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/01/Malmenvall1.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/75/Malmenvall. [COBISS.SI-ID 34757123], [SNIP, Scopus do 17. 7. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.00]
projekt: Z6-1883 Vladarski svetniki (mučenci) na obrobju srednjeveške Evrope: Kijevska Rusija, Norveška, Duklja; financer: ARRS
17. MALMENVALL, Simon. Poslanstvo visokošolske knjižnice in koncept tretjega prostora = the mission of university libraries and the concept of the third place. Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje. 2020, letn. 29 = 53, št. 1/2, str. 189-209, ilustr. ISSN 1318-6728. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 42855427]
18. MALMENVALL, Simon. "Latinsko-grški" (katoliško-pravoslavni) odnosi v Jeruzalemskem kraljestvu : primer potopisa staroruskega igumana Danijela. Acta Histriae. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 27, št. 2, str. 233-254, ilustr. ISSN 1318-0185. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.19233/AH.2019.11. [COBISS.SI-ID 1024485088], [JCR, SNIP, WoS, Scopus do 8. 11. 2023: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.00]
19. MALMENVALL, Simon. Onkraj geografskih in kulturnih meja : podoba "drugega" v staroruskem potopisu na ozadju katoliško-pravoslavnih odnosov = Transcending geographical and cultural borders : image of the "other" in the Rus' travel diary on the background of Catholic-East Orthodox relations. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 3, str. 713-725. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/03/Malmenvall.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/BV2019/03/Malmenvall. [COBISS.SI-ID 8262490], [SNIP, WoS, Scopus do 12. 11. 2023: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.00]
20. MALMENVALL, Simon. Boris and Gleb : political and theological implications of overcoming violence through sacrifice in Kievan Rusʹ. Konštantínove listy. 2019, vol. 12, issue 2, str. 43-58. ISSN 1337-8740. DOI: 10.17846/CL.2019.12.2.43-58. [COBISS.SI-ID 1024483040], [SNIP, WoS do 26. 7. 2022: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00, Scopus do 26. 7. 2022: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]
21. MALMENVALL, Simon. Ruler Martyrs among Medieval Slavs : Boris and Gleb of Rus' and Jovan Vladimir of Dioclea. Orientalia christiana periodica. 2019, vol. 85, nr. 2, str. 395-426. ISSN 0030-5375. [COBISS.SI-ID 1024491232], [SNIP]

1.04 Strokovni članek

22. MALMENVALL, Simon. Za "srečo narodov" : 250 let Splošne šolske naredbe in začetek državnega šolskega sistema na slovenskih tleh. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. apr. 2024, št. 168, str. 8-9, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 190958595]
23. MALMENVALL, Simon. Veliki teden, središče izročila : duhovni pomen obredov velikega tedna v pravoslavju. Razpotja : revija humanistov Goriške. 2023, letn. 14, št. 51, str. 15-19, ilustr. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 158926595]
24. MALMENVALL, Simon. Zgodovinska zavest med vzhodnimi Slovani v srednjem veku : primer pridige metropolita Hilarijona. Razpotja : revija humanistov Goriške. 2023, letn. 14, št. 54, str. 39-43, ilustr. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 187675907]
25. MALMENVALL, Simon. Mož vrhunskega znanja in vestnosti : Franc Ksaver Lukman (1880-1958) in začetki slovenske patrologije na ozadju razvoja visokega šolstva. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. jun. 2023, št. 158, str. 10-11, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 154672899]
26. MALMENVALL, Simon. Pravoslavje, slovanstvo, slovenstvo : Franc Grivec (1878-1963) in refleksija ruske in slovenske zgodovine v luči družbene angažiranosti visokega šolstva. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. sep. 2023, št. 161, str. 10-11, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 163049987]
27. MALMENVALL, Simon. Franc Grivec in začetki slovenske recepcije ruske religiozne misli. Razpotja : revija humanistov Goriške. 2022, letn. 13, št. 48, str. 15-18, ilustr. ISSN 2232-2582. https://razpotja.si/razpotja_article/franc-grivec-in-zacetki-slovenske-recepcije-ruske-religiozne-misli/. [COBISS.SI-ID 127283715]
28. MALMENVALL, Simon. Ideja samostojne Slovenije in arhiv Studia slovenica : ob 65. obletnici ustanovitve arhiva Studia slovenica (1957/2022). Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. jul. 2022, št. 147, str. 12-13, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 114644995]
29. MALMENVALL, Simon. Od zibelke Slovanov do obrambe zahodnega sveta : kratek oris ukrajinske identitete skozi čas. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. avg. 2022, št. 148, str. 14-15, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 118578435]
30. MALMENVALL, Simon. Vzhodnoslovanski potopis o Sveti deželi : umestitev v zgodovino odrešenja in spoznavanje "drugega". Koledar : za leto ... 2021, str. 155-160. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 42326019]
31. MALMENVALL, Simon. Od ikon k večnosti. Razpotja : revija humanistov Goriške. pomlad 2021, letn. 12, št. 43, str. 8-11. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 62352899]
32. MALMENVALL, Simon. Obnova rimskega imperija in karolinška kultura. Razpotja : revija humanistov Goriške. jesen 2021, letn. 12, št. 45, str. 21-24. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 91000579]
33. MALMENVALL, Simon. "Slovenska zemlja" v poznem srednjem veku : pripovedna vira o poskusu zedinjenja krščanstva na florentinskem koncilu - velik pomen tudi za slovensko zgodovino. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. maj 2021, št. 133, str. 12-13, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 61338115]
34. MALMENVALL, Simon. O razumevanju zgodovine kot zgodovine odrešenja. Koledar : za leto ... 2020, str. 120-126, portreti. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 1024483808]
35. MALMENVALL, Simon. "Bog in Rim" : oris bizantinske politične teologije v luči hierarhičnih vzorov. Razpotja : revija humanistov Goriške. 2020, letn. 11, št. 39, str. 14-17. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 13645827]
36. MALMENVALL, Simon. Mučeništvo kot odpoved : krščanski vladarji na obrobju srednjeveške Evrope. Razpotja : revija humanistov Goriške. 2020, letn. 11, št. 41, str. 80-83. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 38426627]

1.05 Poljudni članek

37. MALMENVALL, Simon. Popolnost in mučeništvo. Magnificat. feb. 2023, letn. 10, št. 2, str. 255-256. ISSN 2335-4100. [COBISS.SI-ID 142226435]
38. MALMENVALL, Simon (umetnik). Dr. Janez Arnež (1923-2021) : zbiralec in skrbnik kulturne dediščine slovenskega izseljenstva. Časnik : spletni magazin z mero. https://www.casnik.si/janez-arnez-1923-2021-kulturna-dediscina-slovenskega-izseljenstva/. [COBISS.SI-ID 104566275]
39. MALMENVALL, Simon (umetnik). Katoliški inštitut izvajalec digitalizacije arhiva Studia slovenica. Družina : slovenski katoliški tednik. [Spletna izd.]. ISSN 1580-3686. https://www.druzina.si/clanek/katoliski-institut-izvajalec-digitalizacije-arhiva-studia-slovenica. [COBISS.SI-ID 104559107]
40. MALMENVALL, Simon (umetnik). Samostojna Slovenija pred "slovensko pomladjo". Družina : slovenski katoliški tednik. [Spletna izd.]. ISSN 1580-3686. https://www.druzina.si/clanek/samostojna-slovenija-pred-slovensko-pomladjo. [COBISS.SI-ID 104564227]
41. MALMENVALL, Simon. Vnovično odkritje Moskovske Rusije : veliki slovenski popotnik: Žiga Herberstein (1486-1566). Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 10. jul. 2022, letn. 71, št. 27, str. 23, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 114640131]
42. MALMENVALL, Simon, TRONTELJ, Nik. Digitaliziran dragocen dnevniški zapis o manj znanem poglavju primorske zgodovine. Novi glas. [Spletna izd.]. 9. 7. 2022. https://www.noviglas.eu/digitaliziran-dragocen-dnevniski-zapis-o-manj-znanem-poglavju-primorske-zgodovine/. [COBISS.SI-ID 114935043]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

43. MALMENVALL, Simon. Pilgrimage as a factor of (religious) international relations : image of the "self" and the "other" in the travel diary of the Ruthenian Hegumen Daniel. Colloquia Russica. Series 1., Diplomacy of Medieval Rus' e10th-16th centuries: publication from the 10th International Scientific Conference, Krakow, 9th-11th October, 2019. 2021, vol. 10, str. 133-143. ISSN 2353-219X. [COBISS.SI-ID 106412291]
44. MALMENVALL, Simon. Passion-bearers in medieval Slavic hagiography : Boris and Gleb of Rus' and Jovan Vladimir of Dioclea. V: PUZOVIĆ, Vladislav (ur.), TATALOVIĆ, Vladan (ur.). Osam vekova autokefalije Srpske Pravoslavne Crkve : [zbornik radova međunarodnog naučnog skupa "Osam vekova autokefalije Srpske pravoslavne crkve (1219-2019): istorijsko, bogoslovsko i kulturno nasleđe", 10-14. decembar 2018. Pravoslavni bogoslovski fakultet, Beograd]. 2. Beograd: Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta: Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve, 2020. Str. 209-221. ISBN 978-86-7405-228-0. [COBISS.SI-ID 44747523]
45. MALMENVALL, Simon. The image of the "Polish Factor" in the sources on Boris and Gleb. V: NAGIRNYY, Vitaliy (ur.), PUDŁOCKI, Tomasz (ur.). Ruś a Polska : (X-XIV wiek) : materiały IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Przemyśl, 5-8 grudnia 2018 r. Kraków: "Historia Iagellonica": Przyjaciół Nauk w Przemyślu, 2019. Str. 69-79. Colloquia Russica, Ser. 1, tom. 9. ISBN 978-83-61329-25-1, ISBN 978-83-66304-19-2. ISSN 2353-219X. [COBISS.SI-ID 1024481504]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

46. MALMENVALL, Simon. Avstrijski Splošni šolski red in vzpostavljanje sistemov osnovnega šolstva v Evropi od sredine 18. do sredine 19. stoletja. V: MALMENVALL, Simon (ur.). Znanstveni simpozij ob 250-letnici Splošnega šolskega reda Marije Terezije : knjižica povzetkov : Ljubljana, 22. maj 2024. Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 2024. Str. 20. Publikacija muzeja (simpozijska knjižica), št. 164. [COBISS.SI-ID 194979587]
47. MALMENVALL, Simon. Russian threat : critical approach to eastern orthodoxy and bolshevism in the works of Franc Grivec = Ruska grožnja : kritični pristop k pravoslavju in boljševizmu v delih Franca Grivca. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. Str. 21-22. [COBISS.SI-ID 142256387]
48. MALMENVALL, Simon. Russian revolution and Slovenian national question : towards a catholic view = Ruska revolucija in slovensko narodno vprašanje : v smeri katoliškega pogleda. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. Str. 38-39. [COBISS.SI-ID 172211203]
49. MALMENVALL, Simon. Georges Florovsky and historical consciousness in theology = Georgij Florovski in zgodovinska zavest v teologiji. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2022. Str. 27-28. [COBISS.SI-ID 130094339]
50. MALMENVALL, Simon. (Mis)Trust and inter-ecclesiastical relations : the case of East Slavic perception of the Council of Florence = (Ne)zaupanje in odnosi med Cerkvami : primer vzhodnoslovanskega sprejemanja florentinskega koncila. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 29-30. [COBISS.SI-ID 84715011]
51. MALMENVALL, Simon. Jovan Vladimir of Dioclea and martyrdom on the periphery of Europe : sacrifice and perseverant love towards the one's neighbor = Jovan Vladimir iz Duklje in mučeništvo na evropskem obrobju : žrtvovanje in stanovitna ljubezen do bližnjega. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. Str. 29-30. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjizica.pdf. [COBISS.SI-ID 38157059]
52. MALMENVALL, Simon. Transcending geographical and cultural borders : image of the "other" in the Earliest Rus' travel diary on the background of Catholic-East Orthodox relations = Onkraj geografskih in kulturnih meja : podoba "drugega" v najzgodnejšem staroruskem potopisu na ozadju katoliško-pravoslavnih odnosov. V: ŽALEC, Bojan (ur.), ŠTIVIĆ, Stjepan (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 32-34. [COBISS.SI-ID 8228186]
53. MALMENVALL, Simon. Kijevska Rusija in Palestina: razumevanje etničnih kategorij v potopisu igumana Danijela. V: KOČEVAR, Vanja (ur.), GOLEC, Boris (ur.). Razvoj kolektivnih (etničnih) identitet na Slovenskem skozi prizmo zgodovine dolgega trajanja : znanstveni posvet, 23.-24. maj 2019, Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2019. Str. 11. [COBISS.SI-ID 8133978]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

54. MALMENVALL, Simon. (Mis)trust and inter-ecclesiastical relations : the case of East Slavic perception of the Council of Florence. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Hope and trust in times of global despair and mistrust. Berlin: Lit, cop. 2023. Str. 197-204, 231-232. Theology East - West, vol. 31. ISBN 978-3-643-91506-1, ISBN 978-3-643-96506-6. [COBISS.SI-ID 170282755]
55. MALMENVALL, Simon, MARTYNIOUK, Alexei. Hans Cobenzl's diplomatic mission to Moscow (1575) and his predecessors. V: VIDIC, Federico, STASI, Alessio. I Cobenzl : una famiglia europea tra politica, arte e diplomazia (1508-1823). Roma: Lithos; Gorizia: Archivio di Stato di Gorizia, 2022. Zv. 1, str. 129-150. ISBN 979-12-80197-52-8. [COBISS.SI-ID 130012931]
56. MALMENVALL, Simon. Jovan Vladimir of Dioclea and martyrdom on the periphery of Europe : sacrifice and perseverant love towards one's neighbor. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethics of resilience : vulnerability and survival in times of pandemics and global uncertainty. Berlin: Lit, cop. 2022. Str. 165-172, 248-249. Theology East - West, vol. 29. ISBN 978-3-643-91211-4, ISBN 978-3-643-96211-9. [COBISS.SI-ID 118767107]
57. MALMENVALL, Simon. Kijevska Rusija in Palestina : razumevanje etničnih in konfesionalnih kategorij v potopisu igumana Danijela. V: KOČEVAR, Vanja (ur.), DEVETAK, Robert. Kolektivne identitete skozi prizmo zgodovine dolgega trajanja : slovenski pogledi. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. Str. 281-298. ISBN 978-961-05-0647-8. [COBISS.SI-ID 108644867]
58. MALMENVALL, Simon. Vladarski mučenci na obrobju srednjeveške Evrope : Kijevska Rusija, Norveška in Duklja. V: ŠTER, Katarina (ur.), ŽAGAR KARER, Mojca (ur.). Historični seminar 14. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. Str. 9-27. ISBN 978-961-05-0543-3. [COBISS.SI-ID 70290691]
59. MALMENVALL, Simon. Transcending geographical and cultural borders : image of the "other" in the earliest Rus' travel diary on the background of Catholic-East Orthodox relations. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Transhumanism as a challenge for ethics and religion. Wien; Zürich: Lit, cop. 2021. Str. 157-164, 222. Theology East-West, vol. 27. ISBN 978-3-643-91297-8, ISBN 978-3-643-96297-3. [COBISS.SI-ID 75689987]
60. MALMENVALL, Simon. Salvation history in Fides et ratio : between theological (ecumenical) and historiographical considerations. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Ethical implications of one God : the significance of monotheism. Wien; Zürich: Lit, cop. 2020. Str. 121-130, 189. Theology East-West, vol. 26. ISBN 978-3-643-91126-1. [COBISS.SI-ID 21772547]
61. MALMENVALL, Simon. Beseda o postavi in milosti : primer osmišljanja položaja Kijevske Rusije v svetovni krščanski skupnosti. V: PODLESNIK, Blaž (ur.). Pismenost in kultura Kijevske Rusije : prevodi in komentarji izbranih tekstov. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 51-70. ISBN 978-961-06-0192-0. [COBISS.SI-ID 1024477408]
62. MALMENVALL, Simon. Branje o Borisu in Glebu : reprezentacija verskega in političnega zgleda. V: PODLESNIK, Blaž (ur.). Pismenost in kultura Kijevske Rusije : prevodi in komentarji izbranih tekstov. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 83-98. ISBN 978-961-06-0192-0. [COBISS.SI-ID 1024477664]
63. MALMENVALL, Simon. Salvation history in ecumenical perspective. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion as a factor of intercultural dialogue. Wien; Zürich: Lit, [2019]. Str. 149-156. Theology East-West, vol. 22. ISBN 978-3-643-91014-1. [COBISS.SI-ID 8155738]
64. MALMENVALL, Simon. Franc Ksaver Lukman (1880-1958) : pregled njegove življenjske in akademske poti. V: TURNŠEK, Marjan (ur.). Stoletni sadovi : prispevek dogmatične teologije na stoletnem drevesu Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 24-34, ilustr. Znanstvena knjižnica, 72. ISBN 978-961-6844-81-9. [COBISS.SI-ID 8238426]
65. MALMENVALL, Simon. Zgodovina odrešenja : kratek pregled razvoja nekega pojma. V: TURNŠEK, Marjan (ur.). Stoletni sadovi : prispevek dogmatične teologije na stoletnem drevesu Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 342-357. Znanstvena knjižnica, 72. ISBN 978-961-6844-81-9. [COBISS.SI-ID 1024485344]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

66. MALMENVALL, Simon. Dostojevski in Bahtin : širina in omejenost koncepta polifoničnega romana. V: KOS, Matevž (ur.). Dostojevski in jaz : ob dvestoti obletnici rojstva F. M. Dostojevskega. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2021. Str. 115-124. Zbirka Novi pristopi, 79. ISBN 978-961-7017-75-5. [COBISS.SI-ID 56723203]
67. MALMENVALL, Simon. Pravoslavna cerkev in zahodni (katoliški) vplivi v Rusiji od sredine 17. do začetka 18. stoletja. V: et al. Doktor Gregor Voglar, zdravnik na dvoru ruskega carja Petra I. Velikega. Kranj: Tiskarna Požgaj, 2019. Str. 106-113, ilustr. ISBN 978-961-290-173-8. [COBISS.SI-ID 1024477152]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

68. MALMENVALL, Simon. Božja liturgija Janeza Zlatoustega in božja liturgija Bazilija Velikega. Bizantinsko-slovanski obred, rutenska recenzija, slovenski prevod. Ljubljana: KUD Logos; Križevci: Ordinariat Križevske eparhije, 2023. 215 str. Bogoslovni vestnik. [Spletna izd.]. 2023, letn. 83, št. 2, str. 502-504. ISSN 1581-2987. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2023/02/Malmenvall.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 174824451], [SNIP]
69. MALMENVALL, Simon. Nikolaj Velimirović, Življenje svetega Save, Prev. Jovan Lukovac, ur. Borislav Livopoljac in Alen Novalija : Ljubljana: Kulturno-prosvetni center "Sveti Ciril in Metod", zavod za izobraževanje in kulturo, Srbska pravoslavna cerkvena občina, 2023, 181 str. ISBN: 978-961-94377-3-5. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 78, št. 1, str. 387-389. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/78/01/Malmenvall1.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/78/01/Malmenvall2. [COBISS.SI-ID 168314371], [SNIP]
70. MALMENVALL, Simon. Mihai Dragnea, Christian identity formation across the Elbe in the tenth and eleventh centuries ... Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 81, št. 1, str. 250-252. ISSN 0006-5722. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 76216579], [SNIP]
71. MALMENVALL, Simon. Manj znano o znanem : delo Tomaža Ivešića o teoriji slovenskega narodnega vprašanja. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. jun. 2021, št. 134, str. 12-13, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 66001667]
72. MALMENVALL, Simon. O veri in razumu : slovenska izdaja temeljnega srednjeveškega filozofskega in teološkega besedila, Bonaventurovega Brevilokvija (Založba Brat Frančišek, 2021). Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. dec. 2021, št. 140, str. 13. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 87544067]
73. MALMENVALL, Simon. Dr. Tone Smolej. Slovenska književnost in visoka šola. Gradec, Dunaj, Praga, Krakov, Ljubljana (1839-1943) ... Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje. 2021, letn. 30 = 54, št. 2/3, str. 398-399, ilustr. ISSN 1318-6728. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 92279555]
74. MALMENVALL, Simon. Alexander Schmemann. Za življenje sveta: zakramenti in pravoslavje. Prev. Tina Osterman, spremna beseda David Bresciani. Ljubljana: Družina, Založba Dravlje, 2018. 159 str. ISBN: 978-961-04-0510-8. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 1, str. 313-316. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/75/01/Malmenvall2.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/75/Malmenvall2. [COBISS.SI-ID 34793987], [SNIP]
75. MALMENVALL, Simon. [Recenzija]. V: IVEŠIĆ, Tomaž (ur.). Misliti narod v dolgih šestdesetih : slovenski intelektualci o slovenskem narodu ter njegovi preteklosti in prihodnosti : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Inštitut Nove revije, Zavod za humanistiko, 2020. Str. 393-394. Humanistična zbirka INR. ISBN 978-961-7014-26-6. [COBISS.SI-ID 60888835]
76. MALMENVALL, Simon. Lojze Cvikl (ur.), Il padre: servire nel nascondimento: Maksimilijan Žitnik. Rim ... Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje. 2019, letn. 28 = 52, št. 1/2, str. 278-279, ilustr. ISSN 1318-6728. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 514441324]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

77. MALMENVALL, Simon. Državno osnovno šolstvo za "srečo narodov". V: MALMENVALL, Simon (ur.). Znanstveni simpozij ob 250-letnici Splošnega šolskega reda Marije Terezije : knjižica povzetkov : Ljubljana, 22. maj 2024. Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 2024. Str. 4-12. Publikacija muzeja (simpozijska knjižica), št. 164. [COBISS.SI-ID 194978819]
78. MALMENVALL, Simon. Poti ruske teologije : zgodovinsko-teološko ozadje. V: FLOROVSKIJ, Georgij Vasilʹevič. Poti ruske teologije. Od srede 19. stoletja do oktobrske revolucije. Ljubljana: KUD Logos, 2020. Str. 421-431. Knjižna zbirka KUD Logos, 71. ISBN 978-961-7096-38-5. [COBISS.SI-ID 20976899]
79. MALMENVALL, Simon. Georgij Florovski in Poti ruske teologije v slovenskem prevodu : o avtorju. V: FLOROVSKIJ, Georgij Vasilʹevič. Poti ruske teologije. Od srednjega veka do začetka 19. stoletja. Ljubljana: KUD Logos, 2019. Str. 355-359. Knjižna zbirka KUD Logos, 66. ISBN 978-961-7011-73-9. [COBISS.SI-ID 1024485600]

1.22 Intervju

80. MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Dr. Simon Malmenvall - Ukrajina ima bogato zgodovino. Družina : slovenski katoliški tednik. [Spletna izd.]. portr. ISSN 1580-3686. https://www.druzina.si/clanek/dr-simon-malmenvall-ukrajina-ima-bogato-zgodovino-1. [COBISS.SI-ID 100474115]
81. MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Simon Malmenvall - "Gre za bratomorno vojno". Družina : slovenski katoliški tednik. [Spletna izd.]. portr. ISSN 1580-3686. https://www.druzina.si/clanek/simon-malmenvall-gre-za-bratomorno-vojno. [COBISS.SI-ID 99865603]
82. MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Duhovno bogastvo pravoslavja : pogovor s Simonom Malmenvallom. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. dec. 2020, št. 128, str. 8-9, ilustr. ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 40951299]

1.25 Drugi sestavni deli

83. MALMENVALL, Simon. Slavko Hodžar. Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje. 2023, št. 1/2, str. 173-174, ilustr. ISSN 1318-6728. [COBISS.SI-ID 179580931]
84. MALMENVALL, Simon. "V službi vere, kulture in miru": zadnje obdobje odnosov med Rusko pravoslavnocerkvijo in Katoliško cerkvijo v Sloveniji = "In service of faith, culture and peace": recent period of relations between the Russian Orthodox Church and Catholic Church in Slovenia. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 76, št. 1, str. 331-334. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/76/1/Malmenvall.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.34291/Edinost/76/Malmenvall. [COBISS.SI-ID 62060291], [SNIP, Scopus]
85. MALMENVALL, Simon. Prof. dr. Martin Dimnik : (1941-2020). Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 80, [št.] 3, str. 699-700. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2020/03/Malmenvall%2CMemoriamBV80%2C3.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 44608259], [SNIP]
86. MALMENVALL, Simon. Mednarodna znanstvena konferenca Osem stoletij avtokefalnosti Srbske pravoslavne Cerkve (1219-2019) : zgodovinska, teološka in kulturna dediščina : Beograd, Pravoslavna teološka fakulteta Univerze v Beogradu 10.-14. 12. 2018. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, [št.] 1, str. 265-266. ISSN 0006-5722. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-CBCTHBQG, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 8189018], [SNIP]
87. MALMENVALL, Simon. "Colloquia Russica X: diplomacija Stare Rusije" : Krakov, 9.-11. oktober 2019. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 3, str. 839-840. ISSN 0006-5722. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 8313946], [SNIP]
88. MALMENVALL, Simon. Ekumensko srečanje s predstavniki ruske pravoslavne cerkve : (Stična, 27.7. 2019) = Ecumenical meeting with the representatives of the Russian orthodox church : (Stična, Slovenia, July 27, 2019). Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 74, št. 2, str. 281-284. ISSN 2335-4127. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/74/02/Malmenvall.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL, DOI: 10.34291/Edinost/74/02/Malmenvall. [COBISS.SI-ID 11043587], [SNIP, Scopus]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

89. MALMENVALL, Simon. Pravoslavje in ruska kultura v delih Franca Grivca. Ljubljana: KUD Logos, 2022. 149 str. Knjižna zbirka KUD Logos, 84. ISBN 978-961-7155-06-8. [COBISS.SI-ID 117048579]
projekt: J6-3140 Slovenska intelektualna zgodovina v luči sodobnih teorij religije: od ločitve duhov in kulturnega boja do komunistične revolucije; financer: ARRS
90. MALMENVALL, Simon. Ruler martyrs on the periphery of Medieval Europe : Boris and Gleb of Kievan Rus', Jovan Vladimir of Dioclea, and Magnus Erlendsson of Orkney. Belgrade: Faculty of Orthodox Theology, 2021. 145 str. ISBN 978-86-7405-230-3. [COBISS.SI-ID 34130441]
91. MALMENVALL, Simon. Kultura Kijevske Rusije in krščanska zgodovinska zavest. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 313 str. Znanstvena knjižnica, 70. ISBN 978-961-6844-82-6. [COBISS.SI-ID 302873344]

2.02 Strokovna monografija

92. KURILLO, Jurij (avtor, urednik), KUHAR, Peter, BRAJNIK, Ljuba, MALMENVALL, Simon, MEGLIČ, Ivan. Doktor Gregor Voglar, zdravnik na dvoru ruskega carja Petra I. Velikega. Kranj: Tiskarna Požgaj, 2019. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-290-173-8. [COBISS.SI-ID 299549696]

2.05 Drugo učno gradivo

93. MALMENVALL, Simon. Katoliška Cerkev in ekumenizem : izbor in komentar dokumentov : študijsko gradivo pri predmetu "Ekumenizem". Ljubljana: [S. Malmenvall], 2021. 250 str. [COBISS.SI-ID 53211139]
94. MALMENVALL, Simon. Raznolikost krščanskih Cerkva in skupnosti : kratek zgodovinski in teološki pregled : študijsko gradivo pri predmetih "Ekumenizem" ter "Krščanske Cerkve in ekumensko gibanje". Ljubljana: [S. Malmenvall], 2021. 100 str. [COBISS.SI-ID 53184515]

2.17 Katalog razstave

95. MALMENVALL, Simon. 250 let obveznega šolstva na Slovenskem : opismenjevanje in kultura v poznem 18. stoletju : razstavni katalog = 250 years of compulsory schooling on Slovenian territory : literacy and culture in the late eighteenth century : exhibition catalogue. Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 2024. 80 str., ilustr. Publikacija muzeja, št. 165. ISBN 978-961-6764-24-7. [COBISS.SI-ID 197216003]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

96. DEKLEVA, Goran (oseba, ki intervjuva), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Kako je Marija Terezija Slovence posedla v šolske klopi?. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2024. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (55 min, 55 sek)). Glasovi svetov. https://365.rtvslo.si/arhiv/glasovi-svetov/175037743. [COBISS.SI-ID 192998915]
97. TENZE, Goran (oseba, ki intervjuva), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec), GABRIČ, Aleš (intervjuvanec). Simpozij o 250 letnici Splošnega šolskega reda Marije Terezije na Slovenski matici. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2024. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (25 min, 4 sek)). Pogled v znanost. https://365.rtvslo.si/podkast/pogled-v-znanost/175050376. [COBISS.SI-ID 197798915]
98. DEKLEVA, Goran (oseba, ki intervjuva), OKOLIŠ, Stane (intervjuvanec), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Slovenci se bomo letos vpisali v 250. razred osnovne šole. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2024. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (33 min, 24 sek)). Sledi časa. https://365.rtvslo.si/arhiv/sledi-casa/175025034. [COBISS.SI-ID 187673603]
99. KOCJANČIČ, Romana (oseba, ki intervjuva), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec), BOJNEC, Andrej (intervjuvanec). Edinost, v čem?. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2023. 1 spletni vir (1 videodatoteka (33 min, 47 sek)). Obzorja duha. https://365.rtvslo.si/arhiv/obzorja-duha/174930461. [COBISS.SI-ID 142650371]
100. VIDMAR, Matjaž (oseba, ki intervjuva), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Ekumenizem je vprašanje življenja. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ars, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (20 min, 58 sek)). Sedmi dan. https://365.rtvslo.si/arhiv/sedmi-dan/174928521. [COBISS.SI-ID 142641411]
101. DEKLEVA, Goran (oseba, ki intervjuva), BOGATAJ, Jan Dominik (intervjuvanec), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec), ŽALEC, Bojan (intervjuvanec). Kako teologija misli sodobni svet?. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (57 min, 38 sek)). Intelekta. https://365.rtvslo.si/arhiv/intelekta/174979158. [COBISS.SI-ID 162366467]
102. SUBOTIČANEC, Mateja (oseba, ki intervjuva), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). KUD Logos : pravoslavje v delih Franca Grivca. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2023. 1 spletni vir ( 1 zvočna datoteka (58 min, 28 sek). Od slike do besede. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/osdb_2023_03_14_Malmenvall. [COBISS.SI-ID 146982403]
103. LANG, Nataša (oseba, ki intervjuva), BOGATAJ, Jan Dominik (intervjuvanec), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec), STIPIĆ, Milan (intervjuvanec), VODIČAR, Janez (intervjuvanec). Novi slovenski prevod Božje liturgije - bizantinsko-slovanskega obreda - je izjemen podvig predvsem v korist grkokatolikov, ki bodo lažje obhajali liturgijo tudi v slovenščini. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (20 min, 54 sek)). Sedmi dan. https://365.rtvslo.si/arhiv/sedmi-dan/174961881. [COBISS.SI-ID 154690051]
104. VIDMAR, Matjaž (oseba, ki intervjuva), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Pot do dialoga med kristjani. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ars, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (21 min, 12 sek)). Sedmi dan. https://365.rtvslo.si/arhiv/sedmi-dan/174996829. [COBISS.SI-ID 170373123]
105. MALMENVALL, Simon, GRIESSER PEČAR, Tamara, BARTOLJ, Jože (urednik). Misel o samostojni in neodvisni Sloveniji med slovensko emigracijo. 1. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (54 min, 10 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2022_07_03_emigracija1_Kersic_Ivesic_Malmenvall_Griesser-Pecar. [COBISS.SI-ID 145130755]
106. BONČAR, Karmen (avtor, oseba, ki intervjuva), LAMPE, Jana (intervjuvanec), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec), VOJNOVIĆ, Goran (intervjuvanec). O čem govorimo, ko govorimo o miru?. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022. Sveto in svet. https://365.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174856518. [COBISS.SI-ID 104191235]
107. POREDOŠ, Miha (oseba, ki intervjuva), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Religija kot orožje sprave. Ljubljana: Zavod Radio Študent, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (59 min, 8 sek)). Odprti politični termin. https://radiostudent.si/politika/odprti-politicni-termin/religija-kot-orozje-sprave. [COBISS.SI-ID 119080195]
108. DEKLEVA, Goran, MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Rusko pravoslavje skozi prizmo slovenskega katolištva. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (59 min)). Kulturni fokus. https://365.rtvslo.si/arhiv/kulturni-fokus/174916611. [COBISS.SI-ID 132818691]
109. DEKLEVA, Goran (oseba, ki intervjuva), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Simon Malmenvall: O miru v Ukrajini trenutno prav nihče ne razmišlja. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (55 min, 52 sek)). Intervju. https://365.rtvslo.si/arhiv/intervju-radio/174866214. [COBISS.SI-ID 105639683]
110. GORJUP, Tone (oseba, ki intervjuva), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Sprava med Srbsko in Makedonsko pravoslavno Cerkvijo. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (30 min, 1 sek)). Iz življenja vesoljne Cerkve. https://avdio.ognjisce.si/share/vc_2022_05_22_p. [COBISS.SI-ID 108668675]
111. DEBEVEC, Marjana (oseba, ki intervjuva), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Teden molitve za edinost kristjanov. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (31 min, 35 sek)). Iz življenja vesoljne Cerkve. https://avdio.ognjisce.si/share//posnetki/globine/2021/globine_2021_04_13.mp3. [COBISS.SI-ID 95221763]
112. GERDEN, Tomaž (oseba, ki intervjuva), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Ukrajinska zgodovina in kultura. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (51 min, 35 sek)). ARS humana. https://365.rtvslo.si/arhiv/ars-humana/174854168. [COBISS.SI-ID 100370947]
113. SUBOTIČANEC, Mateja (oseba, ki intervjuva), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Aleksander Schmemann - Za življenje sveta. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. Od slike do besede. https://avdio.ognjisce.si/share/osdb_2021_07_06_Zakramenti-v-pravoslavju_p. [COBISS.SI-ID 71766531]
114. VELJANČIĆ, Srđan (oseba, ki intervjuva), TODOROVIĆ, Tijana (intervjuvanec), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec), BEŠIĆ, Milena (intervjuvanec). Na obali ništa novo. Ljubljana: Zavod Radio Študent, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (29 min, 43 sek)). Kultivator. https://radiostudent.si/politika/kultivator/na-obali-nista-novo. [COBISS.SI-ID 76060163]
115. MITTENDORFER, Martin (oseba, ki intervjuva), SEJDINOVIĆ, Nedim (intervjuvanec), OBRADOVIĆ, Aleksandar (intervjuvanec), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Partijarh. Ljubljana: Zavod Radio Študent, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (21 min, 24 sek)). Offsajd. https://radiostudent.si/politika/offsajd/partijarh. [COBISS.SI-ID 53096963]
116. SUBOTIČANEC, Mateja (oseba, ki intervjuva), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Poti ruske teologije, 2. knjiga G. Florovskega. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. Od slike do besede. https://avdio.ognjisce.si/share/osdb_2021_01_19_Simon_Malmenvall_p.mp3. [COBISS.SI-ID 49976579]
117. DEKLEVA, Goran (oseba, ki intervjuva), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Protislovja ruske zgodovine. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (52 min, 11 sek)). Glasovi svetov. https://4d.rtvslo.si/arhiv/glasovi-svetov/174809283. [COBISS.SI-ID 79890947]
118. DEKLEVA, Goran (oseba, ki intervjuva), HRIBAR, Tine (intervjuvanec), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec), PODLESNIK, Blaž (intervjuvanec), LAMPREHT, Miha (intervjuvanec). Ruski dvoglavi orel gleda hkrati na vzhod in na zahod. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (32 min, 11 sek)). Intelekta. https://4d.rtvslo.si/arhiv/intelekta/174798583. [COBISS.SI-ID 73568515]
119. DEKLEVA, Goran (oseba, ki intervjuva), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Simon Malmenvall: "Srednjeveško krščanstvo dojema zgodovino kot prizorišče srečevanja med bogom in človekom.". Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (32 min, 11 sek)). Podobe znanja. https://4d.rtvslo.si/arhiv/podobe-znanja/174765092. [COBISS.SI-ID 58321667]
120. SUBOTIČANEC, Mateja (oseba, ki intervjuva), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Slovenec iz Trsta, ki ga zanima Rusija. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. Naš gost. https://avdio.ognjisce.si/share/ng_2021_01_30_Simon_Malmenvall. [COBISS.SI-ID 49979139]
121. DEKLEVA, Goran (oseba, ki intervjuva), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Črtomir in Valjhun ali Ciril in Metod?. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. Kulturni fokus. https://4d.rtvslo.si/arhiv/kulturni-fokus/174741574. [COBISS.SI-ID 44455427]
122. SUBOTIČANEC, Mateja (oseba, ki intervjuva), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Dober vodnik po zgodovini pravoslavja. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2020. Od slike do besede. https://avdio.ognjisce.si/posnetki/od_slike_do_besede/2020/osdb_2020_12_15_Simon_Malmenvall_p.mp3. [COBISS.SI-ID 44450819]
123. MALMENVALL, Simon (intervjuvanec), KOČAN, Faris (intervjuvanec). Razkol v pravoslavnem svetu. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. 2. mar. 2020. Oddaja Eppur si muove - In vendar se vrti. https://4d.rtvslo.si/arhiv/eppur-si-muove-in-vendar-se-vrti/174675635. [COBISS.SI-ID 514525292]
124. DEKLEVA, Goran (oseba, ki intervjuva), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Vladarji, mučenci, svetniki. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (55 min, 56 sek)). Glasovi svetov. https://4d.rtvslo.si/arhiv/glasovi-svetov/174683299. [COBISS.SI-ID 514527596]
125. SUBOTIČANEC, Mateja (oseba, ki intervjuva), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Kako dobro poznamo zgodovino pravoslavja?. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Od slike do besede. https://avdio.ognjisce.si/posnetki/od_slike_do_besede/2019/osdb_2019_10_01_Poti_ruske_teologije_1_p.mp3. [COBISS.SI-ID 8217434]
126. MALMENVALL, Simon (intervjuvanec), ŽUGIĆ, Vladimir (intervjuvanec). Narobeslavje. Ljubljana: Zavod Radio Študent, 2019. Kultivator. https://radiostudent.si/politika/kultivator/narobeslovje. [COBISS.SI-ID 514278508]
127. MALMENVALL, Simon (intervjuvanec), PODLESNIK, Blaž (intervjuvanec), GLASER, Aljaž (intervjuvanec). Pismenost in kultura Kijevske Rusije. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Kulturni fokus. https://4d.rtvslo.si/arhiv/kulturni-fokus/174625432. [COBISS.SI-ID 514293356]
128. SUBOTIČANEC, Mateja (oseba, ki intervjuva), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Poti ruske teologije, drugi del. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2019. Od slike do besede. https://avdio.ognjisce.si/posnetki/od_slike_do_besede/2019/osdb_2019_10_22_Poti_ruske_teologije_2_p.mp3. [COBISS.SI-ID 8217690]
129. MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Vzhodna shizma. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Glasovi svetov. https://4d.rtvslo.si/arhiv/glasovi-svetov/174587380. [COBISS.SI-ID 514182252]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

130. GRDINA, Igor (oseba, ki intervjuva), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Ruski idearij in imaginarij skozi zgodovino : ddr. Igor Grdina v pogovoru z doc. dr. Simonom Malmenvallom. [Ljubljana]: Inštitut Nove revije; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2023. 1 spletni vir (1 videodatoteka (98 min, 6 sek)), barve, zvok. Pogovori. https://www.youtube.com/watch?v=LHkjmdkYybY. [COBISS.SI-ID 158392835]
131. HANČIČ, Damjan, IVEŠIĆ, Tomaž, MALMENVALL, Simon, GRIESSER PEČAR, Tamara, FINK, Andrej, JEVNIKAR, Ivo, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Znanstveni posvet Misel o samostojni in neodvisni Sloveniji med slovensko emigracijo : 1. panel, Slovenska matica, Ljubljana, 15. junij 2022. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (107 min, 21 sek)). Zakladnica spominov. https://www.youtube.com/watch?v=UbQWEsWtnlE, https://zakladnicaspominov-scnr.si/znanstveni-posvet-misel-o-samostojni-in-neodvisni-sloveniji-med-slovensko-emigracijo/. [COBISS.SI-ID 137999107]
132. BATIČ, Matic (oseba, ki intervjuva), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Monografija o srednjeveških vladarskih mučencih : predstavitev, Katoliški inštitut, FPPV, Ljubljana, 21. 5. 2021. Ljubljana: Katoliški inštitut, FPPV; [San Bruno]: You Tube [distributer], 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (50 min, 25 sek)), barve, zvok. https://www.youtube.com/watch?v=QiHOhxYJqkI. [COBISS.SI-ID 65544451]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

133. MALMENVALL, Simon (intervjuvanec), MLINAR, Ljubica (oseba, ki intervjuva). Terenski vklop: 250 let obveznega šolstva na Slovenskem : oddaja Dobro jutro, RTV SLO 1, 6. 5. 2024, 06:32 min. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2024. 1 spletni vir (1 videodatoteka - 6 min, 32 sek), barve, zvok. Dobro jutro. https://365.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/175043609. [COBISS.SI-ID 195549699]
134. BONČAR, Karmen, STIPIĆ, Milan (intervjuvanec), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec), BOGATAJ, Jan Dominik (intervjuvanec), GALAZDA, Daniel (intervjuvanec). Bogoslužje vzhodnega obreda v slovenskem jeziku : prispevek v oddaji Obzorja duha, TV Slovenija, 1. program, 4. 6. 2023. [COBISS.SI-ID 154789379]
135. MALMENVALL, Simon. Človeško bratstvo : prispevek v oddaji Obzorja duha, TV SLO 1, 25. 9. 2022. [COBISS.SI-ID 123029507]
136. MALMENVALL, Simon. Katere krščanske Cerkve obstajajo v Ukrajini? : prispevek v oddaji Obzorja duha, TV SLO 1, 27. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 104193283]
137. MALMENVALL, Simon. Ukrepi ukrajinskih oblasti proti verskim organizacijam : prispevek v oddaji Odmevi, TV SLO 1, 2. 12. 2022. [COBISS.SI-ID 132820739]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

138. MALMENVALL, Simon. Med nacionalnim in univerzalnim : slovenska recepcija ruskega mesijanizma in družbe pri profesorju Francu Grivcu (1878-1963) : predavanje na Institutu of Slavic Philology of the Jagiellonian University in Kraków, 25 April 2024. [COBISS.SI-ID 194559235]
139. MALMENVALL, Simon. Ruler Martyrs in Rus' and Medieval Europe : predavanje na Institutu of history of the Jagiellonian University in Kraków, 22 April 2024. [COBISS.SI-ID 194558467]
140. MALMENVALL, Simon. Innovative historical consciousness in the Sermon on Law and Grace by Metropolitan Ilarion of Kyiv : a lecture at the Institute of history of the Jagiellonian University in Kraków, 17 October 2022. [COBISS.SI-ID 129914883]
141. MALMENVALL, Simon. Jovan Vladimir kao literarno-bogoslovska ličnost i njegova recepcija u srpskoj istorijografiji : Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica, 26. 5. 2022. http://fifa.pr.ac.rs/odrzana-tribina-jovan-vladimir-kao-literarno-bogoslovska-licnost-i-njegova-recepcija-u-srpskoj-istoriografiji/. [COBISS.SI-ID 109677059]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

142. BOGATAJ, Jan Dominik (intervjuvanec), KODBA, Aljoša (intervjuvanec), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec), OBLONŠEK, Cecilija (intervjuvanec), OSTERMAN, Tina (oseba, ki intervjuva). Božja liturgija bizantinsko-slovanskega obreda : okrogla miza ob predstavitvi novega slovenskega prevoda, Teološka fakulteta, Ljubljana, 25. 5. 2023. [COBISS.SI-ID 154024195]
143. MALMENVALL, Simon. Franc Grivec in podoba Rusije v slovenski javnosti : predavanje na mednarodnem znanstvenem simpoziju "Slovenski pogled na vzhod Evrope skozi zgodovino", Filozofska fakulteta - Amfiteater dr. Vladimirja Bračiča, Maribor (SLO), 6.-7. dec. 2023. [COBISS.SI-ID 177811459]
144. MALMENVALL, Simon. Pravoslavje in ruska kultura v delih Franca Grivca : [predstavitev knjige na tiskovni konferenci] KUD Logos, [Ljubljana], 12. 3. 2023. https://www.youtube.com/watch?v=4uCgaTE5Zkc. [COBISS.SI-ID 148484099]
145. MALMENVALL, Simon. Reception of Latin Christendom in Kyivan Rus’ (10th–12th Centuries) between doctrinal identity and practical considerations : predavanje na mednarodni konferenci Eastern Catholic theology on the way of unification, September 21-22 2023, The Catholic Theological Faculty and the Hussite Theological Faculty of Charles University in Prague, online. [COBISS.SI-ID 177812227]
146. MALMENVALL, Simon. Arhiv Studia slovenica in gradivo nekdanjih "stražarjev" : Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede ter Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Ljubljana, 26. maj 2022. https://www.katoliski-institut.si/dogodki/znanstveni-simpozij-ob-80-letnici-smrti-dr-lamberta-ehrlicha. [COBISS.SI-ID 109683203]
147. MALMENVALL, Simon. Kijev in vzhodna duhovna slovanska kultura : predavanje na študijskem srečanju o Ukrajini z naslovom Izjemnost ukrajinske zgodovine in kulture, 24. 3. 2022, Slovenska matica, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 104196867]
148. MALMENVALL, Simon. Svjatye strastoterpcy na Rusi i v Skandinavii : k voprosu o tipologičeskih paralleljah v épohu hristianizacii : Rus' - Belaja Rus' - Belarus' - istorija, nasledije, pamjat', Respublikanskij institut vysšej školy, Minsk, Belarus', 23.-24. 6. 2022. [COBISS.SI-ID 112752899]
149. LOGAR, Erik, KOBOLT, Katja, LIPAR, Matej, MALMENVALL, Simon. Izziv raziskovalcev po končanem doktorskem študiju : okrogla miza na 9. simpoziju raziskovalk in raziskovalcev ZRC SAZU na začetku znanstvene poti, Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM, Ljubljana, 12. nov. 2021. [COBISS.SI-ID 86369795]
150. MALMENVALL, Simon. Ali so oblastniki lahko svetniki? : predavanje na dogodku Primer vladarskih mučencev na obrobju Evrope, Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede, 8. 12. 2020. [COBISS.SI-ID 44608771]
151. MALMENVALL, Simon, MARTYNIOUK, Alexei. Hans Cobenzl's diplomatic mission to Moscow (1575) and his predecessors : lecture at the 55 Mitteleuropean cultural meeting Gorizia at the heart of Europe. The Cobenzls: statesmen, diplomats and patrons at the service of the Habsburgs, 4th December 2020. [COBISS.SI-ID 41403139]
152. MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Poti ruske teologije : od srednjega veka do začetka 19. stoletja : predstavitev knjige, Društvo slovenskih izobražencev v Trstu, 27. 1. 2020. [COBISS.SI-ID 1024490208]
153. MALMENVALL, Simon. Pravoslavni in katoliški vladarski mučenci v srednjem veku : predavanje v organizaciji Kulturnega društva Sotočje, Radovljica, 15. 7. 2020. [COBISS.SI-ID 22938627]
154. MALMENVALL, Simon. Ruler Martyrs on the Periphery of Medieval Europe (Kievan Rusʼ, Dioclea, Norway) : a comparative overview : lecture at Christian Russia in the making, Warsaw, 30 January - 1 February, 2020. https://ihpan.edu.pl/wp-content/uploads/2020/01/Christian-Russia_programme_compressed.pdf. [COBISS.SI-ID 1024487904]
155. MALMENVALL, Simon. Volodari-mučenyky na okolycjah Évropy : Borys i Glib (Rus'), Ioann Volodymyr (Duklja), Magnus Erlendsson (Orknejs'ki Ostrovy) : Onlajn-seminar N°1, prisvjačenyj 5-riččju stvorennja Centru mediévistyčnyh studij, Centr mediévistyčnyh studij Kafedry vsesvitn'oji istoriji Fakul'tetu istoriji, politologiji i mižnarodnyh vidnosyn, Prikarpats'kyj nacional'nyj universitet imeni Vasylja Stefanyka, Ivano-Frankivsk, Ukrajina, 14. 12. 2020. [COBISS.SI-ID 44603395]
156. MALMENVALL, Simon. Vladarski mučenci na obrobju srednjeveške Evrope : Kijevska Rusija, Norveška in Duklja : predavanje v okviru Historičnega seminarja Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, Ljubljana, 17. 12. 2019. http://hs.zrc-sazu.si/PREDAVANJA/Aktualnovabilo/tabid/73/language/sl-SI/Default.aspx. [COBISS.SI-ID 1024485856]

3.25 Druga izvedena dela

157. PETRIČ, Ernest, JAZBEC, Milan, GRDINA, Igor, MALMENVALL, Simon. »Slovenci med slovanskim, germanskim, in romanskim svetom v (novem) globalnem razmerju moči : Okrogla miza Fakultete za slovenske in mednarodne študije Nove univerze, Ljubljana, 13. 4. 2023. [COBISS.SI-ID 150072067]
158. MALMENVALL, Simon. Pravoslavje in ruska kultura v delih Franca Grivca : predavanje na Slovenskem patrističnem popoldnevu, 12. januar 2023, Teološka fakulteta UL, organizatorja Inštitut za patristične študije Victorinianum (TEOF UL) in slovenska sekcija AIEP/IAPS. [COBISS.SI-ID 142644483]
159. MALMENVALL, Simon. Pravoslavje in ruska kultura v delih Franca Grivca : predstavitev knjige dr. Simona Malmenvalla. Ljubljana, 2022. https://www.nszg.si/predavanja/Predstavitev_knjige_Simona_Malmenvalla. [COBISS.SI-ID 127647747]
160. BATIČ, Matic (avtor, oseba, ki intervjuva), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Pravoslavje in ruska kultura v delih Franca Grivca : predstavitev knjige Simona Malmenvalla, Slovenski šolski muzej, Ljubljana, 26. okt. 2022. [COBISS.SI-ID 133194243]
161. ŽALEC, Bojan (diskutant), MAVER, Aleš (diskutant), MALMENVALL, Simon (diskutant), BILOBRK, Petar (diskutant). Slovenska duhovna zgodovina, kulturni boj in religija : sodobne interpretacije : pogovor, Ljubljana, 29. nov. 2022. [COBISS.SI-ID 133518851]
162. KOBOLT, Katja, LIPAR, Matej, MALMENVALL, Simon. Izzivi raziskovalcev po končanem doktorskem študiju : okrogla miza na Devetem simpoziju raziskovalk raziskovalcev ZRC SAZU na začetku znanstvene poti "Znanost in okolje", 11. in 12. november 2021. [COBISS.SI-ID 86885635]
163. MALMENVALL, Simon (intervjuvanec), BATIČ, Matic (oseba, ki intervjuva). Monografija o srednjeveških vladarskih mučencih : spletna predstavitev monografije (intervju z avtorjem knjige), Fakulteta za pravo in poslovne vede, Katoliški inštitut, 21. maj 2021. [COBISS.SI-ID 66049027]
164. MALMENVALL, Simon (intervjuvanec), PODLESNIK, Blaž (intervjuvanec), GLASER, Aljaž (intervjuvanec). Pismenost in kultura Kijevske Rusije : prevodi in komentarji izbranih tekstov : [predstavitev prve slovenske izdaje klasičnih staroruskih tekstov v slovenskem jeziku], Ruski center znanosti in kulture v Ljubljani, 26. september 2019. http://svn.rs.gov.ru/ru/news/54830. [COBISS.SI-ID 1024481760]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

165. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. MALMENVALL, Simon (področni urednik 2022-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 1920-. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=60, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 8745472]
166. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. MALMENVALL, Simon (član uredniškega odbora 2020-). [Tiskana izd.]. Maribor: Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, 2013-Maribor: Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, 2013-2017Maribor: Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2018-. ISSN 2335-4127. http://www.teof.uni-lj.si/zaloznistvo/edinost-in-dialog, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 268194560]
167. Galičina : naukovyj i kul'turno-prosvitnij kraéznavčyj časopys. MALMENVALL, Simon (član uredniškega odbora 2020-). Ivano-Frankìvs'k: Prikarpats'kij nacìonal'nij unìversitet ìmenì Vasilâ Stefanika, 1997-. ISSN 2312-1165. http://journals.pu.if.ua/index.php/istgal/index. [COBISS.SI-ID 1024492768]
168. Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje. MALMENVALL, Simon (član uredniškega odbora 2018-, področni urednik 2023-). Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 1992-. ISSN 1318-6728. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 51623936]
169. Zbornik radova Filozofskog fakulteta. MALMENVALL, Simon (član uredniškega odbora 2022-). Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet. ISSN 2217-8082. http://www.ffpr.edu.rs/zbornik.html, http://scindeks.ceon.rs/journalDetails.aspx?issn=0354-3293. [COBISS.SI-ID 526589209]
170. MALMENVALL, Simon (urednik, avtor dodatnega besedila). Znanstveni simpozij ob 250-letnici Splošnega šolskega reda Marije Terezije : knjižica povzetkov : Ljubljana, 22. maj 2024. Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 2024. 30 str., ilustr. Publikacija muzeja (simpozijska knjižica), št. 164. [COBISS.SI-ID 194977027]
171. Res novae : revija za celovito znanost. MALMENVALL, Simon (glavni urednik 2018-2023). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Fakulteta za poslovne vede, 2016-. ISSN 2464-0344. http://www.katoliski-institut.si/raziskovanje/res-novea, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 286329088]
172. MALMENVALL, Simon (urednik). Revitalization of cultural heritage with the involvement of public and private sector : abstract of the conference proceedings. Ljubljana: Fakulteta za poslovne vede, 2019. http://www.katoliski-institut.si/public_resources_cache/files/original/original/4/468/Restaura%20Conference%20Abstracts%20%28Ljubljana%20April%203-4%202019%29.pdf. [COBISS.SI-ID 1024473568]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

173. DOLINAR, Marko. Slomškovo razumevanje edinosti kristjanov : pridiga »Od krščanske sloge in edinosti v veri« : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Dolinar], 2022. VIII, 88 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 122834691]
174. PRIMC, Liza. Versko življenje Sámijev skozi zgodovino : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Primc], 2022. XII, 162 str., ilustr. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 115618307]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

175. ČURIČ, Kristina. Zgodovina Ruske pravoslavne Cerkve v Sovjetski zvezi (Stalinovo obdobje) : diplomsko delo. Ljubljana; Maribor: [K. Čurič], 2022. VIII, 32 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 145279747]
176. LISJAK, Veronika. Sv. Ciril in Metod v luči ekumenizma : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Lisjak], 2021. III, 31 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 80282627]

Prevajalec

177. FLOROVSKIJ, Georgij Vasilʹevič. Poti ruske teologije. Od srede 19. stoletja do oktobrske revolucije. Ljubljana: KUD Logos, 2020. 431 str. Knjižna zbirka KUD Logos, 71. ISBN 978-961-7096-38-5. [COBISS.SI-ID 304575488]
178. SOLOVʹEV, Vladimir Sergeevič. Izbrani filozofski spisi. Ljubljana: KUD Logos, 2019. 363 str. Knjižna zbirka KUD Logos, 70. ISBN 978-961-7096-00-2. [COBISS.SI-ID 302745856]
179. PODLESNIK, Blaž (urednik). Pismenost in kultura Kijevske Rusije : prevodi in komentarji izbranih tekstov. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 182 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0192-0. [COBISS.SI-ID 299678976]
180. PODLESNIK, Blaž (urednik, avtor dodatnega besedila). Pismenost in kultura Kijevske Rusije : prevodi in komentarji izbranih tekstov. 1. e-izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. ISBN 978-961-06-0184-5. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/157/253/4006-1?inline=1, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.4312/9789610601845. [COBISS.SI-ID 299630080]
181. FLOROVSKIJ, Georgij Vasilʹevič. Poti ruske teologije. Od srednjega veka do začetka 19. stoletja. Ljubljana: KUD Logos, 2019. 359 str. Knjižna zbirka KUD Logos, 66. ISBN 978-961-7011-73-9. [COBISS.SI-ID 300144896]
182. HILARION. Beseda o postavi in milosti. V: PODLESNIK, Blaž (ur.). Pismenost in kultura Kijevske Rusije : prevodi in komentarji izbranih tekstov. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 29-50. ISBN 978-961-06-0192-0. [COBISS.SI-ID 1024478176]
183. NESTOR. Branje o življenju in smrti blaženih strastotrpcev Borisa in Gleba. V: PODLESNIK, Blaž (ur.). Pismenost in kultura Kijevske Rusije : prevodi in komentarji izbranih tekstov. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 71-82. ISBN 978-961-06-0192-0. [COBISS.SI-ID 1024478432]

Avtor dodatnega besedila

184. MALMENVALL, Simon (urednik, avtor dodatnega besedila). Znanstveni simpozij ob 250-letnici Splošnega šolskega reda Marije Terezije : knjižica povzetkov : Ljubljana, 22. maj 2024. Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 2024. 30 str., ilustr. Publikacija muzeja (simpozijska knjižica), št. 164. [COBISS.SI-ID 194977027]
185. LAŽETA, Andrej. Sveti Ladislav. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2022. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0946-5. [COBISS.SI-ID 122667779]
186. FLOROVSKIJ, Georgij Vasilʹevič. Poti ruske teologije. Od srede 19. stoletja do oktobrske revolucije. Ljubljana: KUD Logos, 2020. 431 str. Knjižna zbirka KUD Logos, 71. ISBN 978-961-7096-38-5. [COBISS.SI-ID 304575488]
187. PODLESNIK, Blaž (urednik, avtor dodatnega besedila). Pismenost in kultura Kijevske Rusije : prevodi in komentarji izbranih tekstov. 1. e-izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. ISBN 978-961-06-0184-5. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/157/253/4006-1?inline=1, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.4312/9789610601845. [COBISS.SI-ID 299630080]
188. FLOROVSKIJ, Georgij Vasilʹevič. Poti ruske teologije. Od srednjega veka do začetka 19. stoletja. Ljubljana: KUD Logos, 2019. 359 str. Knjižna zbirka KUD Logos, 66. ISBN 978-961-7011-73-9. [COBISS.SI-ID 300144896]

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

189. PODOBNIK, Blaž. Aleksander Dugin in teorija multipolarnega sveta : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Podobnik], 2022. 126 str. Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 128249091]

Intervjuvanec

190. ZORE, Alja (oseba, ki intervjuva), DOLENC, Bogdan (intervjuvanec). Velika noč od antike do danes. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2024. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (42 min, 48 sek)). Sledi časa. https://365.rtvslo.si/arhiv/sledi-casa/175034108. [COBISS.SI-ID 191071747]
191. BLAŽIČ, Rok. Ukrajina: nerazumnost vojne. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 6. mar. 2022, letn. 71, št. 9, str. 2-3. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 100329987]

Recenzent

192. BATIČ, Matic (urednik). Fluidna krajina : prostor, identiteta in evropske obmejne pokrajine = Fluid landscape : space, identity and European borderlands. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2024. 296 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-7120-13-4. [COBISS.SI-ID 185467651]
193. TERTULLIANUS, Quintus Septimus Florens, BOGATAJ, Jan Dominik (urednik, avtor dodatnega besedila, prevajalec). Apologetski, polemični in katehetski spisi. Ljubljana: Teološka fakulteta: KUD Logos, 2023. 349 str. Knjižna zbirka KUD Logos, 88. ISBN 978-961-7167-09-2, ISBN 978-961-7155-14-3. [COBISS.SI-ID 139943939]
projekt: P6-0262 Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga; financer: ARRS
194. BOGATAJ, Jan Dominik (prevajalec, urednik). Božja liturgija Janeza Zlatoustega in Bazilija Vélikega : bizantinsko-slovanski obred, rutenska recenzija, slovenski prevod. Poljudna izd. Ljubljana: KUD Logos; Križevci: Ordinariat Križevske eparhije, 2023. 215 str., ilustr. ISBN 978-961-7155-16-7. [COBISS.SI-ID 144541187]
195. ATHANASIUS MAGNUS ALEXANDRINUS, BOGATAJ, Jan Dominik (urednik, prevajalec). O učlovečenju. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. 115 str. Zbirka Cerkveni očetje, 25. ISBN 978-961-278-675-5. [COBISS.SI-ID 172460291]
196. JANŽEKOVIČ, Izidor. Slovansko svetišče ali srednjeveški stolp? : ozadje najspornejših arheoloških izkopavanj v povojni Jugoslaviji in interpretacija odkritega objekta. 1. izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2023. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-297-072-7. [COBISS.SI-ID 141009923]
197. BOGATAJ, Jan Dominik (prevajalec, urednik). Služebnik : Božja liturgija Janeza Zlatoustega in Božja liturgija Bazilija Vélikega : bizantinsko-slovanski obred, rutenska recenzija, slovenski prevod. Ljubljana: KUD Logos; Križevci: Ordinariat Križevske eparhije, 2023. 172 str., ilustr. ISBN 978-961-7155-17-4. [COBISS.SI-ID 144542467]
198. BOBOVNIK, Nena (urednik), BOGATAJ, Jan Dominik (urednik), ŠPELIČ, Miran (urednik). Ut bon(aventurian)i fiamus : studies in St. Bonaventure on the occasion of the 800th anniversary of his birth. 1st ed. Ljubljana: Založba Univerze; Roma: Quarachi, 2022. 168 str. Znanstvena knjižnica, 82. ISBN 978-961-7128-74-1. https://ebooks.uni-lj.si/, DOI: 10.34291/9789617128765. [COBISS.SI-ID 117886467]
projekt: P6-0262 Vrednote v judovsko-krščanskih virih in tradiciji ter možnosti dialoga; financer: ARRS
199. BONAVENTURA, BOGATAJ, Jan Dominik (prevajalec, urednik). Brevilokvij ali Teologija na kratko = Breviloquium. Ljubljana: Teološka fakulteta: Brat Frančišek, 2021. 319 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 79, Pergamenti, 4. ISBN 978-961-6844-97-0. [COBISS.SI-ID 75526147]
200. OMAN, Žiga (avtor, prevajalec povzetka), FRIŠ, Darko (odgovorni urednik), MATJAŠIČ FRIŠ, Mateja (urednik). Maščevanje na Slovenskem v zgodnjem novem veku : sovražnosti in pomiritve na Kranjskem in Štajerskem. Maribor: Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča, 2021. 239 str., ilustr. Zbirka Studia historica Slovenica, 22. ISBN 978-961-6855-11-2. [COBISS.SI-ID 94057731]
201. LAVRIČ, Ana (urednik), HANČIČ, Damjan (urednik, prevajalec povzetka). Odsev Luči : 40 : štiridesetletnica oživitve Klarine karizme v Sloveniji. Nazarje: Samostan Brezmadežne sester klaris, 2019. 424 str., ilustr. ISBN 978-961-94470-1-7. [COBISS.SI-ID 299386880]

Diskutant

202. KOCJANČIČ, Romana (avtor, oseba, ki intervjuva). Papež v Bolgariji in Makedoniji. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Obzorja duha. https://4d.rtvslo.si/arhiv/obzorja-duha/174614407. [COBISS.SI-ID 8115802]


NERAZPOREJENO

203. MALMENVALL, Simon, TRONTELJ, Nik. Digitaliziran dragocen dnevniški zapis o manj znanem poglavju primorske zgodovine : Ljubljana, Katoliški inštitut. Novi glas. 7. jul. 2022, leto 27, št. 26, str. 12, fotogr. ISSN 1124-6596. [COBISS.SI-ID 120466691]
204. MALMENVALL, Simon. Poslanstvo visokošolske knjižnice kot tretjega prostora : pisna naloga za bibliotekarski izpit. Ljubljana: [S. Malmenvall], 2019. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (36 str.)). http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-B1ZEELFV. [COBISS.SI-ID 94818563]


Izpis bibliografije za obdobje zadnjih pet let (2019-2024).
Zadnja posodobitev podatkov: 17. 06. 2024

Celotna bibliografija z vrednotenjem raziskovalne uspešnosti (IZUM/SICRIS)

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI